• a)copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

  b)declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;

  c)copie  legalizată de pe certificatul de naştere;

  d)copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

  e)copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei (exemplu:contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de comodat, contract de schimb, contract de întreţinere, contract de închiriere, contract de locaţiune, certificat de moştenitor  încheiate în formă autentică);

  f)certificatul de cazier judiciar;

  g)adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;

  h)certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

  i)declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;

  j)declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum

  şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

  k)certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

  l)certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

    

  Notă:

  Documentele prevăzute la lit. f), h), j) şi l) se solicită şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie (conf. art.6 alin.(2) din HG 579/2016)

CERERE DE EVALUARE în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte - DESCARCA

Fișa de informare prealabilă - DESCARCA