Nr. 405 din 26.07.2021

 

 

Subscrisa CRRPH Dumbraveni, cu sediul în loc. Dumbraveni, str. Mihai Eminescu nr. 54, C.F.23829386, reprezentată prin director Raluca Munteanu,  anunţă

Scoaterea la concurs a unui post contractual vacant  de  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

Conditii de participare la concurs:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;

- minimum 5 ani vechime în specialitate;

- atestarea obţinerii gradului de asistent social principal;

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • Selecţie dosare                     30.08.2021 ora 14:00
 • Susţinerea unei probe scrise   14.09.2021 ora 10:00
 • Susţinerea unui interviu         17.09.2021 ora 10:00

 

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs: 27.08.2021, ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact – Sas Adrian telefon mobil 0736634905.

 

Dosarul de concurs va conţine:

 

 • cerere tip de inscriere, care se gaseste la Compartimentul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae ;
 • certificat de cazier judiciar;
 • evaluare psihologica pentru angajare;

  

Bibliografie

  

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Capitolul X, Titlul II – cap. I, III, IV si V;