Actele necesare pentru atestare ca asistent maternal profesionist conform Hot. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinerea atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist:

- cerere de evaluare a capacităţii, (formular tipizat, se obţine de la sediul DGASPC Sibiu, Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală - Compartimentul Management de caz pentru Asistenţi Maternali Profesionişti);
- curriculum vitae al solicitantului precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist;
- copii legalizate după actele de studii ale solicitantului;
- copie Livret de Familie a solicitantului;
- copii legalizate de pe actele de stare civilă pentru solicitant şi membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);
- o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
- certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte;
- certificat de evaluare psihologică solicitant şi membrii familiei;
- cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuieşte;
- un document care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţia autentificată a titlului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu desfăşoară alte activităţi independente din care să realizeze venituri;
- adeverinţe de venituri pentru membrii familiei solicitantului;
- recomandări/referinţe ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia (Poliţia locală, Primărie), cu privire la profilul moral al solicitantului (minim 3 recomandări);
- recomandări/referinţe pentru ceilalţi membri adulţi ai familiei solicitantului (Poliţia locală, Primărie, loc de muncă), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandări pentru fiecare membru);
- caracterizări şcolare pentru copiii biologici ai solicitantului;
- declaraţie pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă faptul că nu este decăzut din drepturile părinteşti;
- declaraţii ale solicitantului din care să reiasă faptul că va colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că va manifesta atitudini non-discriminatorii faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice;
- declaraţii date de soţul/soţia şi copiii proprii ai solicitantului, din care să reiasă faptul că vor colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că vor avea atitudine non-discriminatorie faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice.

Accesati: MODEL CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST