DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant în cadrul:

 

CENTRULUI DE  TERAPIE ȘI RECUPERARE PENTRU COPII AUTIȘTI Sibiu

KINETOTERAPEUT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: kinetoterapie.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate,  responsabilitate, iniţiativă, integritate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr.27 /2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor (Modul 1- standardele 2 si 3; Modul 2- standardele 1 si 2, Modul 3- standardele 1, 2, 4, 5, 7, Modul 4- standardele 1, 2, 3, Modul 5- standardele 1, 2, 3)
 2. Kinetologie profilactica,terapeutica și de recuperare de Tudor Sbenghe,Ed Medicala, București,1987
 3. Autismul Infantil-structuri psihopatologice si terapie complexa de Cristina Mureșan, Ed. Presa universitara Clujeană, Cluj-Napoca, 2004

 

Concursul consta în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 07.09.2021 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 13.09.2021  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun in perioada 23.08.2021-27.08.2021 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de înscriere/formularele de înscriere la concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuare aunor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificat de integritate comportamentala.
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverinta).

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..