Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap

Domeniul de competenţă
a)evaluare complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap/orientării profesionale/ acordării măsurii de protecţie;
b)evaluarea necesară pentru atestarea asistentului personal profesionist;

Categorii de beneficiari
a)persoanele adulte cu handicap;
b)persoanele care solicită statutul de asistent personal profesionist;
c)persoanele care solicită orientare profesională.

Etapele soluţionării

1. Informarea beneficiarilor şi a altor persoane interesate privind documentele necesare pentru depunerea dosarului la SECPAH şi evaluarea complexă

Orice persoană care doreşte evaluarea/reevaluarea situaţiei sale, este interesată de modalitatea în care se realizează evaluarea complexă sau documentele necesare pentru depunerea dosarului de încadrare în grad de handicap, respectiv pentru orientare profesională are la dispoziţie următoarele modalităţi de informare:
- la Relaţii cu Publicul – de la sediul DGASPC (Sibiu, str. Spartacus, nr. 2) – de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 13.30;
- telefonic - pentru programarea persoanelor care solicită reevaluarea/evaluare, la numărul de telefon 0269/218272.
- la sediul primăriei de domiciliu sau reşedinţă – Serviciul public de asistenţă socială/ Compartimentul de asistenţă socială / persoana cu atribuţii de asistenţă socială;
- la organizaţia neguvernamentală cu activitate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap din care face parte;
- la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap-str. Spartacus nr.2, Sibiu

2. Preluarea, verificarea, înregistrarea cererii persoanei solicitante, însoţite de actele prevăzute de legislaţie sau după caz, solicitarea completării acestor documente, precum şi a programării pentru evaluare complexă

a. Prezentare în vederea depunerii cererii-tip şi a documentelor însoţitoare, se realizează la:
- sediul DGASPC (Sibiu, str. Spartacus, nr. 2), camera 1 – în zilele de luni, miercuri,joi, între orele 08.30-16,30,  marţi, între orele 08.30-16.30 (evaluarea beneficiarilor nedeplasabili la domiciliul acestora ) şi vineri între orele 8.30 – 14.00 (evaluarea beneficiarilor nedeplasabili la domiciliul acestora  si preluare dosare în vederea instituţionalizări); Petenţilor li se va înmâna un bon de ordine, în funcţie de programarea făcută telefonic sau direct.
- sediul Primăriei Mediaş (Mediaş, sediul DAS, str. Corneliu Coposu, nr.3) – cu ocazia deplasării lunare a SECPAH în vederea preluării de acte – în prima şi a treia zi de marţi a fiecărei luni, începând cu ora 9.30;
- sediul Primăriei de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului, cu obligaţia acesteia de a transmite către DGASPC dosarele în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, urmând a fi programaţi pentru reevaluare la sediu, sau la domiciliu, după caz.
- sediul organizaţiei neguvernamentale la care este înscris.
Documentele se pot prezenta, conform programării telefonice efectuate pentru depunere de către:
- beneficiar/reprezentantul său legal;
–    un reprezentant al unei instituţii (ex. primărie, centrul rezidenţial unde persoana adultă cu handicap este instituţionalizată) / organizaţii, pe baza BI/CI original al beneficiarului şi al deponentului.

b. Verificarea documentelor
Se realizează de echipa pluridisciplinară din cadrul SECPAH.

Criterii de acceptare:
- prezentarea documentelor prevazute de lege.

Criterii de respingere:
-neprezentarea documentelor prevazute de lege(caz nou)
-neprezentarea documentelor solicitate (reevaluare)

Documentele depuse pentru evaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap sunt:
a) cerere-tip de evaluare complexă – care se primeşte la data depunerii dosarului de la Relaţii cu publicul
b) copie de pe documentele de identitate;
c) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie (ORIGINAL);
d) referat medical cu starea prezentă , întocmit de medicul specialist (ORIGINAL);
e) alte documente medicale (ex. copie de pe bilete de ieşire din spital, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii, aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGINAL),
f) copie de pe certificat de handicap anterior şi Programul individual de recuperare şi integrare socială;
g) ancheta socială (ORIGINAL) efectuată de serviciul public de asistenţă socială specializat (SPAS) / compartimentul de asistenţă socială / persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap (în cazul persoanelor instituţionalizate se admite ancheta socială efectuată de asistentul social al centrului, dacă are avizul – ştampila şi semnătura – de la primăria de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului);
h) alte documente, după caz:
- copie de pe decizia de pensie de invaliditate, de limită de vârstă sau de urmaş, adeverinţă şomaj, adeverinţă salariat sau orice alt document care atestă veniturile;
- adeverinţă şcolară – pentru elevi/studenţi, copie de pe ultimul act de studiu;
- copie de pe cartea de muncă – în situaţia în care beneficiarul solicită eliberarea certificatului de handicap, conform Legii nr. 263/2010;
- copie sentinţă civilă de punere sub interdicţie, dispoziţie numire tutore, curator etc – după caz;
- copie de pe ultimul certificat de încadrare în grad de handicap – după caz.

Documentele depuse pentru evaluarea complexă în vederea eliberării certificatului de orientare profesională sunt:
a) act de identitate – original şi copie xerox;
b) ultimul certificat de încadrare în grad de handicap – copie xerox;
c) ultima diplomă de studii – copie xerox;
d) adeverinţă de salariat şi/sau de elev/student (după caz) (ORIGINAL);
e) adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice – pentru cei care nu realizează venituri (ORIGINAL)
f) decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionari de invaliditate gradul 3 – în copie xerox;
g) scrisoare medicală sau referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii (ORIGINAL);
h) aviz pentru a desfasura activităţi profesionale – eliberat de medicul specialist în medicina muncii (ORIGINAL)

Documentele depuse pentru acordarea de servicii sociale întru-un centru rezidenţial pentru persoane cu handicap
a)copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap şi programul de reabilitare şi integrare socială;
b) ancheta socială efectuată de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau reşedinţă;
c)dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia “nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate”
d)copii acte identitate, certificat de naştere şi carte/buletin de indentitate;
e)copii acte doveditoare ale veniturilor(decizie de pensie, cupon de pensie, ajutor social);
f) copii după actul de proprietate asupra locuinţei sau după contractul de închiriere;
g) adeverinţă medicală, aviz epidemiologic:aviz TBC, test HIV/SIDA, VDRL,antigen HBS, examen coproparazitologic;
h)copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţiile de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului, dacă este cazul.
i) angajament de plata

Documentele solicitate se depun într-un dosar PVC.
Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente.

3. Evaluarea complexă în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
Evaluarea complexă din cadrul SECPAH are următoarele caracteristici:
a) este axată pe potenţialul de dezvoltare, integrare şi incluziune socială al adultului, evidenţiază ce ştie şi ce poate face adultul cu handicap, ce abilităţi şi deprinderi are sau poate dezvolta;
b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilităţii, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educaţie, grad de dezvoltare a abilităţilor profesionale;
c) este unitară, în sensul că operează cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuată în echipă, toţi membrii echipei sunt implicaţi activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;
e) respectă drepturile şi demnitatea persoanei cu handicap.

În cadrul SECPAH se realizează următoarele tipuri de evaluare:
- evaluarea socială, asigurată de asistentul social;
- evaluarea medicală, asigurată de medic;
- evaluarea psihologică, asigurată de psiholog;
- evaluarea vocaţională a abilităţilor profesionale, evaluarea abilităţilor şi a gradului de dependenţă, asigurată de psihopedagog:


4. Reevaluarea beneficiarilor la termen sau la cerere

a. Reevaluarea la termen
Reevaluarea la termen a persoanelor adulte cu handicap sau a persoanelor care solicită reevaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap se realizează astfel:
- dosarul complet se va depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
- în situaţiile în care se depăşeste termenul legal de 30 de zile, SECPAH nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea unor drepturi ca urmare a acestei întârzieri.

b. Reevaluarea la cerere
- se realizează atunci când situaţia psiho-socio-medicală a beneficiarului s-a modificat, chiar dacă certificatul de handicap este valabil sau dacă la evaluarea anterioară nu s-a încadrat în grad de handicap.

5. ÎNAINTAREA DOSARULUI CĂTRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP :
În urma evaluării complexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap înaintează dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesională/măsură de protecţie, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, care adoptă decizia finală privind încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsura de protecţie. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap desfăşoară activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi eliberează:

1. Certificat de încadrare în grad de handicap;
2. Certificat de orientare profesională;
3. Program individual de reabilitare şi integrare socială;
4. Decizie acordare măsură de protecţie

LEGISLAŢIE:
•ORDINUL Ministrului Muncii, Familiei, şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
•LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (**republicată**)(*actualizată*);
•HOTĂRÂREA DE GUVERN nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
•HOTĂRÂREA DE GUVERN nr.89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;
•HOTĂRÂREA DE GUVERN nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
•ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
•ORDINUL MINISTERULUI MUNCII FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE nr.2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
•ORDINUL MINISTERULUI MUNCII FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii - cadru de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.