1.DGASPC SIBIU- SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE- Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

        -PSIHOLOG  PRACTICANT-1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

 d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Ordinul nr.27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de zi destinate  copiilor. Anexa 1

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica in mod corespunzator  si personalului contractual ).

 

2.COMPLEXULUI DE SERVICII PRICHINDELUL  Centrul de Primire în Regim de Urgență.

       -EDUCATOR–1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor socio-umane;

b)Perfecţionări (specializări): -

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 1 an; 

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Ordinul nr.25/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor  din sistemul de protecție

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica  si personalului contractual ).

 

3.CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI AGNITA.

       -INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE –1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGE nr. 448 / 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul II- Drepturile persoanelor cu handicap
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dezabilități, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

      -INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE–1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGE nr. 448 / 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul II- Drepturile persoanelor cu handicap
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dezabilități, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

  -INFIRMIERĂ– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale (minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

 Modul IV, Standard 4 - Ingrijire si asistenta

 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

       -ASISTENT MEDICAL-1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGE nr. 448 / 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul II-Drepturile persoanelor cu handicap
 1. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 2. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 3. Codul de etică si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania
 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dezabilități, anexa 1, Modulul IV, Standard 4
 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

 

     -MUNCITOR CALIFICAT (întreținere) tr.IV-1 post perioada nedeterminată;

a)Studii de specialitate: studii generale sau studii medii.

b)Perfecţionări (specializări): curs, certificat de absolvire a școlii profesionale sau certificat  de calificare profesională.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dezabilități, anexa 1,Modulul V(Standard 1 – Respectarea drepturilor beneficiarilor, Standard 2-Managementul situațiilor de risc, Standard 3- Codul de etică)
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.08.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 11.08.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 14.07.2021-27.07.2021 (inclusiv), la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverință);

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.