Model

CONTRACT  DE  PRESTARI  SERVICII  PAZA

 

COD CPV:    79713000-5 Servicii de pază

 

 1. _________________________________

 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

Intre:

 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, având sediul în Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2, judeţul Sibiu, telefon 0269  232  066, fax.  0269 232  575, cod fiscal 9753096  prin Director General -Laura Camelia Vîlsan, şi Director General Adjunct Maria Albinaru, în calitate de achizitor, pe de o parte,

S.C. ............................  S.R.L, cu sediul social in …………………., str ……………… nr…….., bl…….., nr……., jud. …….., , tel fix/fax …….., fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ... sub nr. ........., avand CUI RO ......... si cont IBAN nr. …………………,  deschis la Trezoreria …………, tel ………………….., fax ………………, email : ……………….., reprezentata legal prin Administrator – …………….,  in calitate de prestator   

 1. DEFINITII

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.

achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

produse -echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

 1. zi - zi calendaristica;
 2. an - 365 de zile.

 

 1. INTERPRETARE

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  • Obiectul contractului il constituie asigurarea pazei de catre prestator a bunurilor, valorilor si persoanelor, din locatiile apartinand achizitorului, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza:

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.05.2018-31.12.2018)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

1344

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

3920

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

 

TOTAL

 

 

23.408

Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

În cazul în care se optează pentru suplimentarea contractului pentru o perioadă de maxim 4 luni, prestarea serviciilor de pază va fi asigurată după cum urmează:

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.05.2018-31.12.2018)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

 1. PRETUL CONTRACTULUI SI TERMENELE DE PLATA

5.1.- Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, este de .........  RON fara TVA, la care se adauga .......... RON reprezentand TVA.

Pretul a fost obtinut astfel:

 

SERVICII DE PAZA

....... zile calendaristice x ...... ore x ..... posturi x ........ RON/ora = ........... lei fara T.V.A.

TOTAL general= ............ lei fara T.V.A.

In cazul in care se opteaza pentru suplimentarea obiectului contractului si prelungirea duratei prin act aditional cu maxim 4 luni,  pretul total al contractului va creste cu valoarea aditionala, corespunzatoare perioadei de prelungire, respectiv cu maxim ............... lei fara T.V.A.

5.2.- Tariful pentru serviciul de paza este de ......... RON/ora paza + T.V.A. (se va aplica cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare) si este ferm  si nu se actualizeaza pe toata perioada de derulare a contractului (inclusiv pe perioada de suplimentare a obiectului contractului si prelungire a duratei contractului, daca se opteaza in acest sens), cu exceptia cazului in care au loc modificari legislative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Pretul contractului poate fi ajustat in situatia anterior mentionata doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

Modificarea pretului se poate realiza ca urmare a incheierii unui act adiţional numai în condiţiile modificărilor legislative privind salariul minim brut pe ţară şi cu respectarea formulei de calcul:

„X2=X1xSn

           Sv

unde X2= tarif actualizat

     X1= tarif ofertat declarant castigator in cadrul procedurii

     Sn= salariul minim nou brut pe ţară garantat în plată

     Sv= salariul minim vechi brut pe ţară garantat în plată”

5.3. In situatia in care, un nou contract de prestari servicii nu va putea fi incheiat pana la data de 30.04.2018, din motive independente de achizitor (prelungirea perioadei de evaluare etc), plata serviciilor se va realiza raportat la numarul ore prestate si la perioada de timp ramasa de executat.

5.4. - Prestatorul are obligatia de a mentine si pe perioada de prelungire aceleasi tarife ofertate pentru anul 2018, în situaţia în care se va opta în acest sens, conform prevederilor art 165 din H.G. nr. 395/2016, cu aplicarea situatiei de exceptie privind modificarile legislative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului

5.5.- Achizitorul va plati pretul convenit prin ordin de plata prin Trezoreria Sibiu, in baza facturii lunare emise de prestator dupa efecutarea/semnarea receptiei serviciului, in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarii facturii, la sediul achizitorului .

5.6 -Prestatorul se obligă să transmită factura lunar către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Facturile vor cuprinde valoarea, în lei, a tuturor serviciilor prestate in luna respectiva şi recepţionate în baza pontajelor lunare prin intocmirea unor procese verbale, semnate de ambele părţi şi însuşite prin semnătură de persoana desemnată din partea achizitorului.

5.7.- Facturarea serviciilor prestate se va realiza lunar pe numele achizitorului, separat pentru fiecare obiectiv aflat in subordinea unităţii contractante (facand mentiuni in cadrul facturii cu privire la unitarea beneficiara pentru care a fost emisa).

 1. DURATA CONTRACTULUI

6.1.- Prestatorul va presta serviciile pentru urmatoarele posturi: - Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punctul de lucru DGASPC Sibiu), CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14, CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113, CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36, pentru perioada …………-31.12.2018. Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea obiectului contractului  cu maxim ……… ore si prelungirea duratei acestuia cu maxim 4 luni, conform prevederilor art. 165 din H.G. nr. 395/2016, prin semnarea unui act aditional de catre partile contractante, in functie de necesitatile si posibilitatile financiare..

6.2. – Contractul incepe sa produca efecte incepand cu data de 01.05.2018 pana la finalizarea tuturor obligatiilor asumate de catre partile contractante.

6.3. -  In situatia in care, un nou contract de prestari servicii nu va putea fi incheiat pana la data de 30.04.2018, din motive independente de achizitor ( prelungire perioada, analiza oferte etc), durata initala a contractului se va modifica raportat la perioada ramasa de executat.

 

 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1 (1)  - Documentele contractului sunt:

 1. a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
 2. b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
 3. c) garanţia de bună execuţie;
 4. d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
 5. e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
 6. f) acordul de asociere, dacă este cazul.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

 

 1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
 2. SERVICII DE PAZA

8.1. -să intocmeasca impreuna cu achizitorul Planul de paza, luand toate masurile in vederea asigurarii securitatii obiectivelor ale cărui bunuri şi valori urmează a fi păzite, avand obligatia avizarii Planului de paza de catre organele abilitate;

8.2. să asigure executarea in conditii corespunzatoare a serviciilor de paza, conform Planului de paza stabilit;

8.3. -să inlocuiasca agenţii de pază aflaţi în serviciu, la cererea intemeiata a achizitorului ;

8.4- să inlocuiasca agentul de pază aflat în timpul programului de lucru, în cazul în care, din diferite motive acesta va deveni indisponibil;

8.5. să asigure in permanenta serviciilor de paza, fiind pe deplin responabil de calitatea serviciilor prestate, a programului de paza stabilit, totodata este raspunzator si de siguranta operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului;

8.6. -să pastreze confidentialitatea, fata de terti, a informatiilor si a oricaror date pe care le detine ca urmare a desfasurarii activitatii de paza in obiectiv;

8.7.-să asigure materialele şi echipamentele necesare executării serviciilor de pază conform prevederilor legale;

8.8 să obţină avizele şi autorizaţiile de pază necesare de la organele de poliţie competente pentru întreg personalul de pază;

8.9- personalul de pază asigurat de prestator este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate de achizitor;

8.10- să instruiasca personalul angajat cu privire la respectarea legislatiei in vigoare privind paza si protectia obiectivelor, securitatea muncii, prevenirea, stingerea incendiilor, protectiei mediului si a normelor de ordine interioară stabilite de comun acord cu achizitorul;

8.11- să remedieze în timpul cel mai scurt eventualele incidente petrecute în obiectivul de paza din culpa agenţiilor săi ori din alte cauze şi participă la limitarea acestora;;

8.12- să ia măsuri de limitare a pierderilor cauzate în cazul producerii unor evenimente deosebite şi anunţă de îndată reprezentantul achizitorului;

8.13- să asigure respectarea regulilor de acces în obiective, regulile fiind stabilite de achizitor atât pentru personalul cât şi pentru mijloace de transport;

8.14- să suporte despăgubirile în cazul accidentelor de muncă suferite de angajatii sai;

8.15.- să suporte contravaloarea prejudiciului, in situatiile sustragerilor de bunuri si valori, daca in urma cercetarilor efectuate de organele de politie se constata vinovatia agentilor de securitate;

8.16.- să dispuna de personal calificat si dotat cu echipament specific cu insemnele firmei de paza, conform art. 42-46 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie și sa fie echipați cu următoarele:

- uniformă de serviciu pentru personal cu însemnele de identificare;

- mijloace de intervenţie specifice activităţii de pază şi protecţie ( baston de cauciuc, spray pentru imobilizare, lanternă, fluier şi alte accesorii);

- mijloace de comunicare ( staţii de emisie – recepţie, sau alte echipamente de comuniccaţii);

- maşini de intervenţie şi deservire;

8.17- să asigure predarea – primirea serviciului de pază, inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a fiecărui post, în concordanţă cu prevederile planului de pază;

În timpul serviciului personalul de pază este obligat:

 1. să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii beneficiare;
 2. să păzească obiectivele, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
 3. să permită accesul în obiective numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
 4. să legitimeze şi să înregistreze persoanele care solicită accesul în incinta obiectivelor;
 5. să înştiinţeze de îndată conducerea unităţii beneficiare şi pe şeful său ierarhic despre producerea oricărui eveniment, în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate;
 6. în caz de avarii produse la instalaţii, conducte de apă, reţele electrice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri în scopul limitării efectelor;
 7. în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia;
 8. să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
 9. să poarte uniformă şi însemnele distinctive conform regulamentului intern al prestatorului;
 10. să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului, să nu părăsească postul de pază pană la înlocuirea cu alt agent de pază;
 11. să respecte normele de comportament civilizat în relaţiile cu publicul;
 12. să execute, în raport cu specificul obiectivului orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază;

8.18 - sa asigure cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

 1. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

9.1 -Sa plateasca prestatorului in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarii facturii, la sediul achizitorului, suma datorata drept contravaloare a serviciului prestat, acesta din urma avand obligatia de a emite factura lunar.

9.2. - Să puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului;

9.3. - Să delimiteze clar prestatorului perimetrul aflat in supraveghere ;

9.4. - Să inmaneze prestatorului lista persoanelor cu drept de control din partea achizitorului asupra activitatii de paza si protectie a obiectivelor ;

9.5. - Să asigure si să mentina corespunzator iluminatul interior si exterior; să verifice sistematic modul de funcţionare a mijloacelor tehnice de iluminare şi comunicare, precum şi starea de întreţinere a amenajărilor tehnice, să ia măsurile de anunţare a echipei ce asigură întreţinerea acestora, în vederea inlăturării operative a disfuncţionalităţilor.

9.6- Să colaboreze activ cu prestatorul si cu angajatii săi pentru asigurarea eficientei activitatii acesteia in realizarea obligatiilor contractuale;

9.7- Să asigure cadrul legal si să respecte termenii contractuali referitori la conditiile concrete de desfasurare a activitatii agentilor de paza;

9.8- Să raspunda pentru faptele angajatilor săi, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de paza;

9.9- Să anunte in scris prestatorul, despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor contractului de servicii sau in legatura cu deficientele manifestate in exercitarea atributiilor profesionale si comportamentul agentilor de paza;

9.10- Reclamatiile vor fi formulate in scris in maximum 48 de ore de la constatarea evenimentului, iar nerespectarea acestui termen nu exonereaza de raspundere prestatorul;

9.11- Să anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale achizitorului, sau organizate de terti in perimetrul obiectivelor spre a fi asigurat cu masuri de paza, protectie si prevenire, de catre prestatorul de servicii;

9.12- Achizitorul are dreptul de a controla oricand activitatea prestatorului la toate obiectivele pazite conform contractului.

 

 1. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

10.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci Achizitorul este îndreptăţit de a deduce din pretul contractului, cu titlu de penalitati de intarziere, o sumă egală cu o cota procentuala de 0,03%/zi de intarziere, care se aplică la valoarea serviciilor neprestate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale pe o perioada de cel mult 2 zile calendaristice, contractul se considera reziliat de drept (reziliere unilaterala), fara sa mai fie necesara vreo cerere de chemare in judecata, somatie sau alta punere in intarziere, ori o alta formalitate (pact comisoriu expres).

10.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarii facturii, la sediul achizitorului, atunci acesta are obligatia de a plati, dobânda legală penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României plus 8 puncte procentuale.

10.3. Părțile convin ca simpla neexecutare a obligațiilor de către prestator în termenele și condițiile prevăzute în acesta, constituie prin ea însăși dovada prejudiciului suferit de achizitor și dă dreptul acestuia din urma la repararea prejudiciului suferit, în condițiile mentionate anterior.

10.4. Obligaţia de plată a dobânzii penalizatoare ce incumbă achizitorului stabilită la art. 10.2 operează numai în situaţia în care:

 1. a) Prestatorul inclusiv subcontractanţii şi/sau terţii susţinători ai acestuia şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale
 2. b) Prestatorul nu a primit suma datorată la scadenţă cu excepţia cazului în care achizitorului nu îi este imputabilă întârzierea.

10.5. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendarisitică a semestrului se aplică pe întreg semestrul.

10.6 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

10.7 - Orice sustragere, distrugere de bunuri sau alte valori, ce atrage răspunderea Prestatorului, se va constata de către părţile contractante (în comisie mixtă) şi se va stabili dauna în raport de valoarea cu care sunt înregistrate în evidenţa contabilă bunurile în cauză, încheindu-se un proces verbal de constatare. Procesul verbal va fi semnat de reprezentanţii legali ai părţilor contractante, iar, in cazul refuzului din partea prestatorului, constatările la faţa locului se vor face în prezenţa organelor abilitate ale statului. Procesul verbal este documentul care va sta la baza recuperarii de catre achizitor a prejudiciului constatat prin deducerea din pretul contractului.

 

 1. AMENDAMENTE

11.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

11.2 - Instruirea agentilor de paza, pe linia protectiei muncii, a prevenirii si stingerii incendiilor, se va efectua de catre prestator, achizitorul avand obligatia sa puna la dispozitia reprezentantilor acestuia toate materialele necesare pentru luarea masurilor preventive specifice obiectivului pazit.

11.3 - In situatia producerii unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale, acestea vor fi cercetate in comun de catre reprezentantii ambelor  parti si inregistrate in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca, de către prestator.

11.4 - Achizitorul si prestatorul au obligatia sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale precum si sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

 

 1. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnică.

12.2 – Receptia cantitativă şi calitativă prestatiilor se face pe baza pontajelor lunare de la fiecare obiectiv in parte si a procesului verbal de receptie a serviciilor prestate, confirmate de reprezentatul autoritatii contractante.

12.3. - Dacă serviciile prestate nu corespund calitativ şi cantitativ, achizitorul comunică în scris prestatorului neconformităţile sesizate în termen de 2 zile lucrătoare de la constatare. Procesul verbal lunar nu se va încheia până când prestatorul nu remediază neconformităţile.

 

 1. CESIUNEA

13.1 - Cesiunea este permisa doar in ce priveste creantele nascute din prezentul contract de achizitie publica, cu aprobarea prealabila scrisa, din partea Achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial si numai cu acordul prealabil al achizitorului.

 

 1. FORTA MAJORA

14.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

14.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

14.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de maxim 15 zile producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

14.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. (1) Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare:

 1. a) Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul contract sau din dispoziţiile legale sau nu execută serviciile conform prezentului contract ori în conformitate cu prevederile legale aplicabile pe o perioadă mai mare de 2 zile calendaristice (cele două zile nu trebuie să fie consecutive);
 2. b) Prestatorul nu se conformează în perioada de timp specificată în notificarea emisă de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract;
 3. c) Prestatorul incalca obligatia prevazuta la clauza 13.1. din prezentul contract;
 4. d) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege;
 5. e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;
 6. f) împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;
 7. g) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestatorul;
 8. h) alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.

(2) În caz de reziliere a contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza contractului sau în baza legii, orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

(3) Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit.

(4) La primirea notificării de reziliere, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.

15.2.(1) În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă Achizitorul nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 9.1. din prezentul contract.

(2) Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul prezentului contract.

15.3. Prezentul contract poate înceta la îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat sau în alte cazuri prevăzute de lege.

 

 1. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

16.1- Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din valoarea contractului fara T.V.A.

 Garantia de buna executie se va constitui sub forma de instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari / prin virament bancar.

16.2- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.  

16.3– Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

16.4– In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

16.5. In situatia in care, din culpa sa, prestatorul nu semneaza contractul în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la solicitarea comunicată de achizitor sau nu constituie garantia de bună executie aferentă contractului în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia, achizitorul are dreptul de a retine garantia de participare.

 

 1. SUBCONTRACTANŢII

17.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

17.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

17.3 – (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) – Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) -Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

17.4. - Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii, cu acordul autorităţii contractante, în următoarele situaţii:

 1. a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora.

 1. c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

17.5. Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

17.6. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care, să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

 1. a) activităţile ce urmează a fi subcontractate,
 2. b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi,
 3. c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

17.7. Contractele prezentate conform punctului 17.6. vor fi în concordanţă cu oferta şi vor fi anexă la prezentul contract. Atat contractele cat si declaratia de asumare a prevederilor caietului de sarcini si propunerii tehnice vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.

17.8. Autoritatea contractantă va efectua plăţi direct către subcontractant/subcontractanţii care îşi exprimă opţiunea în acest sens, printr-o înştiinţare, doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritatea contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea obligaţiilor asumate de subcontractant.

17.9. Subcontractantul/subcontractanţii îşi exprimă opţiunea de a fi plătit/plătiţi direct de către autoritatea contractantă, la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora  în contractul de achiziţie publică.

17.10. Dispoziţiile prevăzute la pct. 17.8 şi 17.9 nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire al prezentului contract de achiziţie publică.

17.11. Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

 

 1. DESPĂGUBIRI

18.1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra, pe cheltuiala sa, achizitorul pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a prestatorului, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

18.2. - Prestatorul se oblică să plătească daune-interse, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini şi/sau documentaţia tehnică.

18.3. - Pe cheltuiala sa, prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra achizitorul, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, piederilor şi pagubelor rezultate din executarea prezentului contract de către prestator, în condiţiile în care prestatorul este notificat de către achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea; limitarea responsabilităţii nu se va aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor.

 

 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

19.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de la locul derularii contractului.

 

 1. 20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

 

 1. 21. COMUNICARI

21.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

21.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a principalelor elemente ale continutului comunicarii verbale.

Prezentul contract a fost încheiat la sediul achizitorului, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 1. 22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România si se completeaza de drept cu orice clauze imperative impuse de Legea nr. 98/2016, HG. nr. 395/2016, acestea devenind obligatorii pentru ambele parti.

 

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

                                               

Achizitor

                               Prestator

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

                   S.C. __________________ S.R.L.

Director General,

Laura Camelia Vîlsan

                                Director General,

 

 

Director General Adjunct,

Maria Albinaru

 

 

 

Vizat juridic,

Indrieș Olimpia

 

 

Compartimentul de achizitii publice si contractare servicii sociale

Nr12213/12.03.2018

 

                       

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

 

privind ACHIZIŢIA publica avand ca obiect “Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu”– cod CPV  _79713000-5(Rev.2) – Servicii de paza

 

 1. Denumirea autorităţii contractante : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2, telefon 0269/232066, fax 0269/232575, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Procedura de atribuire aplicată este PROPRIA PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 
 3. Locul prestarii serviciilor de paza: la obiectivele DGASPC Sibiu, inclusiv la sediile centrelor rezidentiale de copii, mentionate in caietul de sarcini.
 4. Natura şi calitatea serviciilor care trebuie prestate: 

cod CPV 79713000-5(Rev.2) – Servicii de paza, cantitatea 23.408 ore de paza, valoare estimată:  326.540  lei fără TVA, calculata incepand cu data de 01.05.2018 pana la data de 31.12.2018, conform prevederilor caietului de sarcini din documentaţia de atribuire. Valoarea estimata a fost calculata avand in vedere valoarea totala de plata fara T.V.A., luand in considerare posibilitatea de suplimentare a obiectului contractului si prelungire a duratei acestuia pana cel tarziu in data de 30.04.2019. Valoarea estimata de 490.396 lei  este compusa din:

 • Valoarea estimata de 540 lei fara T.V.A. aferenta perioadei 01.05.2018-31.12.2018, calculata pentru 23.408 de ore de paza si
 • Valoarea estimata de 856 lei fara T.V.A. aferenta perioadei 01.01.2019-30.04.2019, calculata pentru 11.704 de ore de paza

In cazul in care prezenta procedura de atribuire nu se finalizeaza pana in data de 30.04.2018, plata serviciilor se va realiza raportat la numarul ore prestate si la perioada de timp ramasa de executat.

Sursa de finanţare - buget propriu.

 1. Modalitatea de atribuire: contract de prestari servicii de paza
 2. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: conform documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea obiectului contractului si prelungirea duratei acestuia pana cel tarziu in data de 30.04.2019 cu aplicarea prevederilor art. 165 din H.G. nr. 395/2016, in limita necesitatilor si posibilitatilor financiare.
 3. Termenul de finalizare sau durata contractului: de la semnarea contractului de achizitie publica pana in data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului pana in data de 30.04.2019
 4. Nu se acceptă oferte alternative.
 5. Documentaţia de atribuire si procedura operationala ce stabileste modul de realizare a activitatii privind procedura simplificata proprie numita norma interna sunt transmise prin mijloace electronice, fiind publicate pe site-ul autoritatii contractante www.dasib.ro. De asemenea s-a publicat in SEAP anunt publicitar la sectiunea cumparari directe, insa fara a se interpreta ca procedura organizata se incadreaza in categoria achizitiilor directe.
 6. Orice operator economic poate participa individual / în asociere inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, cu / fara subcontractant/tert sustinator la prezenta procedura de atribuire.
 7. Termenul limită de transmitere a ofertelor 21.03.2018 ora 10,00.
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2, cod postal 550179, jud. Sibiu. Solicitarile de clarificari se vor transmite prin mijloace electronice, respectiv prin intermediul adresei de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  1. Limba în care trebuie redactate ofertele este Limba Română.
  2. Termen limită de solicitare de clarificări: cu cel puţin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
  3. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 21.03.2018, ora, 12,00.
 9. Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:

- A. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni: 

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Nota:

- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.

 

- Conform art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din urmatoarele conditii:

 1. a) este mai mic de 4.000 lei;
 2. b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Pentru situatiile anterior mentionate se solicita prezentarea de documente, prin care operatorii economici pot demonstra ca beneficiaza de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

- Conform art. 167 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si indeplineste conditiile prevazute de acest articol.

Pentru situatiile anterior mentionate se solicita prezentarea de documente, prin care operatorii economici pot demonstra ca beneficiaza de derogarile prevazute la art. 167 alin 2 din Legea nr. 98/2016.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului 63 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele: Vilsan Laura Camelia, Albinaru Maria, Codau Codruta, Indries Teodora Olimpia, Istrate Alina, Galea Ion, Nistor Lenuta, Cândea Crina Elena, Bocai Simona, Roman Bianca, Lazar Elena, Munteanu Marius Adrian, Nicolae Cristian, Sauchea Liviu, Curechean Nicoleta, Bartos Adrian, Raluca Mihaltan, Hosu Adrian Alex, Candea Florina Cristina, Canciu Adrian

 

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa cate o singura declaratie de neincadrare in prevederile art. 164,165,167,59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 

D CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

 • In conformitate cu art. 173 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa dovedeasca ca detine o autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza.

Ofertantul (lider, asociati, dupa caz, daca respectivii membrii executa partea din contract pentru care este solicitata autorizatia) trebuie sa faca dovada detinerii licenţei de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie, VALABILA LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTEIA, conform art. 19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare (copie conformă cu originalul) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei trebuie sa fie in perioada de valabilitate atat la data prezentarii ofertei si a incheierii contractului de prestari servicii, cat si pe tot parcursul derularii acestuia;

Document obligatoriu: licenţei de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie, VALABILA LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTEIA ce se va depune impreuna cu oferta.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

In conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta impreuna cu oferta. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului. Din certificatul ONRC trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN si este autorizat potrivit prevederilor Legii nr. 359/2004. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  Pentru persoanele juridice straine

Documente de confirmare:

-Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;

-Documente de atestare asupra urmatoarelor, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane împuternicite/administratori, domenii de activitate, activitati autorizate;

-prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs; .

 

CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

 

 1. In conformitate cu art. 179 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa dovedeasca indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala pentru a executa contractul de achizitie.

Potrivit art 178, alin. 1 si 2 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin resursele umane şi tehnice şi experienţa necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la un standard de calitate corespunzător.

Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător.

 

 • Ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor de servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea Formulare), insotita de certificate/documente pentru cele mai importante servicii prestate. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei.

Prin lista serviciilor prestate insotita de certificatele/ documentele pentru cele mai importante servicii prestate, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura a caror valoare cumulata a fost de minimum 400.000 lei la nivelul unuia sau mai multor contracte de prestari servicii similare.

Documentele justificative constau in

 1. Documente reprezentand certificari ale prestarilor de servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.

Respectivele certificari vor trebui sa indice:

 1. a) obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
 2. b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati,
 3. c) valoarea-in lei fara tva,
 4. d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
 5. e) locul prestarii serviciilor si
 6. f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;

Certificarile (documente constatatoare / procese verbale de receptie / contracte /recomandari sau alte asemenea documente) vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, vor fi prezentate impreuna cu oferta.

Nota 1: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.

Nota 2: Pentru contractele reprezentand experienta similara in ultimii 3 ani, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

 

 1. F. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.

 

 1. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 2. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 3. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 4. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 5. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 6. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 7. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 8. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm
 9. In conformitate cu art. 53, art. 54 si art 185 din Legea nr. 98/2016, orice operator economic are dreptul de a participa la procedurile de atribuire in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in acest scop, iar indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cu mentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Totodata, se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocierii precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.

Atat asociatii cat si liderul de asociere trebuie sa depuna toate declaratiile solicitate, inclusiv documentele justificative care demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare.

 1. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
 2. Criteriul de atribuire a contractului : pretul cel mai scazut.

 

 1. Cuantumul garanţiei de participare 4.900 lei

Autoritatea contractanta recomanda: garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare este irevocabila si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. Contul in care se poate constitui/depune Garantia de Participare este RO43 TREZ5765006XXX000238 deschis la TREZORERIA Sibiu.In cazul in care ofertantii constituie garantia de participare prin scrisoare de garantie bancara, vor completa formularul aferent din sectiunea Formulare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie semnata si transmisa in copie conforma cu originalul impreuna cu oferta pana la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 1. Garantia de bună execuţie

Garantia de buna executie este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 40, alin. 1 din HG nr. 395/2016, in una din urmatoarele forme: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului (fara TVA) si se poate constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

 1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini. In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta modul in care se angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in perioada de implementare a contractului de prestari servicii, tinand cont de prevederile si obligatiile stipulate in actele normative incidente sau in legatura cu activitatile cuprinse in obiectul contractului. In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art.51 alin.2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art 137 alin 2 lit. d) din HG 395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul – Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. (ce se regasesc in sectiunea Formulare). Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice documentele solicitate in cadrul acesteia. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.

 1. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va contine:

 1. Formularul de oferta – cu respectarea modelului aferent ce se gaseste in sectiunea Formulare
 2. Anexa nr. 1 la Formularul de oferta (Centralizator financiar)

3.Ofertantii trebuie sa-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire.

Ajustarea pretului se accepta in urmatoarele conditii:

Prețul contractului nu se poate modifica, decat in situatia in care au loc modificari legislative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Pretul contractului poate fi ajustat in acest caz doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Modificarea pretului se poate realiza ca urmare a incheierii unui act adiţional numai în condiţiile modificărilor legislative privind salariul minim brut pe ţară şi cu respectarea formulei de calcul:

„X2=X1xSn

           Sv

unde X2= tarif actualizat

     X1= tarif ofertat declarant castigator in cadrul procedurii

     Sn= salariul minim nou brut pe ţară garantat în plată

     Sv= salariul minim vechi brut pe ţară garantat în plată”

Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta obiectul contractului si de a prelungi durata acestuia cu maxim 4 luni de zile, respectiv pana cel tarziu 30.04.2019, cu aplicarea prevederilor art. 165 din H.G. nr. 395/2016, in limita necesitatilor si posibilitatilor financiare.

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a mentine si pe perioada de prelungire aceleasi tarife ofertate pentru anul 2018, în situaţia în care se va opta în acest sens, conform prevederilor art 165 din H.G. nr. 395/2016., cu aplicarea situatiei de exceptie privind modificarile legislative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului

In cazul in care ofertantul declara in cadrul ofertei ca beneficiaza de subventii, care justifica reducerea pretului ofertat, acesta are obligatia sa depuna o declaratie pe propria raspundere in care sa mentioneze ca persoanele ce beneficiaza de subventiile repective vor fi utilizate pentru prestarea servicilor de paza ce fac obiectul contractului de achizitie publica (se vor nominaliza persoanele ce urmeaza a fi implicate in derularea contractului de prestari servicii, care beneficiaza de subventii).

 

Se va prezenta modelul de contract de prestari servicii semnat de catre ofertanti, pe fiecare pagina. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 137 alin. 3 litera b) din HG 395/2016. Astfel, este permis operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin 3 litera b din HG 395/2016.Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 1. Modul de prezentare a ofertei:

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta in plic inchis cu mentiunea A nu se deschide inainte de data de______ (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, prevazut in anuntul de participare si/sau anuntul publicitar. Toate documentele vor fi semnate si numerotate pe fiecare pagina, anexandu-se in acest sens un opis al documentelor depuse. Pentru a putea participa la procedura de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in sistemul electronic al achizitiilor publice (SEAP), ofertantul declarat castigator (in cazul asocierii liderul declarat al acesteia) avand obligatia de a publica oferta in catalogul electronic din SEAP, pentru a se putea finaliza achizitia si online. Pe langa propunerea tehnica, propunerea financiara, imputernicirea legala (formularul 3) – semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizata), lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, scrisoarea de inaintare si documentele justificative solicitate, se va prezenta si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare.  Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic.Documentele eliberate de terti se vor prezenta semnate de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea „conform cu originalul. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens transmisa prin adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura si executarea garantiei de participare. Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.

Atentie:Se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta, astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil.

Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie.

 1. Alte informaţii

Plata serviciilor se va face in urma intocmirii de catre prestator a pontajelor lunare, verificate si acceptate de catre beneficiar.

Facturile vor fi emise de prestator lunar si vor cuprinde valoarea, în lei, a tuturor serviciilor prestate in luna respectiva şi recepţionate în baza pontajelor lunare prin intocmirea unor procese verbale, semnate de ambele părţi şi însuşite prin semnătură de persoana desemnată din partea achizitorului. Prestatorul se obligă să transmită factura către achizitor în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Achizitorul se obligă să plătească prin ordin de plata prin Trezoreria Sibiu preţul serviciilor către prestator în termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii.

Prevederile prezentului anunt de participare se aplica cu prioritate si se completeaza cu cele ale procedurii formalizate privind organizarea si desfasurarea activitatii publice prin procedura simplificata proprie, in masura in care aceasta nu contine prevederi contrare celor stabilite in anunt. Pentru situatiile pentru care nu exista o reglementare explicita in documentatia de atribuire sau in procedura formalizata interpretarea se va face cu aplicarea dispozitiilor legislatiei in vigoare din domeniul achizitiilor publice.

                                                                                                                                                         

Director general                                                                     Director general adjunct ec.

 

Laura Camelia Vîlsan                                                           Maria Albinaru

 

 

 

 

 

                                                                                                 Intocmit,

                                                 Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale

 

Compartiment Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.3870 / 25.01.2018

 

PROCES-VERBAL DE SEDINTA NR. 2

de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza  

 

   

Încheiat astăzi 25.01.2018 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

      Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                            

       Codul de clasificare:          CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 1.001.672 lei – 1.295.180 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – pret .      

  Factori de evaluare:

Pretul ofertei – 90 de puncte,

Dotari autoturisme interventie - 5 puncte

Timp mediu de interventie - 5 puncte

            Procedura de atribuire este :                                              

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

 

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

 

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 10 din data de 09.01.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

   Comisia de evaluare a procedat astăzi 25.01.2018 ora 11,20 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Avand in vedere lipsa membrilor Mihaltan Raluca, Munteanu Marius Adrian aflati in concediu de odihna si Roman Bianca aflata in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrii de rezerva Bartos Adrian, Curechean Nicoleta si membrul Bocai Simona care le vor indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei. De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia.

Avand in vedere faptul ca initial s-a mentionat in anuntul de participare si in anuntul publicitar, termenul limita de depunere a ofertelor data de 24.01.20187, ora 11 :00, data care este declarata zi libera nationala, comisia de evaluare a publicat in data de 16.01.2018, o erata inregistrata sub nr. 2179, prin care s-a comunicat prelungirea termenului pana in data de 25.01.2018, ora 11 :00

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 25.01.2018, ora 11:00  un numar de 6 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- TMG GUarD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2822/19.01.2018, ora 09:15

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3445/23.01.2018, ora 11:07

- ok guard S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3521/23.01.2018, ora 13:31,

- DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3669/25.01.2018, ora 10:01

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3672/25.01.2018, ora 10:03,

- CICLOPS SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3689/25.01.2018, ora 10:25.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in adresa nr. 2179/16.01.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza:

 

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security Sistems S.R.L.

 

Documente depuse pentru TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016, fisa de informatii generale                                                                              Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Intentioneaza sa subcontracteze pe Romanian Security Systems S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu  Romanian Security Systems S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru TMG Guard S.R.L. nr. 13140556/12.07.2017 , cazierul judiciar nr. 14502402/16.11.2017 emis pentru Mecu Victor Lucian si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a finantelor Publice Gorj, nr. GJ 37770 din 28.12.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 70/03.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Gorj nr. 47727/29.11.2017

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016, valabila pana in data de 04.04.2019 emisa pentru TMG Guard S.R.L., aviz favorabil pentru Regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, inregistrat sub nr. 728258/17.02.2017 cu anexa nr. 1b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 326/01.05.2016 incheiat cu ISAVCOM S.R.L., recomandare din partea ISAVCOM S.R.L. nr. 781/21.12.2016, contract sectorial de servicii nr. 861/28.03.2017 incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia,  document constatator nr. 8846/12.05.2017 si recomandarile nr. 1940/31.05.2017, nr. 19704/31.05.2017 si recomandare FN  din partea societatii Complexul Energetic Oltenia, contract de prestari servicii nr. 202/15.06.2017 incheiat cu Targu Jiu Development S.R.L. si recomandare nr. 473/14.11.2017, contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017  incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., contract de servicii nr. 38998/29.12.2017, incheiat cu DGASPC Caras Severin cu recomandare nr. 4757/14.11.2017, contract de servicii FN din 30.09.2017 incheiat cu DGASPC Hunedoara cu document constatator FN, contract de prestari servicii paza nr. 102/31.05.2016 incheiat cu DGASPC Gorj cu recomandare nr. 2045/94/24.06.2016,

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza, declaratie privind utilizarea de ajutor de stat                            Pret ofertat 1.106.334,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 210.203,54 lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 31.04.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   GJ 20 TMG,  GJ 30 TMG, B 34 KRG  - leasing , B 102 TMG - leasing, taloane pentru autovehiculele:  B 104 TMG - leasing,  B 103 TMG, 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune si declaratie privind detinerea personalului de specialitate cu anexa privind personalul activ

14

 

Model de contract insusit

x

Declaratie de acceptare clauze contractuale fara amendamente

Documente depuse de Romanian Security Systems S.R.L.- subcontractant al TMG Guard S.R.L.  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Subcontractant declarat al TMG GUARD S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu ofertantul TMG Guard S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 14912702/05.01.2018 emis pentru Lohan Gabriel Ioan si cazier judiciar nr. 14942072/08.01.2018 emis pentru Romanian Security Systems S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice nr. 84707/16.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr.2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2755/P/23.03.2016 emisa pentru Romanian Security Systems S.R.L. valabila pana in data de 22.03.2019, aviz favorabil privind Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, regulament cu anexa A, nr. 2, 3, 4, 1a si 1 b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind autovehiculele,  dotari, echipamente tehnice depusa de ofertantul TMG Guard S.R.L.,  Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele: B 52 VHG,  B 52 VHE, B 52 PXZ, B 52 PTT, B 52 PTP, B 52 PTK, B 50 UHO, B 368 ALS, taloane pentru autovehiculele: B 354 ALS, B 342 ALS, B 352 ALS, B 343 ALS, B 349 ALS, B 346 ALS, B 340 ALS, B 345 ALS, B 341 ALS,  B 348 ALS, B 347 ALS, B 351 ALS, B 344 ALS, B 350 ALS,

 

 

 

 

 

 

 

Pentru asocierea Romold Security S.R.L. – Romold S.R.L.

 

Documente depuse de Romold Security S.R.L.- lider de asociere  in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L.    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Participa in asociere cu ROMOLD S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr.850/15.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 700/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC VASLUI nr. 379/09.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L.,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara confidentiale :Propunerea tehnica, documentele ce insotesc propunerea financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA (12,59 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele  depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat,

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de liderul de asociere ISO 9001:2015

 

 

 

 

       

Documente depuse de   Romold  S.R.L.- asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L. - PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

participa in asociere cu ROMOLD SECURITY S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia pentru contribuabilii Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Iasi, nr.2101/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr.704/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 1146/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L.

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii nr. 12/17.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L.  Si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI cu anexa 1 si 2, act aditional nr. 1/17.06.2015, act aditional nr. 2/23.07.2015 si certificat constatator nr. 8873/08.08.2016, contract de prestari servicii nr. 533/27.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L. si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti, act aditional nr. 1/2015, act aditional nr. 2/2015, document constatator nr. 2998/17.02.2016

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declaratie depusa de liderul asocierii

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata de 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat, Certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   VS 06 EUR , VS 12 EUR,  VS 29 EUR, VS 30 EUR

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de asociat ISO 9001:2015

Pentru ofertantul Debriefing Security Team S.R.L.

 

Documente depuse de Debriefing Security Team S.R.L.. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr 1254757 emis de Oficiul National al Registrului Comertului Mures in data de 11.03.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune cazier

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis Anaf Brasov cu nr 45369/24.10.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Nu depune certificat

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 2559/18.01.2018 emis de ONRC Mures

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0065/P/23.12.2004, valabila pana in data de 22.12.2019 emisa pentru Debriefing Security TeamSRL.; aviz favorabil  conducator societate, aviz favorabil dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 86/22.05.2009, cu acte aditidionale nr. 7, 8, 9,  incheiate cu Sc Gecsat Sa ; contract de prestari servicii nr. 91/06.08.2009, acte aditionale nr. 1-8 incheiate cu Sc Ruck Ventilatoare SRL

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu depune

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXA 1 - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 992,692,8 lei fara TVA (11,88 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 188611,63 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind resursele pe care societatea le pune la dispozitie in vederea indeplinirii contractului, Certificate de inmatriculare autovehicule detinute de societate MS-13-LIR;MS-13-LHM;MS-13-LIX;MS-13-PRT; MS 13 BKO, MS 13 LIK, MS 13 LIW

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind asigurarea prestarii serviciilor de paza cu personal avizat si calificat

14

 

Model de contract insusit

x

Da

15

 

Alte documente

X

Polita de asigurare de raspundere civila generala, certificare ISO 9001:2008

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

Documente depuse de Total Protector S.R.L.-    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana aFinantelor Publice Sibiu cu nr 20482/22.01.18

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4242/19.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 2002/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0406/P/23.03.2005, valabila pana in data de 22.03.2020 emisa pentru Total Protector SRL,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Complex National Muzeu Astra pentru contractul nr. 3927/26.04.2016; Recomandare din partea Muzeului National Brukenthal, Recomandare din partea SDEE Transilvania Sud S.A. pentru contractul nr. 18357/S/733/2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale toate informatiile din propunerea tehnica si financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicit Vasile Danes

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu anexa 1 -  Pret ofertat 882.047,52 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 167.589,02 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 24.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X                           

Nu depune

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X                          

Nu depune

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

Alte documente

X                          Nu este cazul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de OK GUARD SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                         

Certificat de inregistrare seria B, nr. 1648257/14.10.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Stefan Nicolin nr. 14989438/11.01.2018, cazier judiciar emis pentru Ok Guard S.R.L. nr. 14989571/11.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Anaf-DRGFP Bucuresti cu nr 17015712/17.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4466/10.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Bucuresti nr. 9231/11.01.2018;

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2952/P/05.07.2017 pentru servicii de paza si protectie personala, valabila pana in data de 04.07.2020 emisa pentru Ok Guard SRL, licenta de functionare nr. 4253/T/08.06.2017  pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei valabila pana in data de 07.06.2020

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Depune doar anexa la formularul 8 ,

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Metro Cash&Carry SRL; recomandare din partea Universitatii Bucuresti nr. 1210/17.01.2018; recomandare din partea Universitatii Bucuresti  FN

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara ca nu exista informatii confidentiale

6

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

x

Imputernicire pentru Stefan Nicolin Mihail

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 -  Pret ofertat 953,204 lei/ora fara TVA, respectiv 1.134.312,76 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 181.108,76 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 27.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si caietul de sarcini insusit integral

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Lista privind echipamentele tehnice, certificate inmatriculare autoturisme detinute de societate B-64-RCL;B-81-VND;B-98-HIF (M Invest SRL); B-75-UJA (OK Exchange House S.R.L.); B-75-UJE (OK Exchange House S.R.L.);

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune un tabel cu agentii propusi sa execute servicii de paza la obiectivul DGASPC Sibiu

14

 

Model de contract insusit

X

 

15

 

Alte documente

 

Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935812,  Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935811, certificat ISO 9001:2008,certificat BS 7499:2013; ISO 14001:2015;certificat OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

 

Documente depuse de ofertantul SC Ciclops Security SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3529421 eliberat la data de 18.07.2017

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X

Declara tert sustinator pe SC Romanian Security Systems SRL

Angajament tert sustinator

X                        

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Certificat de cazier judiciar cu nr 14642557/29.11.2017 emis pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu cu nr 21062/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale emis de Directia Fiscala Locala Sibiu cu nr 4023/18.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 1956/18.01.2018 emis de ONRC Sibiu, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2917/P/13.04.2017 emisa  pentru CICLOPS SECURITY S.R.L., valabila pana in data de 12.04.2020, avand ca obiect servicii de paza si de protectie personala, licenta de functionare nr. 4481/T/04.01.2018 avand ca obiect proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei nr. 4481/T/04.01.2018 valabila pana in data de 03.01.2021

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

 

Recomandare nr. 6370/09.03.2017 din partea Apa Canal Sa pentru contractul de prestari servicii de paza si transport valori br. 216/27.11.2015; recomandare nr. 4719/18.04.2016 din partea  CNTEE Transelectrica SA pentru contractul de prestari servicii specializate de paza si interventie nr. 464/31.08.2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale propunerea tehnica - de la fila 2 pana la fila 17, din propunerea financiara doar centralizatorul financiar

6

 

Garantie de participare

X

Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicire nr. 50/25.01.2018

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 - Pret ofertat 886.641,28lei fara TVA (13,72 lei fara TVA /ora), la care se adauga TVA de 168.461,84 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 31.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si declaratie privind factorii de evaluare

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza - anexa 5, facturi pentru dotari, imagini cu echipamentul din dotare,  contract vodafone seria VFRODS nr. 4643821/01.09.2017,  carte de identitate auto B-84-FGY - leasing,  B-40-JTV (OT 05 AUD); B-40-JTB (OT 05 AUE); B-40-JTT (OT 05 AUF), contract de leasing nr. 9020770/209588, contract de leasing 9020770/209589

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de paza - anexa 2, Declaratie privind detinerea personalului de specialitate necesar prestarii serviciilor - anexa 3, tabel nominal - anexa 4

14

 

Model de contract insusit

X

Declaratie privind clauze contractuale, acceptare fara amendamente, model de contract insusit pe fiecare pagina

15

 

Alte documente

x

Certificat BS 7499:2013; ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008; ISO 27001:2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente depuse de   SC Romanian Security Systems SRL.- tert sustinator al ofertantului SC Ciclops Security Srl

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                        

Certificat de inregistrare seria B nr. 3190732 eliberata in data de 15.02.2016

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                         

Tert sustinator al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L.

Angajament tert sustinator

X                           

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                         

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr 14942072/08.01.2018 emisa pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice cu nr  84707/16.01.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice emis de Directia Venituri Buget Local sector 2 cu nr 2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2755/P/23.03.2016 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 22.03.2019, avand ca obiect servicii de paza si protectie personala, Licenta de functionare nr 2966/T/30.12.2013 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 29.12.2019

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

6

 

Garantie de participare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

7

 

Imputernicire

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Cerinta indeplinita de ofertant, Certificate de inmatriculare auto detinute de societate B-305-ALS; B-351-ALS; B-18-TVT (ALISTAR SECURITY S.R.L.)

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

14

 

Model de contract insusit

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

15

 

Alte documente

X                             Nu este cazul

 

 

 

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de consemnare a elementelor principale a ofertelor.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

 

 

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 

Comisia de evaluare

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

  Denumirea şi sediul autorităţii contractante

DGASPC SIBIU

Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

 

                                                Aprobat                                              Avizat

                                                Director general                                 Director general adjunct ec.

 

 

 

RAPORTUL PROCEDURII nr. 8436

privind anularea propriei proceduri simplificate organízate pentru achizitia publica avand ca obiect:

Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

 

 

 

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu  

modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare

           Director general         

              (numele şi prenumele,                   

              semnătura şi ştampila)     

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

       RAPORTUL PROCEDURII PROPRII SIMPLIFICATE

iniţiată prin anunţul de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect:  Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                           

       Codul de clasificare:          CPV 79713000-5 

       Valoare totală estimată: 1.001.672 lei – 1.295.180 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – pret .      

  Factori de evaluare:

Pretul ofertei – 90 de puncte,

Dotari autoturisme interventie - 5 puncte

Timp mediu de interventie - 5 puncte

            Procedura de atribuire este :                                    

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

 

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

 

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Legislaţia aplicabilă:

 

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

     Calendarul procedurii de atribuire

*T*

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare /anunţul publicitar

anunţul de participare nr. 954/09.01.2018 si

 

anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018

publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018

 

publicat in SEAP in data de 10.01.2018

Publicarea documentaţiei

publicat impreuna cu anunţul de participare nr. 954/09.01.2018

publicata pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 impreuna cu anuntul de participare nr. 954/09.01.2018

 

Termenul limită de depunere a ofertelor

25.01.2018 ora 11:00

publicat in data de 10.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro in cadrul anuntului de participare nr. 954/09.01.2018

Şedinţa de deschidere a ofertelor – Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, nr. _________

Proces verbal nr. 2 inregistrat sub nr. 3870/25.01.2018

publicat in data de 29.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro

Şedinţa de evaluare nr. 1

Proces verbal de sedinta etapa I nr. 4589/30.01.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 2

Proces verbal de sedinta nr. 2 etapa I nr. 5225/01.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 3

Proces verbal de sedinta nr. 3 etapa I nr.6314/07.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 4

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 5

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

Proces verbal de sedinta nr. 5 etapa I I nr. 8285/19.02.2018

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

 

Raportul intermediar al propriei proceduri de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 8436/ 20.02.2018

publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 20.02.2018

 

*ST*

 

    Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:

 1. a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor - Dispozitia 10 din data de 09.01.2018

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

1.

Galea Ion

Preşedinte cu drept de vot

2.

Nistor Lenuta

Membru

3.

Cândea Crina Elena

Membru

4.

Bocai Simona

Membru

5.

Roman Bianca

Membru

6.

Lazar Elena

Membru

7.

Munteanu Marius Adrian

Membru

8.

Nicolae Cristian

Membru

9.

Sauchea Liviu

Membru

10.

Curechean Nicoleta

Membru de rezerva

11.

Bartos Adrian

Membru de rezerva

12.

Mihaltan Raluca

Membru de rezerva

13.

Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva

14.

Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva

15.

Canciu Adrian

Membru de rezerva

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

*T*

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

NU ESTE CAZUL

 

 

   

    Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

   

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [X] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

- Total Protector S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1486/11.01.2018, prin care s-a cerut transmiterea documentatiei aferente anuntului publicitar ID-6148621

-TMG GUARD S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1659/12.01.2018, prin care s-au cerut formularele aferente achizitiei in format editabil

- CICLOPS SECURITY S.R.L., solicitarile de clarificari inregistrate sub nr. 1823/15.01.2018, prin care s-au cerut modelele de formulare aferente achizitiei, caietul de sarcini si orice alte documente relevante ale achizitiei

- OK GUARD S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 2938/19.01.2018, prin care s-au cerut documentele necesare pentru a participa la procedura, doarece cele publicate nu pot fi folosite.

In urma solicitarilor de clarificari anterior mentionate, comisia de evaluare a comunicat documentele solicitate, in format editabil prin intermediul adreselor de e-mail ale operatorilor economici solicitanti.

De asemenea comisia de evaluare a constatat faptul ca in solicitarea de clarificari nr. 1659/12.01.2018 inaintata de TMG GUARD S.R.L. operatorul economic a inaintat urmatoarea intrebare:

“Va rugam sa ne precizati daca masinile de interventie care vor fi punctate in algoritmul de calculatie expus de dumneavoastra vor fi cele alocate de compania noastra pentru judetul sibiu sau toate autoturismele noastre de interventie la nivel national conform anexa 1B avizata de IGPR”.

Comisia de evaluare a raspuns solicitarii prin adresa nr. 1783/15.01.2018 (publicata in data de 15.01.218 pe site-ul institutiei), precizand faptul ca autoritatea contractanta va acorda punctaj doar pentru masinile alocate pentru Judetul sibiu si care pot fi utilizate in caz de nevoie pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

 

Comisia de evaluare s-a sesizat asupra faptului ca in interiorul termenului acordat pentru depunerea ofertelor a fost calculata si ziua de 24.01.2018, care este zi libera legala, motiv pentru care a fost publicata pe site-ul institutiei, adresa nr. 2179/16.01.2018 prin care s-a comunicat prelungirea termenului de depunere cu o zi si anume pana la data de 25.01.2018, ora 11:00.

 

 

Operatorul economic CICLOPS SECURITY S.R.L. a inaintat si solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1991/15.01.2018, autoritatea contractanta formuland in acest sens raspunsul inregistrat sub nr. 2445/17.01.2018 publicat in data de 17.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro, dupa cum urmeaza:

 

Intrebarea nr. 1:

’’Avand in vedere factorul de evaluare masini de interventie, va rugam sa specificati care este numarul maxim de autoturisme solicitate pentru indeplinireaa contractului, dar si pentru a obtine punctajul maxim de 5 puncte, intrucat un ofertant poate sa detina in dotare intre 1 masina si un infinit de masini si sa declare ca le detine, doar pentru a obtine in mod abuziv punctajul maxim, stiut fiind ca numarul de masini declarate si existente in dotarea acestuia, deservesc deja altor contracte de paza, astfel ca este ofertantul nu ajuta cu nimic in mod real achizitorul daca declara spre exemplu ca detine 30 de masini. El trebuie sa precizeze cate autoturisme va aloca efectiv pentru derularea acestui contract. Mentionam ca in conformitate cu art. 97 din H.G. 301/2012, modificata si actualizata, prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura interventia fara a depasi 15 minute in localitati urbane, respectiv 30 de minute in localitati rurale si de a lua pana la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor de proba.’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 1783/15.01.2018, autoritatea contractanta va acorda punctaj doar pentru masinile alocate efectiv pentru derularea contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Intrucat obiectivele pentru care trebuie asigurata paza nominalizate in caietul de sarcini nr. 690/08.01.2018 sunt in numar de 9, se va acorda punctajul maxim de 5 puncte pentru un numar de minim 9 autoturisme de interventie. In cazul in care operatorii economici fac dovada detinerii unui numar mai mare de 9 autoturisme de interventie, se va acorda acelasi punctaj maxim de 5 puncte. Daca operatorii economici fac dovada detinerii unui numar mai mic de 9 autoturisme de interventie se va calcula punctajul prin aplicarea algoritmului de calcul mentionat in caietul de sarcini astfel:

Factorul de evaluare: Dotari autoturisme de interventie

P dotări= nr. Autoturisme de interventie din dotare

P dotări max= pentru un numar de autoturisme de interventie din dotare de ≥ 9 se acorda punctajul maxim de 5 puncte

Celelalte oferte care fac dovada unui numar de autoturisme de interventie < 9, vor fi cotate dupa formula:

P dotari ofertat = nr. Auto interventie ofertat/ nr auto interventie maxim  ( respectiv 9) x 5 puncte

 = nr. Auto interventie ofertat / 9 x 5 puncte.”

 

Intrebare nr. 2:

„Raportat la numarul de ore de paza, precizat in caietul de sarcini, nu se regaseste nicaieri cate ore de monitorizare si interventie a estimat achizitorul, de unde rezulta ca acesta va plati numai servicii de paza umana, cum de altfel este si mentionat in obiectul contractului si mai ales in documentatia de atribuire. Cu alte cuvinte necesitatea dotarii cu masini de interventie nu este bugetata de catre achizitor.

Va rugam in acest sens, in caz de eveniment si interventie din partea prestatorului, sa ne precizati cum se va plati aceasta si cum va reflecta un potential ofertant, aceasta situatie in propunerea financiara? Si in cazul in care mentineti factorul de evaluare masini de interventie, va rugam sa ne precizati cate interventii estimati ca vor fi pe luna, pentru a putea constitui propunerea financiara unitar de catre toti ofertantii, intrucat interventia presupune cheltuieli cu salariul agentilor de interventie precum si cheltuieli cu carburantul autoturismului.”

Raspuns solicitare de clarificari nr. 2:

„Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 98/2016, la stabilirea valorii estimate a achizitiei publice, s-a avut in vedere valoarea totala de plata fara TVA, luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului.

Potrivit prevederilor caietului de sarcini, la calculatia tarifului lei/ora paza se va tine cont si se vor reliefa toate costurile executarii in bune conditii ale contractului. De asemenea s-au mentionat elementele componente ale tarifului ce urmeaza a fi ofertat, care va cuprinde pe langa salariul orar agent paza, spor de noapte, alte sporuri, valoarea contributiilor, alte adaosuri, inclusiv componenta cu privire la cheltuielile indirecte. In descrierea componentei privind cheltuielile indirecte necesare a se efectua pentru indeplinirea contractului sunt mentionate costurile ce reies din monitorizarea sistemului antiefractie, cat si interventii ale echipei mobile.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la cap. 19. „Modul de prezentare a propunerii financiare” pct. 3 s-a precizat faptul ca ofertantii trebuie sa-si evalueze oferta astfel incat pretul total ofertat sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire.

In acest sens subliniem faptul ca tariful ofertat va cuprinde toate costurile pe care le implica executarea contractului, cu respectarea tuturor obligatiilor mentionate in caietul de sarcini, contract, anunt de participare sau alte documente ce fac parte interganta a documentatiei de atribuire, inclusiv cele legale de posibile interventii, al caror numar nu il poate estima autoritatea contractanta, intrucat nu depinde de factori previzibili, un rol important avand in acest caz si agentul de paza ce va desfasura activitatea din partea operatorilor economici care va avea sau nu capacitatea de a gestiona posibile conflicte.”

 

Intrebare nr. 3:

„Valoarea ofertei financiare care va sta la baza atribuirii contractului este valoarea pentru anul 2018 sau valoarea cumulata 2018 si 2019?

Raspuns solicitare de clarificari nr. 3:

„In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la cap. 19. „Modul de prezentare a propunerii financiare” pct. 1 s-a precizat faptul ca propunerea financiara va contine formularul de oferta – cu respectarea modelului aferent ce se regaseste in sectiunea Formulare.

In cadrul acestui formular se precizeaza faptul ca ofertantul se angajeaza ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa presteze serviciile pana in data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu maxim 3 luni, in cazul in care autoritatea contractanta opteaza in acest sens cu aplicarea prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016. Asadar valoarea ofertei financiare care va sta la baza compararii cu alte oferte si la baza atribuirii contractului va fi valoarea aferenta anului 2018, insa se va completa in formularul de oferta si valoarea aferenta anului 2019 avand in vedere aceleasi tarife ofertate pentru anul 2018, pe care trebuie sa le mentina pe perioada de prelungire, daca se opteaza pentru suplimentarea contractului si prelungirea duratei si daca nu se incadreaza in situatia de exceptie privind modificarile legislative.”

 

 

In data de 18.01.2018, operatorul economic CICLOPS SECURITY S.R.L. a revenit cu o noua solicitare de clarificari inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2732/18.01.2018, la care autoritatea contractanta a formular raspunsul nr. 3081/22.01.2018, pe care l-a publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro:

 

 

Intrebarea nr. 1:

’’ Societatea noastra a intrebat cate interventii se estimeaza/luna, iar autoritatea contractanta a raspuns ca nu poate sa estimeze aceste incidente, in schimb le doreste incluse in propunerea financiara. In conditiile in care achizitorul nu poate el insusi estima cate evenimente pe luna vor avea loc, cum se va realiza comparatia reala, transparenta si nediscriminatorie intre propunerile financiare propuse de ofertanti? In acest sens, pentru a asigura compararea nediscriminatorie intre ofertanti, achizitorul are obligatia estimarii unui numar maxim de interventii. Deci va rugam sa precizati numarul estimat de interventii/luna.’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 2445/17.01.2018, nu se pot preconiza interventiile ce pot avea loc/luna intrucat acest aspect nu depinde de factori previzibili, un rol important avand in acest caz si agentul de paza ce va desfasura activitatea din partea operatorilor economici care va avea sau nu capacitatea de a gestiona posibile conflicte.

Pentru stabilirea tarifului orar ofertat, operatorii economici au obligatia sa aiba in vedere si includerea unei cheltuieli pentru eventuale evenimente care ar presupune deplasarea unei echipe de interventii, suma care va reprezenta un beneficiu in cazul in care nu se va interveni, iar in cazul in care se impun interventii mai multe decat cele preconizate, acesta va fi un risc asumat de operatorii economici.

Pentru actiunile de interventie nu se achita sume suplimentare in afara tarifului/ora paza ce va fi declarat castigator.

Astfel ca revenim si va reamintim sa ofertati un tarif/ora paza care sa cuprinda toate cheltuielile ce rezulta direct sau indirect din indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite in documentatia de atribuire.

Pe de alta parte in estimarea valorii serviciilor de paza de 1.295.180 lei ce fac obiectul procedurii simplificate proprii, s-a avut in vedere valoarea totala de plata fara T.V.A., pornind de la acelasi mod de calcul mentionat in caietul de sarcini in functie de care operatorii economici au obligatia de a elabora oferta, respectiv s-au avut in vedere pe langa salariul minim pe economie de 11,40 lei /ora, conform H.G. 846/2017, sporul de noapte de 25% prevazut de Codul Muncii si alte cheltuieli pe care operatorii economici le pot avea cu:

 • alte sporuri (pe care autoritatea contractanta nu le poate stabili exact, acestea depinzand si de contractele negociate la nivelul societatilor ofertante),
 • cheltuielile indirecte cu dotarea agentilor (pe care care autoritatea contractanta nu le poate prevedea intrucat aceste cheltuieli depind si de echipamentele pe care operatorul economic le are deja in stoc),
 • interventii ale echipei mobile (pe care autoritatea contractanta nu le poate preconiza, nici anticipa, un rol important in evitarea unor posibile conflicte avand si agentul de paza ce isi va desfasura activitatea din partea operatorului economic care va putea aplana sau preintampina eventuale conflicte sau nu va putea gestiona nici macar conflictele de mica amploare),
 • cheltuieli neprevazute, alte adaosuri etc.

Astfel diferenta pana la tariful estimat de 15,50 lei/ora de paza a fost prevazuta pentru alte cheltuieli pe care ofertantii le pot avea, dintre care asa cum s-a mentionat in caietul de sarcini si in anunt fac parte si cele cu interventiile echipei mobile, dotari etc.

Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca toate informatiile privind modul de stabilire a tarifului /ora paza, inclusiv cele privind eventuale cheltuieli cu interventii sunt publicate pe site-ul autoritatii contractante, putand fi accesate de orice operator economic interesat, se respecta principiul transparentei, nediscriminarii, iar intocmirea ofertelor si compararea acestora se face avand la baza aceleasi date, prezentate in documentatia de atribuire.”

 

Intrebare nr. 2:

„Serviciile de monitorizare si interventie sunt diferite de serviciile de paza umana si nu pot fi incluse in bugetul de paza, mai ales ca insusi achizitorul precizeaza ca obiectul achizitiei si al contractului este servicii de paza bunuri si valori si nu servicii de paza, monitorizare si interventie. Din punct de vedere legislativ, serviciile de monitorizare si interventie sunt ratificate de Legea 333/2003 si H.G. 301/2012 si sunt diferite de serviciile de paza, asa cum se prevede in art. 90,91,92 si 93 din normele de aplicare de mai sus.

Acestea presupun costuri diferite, respectiv costuri cu dispecerii, costuri cu autoturismul, costuri cu salarizarea agentilor de interventie. Achizitorul a mentionat in caietul de sarcini, fila 1 si 2 numai numarul de ore de paza umana. Care si cat din aceste ore reprezinta abonamentul pentru monitorizare si interventie?”

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 2:

„Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 si 4 din Legea nr. 333/2003, sectiunea a-4 -a „Paza şi protecţia prin societăţi specializate” societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

 1. a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 2. b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 3. c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu.

In descrierea obiectelor de activitate ale serviciilor specializate de paza si protectie mentionate de legislatia in vigoare nu se prevad serviciile de monitorizare si interventie ca obiect de activitate separat de cele de paza pe care o societate specializata trebuie sa il aiba.

Pe acelasi considerent s-a denumit obiectul achizitiei publice ca fiind servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu, raportat la obiectele de activitate pe care le poate avea o societate specializata de paza.

Eventualele interventii la obiectivele DGASPC Sibiu se efectueza la solicitarea agentului de paza angajat din partea societatii specializate de paza, in cazul in care acesta este depasit de situatiile conflictuale.

In stabilirea sumei aferente serviciilor de paza cuprinse in proiectul de buget nu se prevad articole separate de „paza umana” si de interventie, monitorizare. Valoarea estimata a achizitiei publice se stabileste potrivit art. 9 din Legea nr. 98/2016 raportat la valoarea totala de plata, chiar daca aceasta ar presupune servicii auxiliare.

De asemenea orele de paza mentionate in anuntul de participare nu reprezinta „ore de paza umana” (termen pe care nici legislatia in vigoare nu-l reglementeaza), in tariful stabilit pentru prestarea acestora fiind incluse toate elementele componente mentionate in documentatia de atribuire, respectiv si alte posibile cheltuieli in afara de cele privind salariul minim pe economie, care trebuie respectat conform legislatiei in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr. 333/2003: “Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii.”

Asa cum se poate observa dotarea cu mijloace de interventie este o obligatie legala stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si este indisolubil legata de serviciile de paza.“

 

Intrebare nr. 3: „Atat timp cat obiectul contractului este servicii de paza si nu servicii de monitorizare si interventie, va solicitam sa modificati factorul de evaluare dotare masini, mai ales ca achizitorul sustine ca nu poate estima cate interventii se pot efectua /luna. Prin urmare solicitam ca masuri de remediere fie bugetarea separata a acestui serviciu cu dotarea aferenta, fie renuntarea la acest factor de evaluare si inlocuirea acetuia, intrucat serviciile de monitorizare si interventie nu fac obiectul achizitiei.“

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3:

„Potrivit prevederilor art. 50 din Legea 333/2003,  CAP. VII “Obligaţiile conducătorilor de unităţi”, (conducatorii unitati definiti la art. 2 alin. 1) au obligatia sa:

    “h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin poliţia locală cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;”

Astfel denumirea data obiectului achizitiei publice nu este gresita, iar din prevederile caietului de sarcini nr. 690/08.01.2018, reiese clar faptul ca printre obligatiile asumate de operatorii economici se regaseste si cea a asigurarii de masini de interventie si deservire (art. 8.16 din modelul de contract de prestari servicii publicat pe site-ul institutiei DGASPC Sibiu). De asemenea obligatia de a tine cont de toate cheltuielile ce rezulta din indeplinirea obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire este precizata expres atat in caietul de sarcini la capitotul 11 „Cerinte asupra ofertei financiare“ cat si la capitolul 19 „modul de prezentare a propunerii financiare“ pct 3 din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Autoritatea contractanta nu considera necesar a adopta masurile de remediere solicitate de catre operatorul economic, acestea nefiind justificate intrucat bugetul institutiei nu necesita detaliere separata pentru acest serviciu de paza, care chiar daca include activitati accesorii ele se refleta in acelasi articol bugetar.

Referitor la solicitarea de renuntare la factorului de evaluare „dotari autoturisme interventie“, comisia de evaluare o considera nejustificata (dat fiind ca obligatia de a avea în dotarea mijloace de intervenţie, este stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si protective - art. 21 din Legea nr. 333/2003) si ilegala (renuntare la un factor de evaluare neputand fi acceptata nici macar ca masura de remediere, intrucat in caz contrar se incalca principiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 – nediscriminare, tratament egal).“

 

 

 Operatorul economic SC AKYLE SECURITY SRL a inaintat solicitarea de clarificari nr.3123 din 22.01.2018, la care s-a formulat raspunsul nr. 3125 din 22.01.2018 publicat pe site-ul institutiei dupa cum urmeaza:

Intrebarea nr. 1:

’’ Avem rugamintea sa ne comunicati cum se transmit ofertele pentru licitatia de paza din data de 24.01.2018..’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Autoritatea contractanta a formulat adresa nr. 2179/16.01.2018, publicata pe site-ul institutiei in data de 16.01.2018, prin care s-a comunicat faptul ca se prelungeste cu o zi termenul limita de depunere a ofertei si anume pana in data de 25.01.2018, ora. 11:00. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta in plic inchis cu mentiunea A nu se deschide inainte de data de______ (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor, modificata in urma adresei nr.2179/16.01.2018 ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor (25.01.2018, ora 11:00).”

 

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: NU ESTE CAZUL

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

 1. Şedinţa de deschidere / vizualizare a ofertelor

  

            Deschiderea ofertelor a avut loc la 25.01.2018, ora 11,15 la sediul DGASPC SIBIU, in sala de sedinte aflata la mansarda institutiei, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare desemnaţi, a reprezentanului împuterniciţ al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L. -administrator Pandia Cristina şi a observatorilor desemnaţi, după caz. : _________

       Au depus ofertă următorii operatori economici:

*T*

Nr. crt.

Denumire ofertantului, subcontractant, respectiv terţ susţinător

Nr. de înregistrare / dată/oră

Lot nr. ___

Documente

Observaţii

1.

Ofertantul TMG GUarD S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L.

 

 

 

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2822/19.01.2018, ora 09:15

 

--

OFERTA

--

2.

Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L

Lider de asociere ROMOLD Security S.R.L

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3445/23.01.2018, ora 11:07

--

OFERTA

--

3.

Ofertantul ok guard S.R.L.

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3521/23.01.2018, ora 13:31,

 

--

OFERTA

--

4.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L.

 

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3669/25.01.2018, ora 10:01

--

OFERTA

--

5.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3672/25.01.2018, ora 10:03

--

OFERTA

--

6.

Ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L..,

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3689/25.01.2018, ora 10:25.

 

--

OFERTA

--

 

 1. Referitor la cerinţa privind garanţia de participare, în urma verificării acestora, a răspunsurilor la solicitărilor de clarificări privind dovada constituirii garanţiei, comisia de evaluare a constatat că documentele au fost depuse de către ofertanţi în forma şi cuantumul solicitat prin Documentaţia de atribuire după cum urmează:

 

- Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

- Pentru ofertantul Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

- Pentru ofertantul ok guard S.R.L. -s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

- Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018,

- Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018,

- Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

 

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare aprocedat la consemnarea elementelor principale ale ofertelor depuse ofertanti dupa cum urmeaza:

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security Sistems S.R.L.

 

Documente depuse pentru TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016, fisa de informatii generale                                                                              Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Intentioneaza sa subcontracteze pe Romanian Security Systems S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu  Romanian Security Systems S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru TMG Guard S.R.L. nr. 13140556/12.07.2017 , cazierul judiciar nr. 14502402/16.11.2017 emis pentru Mecu Victor Lucian si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a finantelor Publice Gorj, nr. GJ 37770 din 28.12.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 70/03.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Gorj nr. 47727/29.11.2017

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016, valabila pana in data de 04.04.2019 emisa pentru TMG Guard S.R.L., aviz favorabil pentru Regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, inregistrat sub nr. 728258/17.02.2017 cu anexa nr. 1b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 326/01.05.2016 incheiat cu ISAVCOM S.R.L., recomandare din partea ISAVCOM S.R.L. nr. 781/21.12.2016, contract sectorial de servicii nr. 861/28.03.2017 incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia,  document constatator nr. 8846/12.05.2017 si recomandarile nr. 1940/31.05.2017, nr. 19704/31.05.2017 si recomandare FN  din partea societatii Complexul Energetic Oltenia, contract de prestari servicii nr. 202/15.06.2017 incheiat cu Targu Jiu Development S.R.L. si recomandare nr. 473/14.11.2017, contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017  incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., contract de servicii nr. 38998/29.12.2017, incheiat cu DGASPC Caras Severin cu recomandare nr. 4757/14.11.2017, contract de servicii FN din 30.09.2017 incheiat cu DGASPC Hunedoara cu document constatator FN, contract de prestari servicii paza nr. 102/31.05.2016 incheiat cu DGASPC Gorj cu recomandare nr. 2045/94/24.06.2016,

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza, declaratie privind utilizarea de ajutor de stat                            Pret ofertat 1.106.334,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 210.203,54 lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 31.04.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   GJ 20 TMG,  GJ 30 TMG, B 34 KRG  - leasing , B 102 TMG - leasing, taloane pentru autovehiculele:  B 104 TMG - leasing,  B 103 TMG, 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune si declaratie privind detinerea personalului de specialitate cu anexa privind personalul activ

14

 

Model de contract insusit

x

Declaratie de acceptare clauze contractuale fara amendamente

Documente depuse de Romanian Security Systems S.R.L.- subcontractant al TMG Guard S.R.L.  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Subcontractant declarat al TMG GUARD S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu ofertantul TMG Guard S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 14912702/05.01.2018 emis pentru Lohan Gabriel Ioan si cazier judiciar nr. 14942072/08.01.2018 emis pentru Romanian Security Systems S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice nr. 84707/16.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr.2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2755/P/23.03.2016 emisa pentru Romanian Security Systems S.R.L. valabila pana in data de 22.03.2019, aviz favorabil privind Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, regulament cu anexa A, nr. 2, 3, 4, 1a si 1 b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind autovehiculele,  dotari, echipamente tehnice depusa de ofertantul TMG Guard S.R.L.,  Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele: B 52 VHG,  B 52 VHE, B 52 PXZ, B 52 PTT, B 52 PTP, B 52 PTK, B 50 UHO, B 368 ALS, taloane pentru autovehiculele: B 354 ALS, B 342 ALS, B 352 ALS, B 343 ALS, B 349 ALS, B 346 ALS, B 340 ALS, B 345 ALS, B 341 ALS,  B 348 ALS, B 347 ALS, B 351 ALS, B 344 ALS, B 350 ALS,

Pentru asocierea Romold Security S.R.L. – Romold S.R.L.

 

Documente depuse de Romold Security S.R.L.- lider de asociere  in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L.    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Participa in asociere cu ROMOLD S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr.850/15.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 700/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC VASLUI nr. 379/09.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L.,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara confidentiale :Propunerea tehnica, documentele ce insotesc propunerea financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA (12,59 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele  depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat,

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de liderul de asociere ISO 9001:2015

 

 

       

Documente depuse de   Romold  S.R.L.- asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L. - PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

participa in asociere cu ROMOLD SECURITY S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia pentru contribuabilii Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Iasi, nr.2101/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr.704/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 1146/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L.

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii nr. 12/17.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L.  Si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI cu anexa 1 si 2, act aditional nr. 1/17.06.2015, act aditional nr. 2/23.07.2015 si certificat constatator nr. 8873/08.08.2016, contract de prestari servicii nr. 533/27.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L. si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti, act aditional nr. 1/2015, act aditional nr. 2/2015, document constatator nr. 2998/17.02.2016

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declaratie depusa de liderul asocierii

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata de 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat, Certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   VS 06 EUR , VS 12 EUR,  VS 29 EUR, VS 30 EUR

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de asociat ISO 9001:2015

 

 

Pentru ofertantul Debriefing Security Team S.R.L.

 

Documente depuse de Debriefing Security Team S.R.L.. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr 1254757 emis de Oficiul National al Registrului Comertului Mures in data de 11.03.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune cazier

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis Anaf Brasov cu nr 45369/24.10.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Nu depune certificat

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 2559/18.01.2018 emis de ONRC Mures

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0065/P/23.12.2004, valabila pana in data de 22.12.2019 emisa pentru Debriefing Security TeamSRL.; aviz favorabil  conducator societate, aviz favorabil dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 86/22.05.2009, cu acte aditidionale nr. 7, 8, 9,  incheiate cu Sc Gecsat Sa ; contract de prestari servicii nr. 91/06.08.2009, acte aditionale nr. 1-8 incheiate cu Sc Ruck Ventilatoare SRL

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu depune

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXA 1 - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 992,692,8 lei fara TVA (11,88 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 188611,63 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind resursele pe care societatea le pune la dispozitie in vederea indeplinirii contractului, Certificate de inmatriculare autovehicule detinute de societate MS-13-LIR;MS-13-LHM;MS-13-LIX;MS-13-PRT; MS 13 BKO, MS 13 LIK, MS 13 LIW

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind asigurarea prestarii serviciilor de paza cu personal avizat si calificat

14

 

Model de contract insusit

x

Da

15

 

Alte documente

X

Polita de asigurare de raspundere civila generala, certificare ISO 9001:2008

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

Documente depuse de Total Protector S.R.L.-    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

 

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

 

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

 

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

 

Cazier judiciar

X

Nu depune

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana aFinantelor Publice Sibiu cu nr 20482/22.01.18

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4242/19.01.2018

 

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 2002/18.01.2018

 

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0406/P/23.03.2005, valabila pana in data de 22.03.2020 emisa pentru Total Protector SRL,

 

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Complex National Muzeu Astra pentru contractul nr. 3927/26.04.2016; Recomandare din partea Muzeului National Brukenthal, Recomandare din partea SDEE Transilvania Sud S.A. pentru contractul nr. 18357/S/733/2015

 

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale toate informatiile din propunerea tehnica si financiara

 

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018

 

7

 

Imputernicire

X

Imputernicit Vasile Danes

 

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu anexa 1 -  Pret ofertat 882.047,52 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 167.589,02 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 24.05.2018

 

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Anexa 1 la formularul de oferta

 

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X                           

Nu depune

 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X                          

Nu depune

 

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

 

15

 

Alte documente

X                          Nu este cazul

 

 

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de OK GUARD SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

 

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                         

Certificat de inregistrare seria B, nr. 1648257/14.10.2008

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

 

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

 

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Stefan Nicolin nr. 14989438/11.01.2018, cazier judiciar emis pentru Ok Guard S.R.L. nr. 14989571/11.01.2018

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Anaf-DRGFP Bucuresti cu nr 17015712/17.01.2018

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4466/10.01.2018

 

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Bucuresti nr. 9231/11.01.2018;

 

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2952/P/05.07.2017 pentru servicii de paza si protectie personala, valabila pana in data de 04.07.2020 emisa pentru Ok Guard SRL, licenta de functionare nr. 4253/T/08.06.2017  pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei valabila pana in data de 07.06.2020

 

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Depune doar anexa la formularul 8 ,

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Metro Cash&Carry SRL; recomandare din partea Universitatii Bucuresti nr. 1210/17.01.2018; recomandare din partea Universitatii Bucuresti  FN

 

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara ca nu exista informatii confidentiale

 

6

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

 

7

 

Imputernicire

x

Imputernicire pentru Stefan Nicolin Mihail

 

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 -  Pret ofertat 953,204 lei/ora fara TVA, respectiv 1.134.312,76 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 181.108,76 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 27.05.2018

 

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

 

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si caietul de sarcini insusit integral

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Lista privind echipamentele tehnice, certificate inmatriculare autoturisme detinute de societate B-64-RCL;B-81-VND;B-98-HIF (M Invest SRL); B-75-UJA (OK Exchange House S.R.L.); B-75-UJE (OK Exchange House S.R.L.);

 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune un tabel cu agentii propusi sa execute servicii de paza la obiectivul DGASPC Sibiu

 

14

 

Model de contract insusit

X

 

 

15

 

Alte documente

 

Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935812,  Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935811, certificat ISO 9001:2008,certificat BS 7499:2013; ISO 14001:2015;certificat OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

 

Documente depuse de ofertantul SC Ciclops Security SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3529421 eliberat la data de 18.07.2017

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X

Declara tert sustinator pe SC Romanian Security Systems SRL

Angajament tert sustinator

X                        

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Certificat de cazier judiciar cu nr 14642557/29.11.2017 emis pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu cu nr 21062/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale emis de Directia Fiscala Locala Sibiu cu nr 4023/18.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 1956/18.01.2018 emis de ONRC Sibiu, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2917/P/13.04.2017 emisa  pentru CICLOPS SECURITY S.R.L., valabila pana in data de 12.04.2020, avand ca obiect servicii de paza si de protectie personala, licenta de functionare nr. 4481/T/04.01.2018 avand ca obiect proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei nr. 4481/T/04.01.2018 valabila pana in data de 03.01.2021

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

 

Recomandare nr. 6370/09.03.2017 din partea Apa Canal Sa pentru contractul de prestari servicii de paza si transport valori br. 216/27.11.2015; recomandare nr. 4719/18.04.2016 din partea  CNTEE Transelectrica SA pentru contractul de prestari servicii specializate de paza si interventie nr. 464/31.08.2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale propunerea tehnica - de la fila 2 pana la fila 17, din propunerea financiara doar centralizatorul financiar

6

 

Garantie de participare

X

Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicire nr. 50/25.01.2018

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 - Pret ofertat 886.641,28lei fara TVA (13,72 lei fara TVA /ora), la care se adauga TVA de 168.461,84 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 31.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si declaratie privind factorii de evaluare

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza - anexa 5, facturi pentru dotari, imagini cu echipamentul din dotare,  contract vodafone seria VFRODS nr. 4643821/01.09.2017,  carte de identitate auto B-84-FGY - leasing,  B-40-JTV (OT 05 AUD); B-40-JTB (OT 05 AUE); B-40-JTT (OT 05 AUF), contract de leasing nr. 9020770/209588, contract de leasing 9020770/209589

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de paza - anexa 2, Declaratie privind detinerea personalului de specialitate necesar prestarii serviciilor - anexa 3, tabel nominal - anexa 4

14

 

Model de contract insusit

X

Declaratie privind clauze contractuale, acceptare fara amendamente, model de contract insusit pe fiecare pagina

15

 

Alte documente

x

Certificat BS 7499:2013; ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008; ISO 27001:2013

 

 

 

 

 

 

 

Documente depuse de   SC Romanian Security Systems SRL.- tert sustinator al ofertantului SC Ciclops Security Srl

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                        

Certificat de inregistrare seria B nr. 3190732 eliberata in data de 15.02.2016

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                         

Tert sustinator al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L.

Angajament tert sustinator

X                           

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                         

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr 14942072/08.01.2018 emisa pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice cu nr  84707/16.01.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice emis de Directia Venituri Buget Local sector 2 cu nr 2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2755/P/23.03.2016 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 22.03.2019, avand ca obiect servicii de paza si protectie personala, Licenta de functionare nr 2966/T/30.12.2013 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 29.12.2019

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

6

 

Garantie de participare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

7

 

Imputernicire

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Cerinta indeplinita de ofertant, Certificate de inmatriculare auto detinute de societate B-305-ALS; B-351-ALS; B-18-TVT (ALISTAR SECURITY S.R.L.)

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

14

 

Model de contract insusit

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

15

 

Alte documente

X                             Nu este cazul

 

 

    Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor :

*T*

Denumire ofertant

Lotul nr. ____

Motivul respingerii

Observaţii

 

 

NU ESTE CAZUL

 

        PROCESUL DE EVALUARE

Rezultatele procesului de calificare a ofertanţilor

 

EVALUARE INDEPLINIRE CRITERII DE CALIFICARE:

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A – documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Ofertantul a depus in cadrul ofertei certificatul de cazier judiciar nr. 13140556/12.07.2017 emis pentru TMG GUARD S.R.L si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin.

Avand in vedere faptul ca potrivit legii romane, certificatul de cazier judiciar este valabil o perioada de 6 luni de la data emiterii, comisia de evaluare a constatat faptul ca termenul de valabilitate al certificatelor respective a expirat in data de 12.01.2018, respectiv la data depunerii si deschiderii ofertelor acestea nu au mai fost valabile.

Pe de alta parte, ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 prin care confirma ca nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate in cadrul articolului respectiv.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care documentele justificative transmise nu sunt valabile la data depunerii acestora si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu nr. 70/03.01.2018 doar pentru sediul social din Targul Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din sat. Bordusani, comuna Sageata, nr. 216, judetul Buzau, respectiv Bulevardul Republicii, bloc 26, etaj P, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea D s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul TMG Guard S.R.L. a depus declaratiile solicitate insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acestora este precizata procedura de atribuire “cumparare directa”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018), acordand in ceast sens un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E se mentioneaza faptul ca ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor de servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

In anexa la modelul de formular nr. 10, la coloana 6 trebuia precizat locul prestarii serviciilor, iar in partea finala a acestuia se mentiona daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si/ sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (se completa cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

Intrucat ofertantul TMG GUARD S.R.L. nu a respectat in intregime modelul (anexa) la formularul nr. 10, comisia de evaluare i-a solicitat acestuia sa retransmita acest formular cu completarea corespunzatoare a tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui si a acordat in acest sens un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen, la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5392/02.02.2018, iar pentru subcontractant solicitarea de clarificari nr. 5394/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 5779/05.02.2018.

In urma solicitarii de clarificari, ofertantul a inaintat prin intermediul adresei de e-mail cererea inregistrata sub nr. 5697/05.02.2018, prin care se solicita transmiterea formularului depus de TMG GUARD privind experienta similara in vederea refacerii acestuia, motivat de faptul ca dintr-o eroare tehnica acesta a fost sters.

Comisia de evaluare a transmis prin intermediul adresei de e-mail documentul solicitat, scanat, raspuns inregistrat sub nr. 5736/05.02.2018.

 

 

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5392/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5779/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea A – documente suport, in conditiile in care documentele justificative (caziere judiciare) transmise nu sunt valabile la data depunerii acestora.

 

Ofertantul declara ca s-a aflat in imposibilitatea de a depune caziere judiciare pentru administratorul Niculescu Alin si pentru TMG Guard S.R.L., intrucat serverul local al Politiei Judetene Gorj nu a functionat, motiv pentru care s-a depus doar declaratia de neincadrare in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Depune certificatul de cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis penru TMG Guard S.R.L., certificatul de cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emis pentru Niculescu Alin, certificatul de cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian, in care se mentioneaza faptul ca solicitantii nu sunt inscrisi in cazierul judiciar.

Nu este cazul

2.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu nr. 70/03.01.2018 doar pentru sediul social din Targul Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din sat. Bordusani, comuna Sageata, nr. 216, judetul Buzau, respectiv Bulevardul Republicii, bloc 26, etaj P, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

 

 

Ofertantul declara ca atat la data depunerii documentatiei aferente procedurii cat si in prezent nu a avut si nu are bunuri impozabile aferente si inscrise punctului de lucru din Buzau, toate activele fiind inscrise la sediul social. Suplimentar pentru verificarea si demonstrarea veridicitatii celor declarate, ataseaza adeverinta eliberata de Comuna Sageata in care se precizeaza fara echivoc ca TMG GUARD S.R.L. nu figureaza cu rol si bunuri impozabile, precum si certificatul de atestare locala eliberat de aceeasi Primarie

Depune adeverinta nr. 55/15.01.2018 eliberata de Comuna Sageata – compartiment Impozite si Taxe Locale, judetul Buzau prin care se atesta faptul ca TMG Guard S.R.L. cu punct de lucru in com. Sageata, sat Bordusani, jud. Buzau figureaza in evidenta fiscala fara bunuri impozabile si certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local nr. 55/15.01.2018. Ofertantul nu depune certificat de atestare fiscala pentru punctul de lucru/sediul secundar din municipiul Targul Jiu, b-dul Republicii, bloc 26, etaj P, judetul Gorj, insa fiind depus in cadrul ofertei certificatul de atestare fiscala nr. 70/03.01.2018 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu care atesta ca nu figureaza cu creante bugetare de plata, nu se impune prezentarea de alte documente justificative

Nu este cazul

3.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016 – formular 13, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

4.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

5.

Intrucat TMG GUARD S.R.L. nu a respectat in intregime modelul (anexa) la formularul nr. 10, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita acest formular cu completarea corespunzatoare a tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui.

In anexa la modelul de formular nr. 10, la coloana 6 trebuia precizat locul prestarii serviciilor, iar in partea finala a acestuia, trebuia sa se mentioneze daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si/ sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (se completa cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

 

Ofertantul declara ca retransmite formularul 10 completat, conform modelului eliberat de autoritatea contractanta cu toate informatiile solicitate incluse.

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 completat conform modelului impus.

In formularul depus ofertantul precizeaza ca respectiva declaratie este valabila pana in data de 26.04.2018, desi trebuia precizata data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei (minim 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).

In modelul de declaratie privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani – formularul 10, ofertantii aveau obligatia de preciza valabilitatea acesteia, care trebuia sa coincida cu data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

TMG Guard S.R.L. a precizat in cadrul formularului 10 retransmis faptul ca respectiva declaratie este valabila pana in data de 26.04.2018, respectiv pe o perioada de 90 de zile, nu 120 de zile cat trebuie sa fie valabila oferta.

Avand in vedere cele de mai sus comisia de evaluare va solicita ofertantului sa retransmita formularul 10 cu respectarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). 

1.In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5392/02.02.2018, ofertantul TMG GUARD S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail formularul 10 modificat conform modelului pus la dispozitie de autoritatea contractanta, insa in cadrul acestuia precizeaza perioada de valabilitatea a declaratiei ca fiind pana in 26.04.2018, fara insa sa aiba in vedere ca in cadrul acestui formular se solicita sa se precizeze data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TMG GUARD S.R.L. sa retransmita formularul 10 cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor) si a acordat un termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018 . Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6328/07.02.2018, in urma careia s-a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 6587/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6328/072.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6587/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului TMG GUARD S.R.L. sa retransmita formularul 10 cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor)

Ofertantul declara ca retransmite formularul 10 completat conform modfelului eliberat de autoritatea contractanta cu toate informatiile solicitate incluse si cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei, respectiv 120 de zile

Depune declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 modificat conform solicitarii.

Nu este cazul

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a constatat ca nu se mai impune lamurirea altor aspecte raportat la documentele de calificare depuse de ofertanul TMG GUARD S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L., motiv pentru care acesta a fost declarat admis in etapa I si se va trece la analiza documentelor in etapa II.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru Romanian Security SYstems S.R.L. - Subcontractant declarat al ofertantului TMG Guard S.R.L.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Subcontractantul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “cumparare directa”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat subcontractantului  ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S..R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens, s-a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. – subcontractant al TMG GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. nr. 5394/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 5779/05.02.2018:

Nr.crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5394/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5779/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa retransmita pentru subcontractant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

 

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza pentru subcontractant declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12 pentru subcontractant, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A - documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa precizeze cum va indeplini cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu depune documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii. In acest sens a acordat ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, rspectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata data de deschidere este 09.01.2018, desi prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens, s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii...”

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate trei contracte dintre care:

- contractul de prestari servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie incheiat cu Complexul National Muzeal Astra Sibiu, in valoare de 868.378,50 lei, avand perioada de derulare 01.05.2015-30.04.2017, pentru care s-a prezentat o recomandare in care este precizata perioada de derulare a contractului 01.05.2016-31.12.2016;

- contractul de prestari servicii de paza, protectie, monitorizare si interventie incheiat cu Muzeul National Brukenthal in valoare de 718.884 lei, avand perioada de derulare 01.07.2015-31.12.2015., pentru care s-a prezentat recomandarea nr. 5122/23.10.2017, in care este precizata perioada de derulare a contractului 2014-2016.

Avand in vedere neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L. sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista principalelor prestari servicii, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia. In acest sens, s-a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5395/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 6601/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5395/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6601/08.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea A – documente suport, in conditiile in care nu depune documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii.

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune certificatul de cazier judiciar nr. 15296085/06.02.2018 emis penru TOTAL PROTECTOR S.R.L., in care se mentioneaza faptul ca solicitanta nu este inscrisa in cazierul judiciar.

Nu este cazul

2.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

 

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

3.

Avand in vedere neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in lista respectiva, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

 

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara T.V.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, recomandare din partea Complexului National Muzeal Astra, actul aditional nr. 1/22.12.2016  din care reiese prelungirea pana in data de 31.03.2017 a duratei contractului nr. 3927/26.04.2016, contractul de servicii nr. 122/28.04.2015 (3129/28.04.2015) incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 316.438,08 lei pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015, contractul de servicii nr. 1746/17.06.20105 incheiat cu Muzeul National Brukenthal in care este mentionat un pret unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A. pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015, contractul de servicii nr. 64/10.01.2014 (care nu se incadreaza in ultimii trei ani).

Comisia de evaluare analizand documentele depuse constata ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de ofertant.

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5395/02.02.2018, ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 6601/08.02.2018.

Referior la solicitarea de clarificari privind neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in lista respectiva, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare ade 318.420 lei fara T.V.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, recomandare din partea Complexului National Muzeal Astra, actul aditional nr. 1/22.12.2016  din care reiese prelungirea pana in data de 31.03.2017 a duratei contractului nr. 3927/26.04.2016, contractul de servicii nr. 122/28.04.2015 (3129/28.04.2015) incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 316.438,08 lei pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015

Din analiza documentelor nu reiese faptul ca suma contractata (ce rezulta din documentele justificative depuse) corespunde cu suma declarata in lista principalelor prestari servicii de 868.378 lei fara T.V.A.

- contractul de servicii nr. 1746/17.06.20105 incheiat cu Muzeul National Brukenthal in care este mentionat un pret unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A. pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015,

Din analiza documentelor depuse nu reiese faptul ca suma contractata este 718.884 lei asa cum se mentioneaza in lista principalelor prestari servicii, comisia de evaluare neavand toate datele necesare pentru a putea calcula daca aceasta este valoarea totala a contractului respectiv.

-contractul de servicii nr. 64/10.01.2014 (care nu se incadreaza in ultimii trei ani).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare analizand documentele depuse a constatat ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de ofertant, motiv pentru care a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care a solicitat ofertantului sa demonstreze faptul ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care reiese clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 15.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr. 4466/10.01.2018 doar pentru sediul social din Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap. 16, sector 2 Bucuresti, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea D s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul Ok Guard S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “achizitie directa”, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata. In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata data de deschidere este 22.01.2018, desi prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

De asemenea se constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “achizitie directa”, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018) si a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata). In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus ANEXA la declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, respectiv tabelul in care sunt prezentate contractele incheiate, insa nu a depus declaratia - formularul 10. De asemenea nu respecta, modelul de formular publicat in cadrul sectiunii formulare, intrucat nu sunt furnizate date cu privire la locul prestarii serviciilor (coloana 6 din tabel) si nici se mentioneaza daca serviciile prestate au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si/sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (trebuia sa se completeze cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

Intrucat ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a depus in intregime formularul nr. 10 si nici nu a respectat modelul impus in sectiunea formulare, comisia de evaluare i-a solicitat acestuia sa retransmita acest formular, sa respecte modelul de formular in intregime, respectiv sa completeze toate informatiilor solicitate in cadrul lui. S-a acordat in acest sens, termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii...”

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate trei contracte dintre care:

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu Metro Cash&Carry Romania S.R.L., avand perioada de derulare 22.03.2009, 31.05.2011, 01.06.2011-01.03.2014 (respectiv nu se incadreaza in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei).

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu PETRODESIGN, pentru care nu s-a depus niciun document justificativ

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu Universitatea Bucuresti in valoare de 17.471.021,56 lei, avand pe perioada de derulare 24.04.2014-23.04.2018, pentru care s-a depus recomandarea nr. 1210/17.01.2018 in care se mentioneaza un acord cadru incheiat cu OK GUARD S.R.L. in valoare de 8.930.752,75 lei si recomandarea FN in care nu se face nicio mentiune care stabileasca o posibila legatura cu contractul mentionat in lista sau cu valoarea declarata in cadrul acesteia.

Avand in vedere cele anterior comisia de evaluare a solicitat ofertantului OK GUARD S.R.L. sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista principalelor prestari servicii, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana cel tarziu in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5396/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr.5970/06.02.2018.

 

Nr.crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5396/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5970/06.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

OK GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr. 4466/10.01.2018 doar pentru sediul social din Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap. 16, sector 2 Bucuresti, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

 

Ofertantul mentioneaza ca punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata din partea subscrisei sunt evidentiate in certificatul de atestare fiscala nr. 17015712 din 12.01.2018, eliberat de D.G.R.F.P Bucuresti – Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii, pe care declara ca il anexeaza si din care rezulta ca si-au achitat la zi toate taxele si impozitele legale.

Certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/17.01.2018 emis de DGRFPB Bucuresti si certificatul de atestare fiscala nr. 4466/10.01.2018 emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru sediul social din Bucuresti, sector 2, str. Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap.16

Ofertantul nu depune decat aceleasi documente justificative transmise impreuna cu oferta, respectiv nu demostreaza indeplinirea cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea B, nici nu depune alte documente justificative - certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018. Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care certificatul de atestare fiscal emis de ANAF unde apar punctele de lucru face doar dovada datoriilor.la bugetul central, in timp ce acel certificat de atestare fiscal eliberat Directia Venituri Buget Local face dovada datoriilor la bugetul local, insa pentru sediile secundare/punctele de lucru nu sunt depuse documente justificative emise de unitatile administrative teritoriale care administreaza creantele fiscale datorate la bugetele locale ale acestora.

2.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata.

Ofertantul mentioneaza ca desi actele depuse sunt valide din punct de vedere juridic, intrucat denumirea procedurii ce apare in SEAP la anuntul nr. 148621/11.01.2018 este achizitie directa, totusi pentru a satisface cerinta comisiei retransmite declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016 – formular 13, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

3.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018) si a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata).

Ofertantul mentioneaza ca desi actele depuse sunt valide din punct de vedere juridic, intrucat denumirea procedurii ce apare in SEAP la anuntul nr. 148621/11.01.2018 este achizitie directa, totusi pentru a satisface cerinta comisiei retransmite declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta

In formularul nr. 12 refacut transmis de ofertant in urma solicitarilor de clarificari nr. 5396/02.02.2018 se mentioneaza data de 24.01.2018, desi data limita de depunere si deschidere a ofertelor a fost 25.01.2018. comisia de evaluare va reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care i se va pune in vedere ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

4.

Intrucat OK GUARD S.R.L. nu a depus in intregime formularul nr. 10 si nici nu a respectat modelul impus in sectiunea formulare, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita acest formular, cu respectarea modelului de formular, inclusiv completarea tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui.

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca depune formularul 10 asa cum a fost cerut.

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 completat conform modelului impus,

 

Nu este cazul

5.

Solicita sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca pentru justificarea celor declarate privind acordul cadru cu Universitatea din bucuresti depune extras din contabilitate cu derularea facturilor privind incasarile din acest contract

Fisa contului deschisa pentru beneficiarul UNIVERSITATEA BUCURESTI., din care rezulta sumele incasate de la beneficiar

Nu este cazul

 1. Comisia de evaluare a constatat faptul ca, in urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5396/02.02.2018, ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a depus decat aceleasi documente justificative transmise impreuna cu oferta, respectiv certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/17.01.2018 emis de DGRFPB Bucuresti si certificatul de atestare fiscala nr. 4466/10.01.2018 emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru sediul social din Bucuresti, sector 2, str. Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap.16.

Desi s-a solicitat prin adresa nr. 5396/02.02.2018 sa se justifice indeplinirea cerintei stabilite in anuntul de participare la pct. 12, sectiunea B, in conditiile in care nu se facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare /punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator, ofertantul nu a depus certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru sediile secundare / punctele de lucru sau alte documente justificative, mentionand doar ca punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata sunt evidentiate in anexa la certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/12.01.2018, care ar face dovada achitarii la zi a tuturor taxelor si impozitelor legale.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, administrarea creantelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin organul fiscal central, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel. La alin. 2 al aceluiasi articol se precizeaza ca organul fiscal central realizeaza activitati de administrare si pentru alte creante datorate bugetului general consolidat decat cele prevazute la alin. 1.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, pentru administrarea creantelor fiscale si a altor creante datorate bugetelor prevazute la art. 29 alin. (1) si (2), competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

   La alin. (3^1)  al art. 30 din Codul de procedura fiscala se mentioneaza faptul ca administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București, după caz.

   Asadar certificatul de atestare fiscala emis de ANAF, respectiv DGRFPB Bucuresti, in cadrul caruia apar punctele de lucru/ sediile secundare face doar dovada datoriilor la bugetul general consolidat.

   Pe de alta parte potrivit prevederilor art. 38. alin. 1 din Codul de procedura fiscala administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului local al unei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se realizează prin organul fiscal local al respectivei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel.

Conform art. 455 alin. (3) din Codul fiscal (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale) impozitul pe clădiri , precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. în cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

    Asadar impozitele si taxele locale sunt stabilite si aprobate de consiliile locale, judetene sau municipiul Bucuresti, iar administrarea creantelor fiscale datorate bugetului local se realizeaza de catre unitatile administrative teritoriale locale competente, ce administreaza creantele fiscale respective.

    Avand in vedere faptul ca in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat sa se prezinte certificate de atestare fiscala (valabile la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local si punctul/punctele de lucru/sedii secundare pentru care exista obligatii de plata, iar in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018 sunt declarate ca fiind autorizate urmatoarele puncte de lucru/sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

insa ofertantul nu a depus documente justificative care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local pentru acestea, comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care a pus in vedere ofertantului OK GUARD S.R.L. sa justifice si sa demonstreze modul de indeplinire a cerintei stabilite in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, raportat la dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

 

2.In formularul nr. 12 refacut, transmis de ofertant in urma solicitarilor de clarificari nr. 5396/02.02.2018 se mentioneaza data de 24.01.2018, desi data limita de depunere si deschidere a ofertelor a fost 25.01.2018, motiv pentru care comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere ofertantului OK GUARD S.R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

3.Comisia de evaluare a verificat in SEAP daca sunt publicate documente constatatoare pentru ofertantii participanti la prezenta procedura si a constatat urmatoarele:

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a identificat documentul constatator nr. 78707/28.04.2017 emis de SNTFC “CFR CALATORI” S.A. Bucuresti pentru contractul nr. CJ18/3/134/06.06.2016, avand ca obiect servicii de paza a obiectivului si bunurilor din Depoul de Locomotive Cluj, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat, fara a exista prejudicii sau pagube.

De asemenea s-a identificat documentul constatator nr. 86974/02.08.2017 emis de ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA Bucuresti pentru contractul nr. 240/20.07.2016, avand ca obiect servicii de paza in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat si au existat prejudicii sau pagube.

Avand in vedere faptul ca ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentelor constatatoare nr. 86974/02.08.2017 si nr. 78707/28.04.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, acordand in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6319/07.02.2018, in urma careia s-a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7098/12.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6319/07.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 7098/12.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Avand in vedere faptul ca ofertantul nu a depus documente justificative care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local pentru punctele de lucru/sediile secundare, comisia de evaluare a revinit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere sa justifice si sa demonstreze modul de indeplinire a cerintei stabilite in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, raportat la dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

Ofertantul declara ca nu poate prezenta certificate fiscale de la impozite si taxe locale pentru punctele de lucru, deoarece sediile lor sunt inchiriate, nefiind proprietatea subscrisei.

Depune din contabilitate registrul imobilizarilor din care rezulta ca nu detin cladiri sau alte bunuri pentru care ar exista obligatii de plata la bugetele locale pentru aceste puncte de lucru

Nu este cazul

2.

Comisia de evaluare revine cu o noua solicitare de clarificari prin care pune in vedere ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

Ofertantul declara ca retransmiste declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018.

Depune declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 refacuta conform solicitarii.

Nu este cazul

3.

Avand in vedere faptul ca OK GUARD S.R.L. a depus declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentelor constatatoare nr. 86974/02.08.2017 si nr. 78707/28.04.2017, comisia de evaluare solicita sa justificati si sa demonstrati neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul precizeaza ca isi mentine declaratia de neincadrare in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 si nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale care le reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice

Depune documentul constatator nr. 1093/31.03.2017 emis de Administratia Gradina Zoologica, in cadrul caruia se mentioneaza motivul rezilierii anticipate ca fiind expirarea licentei de functionare urmata de cesionarea obligatiilor contractuale catre un tert, cu incalcarea prevederilor contractuale si legale, notificarea nr. 887/17.03.2017 prin care OK GUARD S.R.L. aduce la cunostinta autoritatii contractante ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE BUCURESTI faptul ca a fost cesionat contractul de prestari servicii nr. 240/20.07.2017 si actul aditional nr. 1/29.12.2016 catre RAM SECURITY SERVICE S.R.L, adresa nr. 1089/31.03.2017, emisa de ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA prin care se aduce la cunostinta ofertantului ca este declarat reziliat contractul, fiind respinsa propunerea de cesionare. De asemenea se depune notificarea nr. 522/20.03.2017 emisa de OK GUARD S.R.L. prin care se aduce la cunostinta autoritatii contractante SNTFC CFR CALATORI CLUJ, faptul ca a fost cesionat contractul nr. CJ18/3/134/06.06.2016 catre RAM SECURITY SERVICE S.R.L., notificarea emisa de SNTFC CFR CALATORI S.A. prin care se aduce la cunostinta ofertantului ca se rezilieaza de drept contratul anterior mentionat cu retinerea garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare considera necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentelor constatatoare negative nr. 78707/28.04.2017. si nr. 86974/02.08.2017

 

 

În conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice operator economic care „și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile”. Astfel, pentru a fi exclus dintr-o procedură de atribuire, în temeiul art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie:

− fie să-și fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

 − fie să-și fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

și, în același timp, respectivele încălcări să fi condus:

− fie la încetarea anticipată a respectivului contract,

− fie la plata de daune-interese,

− fie la alte sancțiuni comparabile cu una dintre cele două sus-menționate.

Autoritatea contractantă s-a prevalat de existența documentului constatator pentru a verifica daca ofertantii se afla sau nu in situatii de excludere prevazute de legea achizitiilor publice pentru a evita repetarea unor situații care ar putea sa o puna în imposibilitatea de a finaliza in bune conditii contractul de achizitii publice și care i-ar putea cauza posibile prejudicii asemănătoare.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, stabileşte prin art. 167, situaţiile în care comisia de evaluare poate dispune excluderea ofertantului, printre care și situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), respectiv: „operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile".

În acelaşi timp, alin. (8) al art. 167 din Legea 98/2016, aduce următoarele precizări: „în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevazute in contract. ".

Dispoziţiile citate mai sus, din cadrul Legii nr. 98/2016, sunt completate de dispoziţiile alin. (8) al art. 166 din H.G. 395/2016 astfel: „(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege". În plus, aliniatele: (1), (2) (3) și (5) ale art. 171 din Legea 98/2016 aduc următoarele precizări suplimentare: „(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol “în cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire”.

La alin (5) al aceluiasi articol se mentioneaza faptul ca “în cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord cadru sau a unui contract de concesiune, .situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 si 167 nu sunt aplicabile:

 1. b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167 a expirat o perioadă de 3 ani de la data aparitiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

Așadar, potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, se pot desprinde următoarele aspecte principale:

 1. Pentru aplicarea motivului de excludere prevăzut de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale;

 - încălcarea obligaţiilor principale să fi intervenit în derularea unuia dintre următoarele tipuri de contracte încheiate anterior: contract de achiziţii publice, contract sectorial, contract de concesiune.

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale să fi condus la una din următoarele consecinţe (sancţiuni): încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese, alte sancţiuni comparabile.

 1. Condiţiile cumulative arătate sunt completate de precizarea adusă prin art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, precizare citată mai sus, în sensul că perioada de timp scursă de la momentul la care s-au petrecut evenimentele (încălcările obligațiilor principale) să nu fi depăşit o perioadă de 3 ani. Dat fiind ca acele contracte (contractul nr. 240/20.07.2016 si contractul nr. CJ18/3/134/2016) au fost reziliate in data de 31.03.2017, respectiv 22.03.2017, comisia de evaluare consemneaza faptul ca nu s-a depasit aceasta perioada de 3 ani.

Astfel, comisia de evaluare apreciază că, în situatia analizata, prima condiţie – şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior – instituită de prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 este indeplinita, mijloacele de probă în acest scop fiind documentele constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr. 86974/02.08.2017.

 Referitor la cea de-a doua condiţie impusă de art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 – aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivelor contracte - din analiza documentelor constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr. 86974/02.08.2017, comisia de evaluare reţine faptul că acele contracte au fost reziliate anticipat, solicitandu-se si plata de daune interse pentru contractual nr. 240/20.07.2016. Documentele constatatoare mentionate indică, dincolo de orice echivoc, aspectul că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale a atras un prejudiciu pentru autoritatea în cauză.

In cazul ofertantului OK GUARD S.R.L., comisia de evaluare retine faptul ca, acesta a fost notificat de catre autoritatea contractanta SNTFC CFR CALATORI S.A. – SRTFC Cluj cu privire la rezilierea de drept a contractului de prestari servicii paza nr. CJ18/3/164/06.06.2016 si retinerea garantiei de buna executie constituita in limita prejudiciului creat, insa nu face dovada atacarii in instanta a hotararii de reziliere si nici nu demonstreaza in vreun fel anularea documentului constatator nr. 78707/28.04.2017. De asemenea se consemneaza faptul ca OK GUARD S.R.L a fost notificat de catre ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA privind rezilierea contractului nr. 240/20.07.2016 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale si desi autoritatea contractanta i-a pus in vedere ca se poate adresa instantelor competente unde argumentele intemeiate in fapt si in drept de ofertant pot primi o justa solutionare, totusi acesta nu demonstreaza ca a facut vreun demers in acest sens .

Asadar, ofertantul nu și-a demonstrat credibilitatea prin dovezile prezentate, respectiv prin transmiterea corspondentei dintre acesta si autoritatile contractante emitente ale documentelor constatatoare negative.

În concluzie, ofertantul OK GUARD S.R.L. nu este în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive care să fi anulat documentele constatatoare emise de autoritatile contractante ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA si SNTFC CFR CALATORI S.A. – SRTFC CLUJ.

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare apreciaza că ofertantul OK GUARD S.R.L. nu face dovada neincadrarii în motivul de excludere prevăzut de art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea 98/2016., întrucât și-a încălcat în mod grav obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unor contracte de achiziţie publica, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivelor contracte, inclusiv generarea unor daune și/sau a altor sancţiuni comparabile, nefiind depusa nicio dovada a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile privind anularea documentelor constatatoare negative mentionate anterior.

Incidente în situatia respectiva sunt dispozițiile art. 166 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 potrivit cărora: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

(...) b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decat contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

 1. a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
 2. b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei sectoriale.

(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

Astfel, cum rezultă din aceste dispoziții, autoritatea poate să emită un document constatator din care să rezulte îndeplinirea ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Susținerile ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, justificat de faptul ca acesta detine licenta de functionare sau de faptul ca motivele de reziliere nu sunt legate de probleme fiscale (insolventa, frauda, lichidare etcv, de abateri grave profesionale, conflict de interese, declaratii false (aspecte reglementate la art. 164 si 167, insa nu la lit. g) a acestui ultim articol), nu vor fi reținute, întrucât comisia de evaluare nu se poate pronunța cu privire la legalitatea documentelor constatatoare, iar potrivit art. 166 alin. (4) din HG nr. 395/2016 „Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în conditiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul,.. persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”, iar conform art. 15 alin. (1) din aceeaşi lege suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se putea formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Din analiza coroborată a textelor legale mai sus prezentate rezultă că documentele constatatoare, pe care autoritatea contractantă este obligată să le emită, sunt considerate acte administrative ce prezintă o situaţie de fapt, rolul lor fiind acela de a oferi informaţii cu privire la capacitatea unui ofertant de a-şi îndeplini în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fără a aduce prejudicii autorităţii contractante.

Fiind vorba de un act administrativ unilateral, acesta, potrivit legii contenciosului administrativ, se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, trăsături care constituie fundamentul caracterului executoriu.

Suspendarea efectelor actului administrativ poate fi dispusă de instanţa de judecată în condiţiile reglementate de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care, la rândul său, se bazează pe prezumţia autenticităţii şi veridicităţii, în acelaşi timp fiind şi executoriu din oficiu.

Pe de alta parte, neexistand hotarari definitive si irevocabile pentru documentele constatatoare, acestea fiind acte administrative ce au caracter executoriu, dacă nu au fost suspendate sau anulate de instanţă, comisia de evaluare consideră că dispoziţiile acestora produc efecte din momentul emiterii lor.

Din informaţiile de mai sus, reiese faptul că ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a solicitat nici anularea actelor administrative – documente constatatoare negative, nici nu a obtinut suspendarea acestora, conform art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Asadar comisia de evaluare considera ca in cazul in care ofertantul nu face dovada suspendarii si ulterior anularii actelor administrative – documente constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017) , acestea îşi produce efectele, autoritatea contractantă fiind obligata sa aplice prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/201.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a considerat necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentulelor constatatoare negative nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017). S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.:

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Fiscala Locala Sibiu nr. 4023/18.01.2018 doar pentru sediul social din Calea Surii Mari, nr. 9, cam 1, jud. Sibiu, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- municipiul Craiova, bulevardul Dacia, nr. 138, bl. H3, scara 1, parter, ap. 1, judetul Dolj;

- municipiul Ramnicul Valcea, str. Ion Creanga, nr. 20, judetul Valcea

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SISTEMS S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5398/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6296/07.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5398/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6296/07.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

CICLOPS SECURITY S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Directia Fiscala Locala Sibiu nr. 4023/18.01.2018 doar pentru sediul social din Calea Surii Mari, nr. 9, cam 1, jud. Sibiu, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- municipiul Craiova, bulevardul Dacia, nr. 138, bl. H3, scara 1, parter, ap. 1, judetul Dolj;

- municipiul Ramnicul Valcea, str. Ion Creanga, nr. 20, judetul Valcea

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

 

Ofertantul mentioneaza ca punctele de lucru situate in Rm. Valcea si Craiova nu au identitate proprie, nu detin CUI diferit de cel al ofertantului, nu sunt inregistrate la ANAF Rm. Valcea/Craiova pentru plata de taxe si impozite, societatea fiind inregistrata ca platitoare de taxe si impozite doar pentru sediul social din Sibiu. De asemenea mentioneaza ca depune certificatul eliberat de Directia Economica Valcea nr. 208460/06.02.2018 si certificatul eliberat de Directia Economica Craiova nr. 476368/07.02.2018.

Comisia de evaluare nu a solicitat certificat de atestare fiscala de la ANAF pentru sediile secundare, ci doar cele privind impozitele si taxele locale pentru acestea din urma, ofertantul conformandu-se in acest sens si depunand documentele justificative solicitate.

Depune certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Economica Financiara Rm.Valcea nr. 208460/06.02.2018 si certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Craiova nr. 476368/07.02.2018.

Nu este cazul

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a constatat ca nu se mai impune lamurirea altor aspecte raportat la documentele de calificare depuse de ofertanul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SISTEMS S.R.L., motiv pentru care acesta a fost declarat admis in etapa I si se va trece la analiza documentelor in etapa II.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 2 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 5225 / 01.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. – lider de asociere ROMOLD SECURITY S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Asociatul ROMOLD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Finante Publice Locale Vaslui nr. 704/08.01.2018 doar pentru sediul social din Vaslui str. Razboieni nr. 18, precum si pentru sediul din Vaslui, Moara Grecilor, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare autorizate precizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E se mentioneaza faptul ca ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor de servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

La pct. 12 sectiunea H din anunt se precizeaza faptul ca asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare, ca si liderul de asociere.

In cadrul ofertei depuse de asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L., comisia de evaluare a identificat doar declaratia privind lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani semnata de ROMOLD S.R:L. in calitate de asociat fara insa a identifica aceasta declaratie din partea liderului de asociere.

Documentele justificative privind experienta similara sunt depuse doar din partea asociatului insa avand in vedere faptul ca in cazul asocierii se iau in considerare resursele tuturor membrilor grupului, nu se impune sa se depuna astfel de documente si din partea liderului.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L.

In acest sens a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuiau transmise in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul ROMOLD S.R.L. – asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a identificat documentul constatator nr. 73472/22.02.2017 emis de consiliul judetean constanta pentru contractul nr. 1534/21.01.2016, avand ca obiect servicii de paza la obiectivele realizate in cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat si au existat prejudicii sau pagube.

Avand in vedere faptul ca ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016. In acest sens s-a acordat un termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6593/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5393/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6593/08.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Finante Publice Locale Vaslui nr. 704/08.01.2018 doar pentru sediul social din Vaslui str. Razboieni nr. 18, precum si pentru sediul din Vaslui, Moara Grecilor, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare autorizate precizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

 

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca atasat depune certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local pentru punctele de lucru ale asociatului ROMOLD S.R.L.

Depune certificatul de atestare fiscala eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018 si certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi nr. 1177/07.02.2018.

Nu este cazul

2.

Comisia de evaluare a solicitat asocierii ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L.

 

Ofertantul invoca prevederile art. 185/Legea nr. 98/2016 conform carora in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. De asemenea mentioneaza ca nu se impune sa se depuna aceste documente si din partea liderului, fiind suficienta indeplinirea acestei cerinte de catre asociatul ROMOLD S.R.L.

Nu depune niciun alt document

Comisia de evaluare sublinieaza faptul ca prin solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018 nu s-a cerut sa se depuna documente justificative care sa sustina experienta similara si din partea liderului asocierii, intrucat aceasta este demonstrata de asociat, iar pentru indeplinirea criteriului privind experienta similara se iau in considerare resursele tuturor membrilor asocierii. Comisia de evaluare a pus in vedere faptul ca liderul asocierii nu a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10 conform solicitarii din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018: “asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare ca si liderul de asociere”, motiv pentru care revine cu o noua solicitare in acest sens

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5393/02.02.2018, ofertantul asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 6593/08.02.2018.

Referitor la solicitarea de clarificari privind justificarea indeplinirii cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L., ofertantul declara faptul ca nu se impune sa se depuna astfel de documente si din partea liderului.

Comisia de evaluare a mentionat faptul ca prin solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018 nu s-a cerut ofertantului sa depuna documente justificative care sa sustina experienta similara si din partea liderului asocierii, intrucat aceasta este demonstrata de asociat, iar pentru indeplinirea criteriului privind experienta similara se iau in considerare resursele tuturor membrilor asocierii. Prin resurse se inteleg documente justificative care demonstreaza indeplinirea cerintei privind experienta similara (contracte, recomandari, sau alte documente justificative care demonstreaza prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani in valoare de minim 1.200.000 lei), in niciun caz nu se refera la declaratiile ce trebuie depuse de fiecare asociat si de liderul de asociere. Comisia de evaluare a pus in vedere ofertantului faptul ca liderul asocierii nu a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10 conform solicitarii din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018: “asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare ca si liderul de asociere”.

Daca s-ar interpreta cerinta stabilita la sectiunea H, pct. 12 in sensul ca prin documentele ce trebuie prezentate de toti membrii asocierii se intelege ca fiind doar licente, avize, ISO-uri, autorizatii etc (conform justificarii ofertantului), ar fi insemnat ca nu este obligatorie depunerea de declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si 167, art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, atat de catre liderul de asociere cat si de catre asociati (interpretare gresita). Mai mult decat atat pentru autorizatii legiuitorul precizeaza chiar faptul ca aceasta se poate depune doar de catre unul dintre membrii daca respectivul membru executa partea din contract pentru care este solicitata autorizatia ( art. 51 din |H.G. nr. 395/2016), fiind o resursa care in cazul respectiv se ia in considerare ca fiind suficienta pentru indeplinirea cerintei raportat la intreaga asociere.

Documentele solicitate la sectiunea CONDITII DE PARTICIPARE ce trebuiau a fi prezentate atat de asociat cat si de liderul de asociere privesc declaratiile solicitate printre care figureaza si declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere ofertantului sa justifice indeplinirea cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – respectiv lipsa declaratiei privind lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani – formularul 10 pentru liderul de asociere ROMOLD SECURITY S.R.L. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

Pentru asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6321/07.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 12.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6967/12.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6321/07.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6967/12.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Avand in vedere faptul ca Romold S.R.L. a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze pentru asociatul ROMOLD S.R.L. neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016.

 

 

Ofertantul mentioneaza ca asociatul ROMOLD S.R.L.a contestat in instanta  notificarea de reziliere a contractului 1534/21.01.2016 si a solicitat anularea ei. De asemenea precizeaza faptul ca s-a aflat pe rolul Tribunalului Constanta dosarul cu numarul 6859/118/2016| avand ca obiect cererea de anulare a notificarii. Instanta de fond a admis cererea inaintata si a dispus anularea notificarii din data de 09.08.2016, prin care s-a dispus unilateral rezilierea contractului.

Ofertantul specifica faptul ca in momentul in care hotararea dispusa in dosarul nr. 6859/118/2016 va deveni definitiva, societatea va putea face demersuri pentru anularea tuturor documentelor emise in dezacord cu dispozitivul ei, inclusiv anularea certificatului constatator. Ofertantul sustine faptul ca asociatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016, atata timp cat nu a fost emisa o decizie contrara si definitiva, prin care sa se stabileasca ca se respimge actiunea formulata si ca se mentine notificarea de reziliere cu nr. 20191/09.08.2016.

Depune notificarea nr. 20191/09.08.2016, cererea de chemare in judecata, extras de pe portalul instantelor, unde apare solutia pronuntata in dosarul nr. 6859/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta. Avand in vedere documentele depuse, comisia de evaluare apreciaza ca acestea nu pot fi considerate dovezi plauzibile, prin care operatorul economic isi poate dovedi credibilitatea, pentru a putea fi acceptat ca participant in cadrul procedurilor de atribuire viitoare.

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare considera necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentului constatator negativ nr. 73472/22.02.2017.

 

 

În conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice operator economic care „și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile”. Astfel, pentru a fi exclus dintr-o procedură de atribuire, în temeiul art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie:

− fie să-și fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

 − fie să-și fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

și, în același timp, respectivele încălcări să fi condus:

− fie la încetarea anticipată a respectivului contract,

− fie la plata de daune-interese,

− fie la alte sancțiuni comparabile cu una dintre cele două sus-menționate.

Autoritatea contractantă s-a prevalat de existența documentului constatator pentru a verifica daca ofertantii se afla sau nu in situatii de excludere prevazute de legea achizitiilor publice pentru a evita repetarea unor situații care ar putea sa o puna în imposibilitatea de a finaliza in bune conditii contractul de achizitii publice și care i-ar putea cauza posibile prejudicii asemănătoare.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, stabileşte prin art. 167, situaţiile în care comisia de evaluare poate dispune excluderea ofertantului, printre care și situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), respectiv: „operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile".

În acelaşi timp, alin. (8) al art. 167 din Legea 98/2016, aduce următoarele precizări: „în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevazute in contract. ".

Dispoziţiile citate mai sus, din cadrul Legii nr. 98/2016, sunt completate de dispoziţiile alin. (8) al art. 166 din H.G. 395/2016 astfel: „(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege". În plus, aliniatele: (1), (2) (3) și (5) ale art. 171 din Legea 98/2016 aduc următoarele precizări suplimentare: „(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol “în cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire”.

La alin (5) al aceluiasi articol se mentioneaza faptul ca “în cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord cadru sau a unui contract de concesiune, .situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 si 167 nu sunt aplicabile:

 1. b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167 a expirat o perioadă de 3 ani de la data aparitiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

Așadar, potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, se pot desprinde următoarele aspecte principale:

 1. Pentru aplicarea motivului de excludere prevăzut de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale;

 - încălcarea obligaţiilor principale să fi intervenit în derularea unuia dintre următoarele tipuri de contracte încheiate anterior: contract de achiziţii publice, contract sectorial, contract de concesiune.

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale să fi condus la una din următoarele consecinţe (sancţiuni): încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese, alte sancţiuni comparabile.

 1. Condiţiile cumulative arătate sunt completate de precizarea adusă prin art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, precizare citată mai sus, în sensul că perioada de timp scursă de la momentul la care s-au petrecut evenimentele (încălcările obligațiilor principale) să nu fi depăşit o perioadă de 3 ani. Dat fiind ca acel contract a fost reziliat in data de 09.08.2016, comisia de evaluare consemneaza faptul ca nu s-a depasit aceasta perioada de 3 ani.

Astfel, comisia de evaluare apreciază că, în situatia analizata, prima condiţie – şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior – instituită de prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 este indeplinita, mijlocul de probă în acest scop fiind documentul constatator.

 Referitor la cea de-a doua condiţie impusă de art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 – aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract - din analiza documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare reţine faptul că acel contract a fost reziliat anticipat, solicitandu-se plata de daune interse. Documenul constatator în referinţă indică, dincolo de orice echivoc, aspectul că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale a atras un prejudiciu pentru autoritatea în cauză.

In cazul asociatului ROMOLD S.R.L., comisia de evaluare retine faptul ca, intrucat acesta nu a fost de acord cu notificarea de reziliere primită din partea autorității contractante emitente a documentului constatator negativ, prin care i-a fost adus la cunoștință pretinsul prejudiciu aferent presupusei neîndepliniri pentru care a fost emis documentul constator, aceasta a atacat în instanță notificarea nr. 20191/09.08.2016 de reziliere a contractului nr. 1534/21.02.2016.

Cu toate acestea, ofertantul nu și-a demonstrat credibilitatea prin dovezile prezentate, respectiv prin litigiul declanşat împotriva autorității contractante, litigiu finalizat in prima faza (in fond) avand solutia de admitere in parte actiunii, respectiv anularea notificarii din data de 09.08.2016 prin care autoritatea contractanta a dispus unilateral rezilierea contractului nr. 1534/21.02.2016.

In raspunsul ofertantului inregistrat sub nr. 6967/12.02.2018 la solicitarea de clarificari nr. 6321/07.02.2018, acesta mentioneaza faptul ca asociatul ROMOLD S.R.L. a contestat notificarea de reziliere, insa nu a solicitat in cadrul actiunii inaintate si anularea documentelor emise in baza acestei notificari, printre care figureaza si documentul constatator negativ nr. 73472/22.02.2017, demersuri pe care intentioneaza sa le intreprinda ulterior, dupa ramanerea definitiva a hotararii pronuntate in dosarul nr. 6859/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta.

În concluzie, asociatul ROMOLD S.R.L. nu este în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive care să fi anulat documentul constatator emis de autoritatea contractanta Consiliul Judetean Constanta.

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare apreciaza că asociatul ROMOLD S.R.L. nu face dovada neincadrarii în motivul de excludere prevăzut de art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea 98/2016., întrucât și-a încălcat în mod grav obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţie publica, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, generarea unor daune și/sau a altor sancţiuni comparabile, iar solutia Tribunalului Constanta nu priveste documentul constatator negativ emis de autoritatea contractanta, nefiind nici o solutie definitiva, respectiv putand fi atacata cu recurs si modificata de instant de recurs competenta.

Incidente în situatia respectiva sunt dispozițiile art. 166 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 potrivit cărora: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

(...) b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decat contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

 1. a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
 2. b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei sectoriale.

(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

Astfel, cum rezultă din aceste dispoziții, autoritatea poate să emită un document constatator din care să rezulte îndeplinirea ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Susținerile ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv lipsa de valoare a documentului constatator ca urmare a admiterii actiunii in fata instantei de fond, nu vor fi reținute, întrucât comisia de evaluare nu se poate pronunța cu privire la legalitatea documentului constatator, iar potrivit art. 166 alin. (4) din HG nr. 395/2016 „Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în conditiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul,.. persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”, iar conform art. 15 alin. (1) din aceeaşi lege suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se putea formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Din analiza coroborată a textelor legale mai sus prezentate rezultă că documentele constatatoare, pe care autoritatea contractantă este obligată să le emită, sunt considerate acte administrative ce prezintă o situaţie de fapt, rolul lor fiind acela de a oferi informaţii cu privire la capacitatea unui ofertant de a-şi îndeplini în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fără a aduce prejudicii autorităţii contractante.

Fiind vorba de un act administrativ unilateral, acesta, potrivit legii contenciosului administrativ, se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, trăsături care constituie fundamentul caracterului executoriu.

Suspendarea efectelor actului administrativ poate fi dispusă de instanţa de judecată în condiţiile reglementate de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care, la rândul său, se bazează pe prezumţia autenticităţii şi veridicităţii, în acelaşi timp fiind şi executoriu din oficiu.

Pe de alta parte, neexistand o hotarare definitiva si irevocabila pentru documentul constatator, acesta fiind un act administrativ ce are caracter executoriu, dacă nu a fost suspendat de instanţă, comisia de evaluare consideră că dispoziţiile acestuia produc efecte din momentul emiterii lui.

Din informaţiile de mai sus, reiese că asociatul ROMOLD S.R.L. a solicitat si a castigat in prima instanta dreptul de anulare a notificarii, insa nu reiese ca acesta a cerut si a obtinut suspendarea documentului constatator negativ, conform art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Asadar comisia de evaluare considera ca in cazul in care ofertantul nu face dovada suspendarii si ulterior anularii actului administrativ – document constatator nr. 73472/22.02.2017, acesta îşi produce efectele, autoritatea contractantă fiind obligata sa aplice prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/201.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a considerat necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care i s-a pus in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentului constatator negativ nr. 73472/22.02.2017. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 2 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 5225 / 01.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A - documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care s-a solicitat acestuia sa precizeze cum va indeplini cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A, in conditiile in care nu a depus documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii. In acest sens s-a acordat ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “procedura simplificata”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata), cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala eliberat de Serviciul Fiscal Municipal Tarnaveni nr. 45369/24.10.2017.

Avand in vedere faptul ca certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoanele juridice, 30 de zile de la data eliberarii, respectiv pana in data de 24.11.2017, comisia de evaluare constata faptul ca la data depunerii ofertei (deschiderii ofertei) certificatul de atestare fiscala nr. 45369/24.10.2017 nu mai era valabil.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu depune documentul justificativ – certificat de atestare fiscala care atesta faptul ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul general consolidat valabil la momentul prezentarii. In acest sens a acordat ofertantului un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale nici pentru sediul social, nici pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu depune documentele justificative solicitate. In acest sens a acordta ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) trebuiau emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii. De asemenea ofertantii trebuiau sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata a fost de minim 1.200.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte de prestari servicii.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate doua contracte dintre care:

-contract de prestari servicii paza umana, monitorizare si interventie rapida incheiat cu S.C. Cecsat S.A. in valoare de 612.138 lei, avand perioada de derulare a contractului 01.01.2015-31.01.2018

-contractul de prestari servicii paza umana incheiat cu Ruck Ventilatoare S.R.L. in valoare de 601.335 lei, avand perioada de derulare 01.01.2015-31.01.2018

In sustinerea celor declarate, ofertantul a depus contractul de prestari servicii nr. 86/22.05.2009 incheiat cu Gecsat S.A., in cadrul caruia se mentioneaza pretul contractului de 13.000 lei fara TVA/luna, insotit de actul aditional nr. 7/05.01.2015, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.01.2015, pretul se majoreaza cu 1000 lei/luna fara TVA, respectiv acesta va fi 14.394 lei/luna fara T.V.A., de actul aditional nr. 8/09.05.2016, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.05.2016, pretul contractului se majoreaza cu 15% si este de 16.553 lei/luna fara TVA., de actul aditional nr. 9/15.03.2017, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca pretul contractului se majoreaza cu 9,5 % si este de 18.124 lei/luna fara T.V.A..

De asemenea s-a depus contractul de prestari servicii nr. 91/06.08.2009 incheiat cu Ruck Ventilatoare S.R.L., avand pretul de 3500 lei/luna fara T.V.A., insotit de actul aditional nr. 1/13.01.2011, actul aditional nr. 2/2013, actul aditional nr. 3/2013, actul aditional nr. 4/2013, actul aditional nr. 5, act aditional nr. 6, act aditional nr. 7/2014 (care se raporteaza la perioade ce nu se incadreaza in ultimii trei ani calculati inainte de data limita de depunere a ofertelor), actul aditional nr. 8/05.01.2015, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.01.2015, pretul contractului se majoreaza cu 675 lei/luna fara T.V.A. (pretul anterior aprobat fiind de 14.190 lei fara T.V.A.), respectiv incepand cu data de 01.07.2015, pretul convenit se majoreaza cu 675 lei/luna fara T.V.A.

Avand in vedere faptul ca din analiza documentelor depuse, in urma calculelor efectuate raportat la datele furnizate, nu se facea dovada indeplinirii cerintei privind valoarea cumulata de minim 1.200.000 lei (pentru ultimii trei ani) la nivelul celor doua contracte de prestari servicii similare, comisia de evaluare a solicitat ofertantului DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. sa demonstreze cum indeplineste cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E.

In acest sens, a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuiau transmise in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5391/02.02.2018, in cadrul careia s-a pus in vedere ofertantului sa clarifice urmatoarele aspecte sesizate de catre comisia de evaluare:

 1. Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care a solicitat ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A, in conditiile in care nu a depus documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii.
 2. Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata), cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).
 3. Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu a depus documentul justificativ – certificat de atestare fiscala care atesta faptul ca nu are datorii restante la bugetul general consolidat, valabil la momentul prezentarii
 4. Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. certificatul de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale nici pentru sediul social, nici pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu a depus documentele justificative solicitate.
 5. In urma calculelor efectuate raportat la datele furnizate de DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. S.R.L., comisia de evaluare a constatat faptul ca ofertantul nu a facut dovada indeplinirii cerintei privind valoarea cumulata de minim 1.200.000 lei (pentru ultimii trei ani) la nivelul celor doua contracte de prestari servicii similare prezentate, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa demonstreze cum indeplineste cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E.

Pentru clarificarea aspectelor sesizate, comisia de evaluare a acordat termen de raspuns 4 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 si cu precizarile din norma proprie, respectiv pana in data de 08.02.2018.

Intrucat ofertantul nu a raspuns solicitarii de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, comisia de evaluare a aplicat prevederile art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016 conform carora:

“În cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări/completări ale documentelor prezentate, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Întrucât comisia de evaluare a solicitat clarificări ale documentelor prezentate de ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L, iar acesta nu a transmis în termenul precizat clarificările solicitate, potrivit prevederilor art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016, oferta depusă de acesta este considerată inacceptabilă.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 5 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 8285/ 19.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7112/12.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 15.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7719/15.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 7112/12.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 7719/15.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Comisia de evaluare analizand documentele depuse a constatat ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L., motiv pentru care a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i s-a solicitat ofertantului sa demonstreze faptul ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care sa reiasa clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii

Ofertantul depune documente justificative, printre care figureaza si lista principalelor prestari servicii  modificata, referitor la care face mentiunea ca datorita unor greseli de calcul sunt obligati sa o retransmita cu corectarile si dovezile aferente.

Depune contractul de servicii nr. 1746/17.06.2015, incheiat cu Muzeul National Brukenthal avand pretul unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A., avand durata de 01.07.2015-31.12.2015, cu actul aditional nr. 4267/29.12.2015 privind prelungirea duratei pana la data de 31.01.2016, actul aditional nr. 267/29.01.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 29.02.2016, actul aditional nr. 606/26.02.2016, privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2016, actul aditonal nr. 977/01.04.2016 privind prelungirea duartei contractului pana in data de 30.04.2016, actul aditional nr. 1501/29.04.2016 privind prelungirea duratei pana in data de 31.05.2016, raport facturi pentru clientul MUZEUL NATIONAL BRUKENTHAL SIBIU. Ofertantul depune de asemenea contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara TV.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, cu actul aditional 1 inregistrat sub nr. 11459/22.12.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2017, recomandare si raport facturi pentru clientul COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA. De asemenea depune actul aditional 1 inregistrat sub nr. 10456/21.12.2015 la contractul de servicii nr. 3129/28.04.2015 incheiat cu complexul Nationaal Muzeal Astra, in cadrul caruia se mentioneaza ca se prelungeste durata contractului pana in 30.04.2016, iar pretul convenit pentru prestarea serviciilor in perioada 01.01.2016-30.04.2016 este de 127.596 lei fara T.V.A.

 

Nu este cazul

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 7112/12.02.2018, ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a transmis in termen prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 7719/15.02.2018.

Referior la solicitarea de clarificari privind demonstrarea faptului ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care sa reiasa clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 1746/17.06.2015, incheiat cu Muzeul National Brukenthal avand pretul unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A., avand durata de 01.07.2015-31.12.2015, cu actul aditional nr. 4267/29.12.2015 privind prelungirea duratei pana la data de 31.01.2016, actul aditional nr. 267/29.01.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 29.02.2016, actul aditional nr. 606/26.02.2016, privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2016, actul aditonal nr. 977/01.04.2016 privind prelungirea duartei contractului pana in data de 30.04.2016, actul aditional nr. 1501/29.04.2016 privind prelungirea duratei pana in data de 31.05.2016, raport facturi pentru clientul MUZEUL NATIONAL BRUKENTHAL SIBIU.,

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul a modificat lista principalelor prestari servicii, iar pentru contractul incheiat cu Muzeul National Brukenthal suma initiala declarata de 718.884 lei devine 721.316 lei, iar perioada de derulare declarata initial 01.07.2015-31.12.2015 devine 01.07.2015-31.05.2016.

Din contractul depus cu actele aditionale nu reiese faptul ca suma contractata corespunde cu suma declarata in lista principalelor prestari servicii (modificata in cursul evaluarii) de 721.316 lei fara T.V.A. (intrucat pretul contractului este 9,5 lei/ora/agent, iar comisia de evaluare nu are toate datele necesare pentru a calcula valoarea totala fara a cunoaste cati agenti desfasoara activitatea, cate ore sunt prestate etc, iar in actele aditionale depuse nu se face nicio referire cu privire la valoarea contractului sau la valoarea perioadei de prelungire a contractului), insa ofertantul depune in sustinerea valorii declarate, un raport al facturilor inregistrate pentru clientul Muzeul National Brukenthal in care sunt inregistrate facturi din perioada 27.07.2015-27.05.2016 in valoare de 721.316 lei fara T.V.A.

Ofertantul depune in cadrul raspunsului la solicitarile de clarificari nr. 7719/15.02.2018 si urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara TV.A. incheiat pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, cu actul aditional 1 inregistrat sub nr. 11459/22.12.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2017, recomandare si raport facturi pentru clientul COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA.

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca raportat la valoarea contractului stabilita pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, valoarea aferenta calculata/luna este de 318.420 lei / 8 luni = 39.802,50 lei/luna. Avand in vedere faptul ca prelungirea contractului s-a realizat pentru o perioada de 3 luni, valoarea aferenta prelungirii este de 39.802,50 lei/ luna x 3 luni = 119.407.50 lei, valoarea totala rezultata din documentele depuse fiind de 437.827,50 lei

- contractul de servicii 3129/28.04.2015 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 255.192 lei  fara T.V.A. aferenta perioadei 01.05.2015-31.12.2015, actul aditional 1 inregistrat sub nr. 10456/21.12.2015 la contractul de servicii nr. 3129/28.04.2015, in cadrul caruia se mentioneaza ca se prelungeste durata contractului pana in 30.04.2016, iar pretul convenit pentru prestarea serviciilor in perioada 01.01.2016-30.04.2016 este de 127.596 lei fara T.V.A.

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca raportat la valoarea contractului stabilita pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015 si valoara aferenta prelungirii duratei contractului, valoarea totala rezultata din documentele depuse fiind de 255.192 lei + 127.596 lei = 382.788 lei fara TVA

Comisia de evaluare constata ca in lista principalelor prestari servicii s-a declarat initial un contract incheiat cu complexul National Muzeal Astra in valoare de 868.378 lei incheiat pentru perioada 01.05.2015-30.04.2017, iar ulterior in urma solicitarilor de clarificari ofertantul a modificat lista privind experienta similara fiind mentionat contractul de servicii paza incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 820.615,50 lei cu o perioada de derulare din 01.05.2015-31.03.2017.

In sustinerea documentelor justificative transmise, ofertantul depune si un raport al facturilor inregistrate pentru clientul Complexul National Muzeal Astra in care sunt inregistrate facturi din perioada 02.06.2015-30.03.2017 in valoare de 820.615,50 lei fara T.V.A.

Comisia de evaluare analizand documentele depuse pentru Complexul National Muzeal Astra, constata ca raportul facturilor transmis de ofertant contine date cu privire la valorile cumulate aferente celor doua contracte incheiate cu acesta din urma.

Intrucat cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 lit. E viza demonstrarea unei experiente similare in ultimii 3 ani in valoare de minim 1.200.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte de servicii similare, comisia de evaluare nu a putut sa ia in considerare decat valoarea cumulata ori a contractului incheiat cu Muzeul Brukenthal impreuna cu unul dintre contractele incheiate cu Complexul National Muzeal Astra, ori valoarea cumulata a celor doua contracte incheiate cu Complexul National Muzeal Astra

Intrucat valoarea ce rezulta din raportul facturilor pentru clientul Muzeul National Brukenthal este de 721.316 lei, iar valoarea aferenta unuia dintre contractele incheiate cu Complexul National Muzeal Astra este de 437.827,50 lei (comisia a luat in considerare valoarea cea mai mare declarata), comisia a constatat ca raportat la valoarea cumulata a maxim 2 contracte ofertantul nu face dovada experientei similare de minim 1.200.000 lei. Nici valoarea cumulata a ambelor contracte incheiate cu complexul National Muzeal Astra nu ating nivelul minim solicitat de 1.200.000 lei.

Pe de alta parte, in lista principalelor prestari servicii transmisa de ofertant este mentionat contractul incheiat cu SDEE Transilvania Sud S.A. in valoare de 605.400 lei pentru care ofertantul depune doar o recomandare din care nu reiese ca suma declarata este cea contractata, nefiind depus niciun alt document justificativ in acest sens.

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7334/13.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 16.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7945/15.02.2018.

Referitor la solicitarea de clarificari privind demonstrarea neincadrarii in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv solicitarea de depunere a unor documente justificative privind anularea / suspendarea documentelor constatatoare negative nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017), ofertantul mentioneaza ca OK GUARD a primit licenta pentru prestari servicii cu intarziere de la IGPR, fapt ce nu poate fi considerat o incalcare grava sau repetata a obligatiilor contractuale, ca beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana cand exista o hotarare definitiva si irevocabila contrara. De asemenea se precizeaza faptul ca au propus cesiunea contractului pentru perioada in care nu au avut licenta, operatiune pe care o considera prefect legala, insa autoritatile contractante emitente ale documentelor constatatoare negative au refuzat sa accepte cesiunea, urmand ca acestea sa se justifice in fata instantelor de judecata.

Ofertantul a declarat ca din pacate nu exista hotarari definitive in aceste cazuri si nu se face vinovat de termenele mari acordate de instanta, iar faptul ca a fost impiedicat sa execute contractul prin cesiune nu reprezinta o incalcare a prevederilor legale.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca ofertantul nu demonstreaza in niciun mod anularea sau suspendarea documentelor constatatoare nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017), iar analiza sustinerilor privind vinovatia sau nevinovatia ofertantului excede atributiilor comisiei, care nu se poate pronunta asupra legalitatii documentelor constatatoare negative respective, documente ce sunt acte administrative unilaterale si se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, dispoziţiile acestora producand efecte din momentul emiterii lor.

 

Pentru ofertantul asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7336/13.02.2018, in urma careia ofertantul a transmis prin intermediul adresei de e-mail in termen (in data de 16.02.2018) raspunsul nr. 8180/19.02.2018.

Comisia de evaluare a fost sesizata prin nota interna nr. 8085/16.02.2018 inaintata de Serviciul Finante, Buget, Salarizare cu privire la aprobarea bugetului in forma finala, rectificarile aduse au fost in defavoarea autoritatii contractante in sensul diminuarii drastice a acestuia la aproape toate articolele bugetare. Astfel pentru achizitia de servicii de paza fondurile aprobate in buget sunt in suma de 752.360 lei (inclusiv T.V.A), respectiv 632.235,29 lei fara T.V.A., mult inferioare sumei estimate ce a stat la baza derularii propriei proceduri simplificate de 1.001.672 lei fara T.V.A. pentru anul 2018, respectiv 1.295.180 lei fara T.V.A., calculata avand in vedere si posibilitatea de prelungire a duratei contractului pana in data de 31.03.2019.

 

Din punct de vedere al legislației în materie, iniţierea şi derularea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor, autoritatea contractantă urmând a avea în vedere înainte de încheierea contractului respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, respectiv Legea nr. 500/2002 şi Ordinul nr.1.792 din 24 decembrie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire după elaborarea şi aprobarea documentaţiei de atribuire precum şi a documentaţiei suport respectiv: declaraţia privind funcţiile de decizie în cadrul autorităţii contractante/reprezentare şi strategia de contractare. Mai mult, majoritatea documentelor întocmite în etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziţie publică se elaborează înainte de aprobarea bugetului instituţiei, în baza bugetului previzionat, respectiv a anticipărilor cu privire la resursele de finanţare care pot fi alocate/identificate. Astfel, Referatul de necesitate, documentul care cuprinde necesităţile de produse/servicii/lucrări şi preţul unitar/total al acestora, se elaborează, ca regulă generală, conform art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor. De asemenea, Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, conform art. 11 alin. (3) din norme, tot în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acesta. Programul anual al achiziţiilor publice, parte a strategiei anuale de achiziţie publică, se elaborează, conform art. 12 alin. (3) şi (4) din norme, în baza „anticipărilor cu privire la resursele de finanţare ce urmează a fi identificate” şi se actualizează în funcţie de fondurile aprobate. De asemenea, Strategia de contractare face trimitere la Programul anual al achiziţiilor publice - varianta iniţială/modificată.

În ceea ce priveşte documentaţia de atribuire şi anunţul prin care este iniţiată o procedură de atribuire, se poate constata că în cadrul acestora trebuie precizate „Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante”, care permite indicarea generală a sursei de finanţare previzionate, fără indicarea documentelor relevante privind aprobarea fondurilor care vor fi alocate execuţiei contractului de achiziţie.

Comisia de evaluare analizand situatia a constatat faptul că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv rezultă din prevederile legale privind finanţele publice. Astfel, în ceea ce priveşte semnarea contractelor de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, potrivit căreia angajarea cheltuielilor de către ordonatorul de credite cu depăşirea limitelor creditelor bugetare aprobate sau fără să existe prevăzut creditul bugetar este interzisă şi constituie infracţiune.

De asemenea, normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinului MFP nr. 1792/2002, dispun în mod clar „Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar”.

Potrivit prevederilor art.212 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire in urmatoarele cazuri:

 1. a) daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio oferta admisibila,
 2. b) daca au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare,
 3. c) daca incalcari ale prevederilor legale (potrivit alin. 2 al aceluiasi articol prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in care pe parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara incalcarea principiilor achizitiilor publice) afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului,
 4. d) CNSC sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea unor specificatii tehnice/ cerinte din caietul de sarcini ori din alte documente esmise in legatura cu procedura de atribuire astfel incat nu mai poate fi atins in mod corespunzator scopul achizitiei, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere...
 5. e) daca contractul nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul...,

Avand in vedere cele anterior mentionate si tinand cont de faptul ca, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi celorlalte reglementări financiare, nu se pot angaja cheltuieli în absenţa unui credit bugetar acoperitor aprobat, iar autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică şi angaja legal cheltuielile pe care le presupune, nemaiexistând la acest moment sursa de finanţare a lor, comisia de evaluare a propus conducerii prin adresa nr. 8195/19.02.2018 anularea procedurii.

 

Conducerea DGASPC Sibiu a luat act de situatia semnalata si a aprobat anularea procedurii proprii simplificate cu mentiunea sa se reia procedura de indata in acord cu bugetul aprobat pentru aceasta destinatie.

 

Comisia de evaluare prezinta in cadrul acestui raport circumstantele care impun anularea procedurii, fundamentata în drept pe normele art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului cadru în următoarele cazuri:

 1. c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

Asadar raportat la situatia prezentata, în conditiile în care fondurile necesare achiziţiei lipsesc, nu este posibilă semnarea unui contract de achiziţie şi, astfel, angajarea legală a unui credit bugetar. Niciun ofertant nu poate obliga autoritatea să accepte o ofertă şi să semneze contractul cu un preţ fără acoperire în bugetul alocat achiziţiei.

Conform art. 4 şi 61 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice:

- legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;

- sumele aprobate, la partea de cheltuieli [...] în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite;

 - angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Potrivit art. 71 din aceeaşi lege, nerespectarea prevederii conform căreia angajarea cheltuielilor din bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Altfel spus, angajarea cheltuielilor de către ordonatorul de credite cu depăşirea limitelor creditelor bugetare aprobate sau, mai grav, fără să mai existe prevăzut creditul bugetar, este interzisă si constituie infracţiune la disciplina financiară.

Prevederi similare există şi în ceea ce priveşte finanţele publice locale (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 77). Totodată, Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, dispun la fel de clar: "Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar [...].Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare [...]".

În contextul în care, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi celorlalte reglementări financiare, nu se pot angaja cheltuieli în absenţa unui credit bugetar acoperitor aprobat, autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică şi angaja legal cheltuielile pe care le presupune, nemaiexistând la acest moment sursa de finanţare a lor.

Chiar dacă la data iniţierii procedurii se previziona existenţa fondurilor pentru achiziţia în cauză, ele au fost diminuate in urma aprobarii bugetului.

Drept urmare a celor de mai sus, comisia de evaluare considera ca sunt intrunite conditiile pentru anularea propriei proceduri simplificate, decizia fiind în acord atât cu prevederile legilor financiare, cât şi cu cele ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

 

    Concluzii şi semnături

 

    Comisia de evaluare, având la bază procesele de evaluare desfăşurate şi relatate în prezentul Raport al procedurii, in temeiul prevederilor art.212 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 hotărăşte:

 

Anularea propriei proceduri simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu, codul de clasificare: CPV 79713000-5, nr. anunt de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP.

 

 

 

    Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi,20.02.2018, la sediul autorităţii contractante.

    Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

    ..........................................................................

                              (motive)

 

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare - desemnaţi prin Decizia  

de verificare nr. ......../   (descrierea observaţiilor rezultate din                

activitatea de verificare)

Membrii comisiei de evaluare:

Observatorii desemnaţi:

(numele, prenumele şi semnătură)

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

              Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

 

Ofertele depuse pentru procedura proprie simplificata prinvind atribuirea contractului de prestari servicii paza, bunuri,valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu COD CPV 79713000-5 vor fi deschise in data de 25.01.2018, ora 11.15, la sediul DGASPC Sibiu, de pe strada Mitropoliei, nr.2, sala de sedinte aflata la mansarda institutiei.

Operatorii economici interesati pot participa prin reprezentanti legali la aceasta sedinta de deschidere.