DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant în cadrul centrului partener:

 

CENTRUL  DE ZI PENTRU COPII CU TULBURARI  DIN  SPECTRUL  AUTIST ,,SF CASIAN”  Mediaș

           PSIHOPEDAGOG  DEBUTANT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 2. Perfecţionări (specializări): psihopedagogie;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.AUTISMUL autor Theo Peeters, Teorie si interventie educațioanala Editura: Polirom 2016;

2.Ordinul 27/2019 privind standardele minime de calitate in serviciile de zi destinate copiilor;

3.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

4.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

 

Concursul consta în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 07.09.2021 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 13.09.2021  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun in perioada 23.08.2021-27.08.2021 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificat de integritate comportamentala.
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverinta).

 Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..