Serviciul  resurse umane

Nr.38202/05.07.2021

 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  temporar vacante, din cadrul

 1.CENTRUL OCUPAȚIONAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

PSIHOLOG PRACTICANT - 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 6.

3.Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

4.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

 2.CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CISNĂDIE

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT - 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

b)Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-treapta de competentă profesională Practicant;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 1 an;

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.     OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 1. CENTRULUI DE ZI DE INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ A TINERILOR CU DIZABILITĂŢI.

 INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE studii M -1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani în furnizarea de servicii sociale pentru adulti cu dizabilitati;

BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 448/2006 republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate adultilor cu dizabilitati.

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

HG nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (cod de conduita personal contractual si funcţionari publici).

 Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 27.07.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 30.07.2021, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 16.07.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverință);

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.