Camera aerisite și frumos decorate, bucătării la standarde europene, mai multe rampe de acces, sunt câteva din condițiile de care vor beneficia copiii din CP Agârbiciu și adulții din CIA Agnita grație celor 2 proiecte “Modernizarea şi reabilitarea Centrului de Plasament Agârbiciu” și ”Reabilitare, modernizare,echipare și extindere a Centrului de Îngrijire și Asistență Agnita” care au ajuns la final.

Cele 2 proiecte au fost inaugurate în cadrul unei  conferințe de presă, luni 09 martie 2020 la sediul Consiliului Judetean Sibiu. La conferința au participat vicepreședintele CJS dl.Marcel Luca, directorul general al DGASPC Sibiu dna.Laura Camelia Vîlsan și managerii celor 2 proiecte dl.Adrian Canciu și dna. Delia Slabu.

Prin implementarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea,echiparea și extinderea Centrului de Îngrijire și Asistență Agnita” s-au recompartimentat spațiile astfel încât, să fie respectate condițiile de cazare conform Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. S-au refăcut/înlocuit finisajele interioare și exterioare cu respectarea elementelor de decor, bucătăria și sala de mese au fost reabilitate și dotate cu mobilier și echipamente profesionale, intrarea beneficiarilor în sala de mese se va face atât pe scări, cât și cu ajutorul unei platforme elevatoare pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, s-au schimbat și modernizat finisajele interioare (pardoseli aderente și ușor de igienizat zugrăveli, gresie, faianță la nivelul grupurilor sanitare) cât și îmbunătățit confortul termic prin înlocuirea tâmplăriei și termoizolarea planșeelor, precum și realizarea instalației termice.  

 

 

La modernizarea şi reabilitarea Centrului de Plasament Agârbiciu s-a urmărit îmbunătăţirea stucturii funcţionale a centrului de plasament, respectiv realizarea unei legaturi între diferitele corpuri de cladire, inclusiv uşi de acces şi rampe de nivel, iar corpul de clădire E a fost demolat. Pe acest amplasament a fost construit noul corp de clădire care cuprinde zona de servire a mesei, bucătăria şi magaziile de depozitare alimente, cu acces atât din corpul de cladire D , cât şi din curtea interioară, inclusiv rampă de acces. Au fost reconfigurate dormitoarele prin realizarea de băi interioare, acolo unde spatiul o permite, sau realizarea unei singure băi pentru două dormitoare cu respectarea standardelor pentru centrele rezidenţiale pentru copii. Curtea interioară a fost reamenajată, inclusiv s-au refăcut instalaţiile de iluminat exterior, care cuprind şi terenul multisport, reamenajat şi dotat corespunzător. 

Având în vedere dispoziția metodologică nr.1372/Cabinet/23.01.2020 emisă de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități , Copii și Adopții, prin care se solicită DGASPC luarea în regim de urgență a unor măsuri în ceea ce privește crearea unor adrese de e-mail dedicate până la data de 31.01.2020, afișarea adreselor de e-mail pe pagina oficială a instituției , în loc vizibil,  primirea , după crearea adreselor,  a cererilor-tip , însoțite de documentele necesare, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte cu dizabilități, în format electronic, prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, persoanele adulte cu dizabilități pot transmite documentele în vederea încadrării în grad de handicap în format electronic, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Menționăm de asemenea faptul că, documentele în original  se prezintă specialistilor SECPAH în momentul prezentării beneficiarilor la evaluare .

Pentru informații suplimentare cu privire la documentele necesare în vederea încadrării în grad de handicap vă rugăm să accesați secțiunea  persoane adulte cu dizabilitati/incadrare-in-grad-de-handicap/acte-necesare-incadrare.

 

PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI.

 

Având în vedere dispoziția metodologică emisă de ANDPDCA nr.1372/Cabinet/23.01.2020, cererile tip însoțite de toate documentele necesare evaluării complexe a copilului în vederea încadrării într-un grad de handicap, pot fi trimise pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Menționăm faptul că, în conformitate cu Ordinul 1985/2016 la prezentarea în vederea evaluării complexe a copilului în cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului, vă rugăm să prezentați următoarele documente, în ORIGINAL:

 • Ancheta socială (formular TIP), emisă de SPAS/Primăria de domiciliu și Factorii de mediu în anexă - pentru copiii din familie;
 • Fişa medicală sintetică (formular TIP), emisă de medicul de familie sau medicul curant din unitatea de îngrijiri paliative;
 • Certificatul medical TIP A5 emis de medic specialist din unitate sanitară abilitată de DSP;
 • Fişa de evaluare psihologică (formular TIP), emisă de psiholog atestat în psihologie clinică;
 • Fişa psihopedagogică (formular TIP), emisă de unitatea de învățământ;
 • Scrisoare medicală și documente adiționale, conform tipului de afecțiune (formular TIP), emisă/e de medic specialist. 

Pentru informații suplimentare și formulare tipizate, accesați secțiunea Încadrare în grad de handicap sau la numărul de telefon 0269.213650

Informare cu privire la noile prestatii sociale oferite persoanelor cu handicap            

           

            Începând cu data de 1 iulie 2018, prestatiile sociale oferite persoanelor incadrate intr-un grad de  handicap din judetul Sibiu, au fost  marite conform OUG 60/2017.

            Astfel, persoana adulta cu handicap beneficiază, în condițiile prezentei legi, de următoarele prestații sociale:

 • în cazul adultului cu handicap grav – 500 lei faţă de 450 lei
 • în cazul adultului cu handicap accentuat – 375 lei faţă de 350 lei
 • în cazul adultului cu handicap mediu – 60 lei faţă de 50 lei

            Părintele, tutorele sau  persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere, astfel:

 1. a) în cazul copilului cu handicap grav – 300 lei faţă de 250 lei
 2. b)  în cazul copilului cu handicap accentuat – 175 lei faţă de 150 lei
 3. c)  în cazul copilului cu handicap mediu – 60lei faţă de 50 lei

            În județul Sibiu, 849 de copii și 14553 de adulți vor beneficia de indemnizații majorate începând cu 1 iulie 2018.

 

DIRECTOR GENERAL

LAURA CAMELIA VILSAN

INFORMARE

 

             DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU este organizată şi funcţionează ca instituție publică, de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Sibiu, al cărui obiect de activitate îl constituie aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea respectării principiului transparenţei garantat prin dispoziţiile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,vă asigurăm că, instituţia noastră prelucrează aceste date cu respectarea principiilor legalităţii, echităţii, transparenţei, reducerea la minimum a datelor şi securităţii acestora.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţi date personale adecvate, pertinente şi neexcesive, şi doar în scopuri legitime, respectiv numele şi prenumele şi ale membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, cartea de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă domiciliu sau reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, obişnuinţe, preferinţe, comportament, imagine, după caz..

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure garantarea securităţii lor.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale colectate îl constituie îndeplinirea procedurilor și a actelor solicitate pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare acordării prestaţiilor/serviciilor sociale, iar refuzul dumneavoastră de a furniza operatorului datele personale atrage imposibilitatea acordării beneficiilor/serviciilor sociale solicitate.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată/reprezentanţii legali ai persoanei vizate, personalul operatorului, autorităţi publice centrale și locale, servicii sociale şi de sănătate, societăţi bancare, instituții de învățământ și de sănătate: asociaţii şi fundaţii, agenţii de plasare a forţei de muncă, instanțe de judecată, organe de cercetare penală.

Conform dispoziţiilor actului normativ mai sus menționat și potrivit dreptului la informare garantat tuturor persoanelor vizate, vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare și/sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale, dar această decizie atrage încetarea beneficiului/serviciului/dreptului care va fost acordat.

 Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor enunțate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu sediul în Sibiu, Str. Mitropoliei nr.2,  în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa ANSPDCP (www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

 

 

DIRECTOR GENERAL

LAURA CAMELIA VÎLSAN