Serviciul  resurse umane

Nr. 53914/ 14.09.2021

  

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual  temporar vacant în afara organigramei, din cadrul proiectului  ”Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate din județul Sibiu

 

 

 

 1. ASISTENT SOCIAL - grad profesional practicant - 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână pe perioada implementării proiectului (nu mai mult de 30 de luni);

 

Condiţii generale/ Specifice:

          a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă                     durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

         b) Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-treapta de competentă profesională               Practicant;

        c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,                          operativitate, responsabilitate.

       d) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – experiență 2 ani în lucru cu grupuri                                  vulnerabile;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 3. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

 

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 07.10.2021 ora 12:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 12.10.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 17.09.2021- 30.09.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 • Cerere tip de înscriere/formularele de înscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • CV-ul datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze numele proiectului și postul vizat de candidat;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii ale diplomelor/adeverințelor de studii;
 • Copii ale adeverințelor, diplomelor sau certificatelor care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copii ale documentelor justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care atestă experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. carnet de muncă, adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor);
 • Aviz de liberă practică, dacă este cazul;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică (adeverință);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Date de contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia și documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane și pe pagina de internet a instituției.

Serviciul  resurse umane

Nr.52635/08.09.2021

                                      

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul

 

1.DGASPC SIBIU- SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE- Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

 

        -PSIHOLOG  PRACTICANT-1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 2. Ordinul nr.27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Standardul 10 -Telefonul Copilului.
 3. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica in mod corespunzator si personalului contractual ).

 

2.CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI AGÂRBICIU

 

-ȘEF CENTRU -1 funcţie de conducere perioadă nedeterminată;

            Condiţii generale/ Specifice:      

a)Studii de specialitate si vechimea necesară ocupării postului:

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona,       bună  comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere, cunoștințe de lucru pe calculator (word, excel).

 c)Cerinţe specifice (de ex.Călătorii frecvente, delegări, detaşări)–disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Tematica: CAP. I si CAP. II.

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ .

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 1. HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.

Tematica: Anexa 11 - Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare.

 1. HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Tematica: Art.1-Art.7 și Anexa 1.

6 Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.

 

      -ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta de competentă profesională Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesara ocupării postului – minim 1 an;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare.
 4. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

       -ASISTENT MEDICAL – 4 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1 Modulul I standardul 4, Modulul IV standardul 10, Modulul V standardul 1.
 2. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

     -KINETOTERAPEUT- 1  post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: kinetoterapie.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate,  responsabilitate, iniţiativă, integritate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1, Modulul IV Standardele 1,8,9, Modulul V standardul 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

     -INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE - 2  posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

       b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

Modulul III standardele 1 si 2, Modulul IV, Standardele 13 si 15, Modulul V Standardul 1.

2 . OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica: OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

     -BUCĂTAR - 1  post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): Curs de bucătar sau Diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria de bucătar.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime necesară ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

 Modulul I, Standard 3 – Alimentația, Modulul V standardul 1.

 1. 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:  OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

      -INFIRMIERĂ– 6 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

 Modulul IV standardul 4 - Ingrijire si asistență, Modulul V standardul 1.

2 . OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Tematica:  OUG nr. 57/2019 Codul administrativ-Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual)

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.09.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 07.10.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 08.09.2021-21.09.2021 (inclusiv),  la Serviciul  Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae ;
 • certificat de cazier judiciar
 • certificat de integritate comportamentală.
 • testare psihologică în vederea angajării.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

Serviciul Resurse Umane

Nr.52608/07.09.2021

                                                                                   ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante:       

 

A .Serviciul Finanțe, buget, salarizare.

 

1.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360667), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână, în cadrul Serviciului Finanțe, buget, salarizare.

 Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiințe economice;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–7 ani.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Finanțe, buget, salarizare.

 1. Constituția României, republicată
 2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3. OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, actualizata cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IV Impozitul pe venit, Titlul V Contribuții sociale obligatorii cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 1792 / 2002 actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 8. Ordinul MFP nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar-contabile;
 9. Ordinul nr. 517 / 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
 • OG nr. 13 /2011, privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuții:

 - răspunde de calculul drepturilor salariale în baza pontajelor lunare aprobate, dispoziţiilor şi statelor de funcţiuni pentru: aparatul propiu;  parteneriate: UCOS, As.Diakoniewerk International, Centrul de zi ,,Gabriela”, CPU Sf.Ana Tălmaciu; comisii concurs, şedinţe adulţi şi copii,  şi listează statele de plată, recapitulaţiile,  fluturaşi salarii;

- răspunde de calculul drepturilor salariale în baza pontajelor lunare aprobate, dispoziţiilor şi statelor de funcţiuni pentru: CS Prichindelul Sibiu, CP Agarbiciu, CIA Agnita;

- întocmeşte centralizatorul reţinerilor din salarii pentru aparatul propriu, şi le urmăreşte stingerea lor;

- participă la obţinerea lunară a statelor de plată, recapitulaţii salarii, borderouri card, fluturaşi salarii;

-  răspunde de calculul drepturilor salariale caştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul aparatului propriu, AMP, CS Prichindelul, CP Agârbiciu, CIA Agnita;

- întocmeşte lunar situaţia privind fondul de salarii calculat şi acordat şi stabileşte obligaţiile de plată catre terţi şi bugetul de stat;

- calculează, întocmeşte state de plată pt. acordarea avansurilor pentru personalul aparatului propriu, CS prichindelul, CP Agârbiciu, CIA Agnita instrumentele de plată cu respectarea OMF 1792/2002, Legii 82/1991, legi specifice;

- întocmeşte, verifică şi răspunde de instrumente de plată pentru : CS Prichindelul Sibiu, CP Agârbiciu, CIA Agnita cu respectarea OMF 1792/2002, legii 82/199, legi specifice;

- răspunde de corectitudinea plăţilor;

- întocmeşte cererile de deschidere de credite bugetare ale ordonatorului secundar de credite pe care le transmite ordonatorului principal de credite;

- întocmeşte dispoziţiile de repartizare/retragere de credite bugetare către ordonatorii terţiari în conformitate cu Ord. 720/2014 si alte acte normative;

2.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID360668), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână, în cadrul Serviciului Finanțe, buget, salarizare.

 Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiințe economice;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–5 ani.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional principal  din cadrul Serviciului Finanțe, buget, salarizare.

 

 1. Constituția României, republicată
 2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3. OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, actualizata;
 6. Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, , cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul MFP nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 8. OG nr. 13 din 24august 2011,privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, actualizata;
 9. HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului
 10. Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizata;
 11. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IV Impozitul pe venit, Titlul V Contribuții sociale obligatorii;

 Atribuții:

-      răspunde de calculul drepturilor salariale în baza pontajelor lunare aprobate, dispoziţiilor şi statelor de funcţiuni pentru: CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie;

-     întocmeste adeverinţe de venit pentru persoanele care solicită şi confirmări bancă pt.personalul angajat al CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie;

-       întocmeşte borderouri lunare cu sumele ce reprezintă plăţi salariale, bunuri şi servicii, investitii CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie;

-           participă la obţinerea lunară a statelor de plată, recapitulaţii salarii, borderouri card, fluturaşi salarii;

-       întocmeşte şi răspunde de instrumente de plată pentru CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie cu respectarea OMF 1792/2002, legii 82/1991, legi specifice;

-       verifică şi gestionează declaraţiile pe proprie răspundere ale salariaţilor CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie pt.deducerile personale suplimentare;

-           întocmeşte lunar, verifică şi răspunde de evidenta necesară obţinerii raportărilor statistice privind utilizarea fondului de salarii, contribuţiilor angajaţilor şi angajatorului, nr.de personal salariat;

-       răspunde de calculul drepturilor salariale caştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie;

    -  calculează, întocmeşte state de plată pt.acordarea avansurilor pentru personalul CP Gulliver, CP Turnu Rosu, CAbR Cisnadie instrumentele de plată cu respectarea OMF 1792/2002, legii 82/1991, legi specifice;

 

B .Serviciul Contabilitate

 

1.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 396794), perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână, în cadrul Serviciului Contabilitate.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiințe economice;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–7 ani.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate

 1. Constituția României, republicată
 2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul Iși II ale părții a VI-a.
 3. OG nr.137/2000privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr.202/2002privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 82 din 1991 – Legea contabilității, actualizată;
 6. Ordinul nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizată;
 7. Ordinul nr. 2021 / 2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005;
 8. Ordinul nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 9. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845 / 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 / 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordin nr.2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 11. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 

Atributii:

 1. Inregistreaza pe cheltuiala salariile, plata contribuțiilor la salarii și a reținerilor din salarii pentru aparatul propriu, asistenți maternali și parteneriatele DGASPC Sibiu;
 2. Inregistreaza extrasul bancar privind plata contributiilor la salarii si a viramentelor aferente salariilor si verifica soldul extraselor bancare;
 1. Înregistreaza in contabilitate operatiunile din registrul de casa  - personal, valuta, prezentat impreuna cu documentele justificative de serviciul FBS;
 2. Ţine evidenţa contabilă analitica si sintetica a obiectelor de inventar in magazii, pe locuri de folosinta, a materialelor (intrari, iesiri, transferuri) cu respectarea normelor Ministerului Finantelor si a Legii Contabilitatii pentru Aparatul propriu al DGASPC Sibiu ;
 3. Opereaza in evidenta contabila facturile Aparatului propriu al DGASPC Sibiu,  intocmeste propunerea de angajare a cheltuielilor, angajamentul bugetar ,angajamentul legal urmarind incadrarea in bugetul aprobat ;
 4. Intocmeste ordonantarea de plata si efectueaza plata facturilor, conform extrasului de cont ;
 5. Inregistraza consumul de materiale conform bonurilor de consum, darea in folosinta si transferul obiectelor de inventar intre gestiuni, verifica la sfarsitul lunii stocurile din contabilitate cu fisele de magazie ;
 6. Inregistraza intrarea carburantilor conform BCF-urilor pe fiecare masina si consumul de carburant conform FAZ ;
 7. Intocmeste si transmite lunar la Consiliul Judetean Sibiu situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal ;
 8. Inregistraza in contabilitate procesul verbal de casare a obiectelor de inventar pentru Aparatul propriu al DGASPC ;
 9. Ţine evidenţa contabilă pentru CIA Agârbiciu;
 10. Participa la intocmirea situatiilor financiare lunare și trimestriale corelat cu cerintele impuse de sistemul național de raportare ForExeBug;
 11. Inregistreaza facturile de transport auto si CFR pe fiecare furnizor, intocmeste angajamentul legal, angajamentul bugetar , ordonantarea si inregistraza plata confor extrasului de cont;
 12. Confirma extrasele de cont primite de la furnizorii de transport auto si CFR pentru persoanele cu handicap;

            Examenele constau în: proba scrisă şi interviul.

In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.

La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor.

Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 07.10.2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis”  la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.

Proba scrisă va avea loc în data de 11.10.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Candidații declarați “admis”  la proba scrisă a concursului participă la interviu.

 

Interviul va avea loc în data de 14.10.2021 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

 

           Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 07.09.2021-27.09.2021 la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a)formularul de înscriere;
 2. b)curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e)copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei
 6. f)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g)cazierul judiciar;
 8. h) certificat de integritate comportamentală.
 9. i)declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 10. j) aviz psihologic

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR

pentru ocuparea funcției de psiholog , grad/treapta profesional/ă practicant

din cadrul proiectului ,, Dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate din județul Sibiu".

Nr.

crt.

Numar inregistrare dosar candidat

FUNCŢIA

REZULTATUL SELECŢIEI

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

FULEA ANA MARIA

Psiholog practicant

ADMIS

 

 

----

 Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi 31.08.2021 ora  16 ,00 la sediul si pe pagina de internet al DGASPC Sibiu.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu str. Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedintele comisie  Munten Beatrice

Membrii comisiei      Povoroznic Anca

                                 Marian Cecilia

Secretar comisie       Burnete Anca

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de conducere vacant, din cadrul :

BIROULUI  ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC ȘI INVESTIŢII

-ȘEF BIROU gr.II -1 funcţie de conducere perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. a) Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile și instalaţii;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere, cunoștințe de lucru pe calculator (word, excel).
 3. c) Cerinţe specifice (de ex.Călătorii frecvente, delegări, detaşări)–disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 4. d) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

2.HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare . Capitolul III –Obligaţii şi răspunderi (Secţiunea 1, Secţiunea 5, Secţiunea 6) Capitolul V-Dispoziţii finale şi tranzitorii-art.43 alin. (1), alin. (2), alin. (3).

4.Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-art.2;  art.6-alin. (1); art. 7-alin.(1) ,alin.(4), alin.(5),art.11,Anexa Nr.1 -Conţinutul –cadru al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

5.Ordinul nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, cu modificările și completările ulterioare;

6Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 Examenul constă într-o probă suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu, probă scrisă și interviu, la care pot participa doar candidații admiși la selecția dosarelor.

Proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel mediu va avea loc în data de 15.09.2021 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.

Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

 Proba scrisă va avea loc în data de 27.09.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 30.09.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30.08.2021-10.09.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific si generale ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.