Puteți descărca  Raportul intermediar 3 achiziție servicii de pază bunuri, valori și persoane la obiectivele DGASPC Sibiu.

Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.23420/ 17.05.2018

 

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare

              Aprobat                                                                                                                                      Avizat

           Director general                                                                                               Director general adjunct economic

      Laura Camelia Vilsan,                                                                                                               Maria Albinaru

     

 

 

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

 

 

RAPORTUL INTERMEDIAR 2 AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

 

 

Încheiat astăzi 17.05.2018 cu ocazia analizarii ofertelor financiare si a raspunsurilor la soclicitarile de clarificari depuse de ofertanti in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                                

       Codul de clasificare:  CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 13.03.2018 si anuntul publicitar nr. 160103/13.03.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 326.540 lei – 490.396 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut .      

            Procedura de atribuire este :                                               

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Legislaţia aplicabilă:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

     Calendarul procedurii de atribuire

 

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare

Nr. 12213/12.03.2018

Site DGASPC

Publicarea documentaţiei

13.03.2018

Site DGASPC

Termenul limită de depunere a ofertelor

21.03.2018

Sediul DGASPC si/sau adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Şedinţa de evaluare nr. 1

13941/21.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 2

15511/29.03.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 3

17457/12.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 4

18815/19.04.2018

Sediul DGASPC

Şedinţa de evaluare nr. 5

19645/25.04.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 20340/02.05.2018

Sediul DGASPC

Raportul intemediar al procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr.23420/17.05.2018

Sediul DGASPC

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 254 din data de 13.03.2018, modificata prin dispozitia nr. 303/23.03.2018, modificata prin  Dispozitia nr.405/19.04.2018 compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Canciu Adrian

Responsabil aplicare procedura: Cândea Crina Elena

Responsabil aplicare procedura de rezerva: Cândea Cristina Florina

                                                                      Bacria Bianca

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

Nu este cazul

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

Nu este cazul

 

 

  

 

 Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

Prin Procesul verbal nr.1 - Nr.13941 / 21.01.2018

       Comisia de evaluare a procedat in data de  21.03.2018 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      Avand in vedere lipsa membrului Sauchea Liviu aflat in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrul de rezerva Canciu Adrian care le va indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate si disponibilitate, care sunt anexate la proces – verbal. Nr.1

 

De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia si d-l Pop Constantin.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 21.03.2018, ora 10:00 un numar de 7 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- SITIGUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13618/20.03.2018, ora 12:10

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. . inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13810/21.03.2018, ora 09:52

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13641/20.03.2018, ora 12:51

- TMG GUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13664/20.03.2018, ora 13:24,

- ATAC SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13555/20.03.2018, ora 10:10

- PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13639/20.03.2018, ora 12:49

- CICLOPS SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13775/21.03.2018, ora 08:59.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Documente depuse de SITIGUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15759205/19.03.2018 emis pentru SITIGUARD S.R.L. si cazier judiciar nr. 15756943/19.03.2018 emis pentru Strajean Ioan

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu nr. 76875/19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Fiscala Locala Sibiu nr.17957/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 9168/20.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0005/P/02.11.2004 emisa pentru SITIGUARD S.R.L. valabila pana in data de 01.11.2019,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea S.C. COMPA S.A. si recomandare din partea S.C. LUPO PROD S.R.L.

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

9

 

Imputernicire

 X

Depune imputernicire pentru Strajean Ioan

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,75 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 298.452 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.705,88, lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 20.08.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

X

 

14

 

Declaratie privind atestarea personalului de paza propriu implicat in prestarea serviciilor de paza

X

 

15

 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic

X

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

               Documente depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 6323/23.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0406/P/23.03.2005 emisa pentru TOTAL PROTECTOR S.R.L. valabila pana in data de 23.03.2020,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara toate informatiile ca fiind confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 309.301,44 lei/ora fara T.V.A., la care se adauga TVA de 58.767,27, lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 19.06.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica cu lista de utilaje si echipamente

X

 

 

 

Pentru Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

Documente depuse de ROMOLD SECURITY S.R.L. in calitate de lider al Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3268125/26.04.2016,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de lider de asociere al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr. 3878 din 22.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17538/07.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5273/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii de paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respective suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Documente depuse de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3554437/19.09.2017,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de asociat al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, nr. 5507 din 21.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17536/07.03.2018, certificate de atestare fiscala emis de serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018, certificate de atestare fiscala nr. 1177/07.02.2018 emis de Directia Generala Economica si finanate Publice Locale Iasi

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5274/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respectiv suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de  TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016

Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis pentru TMG GUARD S.R.L., cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian si cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emisa pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj nr. GJ6451/26.02.2018 cu OP 53/22.02.2018 in suma de 28.868 lei, OP 52/22.02.2018 in suma de 5.499 lei, OP 54/22.02.2018 in suma de 1.875 lei

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri Targu Jiu nr. 43497/05.03.2018, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local Buzau nr. 326/05.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Gorj nr. 5984/12.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016 emisa pentru  TMG GUARD S.R.L. valabila pana in data de 04.04.2019, aviz favorabil nr. 728258/S3/TL/17.02.2017

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017, recomandare nr. 985/07.02.2018, recomandare nr. 1209/07.02.2018, recomandare nr. 718/07.02.2018, contract de prestari servicii paza si protectie nr. 202/15.06.2017, anexa 4

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

8

 

Asigurare de raspundere civila seria G nr. 925126

X

 

9

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,60 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 294.940,80 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.038,75 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

X

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

11

 

Conventie nr. 17353/06.10.2017 Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj

X

 

12

 

Dispozitia nr. 17353/06.10.2017 emiberata de ANOFM Gorj

X

 

13

 

Declaratie privind personalul subventionat implicat in derularea contractului

X

 

14

 

Extrase revisal

X

 

15

 

Scrisoare de inaintare

X

 

16

 

Propunere tehnica

X

 

17

 

Declaratie privind situatia personalului angajat (incadrare, pregatire profesionala si calificare agenti de securitate implicati in contract)

X

 

18

 

Adresa ITM Gorj nr. 3982/CCCMMRM /15.03.2018 – certificare numar de salariati

X

 

19

 

Declaratie privind autovehiculele, dotarile, echipamentele tehnice

X

Atasat s-a depus factura fiscala seria ZF nr. 00518/28.02.2018

20

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:20017, ISO/IEC 27001:2013, BS 7499:2013

X

 

21

 

Model de contract de prestari servicii paza

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru ATAC SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 2382539/08.11.2010,                     Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ATAC SECURITY S.R.L. nr. 14039902/04.10.2017, cazierul judiciar nr. 13814101/14.09.2017 emis pentru Pandea Danut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 76806 din 19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 17818/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 8811/16.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 1727/P/10.01.2011, valabila pana in data de 09.01.2020 emisa pentru ATAC SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 1/26.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, comanda nr. 10413/01.03.2018, contract de furnizare nr. 67/30.06.2017 cu act aditional nr. 2//29.12.2017, contract de prestari servicii nr. 119/28.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, contract de prestari servicii de paza nr. 1825/30.03.2017 cu act aditional nr. 7939/29.12.2017, contract de servicii paza nr. 11648/29.09.2017 cu act aditional nr. 15904/18.12.2017

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica/financiara

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 486.195,36 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 92.377,11 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 01.09.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

 X

Centralizator financiar, deviz – fundamentare tarif

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind asigurarea de personal de specialitate calificat

X

 

15

 

Declaratie propria raspundere pentru personalul de specialitate

X

 

16

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de securitate

X

 

17

 

Lista cu dotarea tehnica

X

 

18

 

Informatii referitoare la personalul de conducere

X

 

19.

 

Asigurare de raspundere civila societate

X

Seria G, nr. 936437/13.07.2017

20

 

Autorizatie de formare profesionala agenti de Securitate,

X

Seria SB nr. 000977/04.05.2015

21

 

Certificat de inregistrare a marcii

X

Nr. 114850

22

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Formular de informatii generale,

CUI seria B nr. 3414450/29.09.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. nr. 15406252/15.02.2018, cazierul judiciar nr. 15406285/15.02.2018 emis pentru Rosu Catalin Ionut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 din  L.98/2016

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile 167 din  L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local comuna 1 Decembrie nr. 1768/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3.

 

Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese

 

X

 

   4. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 9853/08.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2146/P/20.12.2012, valabila pana in data de 19.12.2018 emisa pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.,

5

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii monitorizare si interventie nr. 245/19.03.2018

7

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si relatii de munca

X

 Depune doua exemplare

Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

x

 

8

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si financiara

9

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

10

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

11

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 10,20 lei fara T.V.A./ora/agent de securitate, la care se adauga T.V.A. in valoare de 1,94 lei, valoarea totala a contractului pe 2018 este de 238.761,60 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 45.364,70 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 21.07.2018

12

 

Anexa – fundamentare mod de formare a pretului

 

13

 

Scrisoare de inaintare

X

 

14

 

Propunere tehnica

x

 

15

 

Declaratie privind atestarea, examinarea medicala si pregatirea periodica profesionala

x

 

16

 

Declaratie privind experienta personalului atestat si asigurarea serviciilor cu personal propriu

X

 

17

 

Declaratie privind echipamentele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

 

18

 

Dispozitia nr. 335/31.10.2017 AJOFM Ilfov

X

 

19

 

Conventie nr. 144/02.05.2017

X

 

20

 

Declaratie pe ropria raspundere din 02.05.2017 cu anexa

X

 

21

 

Conventie 173/15.05.2017 AJOFM Ialomita

X

 

23

 

Declaratie pe propria raspundere cu anexa

X

 

24

 

Dipozitia nr. 429/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

25

 

Conventie nr. 216/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

26

 

Conventie nr. 236/01.08.2017 AJOFM Ialomita cu anexa

X

 

27

 

Declaratii pe propria raspundere

X

 

28

 

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 / SR OHSAS 18001:2008, ISO/IEC 27001:2013 / SR ISO / CEI 27001:2013, ISO 14001:2004

X

 

29

 

Asigurare de raspundere civila polita seria G nr. 000149494/20.02.2018

X

 

30

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

CUI seria B nr. 3529421/18.07.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru CICLOPS SECURITY S.R.L. nr. 15613641/06.03.2018, cazierul judiciar nr. 15599845/05.03.2018 emis pentru Pandia Cristina

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si 167 din L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 66559 din 07.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 14139/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 7359/05.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2917/P/13.04.2017, valabila pana in data de 12.04.2020 emisa pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare nr. 6370/09.03.2017, recomandare nr. 4719/18.04.2016

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale – formular 6

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica integral si propunerea financiara doar centralizatorul financiar si explicitarea costurilor centralizator financiar

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Depune imputernicire pentru Pop Constantin si Pandia Cristina, copii CI. imputerniciti

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 13,43 lei fara T.V.A./ora, respectiv valoarea totala este de 314.369,44 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 59.730,19 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.07.2018

11

 

Anexa 1– centralizator financiar

 X

 

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de securitate

X

 

15

 

Declaratie privind detinerea personalului de specialitate

X

Depune si tabel nominal cu personalul de specialitate

16

 

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

Se depune si documentul nr. 90/24.02.2017 – prezentare articole de echipament, factura nr. 607/28.12.2016, factura nr. 645/30.01.2017, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 1312/04.12.2017, factura nr. 1341/08.02.2018, factura nr. 1316/06.12.2017, factura nr. 1313/04.12.2017, factura seria PAD nr. 5210/22.02.2016, factura nr. 1315/05.12.2017, factura nr. 1734/28.04.2016, factura nr. 1774/19.05.2016, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 86/2017, factura nr. 60/04.09.2017, factura nr. 466/26.10.2016, factura nr. 556/25.11.2016, contract VFRODS nr. 4643821/01.09.2017

17

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO OHSAS 18001:2008, ISO 27001:2013

X

 

18

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente cu declaratie privind clauze contractuale

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 2 -nr.15511/29.03.2018

 

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat prezenta tuturor membrilor acesteia.

Comisia de evaluare a procedat in data de 29.03.2018 ora 11,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea garantiilor de participare si a constatat faptul ca s-au depus garantii de participare in cuantumul solicitat sub forma de ordin de plata si instrumente de garantare dupa cum urmeaza:

 

Denumire ofertanti

SITIGUARD S.R.L.

TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

TMG GUARD S.R.L.

 

ATAC SECURITY S.R.L.

 

PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Garantia de participare constituita de ofertanti

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

Polita de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

 

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

 

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

 

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

 

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

 

 

In urma verificarii garantiilor comisia de evaluare nu identifica neconformitati care sa impuna solicitarea de clarificari, motiv pentru care declara ca fiind admisibile ofertele pentru etapa I si trece la etapa urmatoare de analiza a propunerilor tehnice.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a garantiilor depuse de ofertanti

 

 

  Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 3 -nr. 17457/12.04.2018

Încheiat in data de 12.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

   Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si constata absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Candea Crina-Elena aflata in concediu de odihna, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

 

Comisia de evaluare a procedat in data de 12.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de TMG GUARD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.”

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:, depune doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

In caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca:”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depusa de TOTAL PROTECTOR S.R.L., sa precizeze daca este vorba de o greseala de redactare in ceea ce priveste perioada pentru care se poate suplimenta contractul sau doar pentru acea perioada de 3 luni poate oferantul asigura serviciile de paza in caz de suplimentare a contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice s-a solicitat: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul SITIGUARD S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ” Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L depune doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privier la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

 

In Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

 

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Potrivit prevederilor anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17_.04.2018.

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

In anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L depune doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le nominalizeaza si nici nu depune documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu demonstreaza cu documente justificative faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului si acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 17.04.2018.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti

 

 

Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 4 -nr. 18815/19.04.2018

Încheiat in data de 19.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu   

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de 19.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ X ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

 • Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TMG GUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17395/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta. Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.958/13.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/13.04.2018 prin care a specificat ca ^ dintr-o eroare a omis sa intorduca in propunerea sa tehnica si aceasta mentiune, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul TMG GUARD S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 

 • Pentru ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste si asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat  la sectiunea 8. Recepţie şi verificări:

„Confirmarea prestaţiei se va efectua pe baza unui raport de activitate întocmit de prestator  şi prin încheierea la fiecare început de lună pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază care va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza căreia se va face decontarea.

Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube ( furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.” cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita si retransmite propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona: „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.” ,cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare^.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17406/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta. Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.:, depunand initial doar declaratie pe propria raspundere privind echipamentele necesare si dotarile, respectiv declaratii pe propria raspundere privind personalul de specialitate si atestarea personalului propriu, insa nu le nominalizeaza si nici nu a depuns documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei anterior mentionate.

Ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.538/17.04.2018, inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17691/18.04.2018 , retransmitand propunerea tehnica cu toate completarile solicitate de catre autoritatea contractanta prin comisia de evaluare, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fise de magazie pentru echipamente, extrase din Registrul de salariati REVISAL, atestate de paza pentru salariati, precum si copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor Renault VS 06 EUR si Opel VS 12 EUR^.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ASOCIEREA ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marcaToyota si Mitsubishi Pajero.^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Totodata, comisia de evaluare a mai consatat si faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depusa de acesta si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului SITIGUARD S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17428/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Comisia de evaluare a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare pana in data de 17.04.2018.

Ofertantul SITIGUARD S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.118/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18196/17.04.2018, declarand ca detin resursele umane si suficiente echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: fotocopii lista echipamente, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Nissan SB 60 STR  si Volkswagen SB 60 MCL, dar si patru copii contracte individuale de munca(524/15.12.2015, 482/23.06.2016, 532/26.09.2016, 24/15.03.2017).^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SITIGUARD S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare constata ca ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. indeplineste criteriile de selectie pentru etapa de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si : ” Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale

Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu ppana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit Gabriel Lohau, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se va solicita din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. F. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite de catre autoritatea contractanta atat in caietul de sarcini cat si in anuntul de participare ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. si va acorda in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 24.04.2018.

 

 • Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17449/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ formularul cu declaratiile considerate confidentiale nu trebuia depus fara a motiva aceasta alegere, considerand astfel propunerea tehnica si financiara ca fiind documente publice in sensul Legii 544/2001 privind liberulș acces la informatiile de interes public public.^

- ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul  ATAC SECURITY S.R.L a depus initial  doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul ATAC SECURITY S.R.L. a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.2183/13.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17675/13.04.2018, declarand ca ^ detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: Regulamentul de organizare si functionare ce cuprinde si lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Mercedes Benz SB 20 PDD  si AUDI SB 07 PDD.^

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul ATAC SECURITY S.R.L si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

   Prin  Proces-Verbal De Sedinta Nr. 5 -nr. 19645/.2018

Încheiat in data de  25.04.2018 cu ocazia analizarii propunerilor tehnice depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. anap.gov.ro
 4. G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atributiile pana la finalizarea procedurii.

Comisia de evaluare a procedat in data de  25.04.2018 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la verificarea propunerilor tehnice depuse de ofertanti in urma raspunsurilor la clarificari solicitate acestora si a constatat urmatoarele:

 

 • Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in caietul de sarcini unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L prin solicitarea de clarificari nr.17423/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:” In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a depus doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 17958/16.04.2018, declarand ca detin resursele umane si echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului si depun in acest sens documente doveditoare precum: lista echipamente si fotocopii, atestate de paza pentru salariati, copii de pe cartile de identitate ale autoturismelor marca Dacia  si Volkswagen, dar si doua contracte de leasing pentru autoturisme marcaToyota si Mitsubishi Pajero.^

De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat faptul ca in cadrul propunerii tehnice a ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L., referitor la posibilitatea suplimentarii contractului, acesta a precizat un termen de 3 luni, desi in Caietul de sarcini nr.12031/12.03.2018 a fost precizat un termen de 4 luni, de altfel suma rezultata ca si valoare totala a orelor este calculata pentru 4 luni.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.17958/16.04.2018 prin care a specificat ca ^ a fost o eroare de redactare, astfel ca isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste mentiunea din caietul de sarcini ce rezulta ca nefiind insusita cu privire la suplimentarea contractului pentru 4 luni si nu cu cu 3 luni cum a fost transmis initial de catre acesta dintr-o greseala^.

Comisia de evaluare a consatat faptul ca in Anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018 la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-a solicitat:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus.”

Ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. depune declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca toate informatiile sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare a solicitat calrificari ofertantului prin adresa nr.18811/19.04.2018 – in care i s-a solicitat sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu motiveaza alegerea ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pe adresa de e-mail pana la termenul limita din data de 24.04.2018 cu adresa inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr.19360/24.04.2018 prin care a specificat ca ^toate documentele sunt confidentiale deoarece sunt personale firmei^.

Comisia de evaluare a luat act de cele mentionate de catre ofertantul SC TOTAL PROTECTOR S.R.L. si admite oferta acestuia ca fiind admisibila pentru evaluarea propunerii tehnice si trecerea la etapa urmatoare de evaluare a propunerilor finaciare.

 

 • Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice:

- ”Se vor indica, motivat,informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a depus initial doar declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentilae specificand ca informatiile cuprinse in propunerea tehnica si propunerea financiara sunt confidentiale, insa fara a motiva aceasta alegere.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

- Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentiona la sectiunea Modul de prezentare a propunerii tehnice: ”In acest sens ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca detine resursele umane si echipamentele tehnice necesare executarii contractului. Ofertantul trebuie sa fac dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului de prestari servicii paza (proprietate, leasing, comodat, angajament de punere la dispozite sau prin contract/conventie de inchiriere) de resurse/facilitati tehnice specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea acestuia, respectiv echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in Anexa la HG 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de paza care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor specializate de paza si protectie.”

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar o lista privind echipamentele necesare si dotarile, insa nu le-a nominalizat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 1837/18.04.2018, atasand extras din REVISAL pentru a demonstra ca detin resursele umane si depun copii de pe facturi pentru a demonstra ca detin echipamentele necesare desfasurarii in bune conditii a contractului .^

Tot prin anuntul de participare s-a mai solicitat si: ”Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. Subcontractantii vor completa Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului si Formularul - Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii sunt: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro, Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro, Protectia muncii si conditii de munca: www. inspectmun.ro.”, cerinte ce nu au fost identificate ca fiind insusite in cadrul propunerii tehnice depuse de catre ofertrant si nu rezulta faptul ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a depus initial doar un contract privind prestarea de servicii de monitorizare si interventie de catre Romanian Security Systems SRL, insa nu-i nominalizeaza printr-un document separat si nici nu a depus documente justificative in acest sens care sa demonstreze indeplinirea cerintei mai sus mentionata.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018 si inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018, prin care solicita sa depuna datele de identificare ale Romanian Security Systems SRL dupa data limita de i-a fost acordata si anume 17.04.2018 si anume cel tarziu ppana la dat de 18.04.2018 ora 16:00.

In data de 18.04.2018 a fost transmisa pe adresa de e-mail Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si a relatiilor de munca, din partea Romanian Security Systems SRL prin imputernicit Gabriel Lohau, ce a fost inregistrata la sediul DGASPC SIBIU sub nr.18590/19.04.2018.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi si anume:

 1. ^ Conditii de participare (criterii de calificare), dupa caz:
 2. În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie publica/acord – cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea vreuneia dintre urmatoatele infractiuni:

-consitutirea unui grup infractional organizat

-infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

-infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

-acte de terorism

-spalarea banilor

-traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,

-frauda.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016. .

In vederea sustinerii declaratiei anterior mentionate se vor depune urmatoarele documente suport: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta – cazierele judiciare valabile la momentul prezentarii (se va depune atat cazierul judiciar pentru operatorul economic cat si cele pentru membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia). Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

 1. In conformitate cu art. 165 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidar, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu statul in care respectivul operator economic este infiintat.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire, din care sa rezulte neincadrarea in situatiile prevazute de art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

In sustinerea declaratiei, operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta:

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local.(Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire privind neincadrarea in prevederile art. 59 si  art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriilor sale declaratii de neincadrare in prevederile anterior mentionate, precum si a declaratiilor de neincadrare completate separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

In cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura, trebuie prezentat câte o declaratie de neincadrare in prevederile anterior mentionate, care sa cuprinda informatiile solicitate, separat pentru fiecare dintre operatorii economici participanti din cadrul grupului.

Documentele suport pentru probarea celor sustinute in cadrul declaratiilor de neincadrare vor fi depuse atat pentru operatorii economici (lider, asociat, dupa caz) cat si pentru subcontractant si/sau tert sustinator, daca operatorul economic se bazeaza pe capacitatile acestora.

Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (subcontractanti, terti sustinatori) vor face dovada licentei de functionare anterior mentionate pentru acestea din urma daca acestia desfasoara efectiv serviciile in legatura cu care sunt necesare calificari profesionale, respectiv autorizatii speciale.

 1. In conformitate cu art. 55 si art. 172 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca ca subcontractantii respecta aceleasi obligatii ca si ofertantii si sa ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.
 3. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 150 alin 2 din HG 395/2016 si ale art 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru : – subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
 4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

4.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

 1. În cazul în care ofertantul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
 2. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 3. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
 4. Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din HG 395/2016).
 5. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.
 6. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.
 7. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/ capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.
 8. In conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, operatorul economic are dreptul, daca este cazul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica, financiara si tehnica.
 9. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective.
 10. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
 11. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
 12. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
 13. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
 14. În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
 15. În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu sunt depuse documentele solicitate prin anuntul de participare cu privire la faptul ca subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in Caietul De Sarcini pus la dispozitia ofertantului unde s-a mentionat faptul ca: ”Prestatorul va asigura cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver și supravegherea obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”, obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL a raspuns solicitarilor de clarificari pana la termenul limita din data de 17.04.2018 cu adresa nr.1089/17.04.2018  inregistrata la sediul DGASPC SIBIU cu nr. 18372/18.04.2018 prin care a specificat ca ^ Isi asuma repsonsabilitatea in ceea ce priveste asigurarea supravegherii obiectivului situat pe strada Spartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 15-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale cu agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver.^

Tot in caietul de sarcini pus la dispozitia ofertantilor, s-a mentionat la sectiunea 3. Durata contractului:

„Prestarea de servicii de pază se va executa în baza unui contract care va începe odată cu semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la 31 decembrie 2018.

            În conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395 / 2016, autoritatea contractantă poate opta pentru prelungirea contractului de servicii pentru o perioadă de maxim 4 luni de la expirarea duratei inițiale pentru care a fost încheiat contractul.

            În ipoteza în care autoritatea contractantă optează pentru clauza de prelungire a contractului aceasta va înștiința în scris prestatorul cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului că urmează să facă uz de această clauză, sens în care va fi încheiat un act adițional de prelungire.

            Autoritatea contractantă nu este obligată să opteze pentru prelungirea contractului.

            Autoritatea contractantă poate opta și pentru o prelungire mai mică de 4 luni.

            În cazul prelungirii contractului cu o perioadă de 4 luni serviciile vor fi asigurate după cum urmează: ”

Nr.crt.

Locaţie

Nr. posturi

Program pază

Nr. ore (01.01.2019-30.04.2019)

1

Sediu DGASPC, Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 10-18, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

2

Punct de lucru DGASPC, Sibiu, str. Spartacus, nr.2

1 post

L-V, 8 ore / zi, între 7-15, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale

672

3

Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN

1 post

L-D, 16 ore /zi, între 6-22,inclusiv sărbători legale

1960

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

2940

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

2268

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

924

 

TOTAL

 

 

11.704

Obligatii ce nu sunt mentionate in propunerea tehnica a ofertantului si nu rezulta ca sunt insusite de catre acesta.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus.

Comisia de evaluare a solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in Caietul de sarcini, ce nu a fost identificata ca fiind insusita in cadrul propunerii tehnice depuse de PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY SRL prin solicitarea de clarificari nr.17438/12.04.2018, sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerintele stabilite in anuntului de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autoritatii contractante unde s-a mentionat „Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini publicat pe site-ul institutiei, va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire precum si in eventualele clarificari si completari care au avut loc pana la data limita a depunerii ofertelor. Propunerea tehnica va contine o descriere amanuntita a modului de executare a activitatilor impuse in Caietul de sarcini.”

 

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la aceste neclaritati mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca a solicitat din nou ofertantului PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L clarificari in acest sens, extragand pasajele exacte din documentatia de atribuire cu privire la obligatiile ce-i revin cu privire la partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Comisia de evaluare in urma solicitarilor de clarificari prin adresa nr.18756/19.04.2018 a constatat faptul ca ofertantul nu a raspuns la aceste solcitari de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate mai sus in sensul ca nu a depus documentele solicitate prin documentatia de atribuire, astfel ca se considera oportun sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a propunerilor tehnice depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

    Concluzii şi semnături

    Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în Raportul procedurii nr.20340/02.05.2018, a hotărat:

sa se respinga oferta PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L si a declarat-o ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 05.2018 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea propunerilor financiare depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant propunerile financiare şi a constatat următoarele:

 

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. respecta modelul de formular de oferta și centralizator financiar, așa cum au fost prezentate și solicitate prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, insa
 2. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de ....... aferent unui tarif orar de ......, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază. Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice/sa arate modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă depus de SC ATAC SECURITY S.R.L, nu este  menţionat tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, acesta a trecut GRESIT valoarea totala rezultata din centralizatorul financiar și anume de ........, care trebuia de fapt trecută după precizarea tarifului ..... per ora.
 2. Din Devizul atașat nu reiese clar care este tariful/ora ofertat., astfel comisia de evaluare solicita ofertantului detalierea clara și concreta cu evidentierea unui tarif mediu/ora și transmiterea documentelor completate comform solicitarilor autorității contractante în conformitate cu precizarile din documentatia de atribuire.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).
 2. Dat fiind ca este depusa o declarație cu persoanele care beneficiaza de subventii(in baza unei conventii și a unei dispozitii nr.17353/06.10.2017), acestea fiind în numar de 14, persoane pentru care îşi ia angajamentul că vor presta servicii de pază pentru autoritatea contractantă, însă s-a declarat de către ofertant ca pentru derularea contractului sunt necesare 18 persoane, astfel, comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze dacă tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie și sa fundamenteze modul de calcul și pentru acestea, în cazul în care se menține sa se fundamenteze detaliat și clar modul de calcul.
 3. De altfel, comisia de evaluare solicită ofertantului să depună documente justificative care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, deoarece în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni.

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L.  nu a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, drept pentru care i se va solicita sa transmita acest document cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa  fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, dar sa țină cont și de faptul ca  in fişa de date a achiziţiei la secţiunea 3) Modul de prezentare a propunerii financiare s-a solicitat ofertanţilor să-si evalueze oferta astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (sa ia în calcul toate riscurile ce pot interveni pe parcursul prestării serviciilor cu impact asupra ofertei financiare, din fundamentarea preţului să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii).

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu respectă modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu detaliează din ce este compus tariful de ............. ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de .... , respectiv ..... pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de ......, respectiv .......ora  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + 0 lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) +  lei pentru alte sporuri (coloana 4) + .... lei pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + ....  lei pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  .... lei alte adaosuri (coloana 7).

Având în vedere cele sesizate, comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar (inclusiv să precizeze tariful orar avut în calcul la stabilirea tarifului total de  lei/oră raportat la salariul minim pe economie.)

 1. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ...... mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 2. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare constata ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ...... a fost greșit trecut ......

                 Comisia de evaluare va solicita ofertantului  TOTAL PROTECTOR S.R.L să detalieze modul de calcul al tarifului orar total cu respectarea cerinţelor din fiecare coloană a centralizatorului financiar și sa transmita documentele refacute în conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

 1. Comisia de evaluare mai constata faptul ca ofertantul nu respecta prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de ....... aferent unui tarif orar de ......, care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 15.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de consemnare a ofertelor financiare depuse de ofertanti pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 1 privind analiza propunerilor financiare depuse de ofertanti nr. 22210/10.05.2018 intr-un singur exemplar original.

 

 

 • Comisia de evaluare a procedat in data de 17.05.2018 ora 13:00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr.2 jud.Sibiu), la analizarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari depuse de catre ofertanti, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica. La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

            Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat deschisa sedinta, a dat citire componentei comisiei si a constatat absenta responsabilului cu aplicarea procedurii Cândea Cristina Florina aflata in concediu medical, ce va fi inlocuita de responsabilul de rezerva cu aplicarea procedurii Bacria Bianca ce va prelua atribuțiile, iar din cauza unor probleme administrative/organizare dl. Sauchea Liviu lipsește si va fi înlocuit de către Dl.Bartos Adrian.

Comisia de evaluare a verificat pentru fiecare ofertant raspunsurile la solicitarile de clarificari şi a constatt următoarele:

 

 • Pentru OFERTANTUL SC CICLOPS SECURITY S.R.L., comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. ofertantul a transmis adresa nr.232/10.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22701/14.05.2018 ca rapuns la solicitarea de clarificari nr.22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care prezinta fundamentarea detaliata a modului de constituire al sporului de noapte în sumă de ....... aferent unui tarif orar de ...... și al tarifelor ofertate si in care precizeaza ca *sporul de noapte se calculeaza pe 3 schimburi, intrucat ore de noapte din 24 de ore, sunt numai de la ora 10.00pm la ora 6.00am, iar agentul de securitate nu presteaza nonstop munca de noapte. Intr-o zi cu 24 ore, pentru a respecta Codul Muncii se imparte munca in 3 schimburi a cate 8 ore. Astfel ca munca prestata noaptea se calculeaza astfel .......*

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 

 • Pentru OFERTANTUL SC ATAC SECURITY S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. SC ATAC SECURITY S.R.L a transmis prin adresa nr.2207/14.05.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22652/14.05.2018, raspunsul la solicitarea de clarificari 22226/10.05.2018 a autoritatii contractante, in care a completat formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă , retransmitand acest formular din care reiese tariful/ora ofertat si anume de 13,84 lei/ora, totodata transmitand din nou centralizatorul financiar si devizul initial, dar si urmatoarele calcule: ........

Comisia a luat act de cele prezentate si nu mai are nevoie de clarificari.

 

 

 • Pentru OFERTANTUL SC TMG GUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. Ofertantul SC TMG GUARD S.R.L a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent si modul de calcul, conventia nr.17353/06.10.2017 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.22705/14.05.2018.
 2. Ofertantul precizeaza că tariful/ora declarat în Formularul de oferta se menține și pentru celelalte persoane care nu beneficiaza de subventie. Ofertantul depune ca document justificativ care să demonstreze că subvenţia este acordată pe întreaga perioadă de derulare a contractului, inclusiv perioada de suplimentare, asa cum i sa solicitat, doar Conventia nr.17353/06.10.2017 unde este specificat la pct.2 lit.a) faptul ca: *Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct.1 lit.A pe o perioada de cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca.*, insa , asa cum a fost specificat de catre comisia de evaluare in Procesul – verbal nr.1 de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza 13941 / 21.01.2018, în Dispoziția nr.17353/06.10.2017 este precizat un termen de 12 luni, astfel existant discrepante intre cele doua documente.
 3. Comisia de evaluare observa faptul ca ofertantul mentioneaza *Intrucat contractul se deruleaza pe o perioada de 12 luni, iar conventiile sunt in derulare efectuam urmatorul calcul....*, insa perioada de valabilitate a conventiei urmeaza sa expire la data de 06.10.2018 reiesind din documentele depuse de ofertant si anume Dispoziția nr.17353/06.10.2017, desi ofertantul declara:  *Chiar daca conventia nu acopera intrega perioada contractuala in calculul de fundamentare se tine cont de intreaga perioada contractuala, respectiv 12 luni.*

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice cum intelege sa demonstreze ca va primi subventii si pentru perioada ce urmeaza dupa data de 06.10.2018 cand va expira Dispoziția nr.17353/06.10.2017 depusa de acesta.

 1. Totodata, comisia de evaluare a constatat ca in Centralizatorul financiar , la primele trei obiective si anume Sediu DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2, Punct de lucru DGASPC Sibiu, str. Spartacus, nr.2, Centru de Primire în Regim de Urgenţă Sf. Ana Tălmaciu, str. Pieţii, FN, ofertantul a calculat spor de noapte de ..... , desi pentru aceste locatii  nu s-a solicitat sa se presteze paza noaptea.

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a constatat o serie de aspecte ce necesită a fi clarificate::
 1. Ofertantul ASOCIEREA SC ROMOLD SECURITY SRL - SC ROMOLD S.R.L. a depus Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta, prin Adresa nr.142/15.05.2018 inregistrata la sediul DGASPC Sibiu cu nr.23085/15.05.2018.

În centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat si de prevederile art. 126 din codul Muncii la un tarif orar de 11,40 rezultand un spor in cuantum de …..  , insa din cele prezentate de ofertant reiese ca pentru postul de la CS PRICHINDELUL ofera un spor de …. pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. iar pentru postul de la CPCD Tavi Bucur Cisnadie acorda un spor in cuantum de ….. aferent unui tarif orar de ….. astfel sporul ofertat este mult mai mic, iar comisia de evaluare nu intelege modul diferit de calcul, desi , din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului  penru toate cele patru centre rezidentiale de copii, astfel :

4

CS Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6 (inclusiv Pavilionul IV punct de lucru DGASPC Sibiu)

1 post

L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

5880

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

7

CPCD Tavi Bucur Cisnădie, Cisnădie, str. Livezii, nr. 36

1 post

S-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale

1848

Comisia de evaluare solicită ofertantului să justifice modul de calcul al tuturor tarifelor ofertate, al sporului de noapte, prin transmiterea unei fundamentari detaliate clare si concise a modului de constituire/de calcul al soprului de noapte, precum si al tuturor tarifelor ofertate si de ce ................

Pentru toate aceste motive, comisia de evaluare a formulat solicitări de clarificări, cu termen de răspuns 3 zile lucratoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 adica pana in data de 22.05.2018.

 

 • Pentru OFERTANTUL TOTAL PROTECTOR S.R.L comisia de evaluare a constatat urmatoarele:
 1. În fişa de date la secţiunea 3. Modul de prezentare a propunerii financiare, s-a solicitat prezentarea Anexei nr. 1 la formularului de ofertă (Centralizatorul financiar).
 2. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a respectat modelul anexei nr. 1 pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în cadrul secţiunii formulare şi nu a detaliat din ce este compus tariful de ....... ca sumă a cheltuielilor prevăzute în centralizator la coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, motiv pentru care comisia de evaluare solicită depunerea centralizatorului financiar cu respectarea modelului din anexa nr. 1 la Formularul de ofertă prevăzută la secţiunea Formulare. În centralizatorul financiar, anexa 1 la formularul de ofertă, tariful total de .... , respectiv .... pază (coloana 8) trebuia să rezulte din însumarea tuturor cheltuielilor precizate în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7. În urma verificării s-a constatat că tariful total de ....... respectiv ......  precizat în coloana 8 nu poate fi rezultatul adunării sumelor menţionate în coloanele  2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv cu titlu de exemplu : suma de 1900 lei pentru salariul orar de încadrare (coloana 2) + 0 lei pentru sporul aplicabil orelor de noapte (coloana 3) + ..... pentru alte sporuri (coloana 4) + ..... pentru contribuţiile obligatorii (coloana 5) + ..... pentru cheltuieli indirecte (coloana 6) +  .... lei alte adaosuri (coloana 7).
 3. TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a completat corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă nu este  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci este trecută valoarea totala de ...  RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.
 4. în centralizatorul financiar trebuie evidentiat că sporul de noapte este de 25%, justificat si de prevederile art. 126 din codul Muncii, cât și ca suma efectiv rezultatata pentru a se putea verifica usor de către comisia de evaluare veridicitatea celor scrise de către ofertant prin efectuarea unor calcule conform modelului de centralizator.

Potrivit prevederilor art. 126 din Codul Muncii:”Salariaţii de noapte beneficiază:

 1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
 2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 3. In coloana 2 – salariu orar incadrare- trebuie evidentiat conform HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră și nu salariul minim pe economie de 1900, așa cum a fost scris de ofertant în centralizator.
 4. De asemenea, comisia de evaluare a constatat ca în cadrul centralizatorului financiar în tabelul unde este evidentiata valoare serviciilor suplimentare sunt greșit calculate sumele rezultate, astfel ca în loc de ......
 5. Comisia de evaluare a mai constatat faptul ca ofertantul nu  a respectat prevederea din Anuntul de participare nr.12213/12.03.2018 publicat pe site-ul autorității contractante de la pct.-ul H subpunctul 13. conform careia 13.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, acesta specificand ca oferta este valabilă pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la data de 19.06.2018.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L să retransmita Centralizatorul financiar- anexa 1 la Formularul de oferta cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa-l completeze corespunzator, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, sa precizeze tariful/ora,  sa justifice/sa arate modul de calcul al sporului de noapte, respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al acestuia și al tarifelor ofertate, precum si depunerea acestor documente, dar si sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei si a acordat in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarilor de clarificari, respectiv pana in data de 15.05.2018 prin adresa nr.22243/10.05.2018.                             

       Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L a raspuns solicitarii de clarificari nr. 22243/10.05.2018 prin adresa inregistrata la sediul DGASPC cu nr.22864/15.05.2018, transmitand doar niste Devize referitoare la modul de calcul al pretului/ora raportat la o medie de .... de ore/luna, insa nu reiese clar si concis modul de calcul si nu reies toate calculele pentru toate tarifele ofertate in centralizatorul financiar si nu retransmite centralizatorul financiar completat corespunzator cu respectarea modelului publicat pe site-ul autorității contractante, sa fundamenteze detaliat și clar modul de calcul, deoarece rezultau greseli de calcul, asa cum i-a fost solicitat prin adresa nr.22243/10.05.2018

     Referitor la greseala de calcul din centralizatorul financiar unde sunt evidentiate valoarea  serviciilor suplimentare a raspuns ca a fost o greseala de redactare si ca suma rezultata este ......  si nu ...... asa cum fusese scris initial.

     In legatura cu cerinta din anuntul de publicitate referitoare la valabilitatea ofertei, ofertantul a raspuns ca isi asuma eroarea si mentioaneaza ca oferta va fi valabila 120 de zile respectiv pana la data de 19.07.2018.

     Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns cu privire la solicitarea de a completa corespunzator formularul de ofertă pus la dispoziţie de autoritatea contractantă in sensul ca în acest formular de ofertă  nu a fost  menţionat corect tariful/ora, așa cum era precizat în modelul de formular 2 pus la dispoziție prin documentatia de atribuire de către autoritatea contractanta, ci era trecută valoarea totala de ..... RON mentionata și în centralizatorul financiar ca și total general.

      Avand in vedere cele mentionate mai sus, Comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L nu a raspuns la solcitarile de clarificari cu privire la neclaritatile mentionate in sensul ca nu a depus documentele solicitate de catre autoritatea contractanta prin adresa nr. 22243/10.05.2018 in conformitate cu documentatia de atribuire, completate corespunzator, astfel ca, se respinge oferta TOTAL PROTECTOR S.R.L si este declarata ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

 • Pentru OFERTANTUL SC SITIGUARD S.R.L. comisia de evaluare constata urmatoarele:
 1. In centralizatorul de ofertă, ofertantul a precizat sporul de noapte în sumă de ...... aferent unui tarif orar de ...., care potrivit prevederilor legale, sporul de noapte pentru munca prestată este de 25% din salariul de bază la postul de la CS PRICHINDELUL, iar pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de ….. aferent unui tarif orar de 11,40.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să justifice modul de calcul al sporului respectiv prin transmiterea unei fundamentari detaliate a modului de constituire al tarifelor ofertate.

Ofertantul SC SITIGUARD S.R.L. a raspuns la solicitarile de clarificari prin adresa nr.131/14.05.2018 inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr.22970 in data de 15.05.2018 prin care fundamenteaza astfel:

................................

 

Comisia de evaluare constata faptul ca pentru pentru postul de la CP GULLIVER si CP ORLAT acorda un spor in cuantum de …… fundamentat pe faptul ca ofertantul a retinut ca doar in zilele de sambata si duminica se presteaza orele de noapte, insa din tabelul din Caietul de sarcini  nr.12031/12.03.2018 reiese ca orele de noapte trebuie prestate in fiecare zi conform solicitarilor si orarului , astfel :

5

CP Gulliver, Sibiu, str. Hegel, nr.14

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

6

CP Orlat, Orlat, str. Grănicerilor, nr.113

1 post

L-V, 16 ore /zi, între 15-7, sâmbăta și duminica, sărbători legale 24 ore / zi

4536

Pentru clarificarea celor constatate comisia de evaluare stabileşte termen de răspuns 3 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, adica pana in data de 22.05.2018.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de analiza si consemnare a raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  pentru aceasta procedura, urmand a se transmite solicitari de clarificari acolo unde s-au identificat neclaritati.

Drept pentru care s-a incheiat proces-verbal de sedinta nr. 2 privind analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu propunerile financiare depuse de ofertanti  intr-un singur exemplar original.

 

 

 

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de de evaluare a ofertelor financiare depuse de ofertanti si a raspunsurilor la clarificari transmise de acestia.

 

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: Nu este cazul

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

    Concluzii şi semnături

   

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte:

sa se respinga oferta depusa de catre TOTAL PROTECTOR S.R.L si o declara ca fiind inacceptabila conform art. 134 alin 5 din H.G. 395/2016, art. 132 alin. 3, coroborat cu art. 137 alin. 2 lit. a),  din H.G. nr. 395/2016

 

Compartiment Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.13941 / 21.01.2018

 

PROCES-VERBAL DE SEDINTA NR. 1

de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza  

 

   

Încheiat astăzi 21.01.2018 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

      Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                             

       Codul de clasificare:          CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 13.03.2018 si anuntul publicitar nr. 160103/13.03.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 326.540 lei – 490.396 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut .      

            Procedura de atribuire este :                                               

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

 

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

 

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 254 din data de 13.03.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

   Comisia de evaluare a procedat astăzi 21.03.2018 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      Avand in vedere lipsa membrului Sauchea Liviu aflat in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrul de rezerva Canciu Adrian care le va indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa confirme declaratiile de confidentialitate si disponibilitate, care se anexeaza prezentului proces – verbal.

De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia si d-l Pop Constantin.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 21.03.2018, ora 10:00 un numar de 7 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- SITIGUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13618/20.03.2018, ora 12:10

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. . inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13810/21.03.2018, ora 09:52

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13641/20.03.2018, ora 12:51

- TMG GUARD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13664/20.03.2018, ora 13:24,

- ATAC SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13555/20.03.2018, ora 10:10

- PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13639/20.03.2018, ora 12:49

- CICLOPS SECURITY S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 13775/21.03.2018, ora 08:59.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in anuntul de participare nr. 12213/12.03.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza:

 

 

Pentru ofertantul SITIGUARD S.R.L.

Documente depuse de SITIGUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                            

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15759205/19.03.2018 emis pentru SITIGUARD S.R.L. si cazier judiciar nr. 15756943/19.03.2018 emis pentru Strajean Ioan

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu nr. 76875/19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Fiscala Locala Sibiu nr.17957/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 9168/20.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0005/P/02.11.2004 emisa pentru SITIGUARD S.R.L. valabila pana in data de 01.11.2019,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea S.C. COMPA S.A. si recomandare din partea S.C. LUPO PROD S.R.L.

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 2/19.03.2018, in cuantum de 4.900 lei emis de Banca Transilvania

9

 

Imputernicire

 X

Depune imputernicire pentru Strajean Ioan

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,75 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 298.452 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.705,88, lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 20.08.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

X

 

14

 

Declaratie privind atestarea personalului de paza propriu implicat in prestarea serviciilor de paza

X

 

15

 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic

X

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

               Documente depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

 

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                            

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 6323/23.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0406/P/23.03.2005 emisa pentru TOTAL PROTECTOR S.R.L. valabila pana in data de 23.03.2020,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara toate informatiile ca fiind confidentiale

8

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066315/20.03.2018, suma asigurata de 4.900 lei emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018 pana la data de 22.07.2018

10

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 309.301,44 lei/ora fara T.V.A., la care se adauga TVA de 58.767,27, lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 19.06.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

x

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica cu lista de utilaje si echipamente

X

 

 

 

Pentru Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

 

Documente depuse de ROMOLD SECURITY S.R.L. in calitate de lider al Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3268125/26.04.2016,                    

Acord de asociere

X                           

 Participa in calitate de lider de asociere al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr. 3878 din 22.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17538/07.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5273/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii de paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD  

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respective suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Documente depuse de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul Asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3554437/19.09.2017,                    

Acord de asociere

X                            

 Participa in calitate de asociat al asocierii ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L..

Acord de asociere incheiat intre ROMOLD SECURITY S.R.L. si ROMOLD S.R.L.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017, cazierul judiciar nr. 15032258/15.01.2018 emis pentru Mihoci Vasile

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, nr. 5507 din 21.02.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Vaslui nr. 17536/07.03.2018, certificate de atestare fiscala emis de serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018, certificate de atestare fiscala nr. 1177/07.02.2018 emis de Directia Generala Economica si finanate Publice Locale Iasi

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 5274/19.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii paza si interventie nr. 33/07.09.2015 depus din partea asociatului ROMOLD S.R.L., cu anexa nr. 1, anexa nr. 2, actul aditional nr. 1/17.09.2015, actul aditional nr. 2/10.03.2016, act aditional nr. 3/26.04.2016, certificat constatator nr. 8873/08.08.2016 emis pentru ROMOLD 

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si documentele ce o insotesc, propunerea financiara – justificarea propunerii si toate documentele ce o insotesc.

8

 

Garantie de participare

x

Polia de asigurare seria M nr. 000026439/19.03.2018 emisa de City Insurance Societate de Asigurare - Reasigurare, suma garantiei de 4.900 lei, perioada de asigurare 124 de zile, de la data de 21.03.2018-22.07.2018.

9

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat 13,45 lei/ora fara TVA, respectiv suma totala de 314.837,60 lei la care se adauga TVA de 59.819,14 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – detaliere formare pret

 

11

 

Scrisoare de inaintare

X

 

12

 

Propunere tehnica

x

 Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

13

 

ISO 9001:2015

x

 

14

 

Declaratie propria raspundere privind personalul implicat

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

15

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de paza

x

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

16

 

Declaratie de propria raspundere privind personalul de specialitate

X

Depusa pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L.

17

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L.

Documente depuse de  TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

 Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016

Nu participa impreuna cu alti operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis pentru TMG GUARD S.R.L., cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian si cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emisa pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din Legea nr.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj nr. GJ6451/26.02.2018 cu OP 53/22.02.2018 in suma de 28.868 lei, OP 52/22.02.2018 in suma de 5.499 lei, OP 54/22.02.2018 in suma de 1.875 lei

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri Targu Jiu nr. 43497/05.03.2018, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local Buzau nr. 326/05.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Gorj nr. 5984/12.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016 emisa pentru  TMG GUARD S.R.L. valabila pana in data de 04.04.2019, aviz favorabil nr. 728258/S3/TL/17.02.2017

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017, recomandare nr. 985/07.02.2018, recomandare nr. 1209/07.02.2018, recomandare nr. 718/07.02.2018, contract de prestari servicii paza si protectie nr. 202/15.06.2017, anexa 4

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

7

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare de garantii seria AX nr. 066203/15.03.2018 emisa ABC Asigurari Reasigurari S.A., suma asigurata 4.900 lei, perioada de asigurare 123 de zile, de la 21.03.2018-21.07.2018

8

 

Asigurare de raspundere civila seria G nr. 925126

X

 

9

 

Formular de oferta cu anexa

X

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 12,60 lei/ora fara T.V.A., respectiv suma totala de 294.940,80 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 56.038,75 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 22.07.2018

10

 

Anexa – fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

X

Anexa 1 la formularul de oferta – centralizator financiar

11

 

Conventie nr. 17353/06.10.2017 Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj

X

 

12

 

Dispozitia nr. 17353/06.10.2017 emiberata de ANOFM Gorj

X

 

13

 

Declaratie privind personalul subventionat implicat in derularea contractului

X

 

14

 

Extrase revisal

X

 

15

 

Scrisoare de inaintare

X

 

16

 

Propunere tehnica

X

 

17

 

Declaratie privind situatia personalului angajat (incadrare, pregatire profesionala si calificare agenti de securitate implicati in contract)

X

 

18

 

Adresa ITM Gorj nr. 3982/CCCMMRM /15.03.2018 – certificare numar de salariati

X

 

19

 

Declaratie privind autovehiculele, dotarile, echipamentele tehnice

X

Atasat s-a depus factura fiscala seria ZF nr. 00518/28.02.2018

20

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHAS 18001:20017, ISO/IEC 27001:2013, BS 7499:2013

X

 

21

 

Model de contract de prestari servicii paza

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul ATAC SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru ATAC SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 2382539/08.11.2010,                     Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru ATAC SECURITY S.R.L. nr. 14039902/04.10.2017, cazierul judiciar nr. 13814101/14.09.2017 emis pentru Pandea Danut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 76806 din 19.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 17818/19.03.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 8811/16.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 1727/P/10.01.2011, valabila pana in data de 09.01.2020 emisa pentru ATAC SECURITY S.R.L., aviz favorabil nr. 2112718/25.04.2017 pentru d-l Pandea Danut

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 1/26.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, comanda nr. 10413/01.03.2018, contract de furnizare nr. 67/30.06.2017 cu act aditional nr. 2//29.12.2017, contract de prestari servicii nr. 119/28.04.2017 cu act aditional nr. 2/29.12.2017, contract de prestari servicii de paza nr. 1825/30.03.2017 cu act aditional nr. 7939/29.12.2017, contract de servicii paza nr. 11648/29.09.2017 cu act aditional nr. 15904/18.12.2017

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica/financiara

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 207/19.03.2018, emisa de BRD Groupe Societe Generale, in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta – formular 2

Pret ofertat 486.195,36 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 92.377,11 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 01.09.2018

11

 

Anexa - centralizator oferta

 X

Centralizator financiar, deviz – fundamentare tarif

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind asigurarea de personal de specialitate calificat

X

 

15

 

Declaratie propria raspundere pentru personalul de specialitate

X

 

16

 

Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele si dotarile agentilor de securitate

X

 

17

 

Lista cu dotarea tehnica

X

 

18

 

Informatii referitoare la personalul de conducere

X

 

19.

 

Asigurare de raspundere civila societate

X

Seria G, nr. 936437/13.07.2017

20

 

Autorizatie de formare profesionala agenti de Securitate,

X

Seria SB nr. 000977/04.05.2015

21

 

Certificat de inregistrare a marcii

X

Nr. 114850

22

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

 

Pentru ofertantul PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Formular de informatii generale,

CUI seria B nr. 3414450/29.09.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L. nr. 15406252/15.02.2018, cazierul judiciar nr. 15406285/15.02.2018 emis pentru Rosu Catalin Ionut

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 din  L.98/2016

X

 

Declaratie neincadrare in prevederile 167 din  L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local comuna 1 Decembrie nr. 1768/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3.

 

Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese

 

X

 

   4. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 9853/08.02.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2146/P/20.12.2012, valabila pana in data de 19.12.2018 emisa pentru PREVENT INTELIGENT SECURITY S.R.L.,

5

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii monitorizare si interventie nr. 245/19.03.2018

7

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu, social si relatii de munca

X

 Depune doua exemplare

Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

x

 

8

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica si financiara

9

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria Ax nr. 066240/19.03.2018, emisa de ABC Asigurari Reasigurari S.A., perioada de asigurare 120 de zile, de la 21.03.2018-18.07.2018,suma asigurata in cuantum de 4.900 lei

10

 

Imputernicire

Nu depune imputernicire

11

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 10,20 lei fara T.V.A./ora/agent de securitate, la care se adauga T.V.A. in valoare de 1,94 lei, valoarea totala a contractului pe 2018 este de 238.761,60 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 45.364,70 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 21.07.2018

12

 

Anexa – fundamentare mod de formare a pretului

 

13

 

Scrisoare de inaintare

X

 

14

 

Propunere tehnica

x

 

15

 

Declaratie privind atestarea, examinarea medicala si pregatirea periodica profesionala

x

 

16

 

Declaratie privind experienta personalului atestat si asigurarea serviciilor cu personal propriu

X

 

17

 

Declaratie privind echipamentele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

 

18

 

Dispozitia nr. 335/31.10.2017 AJOFM Ilfov

X

 

19

 

Conventie nr. 144/02.05.2017

X

 

20

 

Declaratie pe ropria raspundere din 02.05.2017 cu anexa

X

 

21

 

Conventie 173/15.05.2017 AJOFM Ialomita

X

 

23

 

Declaratie pe propria raspundere cu anexa

X

 

24

 

Dipozitia nr. 429/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

25

 

Conventie nr. 216/11.12.2017 AJOFM Ilfov

X

 

26

 

Conventie nr. 236/01.08.2017 AJOFM Ialomita cu anexa

X

 

27

 

Declaratii pe propria raspundere

X

 

28

 

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 / SR OHSAS 18001:2008, ISO/IEC 27001:2013 / SR ISO / CEI 27001:2013, ISO 14001:2004

X

 

29

 

Asigurare de raspundere civila polita seria G nr. 000149494/20.02.2018

X

 

30

 

Model de contract insusit

X

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente depuse pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

CUI seria B nr. 3529421/18.07.2017                                               Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                           

 Nu participa in comun cu alti operatori economici.

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractanti.

Acord de subcontractare

x

Nu este cazul.

Informatii tert sustinator

X                           

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                           

 Nu este cazul

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

 Nu este cazul.

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 din L.98/2016

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru CICLOPS SECURITY S.R.L. nr. 15613641/06.03.2018, cazierul judiciar nr. 15599845/05.03.2018 emis pentru Pandia Cristina

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si 167 din L.98/2016

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu, nr. 66559 din 07.03.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local Sibiu nr. 14139/05.03.2018

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016

X

 

   3. 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Sibiu nr. 7359/05.03.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2917/P/13.04.2017, valabila pana in data de 12.04.2020 emisa pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.,

4

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare nr. 6370/09.03.2017, recomandare nr. 4719/18.04.2016

6

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor referitoare la conditiile de mediu si protectia mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

7

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale – formular 6

x

Declara documente confidentiale – propunerea tehnica integral si propunerea financiara doar centralizatorul financiar si explicitarea costurilor centralizator financiar

8

 

Garantie de participare

x

O.P. nr. 12/20.03.2018 in cuantum de 4.900 lei

9

 

Imputernicire

Depune imputernicire pentru Pop Constantin si Pandia Cristina, copii CI. imputerniciti

10

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta

x

Formular de oferta

Pret ofertat este de 13,43 lei fara T.V.A./ora, respectiv valoarea totala este de 314.369,44 lei fara T.V.A. la care se adauga TVA in valoare de 59.730,19 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.07.2018

11

 

Anexa 1– centralizator financiar

 X

 

12

 

Scrisoare de inaintare

X

 

13

 

Propunere tehnica

x

 

14

 

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de securitate

X

 

15

 

Declaratie privind detinerea personalului de specialitate

X

Depune si tabel nominal cu personalul de specialitate

16

 

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

X

Se depune si documentul nr. 90/24.02.2017 – prezentare articole de echipament, factura nr. 607/28.12.2016, factura nr. 645/30.01.2017, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 1312/04.12.2017, factura nr. 1341/08.02.2018, factura nr. 1316/06.12.2017, factura nr. 1313/04.12.2017, factura seria PAD nr. 5210/22.02.2016, factura nr. 1315/05.12.2017, factura nr. 1734/28.04.2016, factura nr. 1774/19.05.2016, factura nr. 713/28.02.2017, factura nr. 86/2017, factura nr. 60/04.09.2017, factura nr. 466/26.10.2016, factura nr. 556/25.11.2016, contract VFRODS nr. 4643821/01.09.2017

17

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO OHSAS 18001:2008, ISO 27001:2013

X

 

18

 

Model de contract insusit

x

Semnat si stampilat pe fiecare pagina, fara amendamente cu declaratie privind clauze contractuale

 

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de consemnare a elementelor principale a ofertelor.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

 

 

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 

Comisia de evaluare

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE

 

Cod: PO 18-02.

Ediția:  1

Revizia: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate

 

 

Elemente privind responsabilii/

operațiunea

Numele si

prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Candea Crina-Elena

Consilier superior

 

 

1.2.

Verificat

Albinaru Maria

Dir. general adj.

 

 

1.3

Avizat

Codruta Codau

Preşedinte SCIM

 

 

1.4.

Aprobat

Laura Camelia Vîlsan

Director general

 

 

 

 

 

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii formalizate

 

 

 

 

Ediția/ revizia în cadrul ediției

 

Componenta revizuita

 

 

Modalitatea reviziei

 

Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției

1

2

3

4

2.1.

Ediția 1

x

x

 

2.2.

Revizia 1

X

 

 

2.3

Revizia 2

 

 

 

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate

 

 

Scopul difuzării

 

Exemplar nr._____

Compartiment

 

Funcția

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Aplicare

1

Compartiment Achizițiipublice şi Contractare Servicii Sociale

Consilier superior

Candea Crina-Elena / Candea Cristina Florina / Bacria Bianca

 

 

3.2.

Aplicare

2

RU / Compartimentul juridic / BAPTA / CAP / Serviciul Contabilitate / SSPP / CPRU Sf. Ana / Complex / Centre rezidentiale de copii

Sef Serviciu /

Birou /

Compartiment / persoana desemnata din cadrul centrelor / complexului de copii organizate în regim de componente fără personalitate juridică din cadrul DGASPC Sibiu

Conform anexei la dispozitie

 

 

3.3

Evidenta

2

Compartiment Achizițiipublice şi Contractare Servicii Sociale

Consilier superior

Candea Crina-Elena / Candea Cristina Florina / Bacria Bianca

 

 

3.4.

Informare

1

Comisie SCIM

 

Presedinte SCIM

Codau Codruta

 

 

3.5.

Arhivare

3

Compartiment Achiziții Publice şi Contractare Servicii Sociale

Consilier superior

Candea Crina-Elena / Candea Cristina Florina / Bacria Bianca

 

 

 

Scopul Procedurii Formalizate

4.1. Stabileste modul de realizare a activitatii privind procedura simplificata proprie, numita in continuare „norma interna”, compartimentele si persoanele implicate.

Stabilirea modalității de lucru pentru procedura simplificata proprie în cadrul DGASPC Sibiu, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice care au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, pentru care există prevederi bugetare in acest sens, a caror valoare estimata, fara TVA, este mai mare decat 132.519 lei si mai mica decat 3.334.050,00, valori precizate la art. 7 alin (1) lit.c) si alin.(5) din Legea 98/2016, cat si modul de solutionare a contestatiilor, potrivit Legii nr.101/2016.

Potrivit prevederilor art. 68 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, procedurile de atribuire aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru cu o valoare estimata egala sau mai mare decat valorile prevazute la art. 7 alin. 5 sunt urmatoarele:

 1. h) procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice

La alin. 2 al aceluiasi articol se precizeaza faptul ca procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice mentionaate la alin. 1 lit. h) este:

 1. una din procedurile prevazute la alin. 1 lit. a-g, in cazul in care valoarea estimata este egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c)
 2. procedura proprie, in cazul in care valoarea estimata este mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c).

4.2  Procedura descrie activităţile desfăşurate si da asigurare cu privire la documentatia adecvata privind derularea  activitatii.

4.3  Asigura continuitatea activitatii inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

4.4 Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/control, iar pe manager, in luarea deciziilor în vederea administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace pentru îndeplinirea obiectivelor generale si specifice ale institutiei .

 

5. Domeniul de aplicare

5.1. Precizarea activitatii la care se refera procedura operationala

    Dispozițiile Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare sunt obligatorii pentru atribuirea și realizarea de catre DGASPC Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

Prezenta procedură va asigura existența unei documentații adecvate derulării activității de achiziție publică la nivelul DGASPC Sibiu.

5.1.1  In cazul in care contractul de achizitie publica are ca obiect, alaturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2 si prestarea altor tipuri de servicii, prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2 este mai mare sau reprezinta obiectul principal.

5.2.  Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica

  Are scopul de a repartiza sarcinile servicilor nominalizate pentru participarea la derularea achizitiilor publice.

 • Listarea principalelor activităţi de care depinde şi / sau care depind de activitatea procedurată astfel:

Procedura simplificata proprie prevede, in principal, aspecte precum:

 • întocmirea strategiei anuale de achiziții publice si a PAAP, cu evidențierea procedurilor de atribuire (inclusiv achiziţiile ce se vor derula prin propria procedura simplificată) şi achizițiilor directe cuprinse în anexa la PAAP;
 • întocmirea referatelor de necesitate şi estimare a valorii contractului / acordului cadru;
 • întocmirea strategiei de contractare / notelor justificative privind alegerea procedurii, stabilirea criteriilor de calificare, criteriului de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;
 • întocmirea documentatie de atribuire: caiet de sarcini, model de contract, a documentelor suport: note justificative, formulare, alte documente;
 • stabilirea cerintelor minime de calificare – cuprinse în caietul de sarcini şi /sau anunţ de participare / anunţ publicitar;
 • stabilirea criteriului de atribuire ce urmează a fi utilizat care poate fi "pretul cel mai scazut”, “costul cel mai scazut”, “cel mai bun raport calitate-preţ" sau "cel mai bun raport calitate-cost", aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul,
 • stabilirea garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, după caz,
 • numirea comisiei de evaluare
 • publicarea anunţului publicitar /anunţ de participare publicată pe site-ul instituţiei
 • descrierea regulilor de participare la procedura, inclusiv cu privire la dreptul de a solicita clarificari şi răspunsuri la clarificări
 • stabilirea perioadei de elaborare și de primire a ofertelor;
 • stabilirea perioadei de examinare și evaluare a ofertelor
 • întocmirea raportului procedurii transmis pentru propria procedură simplificată
 • comunicarea privind rezultatul propriei proceduri simplificate de atribuire;
 • semnarea contractului de achiziţie publică şi / sau acordului cadru
 • derularea și urmărirea execuției contractului de achiziție publică / contractelor subsecvente şi acordului cadru
 • reguli privind anularea procedurii –daca este cazul
 • reguli privind modul de solutionare a contestatiilor
 • Întocmirea şi arhivarea dosarului de achizitie

 

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii

            Procedura se aplică de către RU / CAP / BAPTA / Compartimentul Juridic / Serviciul Contabilitate / SSPP / CPRU Sf. Ana / CC si se respecta de catre toate persoanele implicate in procesul activitatii din cadrul Serviciilor / Compartimentelor  / Birourilor din cadrul DGASPC Sibiu.

            Având în vedere adoptarea Hotărârii nr. 190/2017 a Consiliului Judeţean Sibiu privind reorganizarea centrelor rezidențiale pentru copii în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului  Sibiu în regim de componente fără personalitate juridică urmatoarele centre îşi vor derula achiziţiile prin intermediul Compartimentului de Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale din structura DGASPC Sibiu: Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu, Centrul de Plasament „Gulliver” Sibiu, Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități ,,Tavi Bucur” Cisnădie, Centrul de Plasament Orlat, Centrul de Plasament Agârbiciu, Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi „Speranţa” Sibiu, Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Turnu Roşu.

Se urmăreşte a se stabili un set unitar de reguli în vederea atribuirii acestor contracte de achiziție publică de către DGASPC Sibiu, în calitate de autoritate contractantă.

Se stabileşte modalitatea de colaborare şi comunicare între persoanele implicate în desfăşurarea activității de achiziții publice. De asemenea, are ca finalitate stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei activităţi, cu respectarea normelor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Prin prezenta procedură internă se urmăreşte şi respectarea principiilor stabilite prin Legea nr. 98/2016 și anume:

 1. a) nediscriminarea;
 2. b) tratamentul egal;
 3. c) recunoașterea reciprocă;
 4. d) transparența;
 5. e) proporționalitatea;
 6. f) asumarea răspunderii.

 

Nr.

Crt.

Serviciul / compartimentele / birourile implicate in procesul activitatii / identificarea si descrierea necesitatilor

1.

Compartimentul achizitii publice si contractare servicii sociale din structura DGASPC Sibiu,

2.

Biroul administrativ , patrimoniu, tehnic si aprovizionare din structura DGASPC Sibiu

3.

Serviciul Resurse Umane din structura DGASPC Sibiu

4.

Serviciul Contabilitate din structura DGASPC Sibiu

5.

Compartimentul Juridic din structura DGASPC Sibiu

6.

Serviciului strategii programe şi proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale din structura DGASPC Sibiu

7.

Compartimente / birouri / servicii functionale din structura DGASPC Sibiu, care identifica necesitatile / participa la elaborarea caietului de sarcini / participa in calitate de membri in comisia de evaluare, dupa caz

8.

Complexul / centrele  rezidențiale pentru copii din structura DGASPC Sibiu, ce au regim de componente fără personalitate / CPRU Sf. Ana, care prin persoană desemnată în acest sens identifica necesitatile / participa la elaborarea caietului de sarcini / participa in calitate de membri in comisia de evaluare, dupa caz

6. Documente de referință aplicabile

6.1. Reglementări internaționale

 • Regulamentele (CE) privind Vocabularul comun al achizițiilor publice, respective Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului Comunităților Europene privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului  European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV (Text cu relevanță pentru SEE).
 • Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunităților Europene - Directiva Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări.
 • Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și A Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic (Text cu relevanță pentru SEE)

 

 6.2. Legislație primară

            Activitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică este reglementată de :

 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 cu modificările și completările ulterioare privind atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordin nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 • Legea 20/2016 privind obligatia utilizarii mijloacelor electronice in derularea procedurilor de atribuire
 • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale

 

6.3. Legislație secundară

 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 • Hotărârea nr. 190/2017 a Consiliului Judeţean Sibiu privind reorganizarea centrelor rezidențiale pentru copii în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sibiu în regim de componente fără personalitate juridică
 • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, modificat prin Ordinul 200/2016.

 

6.4. Alte documente inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

 • Instrucțiuni ANAP
 • Regulamentul de organizare si functionare al DGASPC Sibiu
 • Dispozitia de numire a comisiei de evaluare si anexa cuprinzand persoanele responsabile cu evaluarea ofertelor

 

7. Definiții și abrevieri

 

 • 1. Definiții ale termenilor

 

Nr. Crt.

Termenul

Definiția și/sau dacă este  cazul, actul care definește termenul

1.       

Procedura

Prezentarea în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților

2.       

PS ( Procedura de sistem )

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unității

3.       

Compartiment

Serviciu / Birou din cadrul Direcției generale / CPRU Sf. Ana / complex sau centre rezidenţiale de copii fara personalitate juridică

4.       

Conducătorul compartimentului

Director general / director general adjunct / șef serviciu/ șef birou / şef compartiment / șef centru

5.       

PF ( Procedura Formalizată )

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unității

6.       

Ediție a unei proceduri formalizate

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată și difuzată

7.       

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

8.       

CBSF

Compartiment/Birou/Serviciu functional din structura proprie a DGASPC Sibiu,

9.       

CC

Persoana desemnată din cadrul CPRU Sf. Ana / Complexului / centrelor  rezidențiale pentru copii, ce au regim de componente fără personalitate în cadrul DGASPC Sibiu,

10.   

Achizitor/Beneficiar

Calitatea de autoritate contractanta a DGASPC Sibiu in cazul contractelor de achizitii publice având ca obiect produse/servicii/lucrari;

11.   

DUAE

documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de C.E.

12.   

e-Certis

sistemul electronic implementat şi administrat de C.E. cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire

13.   

Contract de achizitie publica

 contractul cu titlu oneros, asimilat,potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sauprestarea de servicii

 

 • 2. Abrevieri ale termenilor

 

Nr. Crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.       

P.F.

Procedura formalizată

2.       

SEAP

Sistemul electronic de achizitie

3.       

CBSF

Compartiment/Birou/Serviciu Functional din structura proprie a DGASPC Sibiu

4.       

CC

Persoana desemnată din cadrul

CPRU Sf. Ana / Complexului / centrelor  rezidențiale pentru copii  ce au regim de componente fără personalitate in cadrul DGASPC Sibiu

5.       

BAPTA

Biroul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Aprovizionare

6.       

RU

Serviciul Resurse Umane

7.       

CPV

Vocabular comun de achizitii publice

8.       

CAP

Compartimentul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale

9.       

SSPP

Serviciul Strategii Programe Proiecte in domeniul Asistentei Sociale si relatia cu ONG-urile

10.   

E

Elaborare

11.   

V

Verificare

12.   

A

Aprobare

13.   

Ap.

Aplicare

14.   

Ah.

Arhivare

15.   

F

Formular

 

8. Descrierea procedurii formalizate

8.1. Generalitati

La data de 26 mai 2016 a intrat în vigoarea Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu aceeaşi dată fiind abrogat vechiul act normativ care a reglementat achiziţiile publice, respectiv OUG nr.34/2006. Dupa intrarea in vigoare a legii 98/2016, aceasta a suferit o serie de modificari, dintre care mentionam O.U.G. nr. 107/2017 care stabileste o serie de prevederi aplicabile achizitiilor avand ca obiect serviciile sociale si alte servicii specifice.

În considerarea prevederilor art. 1 alin. 1 coroborat cu alin. 4 din Norme potrivit cărora în procesul de realizare a achiziţiilor publice orice situaţie pentru care nu există reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă fiind responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică, inclusiv prin achiziţia directă, pentru asigurarea unui proces transparent în domeniul achiziţiilor publice directe, procedurii simplificate şi licitaţiei deschise şi pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei în ceea ce priveşte modalitatea de efectuare a achiziţiilor publice, prin prezenta se stabilesc etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea acestora.

Conform prevederilor art. 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016: ”atunci când sunt atribuite contracte de achiziție publică / acorduri cadru şi organizează concursuri de soluţii care privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. c din Legea nr. 98/2016, autoritățile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2, alin. (2) din Lege.

Potrivit art. 7 alin. 1 lit.c din Legea nr. 98/2016: „Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru a căror valoarea estimată, fără T.V.A. este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

 1. c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică / acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2.”

Avand in vedere:

- prevederile art. 68 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 conform carora procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice mentionate la alin. 1 lit. h) este:

b)procedura proprie, in cazul in care valoarea estimata este mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c).

- prevederile art. 111 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 in cadrul carora se mentioneaza obligatia autoritatii contractante de a-si face cunoscuta intentia de a achizitiona serviciile sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa 2 cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c) fie prin publicarea unui anunt de participare, fie prin intermediul unui anunt de intentie valabil in mod continuu, precum si a unui anunt de atribuire,

- prevederile art. 111 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 conform carora criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/ acrodurilor-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2, a caror valoarea estimata este egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. 1 lit. c) sunt cel mai buna raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, tinandu-se seama de criteriile de calitate si sustenabilitate ale serviciilor sociale,

autoritatea contractanta nu este obligata sa publice in SEAP anuntul de participare / anuntul de intentie valabil in mod continuu / anuntul de atribuire in cazul propriilor proceduri simplificate, nu este obligata sa utilizeze criteriile calitate – pret, criteriile calitate – cost, putand sa utilizeze si criteriul pretul cel mai scazut sau costul cel mai scazut, insa va avea in vedere respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.

 

         Condiţiile şi modalităţile de aplicare a propriei proceduri simplificate presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul Legii nr. 98/2016 şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acordurilor-cadru a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege.

      Din interpretarea prevederilor legale reiese faptul că autoritatea contractantă are posibilitatea de a atribui si acorduri cadru având ca obiect prestarea unor servicii din categoria celor prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016. 

      Durata unui acord-cadru nu poate depăşi 4 ani, cu excepţia cazurilor excepţionale care trebuie justificate temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

     În cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, se va stabili prin documentele achiziţiei dacă acordul-cadru se încheie în una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) cu un singur operator economic;
 2. b) cu mai mulţi operatori economici.

            În cazul în care acordul cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acesta se execută în unul dintre următoarele moduri:

 1. a) fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează prestarea serviciilor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va presta serviciile sociale sau alte servicii specifice prevăzute în din anexa 2 ;
 2. b) cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează prestarea serviciilor din anexa 2, care constituie obiectul său;
 3. c) parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici, în conformitate cu lit. a), şi parţial cu reluarea competiţiei, în conformitate cu lit. b), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează prestarea serviciilor prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, care constituie obiectul său.

 

    Contractele care se atribuie în executarea unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între DGASPC Sibiu şi operatorul economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv. Clauzele unui contract atribuit în executarea unui acord-cadru nu pot în niciun caz să aducă modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.

 

 Compartimente implicate în activitatea procedurată:

1.compartimente furnizoare de date:

 • serviciile / birourile / compartimentele functionale din cadrul aparatului propriu al DGASPC Sibiu, precum şi persoanele desemnate din cadrul CPRU Sf. Ana / Complexului / Centrelor rezidenţiale pentru copii din structura D.G.A.S.P.C. Sibiu devenite componente funcţionale fără personalitate juridică ale instituţiei,

 

2.compartimente beneficiare ale activității procedurate:

-     toate compartimentele / birourile / serviciile din structura proprie a DGASPC Sibiu / CPRU Sf. Ana / complexul / centrele rezidenţiale pentru copii, ce funcţionează în regim de componente funcţionale fără personalitate juridică ale instituţiei.

 

3.compartimente implicate în derularea procedurii de achiziție publică:

 • persoanele desemnate de către conducerea DGASPC Sibiu, din cadrul serviciilor / compartimentelor / birourilor din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / din partea complexului / centrelor rezidenţiale pentru copii, ce vor funcţiona în regim de componente fără personalitate juridică ale instituţiei, numiti să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor si / sau sa participe la elaborarea caietului de sarcini / documentatie tehnica, dupa caz.
 • persoanele desemnate din cadrul BAPTA / RU / Serviciul Contabilitate / Compartiment Juridic / SSPP / CAP

 

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate:

- Strategia anuală de achiziții publice – Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale

- Programul anual al achizițiilor publice - Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale

- Referat de necesitate si estimare a valorii – servicii / birouri / compartimente beneficiare din structura proprie / CPRU Sf. Ana sau din centrele / complexul de copii, devenite componente fără personalitate juridică  ale DGASPC Sibiu

- Caietul de sarcini / documentaţia tehnică - Biroul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Aprovizionare / Responsabilul tehnic in colaborarea cu RU / persoana desemnata din cadrul CBSF / CPRU Sf. Ana / Complex /Centre rezidentiale de copii, dupa caz.

- Anunţul de participare publicat pe site-ul instituţiei/ publicarea în SEAP a anunţului publicitar – Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat pentru achiziţia publică respectivă,  numit prin Dispoziţia Directorului General,

-Proiectul de contract / contract subsecvent / acord cadru  conţinând clauzele contractuale obligatorii – Compartimentul Juridic,

   - Documentele suport: strategia de contractare / note justificative, formulare şi modele de documente - Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat pentru achiziţia publică respectivă, prin Dispoziţia Directorului General,

    -  Raportul procedurii  – comisia de evaluare, 

   - Comunicarea rezultatelor catre ofertanti - comisia de evaluare / Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat pentru achiziţia publică respectivă, prin Dispoziţia Directorului General,

  - Iniţierea în SEAP a achiziţiei din catalogul electronic (după caz) –  Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat pentru achiziţia publică respectivă, prin Dispoziţia Directorului General

  - Semnarea contractului de achiziţie publică şi/sau acordului cadru, respectiv contract subsecvent – Compartimentul Juridic, Personalul responsabil cu viza CFP, Director general adjunct economic, Director general

    -  Document constatator, dupa caz- CBSF /CC / BAPTA beneficiar

  - Formularele ofertei – Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat pentru achiziţia publică respectivă, prin Dispoziţia Directorului General -ofertanţi – comisia de evaluare - Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale

 

 

Documentele utilizate sunt urmatoarele:

 

8.2.2. Continutul si rolul documentelor:

 

Strategia anuală de achiziții publice

           Reprezintă totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate pe parcursul unui an bugetar la nivelul autorității contractante, atât pentru structura proprie cât şi pentru centrele rezidenţiale de copii, ce funcţionează în regim de componente funcţionale fără personalitate juridică.

           Autoritatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea strategiei anuale de achiziții cel puțin următoarele elemente estimative:

- nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate compartimentele / serviciile / birourile din structura proprie, precum şi cele transmise de centrele rezidenţiale de copii, ce funcţionează în regim de componente funcţionale fără personalitate juridică în cadrul autorității contractante;

- valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi;

- capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

- resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

Programul anual al achizițiilor publice

În cadrul strategiei anuale de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte.

Programul anual al achizițiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate şi estimare a valorii transmise de compartimentele / serviciile / birourile din structura DGASPC Sibiu sau din centrele / complexul de copii, având calitatea de componente fără personalitate ale instituţiei si cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică / acordurilor-cadru pe care DGASPC Sibiu intenționează să le atribuie în decursul anului următor.

La stabilirea programul anual al achizițiilor publice, autoritatea contractantă are obligația de a tine cont şi de necesitățile obiective de servicii prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, gradul de prioritate a necesităților şi anticipările cu privire la sursele de finanțare, ce urmează a fi identificate.

După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate.

Programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin informații referitoare la obiectul contractului de achiziție publică, codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV), valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziție, exprimată în lei, fără TVA, sursa de finanțare, procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție, data estimată pentru inițierea procedurii, data estimată pentru atribuirea contractului, modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

Conform prevederilor Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale, achizitiile directe vor fi cuprinse in anexa la PAAP .

   Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale din cadrul DGASPC Sibiu alege modalitatea de achizitie in functie de urmatoarele aspecte:

 1. a) Valoarea estimata a tuturor achizitiilor de servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 cu acelasi obiect sau destinate utilizarii identice ori similare, ori care se adreseaza operatorilor economic ce desfasoara constant activitati intr-o piata de profil relevant, pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in cursul unui an bugetar;
 2. b) Complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit;
 3. c) Indeplinirea conditiilor specifice de aplicare a anumitor modalitati de atribuire.

           Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale din cadrul DGASPC Sibiu are obligatia ca, la alegerea modalitatii in care se va derula achizitia sa se raporteze la valoarea estimata cumulata a serviciilor din anexa 2 care sunt considerate similare.

           Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale din cadrul DGASPC Sibiu va analiza referatul de necesitate şi estimare a valorii întocmit pentru achizitia respectivă prin prisma pragului valoric, va verifica PAAP, încadrarea serviciului în categoria celor cuprinse în anexa 2 a Legii nr. 98/2016, stabilind daca pentru serviciul necesar a fi achizitionat de DGASPC Sibiu se poate aplica propria procedură simplificată.

           In vederea initierii propriei proceduri simplificate, CBSF / CC / BAPTA din cadrul DGASPC Sibiu, care solicita achizitionarea au obligatia de a transmite Compartimentului de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale urmatoarele documente:

 1. a) Referatul de necesitate şi estimare a valorii pentru achizitia respectivă cu anexele ce justifică modul de estimare a valorilor
 2. b) Propunerea de modificare a PAAP, daca este cazul
 3. c) Caietul de Sarcini / documentaţia tehnică, dupa caz.

 

 1. Referat de necesitate si de estimare a valorii achizitiilor – formular nr.1

           Referatul de necesitate şi de estimarea a valorii achiziţiilor reprezintă un document prin care se solicită demararea propriei proceduri simplificate, ce va fi transmis Compartimentului Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale / Serviciului Strategii Programe şi Proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale din structura DGASPC Sibiu (pentru achiziţiile derulate prin intermediul acestui serviciu) şi va cuprinde cel putin următoarele informații:

 1. a) obiectul achiziției publice, respectiv denumirea serviciilor prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, care urmează a fi achiziționate – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 2. b) cantitatea de servicii din anexa 2 necesare desfăşurării activităţii şi unitatea de măsură - se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 3. c) estimarea valorii serviciilor din anexa 2 (cu anexarea documentelor care au stat la baza estimării acestora) –se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 4. d) stabilirea specificațiilor tehnice, funcţionale ale serviciilor din anexa 2 solicitate - descriere detaliata a serviciilor necesare – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 5. e) durata sau graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor (anexa la referat), după caz – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 6. f) principalele cerinţe ce trebuie impuse de către autoritatea contractantă (anexă la referat) – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 7. g) solicitarea introducerii serviciilor suplimentare ulterior aprobării PAAP – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 8. h) motivarea solicitării introducerii serviciilor suplimentare ulterior aprobării PAAP – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC;
 9. i) poziţia achiziţiei în PAAP iniţial pentru prima formă a PAAP – se completează de către CAP, doar dupa aprobarea bugetului si actualizarea referatelor,
 10. j) poziţia achiziţiei în PAAP după modificare - se completează de către CAP pentru produse/servicii/lucrari suplimentare,

k)fonduri alocate pentru fiecare destinaţie – se completează de către Serviciul Contabilitate şi Serviciul Finanţe Buget, Salarizare, doar dupa aprobare buget si actualizarea referatelor,

 1. l) articol bugetar – se completează de către Serviciul Contabilitate şi Serviciul Finanţe Buget, Salarizare, doar dupa aprobare buget si actualizarea referatelor,
 2. m) codul CPV - obiectul achiziţiei se pune în corespondenţă cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact, relevant în acest context fiind activitatea ce caracterizează scopul principal al contractului - se completează de către CAP,
 3. n) precum și alte informații adaptate, în mod corespunzător, la obiectul achiziției publice (anexă la referat) – se completează de către CBSF din aparatul propriu / CPRU Sf. Ana / CC.

           Referatul de necesitate si estimare a valorii reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment / birou / serviciu din structura proprie / CPRU Sf. Ana / CC din cadrul autorităţii contractante în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesităţile de servicii identificate (cuprinse în anexa 2 din Legea nr. 98/2016), precum şi preţul unitar/total al necesităţilor.

           Referatul de necesitate şi de estimare a valorii cuprinde următoarele informaţii: ce anume este nevoie, când este nevoie, pentru ce anume este nevoie, si costul estimat al serviciului din anexa 2, ce urmează a se achizitiona. Este documentul intern prin care conducătorii compartimentelor/birourilor/serviciilor din structura proprie sau din cadrul centrelor/complexului de copii ce funcţionează în regim de componente fără personalitate juridică, solicită introducerea în programul anual al achizitiilor publice.

           Pentru acordarea serviciilor prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016 necesare desfăsurării activitătilor specifice ce au fost deja cuprinse în referatul de necesitate şi estimare a valorii ce sta la baza PAAP, se va completa un referat de aprobare.

           Pentru achizitiile din cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, referatul de necesitate şi estimare a valorii se face în baza bugetului aprobat al proiectului, parte integrantă din contractul de finantare si a planului de achizitii aferent proiectului, întocmit în baza aceluiasi buget.

        CBSF din cadrul aparatului propriu / CPRU Sf. Ana / CC   din cadrul DGASPC Sibiu au obligatia de a transmite in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor catre Compartimentul Achizitii Publice, necesarul de servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016  identificate in vederea intocmirii PAAP pentru anul următor. Documentul va fi datat, înregistrat şi semnat de persoana care l-a intocmit, de seful serviciului / biroului / compartimentului care solicită achiziţia din cadrul CBSF din aparatul propriu / persoana ce l-a intocmit si seful  CRPU Sf. Ana / persoana ce l-a intocmit si seful CC   şi de către Director general şi Director general adjunct ec..

Referatul de necesitate si estimare a valorii achizitiilor va conţine descrierea modalităţii de estimare a serviciilor din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 ce urmează a fi prestate şi va avea anexate următoarele documente  (cu titlu de exemplu):

 • Oferte orientative rezultate din studiul pieţei
 • Oferte publicate pe internet
 • Estimare pe baza istoricului achizitiilor, conform datelor obtinute de la Compartimentul Contabilitate si avand in vedere indicii de crestere publicati de Directia de Statistica.

            -    Alte documente din care să rezulta valoare estimată

            -    Caietul de sarcini / documentatie tehnică, după caz

       Preţul estimat din cuprinsul referatului este fără TVA, fapt care se menţionează expres în cuprinsul acestuia.

      Pentru achiziţiile de servicii din anexa 2 a Legii nr. 98/2016, toate estimarile valorice, descrierile aferente (caracteristici tehnice) precum şi celelalte informaţii solicitate conform modelului de referat   vor fi realizate, cu exceptia serviciilor privind medicina muncii, de catre fiecare compartiment / serviciu / birou din structura proprie / persoana desemnată din cadrul CPRU Sf. Ana / CC, conform prevederilor legale in vigoare: respectiv „ se calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, ... luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei” (pe baza de cercetări ale pieţei sau pe bază istorică).

       Servicii privind medicina muncii vor fi estimate, descrise  de catre Serviciul Resurse Umane atat pentru compartimentele/ serviciile / birourile din structura proprie cat si pentru CPRU Sf. Ana / centrele / complexul rezidenţial de copii având calitatea de componente funcţionale fără personalitate juridică.

            In cazul contractelor de achiziție publică de servicii cu caracter de regularitate ori care se intenționează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza următoarelor:

 1. a) fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului inițial;
 2. b) fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni de la prima livrare;

După definitivarea PAAP -ului in urma aprobarii BVC anual, CBSF din structura proprie, inclusiv CPRU Sf. ANA / persoana desemnată din cadrul CC au obligatia de a actualiza referatul de necesitate si estimare a valorii achiziilor raportat la bugetul aprobat si sa inainteze catre Serviciul Contabilitate şi Serviciul Finanţe, Buget, Salarizare în vederea completării datelor privind articolul bugetar şi fondurile aplicate pentru fiecare destinaţie, iar ulterior va fi transmis Compartimentului Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale cate un exemplar datat, înregistrat şi semnat de persoana care l-a intocmit, de seful serviciului / biroului / compartimentului care solicită achiziţia din cadrul CBSF / persoana ce l-a intocmit si seful CPRU Sf. ANA / CC şi de către Director general şi Director general adjunct ec..

           ATENŢIE!!!

           În cazul în care achiziţia nu e prevăzută în PAAP si a aparut in cursul anului necesitatea achizitionarii de SERVICII  SUPLIMENTARE prevăzute în anexa 2, CBSF/ CPRU / CC  din cadrul DGASPC Sibiu, va înainta referatul de necesitate şi estimare a valorii către Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare care va verifica dacă este încheiat un contract  având acelaşi obiect, daca serviciile au fost prestate cu atingerea valorii totale / cantităţii totale contractate.

           În cazul în care nu se pot asigura  serviciile din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 în baza achiziţiilor finalizate până în acel moment şi nu au fost cuprinse în PAAP, acelaşi referat va fi înaintat Serviciului Contabilitate şi Serviciul Finanţe, Buget, Salarizare care va verifica dacă se identifică sume ce pot fi alocate pentru achiziţia respectivă  şi care va  semna referatul făcând menţiune cu privire existenţa sau nu a fondurilor necesare achiziţionării, completând datele privind articolul bugetar şi fondurile aplicate pentru fiecare destinaţie.

           În acest caz referatul va cuprinde doar necesitatea neprevazuta initial, pe care o va descrie si justifica corespunzator cu respectarea prevederilor anterioare, mentionand in cadrul acestuia ca se solicita Compartimentului de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale introducerea in PAAP si actualizarea acestuia raportat la nevoia identificata cu motivarea corespunzătoare a situaţiei care a făcut imposibilă identificarea / prevederea anterioară a necesităţii.

           Coloanele privind codurile CPV, poziţia PAAP iniţială, poziţia PAAP modificat vor fi completate doar de către Compartimentul Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale.

           Referatul având cele trei semnături din partea Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, Serviciului Contabiliate şi Serviciul Finanţe, Buget, Salarizare (cu menţiunea că există posibilitatea de alocare de fonduri pentru achiziţia respectivă) va fi înaintat spre avizare, respectiv aprobare Directorului General adjunct economic şi Directorului general, iar ulterior va fi transmis Compartimentului Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale care va completa coloana privind poziţia modificată din PAAP şi va opera modificările care se impun în PAAP.

           În cazul în care nu se identifică sursele financiare necesare pentru achiziţia respectivă, referatul de necesitate nu va fi înaintat Compartimentului Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale,  Directorului General adjunct economic şi Directorului general.

           Modificarea referatului prin introducerea serviciilor suplimentare prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016 trebuie să se realizeze înainte de iniţierea propriei proceduri simplificate, cu luarea în considerare a timpului necesar modificării PAAP şi aprobării acestuia, respectiv întreprinderea tuturor diligenţelor necesare realizării achiziţiilor respective.

                      

 1. Caietul de sarcini / Documentaţia tehnică, documente suport

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu social sau alt serviciu specific prevăzut în anexa 2 să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante.

Caietul de sarcini conţine orice informaţii sau cerințe necesare întocmirii de către ofertanți a propunerilor tehnice și calculării valorilor propunerilor financiare.

           CAIETUL DE SARCINI / documentaţia tehnică pentru serviciile din anexa 2 necesare desfasurarii activitatii la nivelul aparatului propriu, va fi datat, înregistrat şi semnat de persoana care îl întocmeşte din cadrul BAPTA şi seful acestui birou, având la bază descrierea necesităţii şi celelalte informaţii cuprinse în referatele de necesitate, informaţii furnizate de către CBSF din aparatul propriu / persoane desemnate din cadrul CPRU Sf. Ana / CC care au identificat necesitatea, va fi avizat de directorul adjunct economic şi aprobat de directorul general al DGASPC Sibiu si trebuie sa contina obligatoriu:

descrierea serviciilor din anexa 2 la Legea nr. 98/2016, ce urmează a se achiziţiona;

- specificaţii tehnice precise, care să conducă la achiziţionarea serviciilor din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 care să răspundă cel mai bine necesităţii autorităţii contractante;

- necesitatea acreditării/autorizării specifice personalului/societăţii comerciale în vederea prestării serviciilor, dacă este cazul;

-  criterii de calificare şi selecţie

- criteriul de atribuire care va sta la baza selecţiei ofertelor şi detalierea factorilor de evaluare, a ponderilor sau algoritmului de calcul, după caz.

- o descriere succintă a clauzelor contractuale specifice fiecărei achiziţii în parte:

            - termenul de executare a contractului (perioada/durata)

            - obiectul contractului

            - modalitate de plata a preţului: eşalonat/într-o singura tranşă

            - termen de plată

            -alte clauze specifice: cuantumul garanţiei de bună execuţie, garanţie acordată serviciilor ş.a.

             -condiţii de recepţie a serviciilor prestate.

           In cazul in care caietul de sarcini se intocmeste in colaborare cu RU / CPRU Sf. Ana/ CC / persoana desemnata din cadrul CBSF pentru produse /lucrari/servicii cu caracter special, documentul va fi semnat si de catre acesta din urma.

           Pentru achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii compartimentelor / serviciilor / birourilor din structura proprie a DGASPC Sibiu (inclusiv pentru CPRU Sf. Ana şi complexul / centrele rezidenţiale de copii) având ca obiect:

 • serviciile privind formarea profesionala, medicina muncii

caietele de sarcini vor fi întocmite de BAPTA in colaborare cu  Serviciul Resurse Umane, organizandu-se in acest sens sedinte de lucru ori de cate ori se impune.

           Pentru achiziţii având ca obiect servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 necesare desfasurarii activitatii aparatului propriu al DGASPC Sibiu care presupun cerinţe speciale şi necesită descrieri amănunţite, au caracter specific, caietele de sarcini vor fi întocmite de BAPTA in colaborare cu o persoană desemnată din cadrul CBSF .

      Pentru celelalte achiziţii avand ca obiect servicii din anexa 2 necesare desfasurarii activitatii aparatului propriu al DGASPC Sibiu, caietele de sarcini vor fi intocmite de catre BAPTA.

        Pentru toate achizitiile avand ca obiect servicii din anexa 2 (cu exceptia serviciilor de formare profesionala si medicina muncii ) necesare activitatii CPRU Sf. Ana / CC,  caietele de sarcini vor fi intocmite de catre BAPTA impreuna cu o persoana desemnata din cadrul CPRU Sf. Ana / CC.

 

        Specificaţiile tehnice nu trebuie să precizeze un anumit producător, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizează serviciile din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 prestate de un anumit operator economic si nici nu se refera la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

In situatii excepționale, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de precisa si de inteligibila a obiectului contractului, precizarea elementelor prevăzute în alineatul precedent este permisă, doar cu menţionarea sintagmei "sau echivalent".

Specificatiile tehnice definesc caracteristicile solicitate privind serviciile din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 care fac obiectul achizitiei. Caracteristicile solicitate pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de  prestare a serviciilor solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viată al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din continutul serviciilor care urmează să fie achizitionate, dar cu conditia ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului de achizitie publică.

Specificatiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate fată de asigurarea unei concurente efective între operatorii economici. Specificatiile tehnice se stabilesc prin raportare la cerinte de performantă sau cerinte functionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu conditia ca parametrii să fie suficient de precisi pentru a permite ofertantilor să determine obiectul contractului

Biroul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Aprovizionare si dupa caz  RU / persoana desemnata din cadrul CBSF din structura proprie pentru achizitii cu caracter special / persoana desemnata din cadrul CPRU Sf. Ana / CC cu care se întocmesc in colaborare caietele de sarcini îşi asumă responsabilitatea cu privire la specificaţiile tehnice / descriptive din cuprinsul caietului de sarcini.

 Dacă se impune elaborarea unui proiect de contract / contract subsecvent / acord cadru, acesta va fi întocmit şi vizat de către Compartimentul Juridic, va fi supus vizei CFP, aprobat de către Director General adjunct economic şi  Director General.

Autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurilor de atribuire numai după ce au fost elaborate şi aprobate caietul de sarcini / documentaţia tehnică, modelul de contract şi documente suport: modele de formulare, strategia de contractare / notele justificative, alte documente.

          

 1. Strategia de contractare / Note justificative privind alegerea procedurii, stabilirea criteriilor de calificare, criteriului de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi

 

           Sunt documentele prin care Responsabilul cu aplicarea procedurii numit prin dispoziţia Directorului general justifică alegerea propriei proceduri simplificate, prin prisma încadrării achiziţiei în categoria situaţiilor de excepţie prevăzute la art. 69 alin. 6 din Legea nr. 98/2016 şi a valorii estimate cumulate a tuturor achiziţiilor având ca obiect servicii similare, prevăzute în anexa 2 .

           Raportat la criteriile de calificare ce urmează a fi justificate se va avea în vedere solicitarea cerinţelor privind:

 1. a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragaraful 2 din Legea nr. 98/2016;
 2. b) capacitatea de execitare a activităţii profesionale, în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016;
 3. c) experienţa similară, în conformitate cu prevederile art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016

           Referitor la stabilirea criteriilor de atribuire se pot utiliza criteriile: pretul cel mai scazut, costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate -preţ sau cel mai bun raport calitate-cost.

          Criteriile de atribuire: cel mai bun raport calitate -preţ sau cel mai bun raport calitate-cost se vor determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de sustenabilitate ale serviciilor sociale.

 1. Anunţ de participare la propria procedură simplificată – formular nr.2

Contine informatiile referitoare la propria procedură simplificată, ce urmează a fi derulată si cuprinde principalele cerinţe formale, tehnice care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achizitie publică pe baza căruia operatorii economici îsi vor elabora ofertele. Obligatoriu trebuie să cuprindă data si ora-limită stabilite pentru transmiterea ofertelor.

Este anuntul prin care institutia aduce la cunostinta persoanelor interesate faptul că se urmăreşte atribuirea unui contract de achiziţie prin propria procedură simplificată.

În cadrul acestui anunţ se solicită transmiterea ofertelor prin intermediul adresei de e-mail/fax/ alte mijloace electronice, iar ofertantului stabilit ca fiind castigator i se va solicita publicarea ofertei in catalogul de produse din SEAP in vederea finalizarii achizitiei directe online, dupa caz.

            Pentru atribuirea serviciilor prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, DGASPC Sibiu, în calitate de autoritatea contractantă are obligatia de a publica în SEAP anunţul publicitar la sectiunea Anunturi şi/sau anunţ de participare pe site-ul propriu, care va cuprinde urmatoarele:

 • Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante
 • Modalitatea de atribuire prin: comanda si factura/contract si daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord cadru
 • Denumirea serviciilor care urmeaza sa fie prestate si codul/ codurile CPV
 • Valoarea estimata a serviciilor prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016
 • Cantitatea de servicii care trebuie prestata, daca este cazul
 • Sursa de finantare
 • Termenul limita de solicitare clarificari
 • Termenul limita de depunere oferte
 • Adresa la care se transmit ofertele
 • Limba in care trebuie redactate ofertele
 • Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
 • Criterii de calificare şi formulare ce trebuie completate de ofertanţi sau alte documente solicitate
 • Criteriul de atribuire, inclusiv cu descrierea factorilor de evaluare, respectiv ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic unde este cazul
 • Cuantumul garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie, după caz
 • Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii simplificate proprii

 

 1. Declaratie de confidentialitate si impartialitate – formular 3

           Se completează si se semnează de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor. Trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare înainte de preluarea atributiilor specifice, după data si ora-limită pentru depunerea ofertelor.

           Declaratiile contin următoarele date de identificare: numele si prenumele, functia detinuta in cadrul institutiei.

           Este documentul prin care membrii comisiei de evaluare declară pe propria răspundere că nu se află într-una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de lege, precum si prin care se angajează să respecte confidentialitatea informatiilor  pe care le află cu ocazia desfăsurării procedurii de achizitie publică.

           Pentru achiziile publice având ca obiect serviciile prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016 se accepta si mentionarea respectarii prevederilor legale privind neîncadrarea în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege, in cadrul documentelor (partea finală) ce urmeaza a fi semnate de membrii comisiei, caz in care nu se vor completa declaratiile de confidentialitate si impartialitate ca documente separate, ci se va avea în vedere că prin semnarea decumentelor achiziţiei au luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare privind situaţiile de incompatibilitate, pe care se obligă să le respecte.

 1. Raport procedurii pentru propria procedură simplificată– formular nr.4

Ca urmare a publicării în SEAP a anunţului publicitar şi / sau publicării pe site-ul instituţiei a anunţului de participare, în cadrul raportului procedurii se consemnează ca fiind conforme / inacceptabile / neconforme ofertele primite pentru achiziţia publică organizată de DGASPC Sibiu având ca obiect servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016.

Acest document contine istoricul tuturor sedintelor de analiza si evaluare a ofertelor, aspecte sesizate legate de:

 • verificările privind îndeplinirea cerinţelor de calificare,
 • verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini,
 • verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul,
 • verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică,
 • verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, verificarea încadrării acestora în categoria preţurilor / costurilor neobişnuit de scăzute conform prevederilor art. 210 din Legea nr. 98/2016,
 • consemnarea solicitarilor de clarificari şi răspunsurilor la solicitările de clarificări, dupa caz
 • stabilirea ofertelor admisibile, a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme,
 • aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, dupa caz
 • stabilirea ofertei castigatoare, sau după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii.

           Modelul de raport va fi adaptat corespunzator in functie de situatie.

 1.  Comunicarea privind acceptarea ofertei câstigătoare pentru propria procedură simplificată  – formular nr. 5

Conţine informatiile cu privire la finalizarea propriei proceduri simplificate având ca obiect servicii din anexa 2 la Legea nr. 98/2016 adresate ofertantului câstigător. Este notificarea prin care ofertantul câstigător este anuntat cu privire la acceptarea ofertei sale si prin care este invitat să încheie contractul de achizitie publică.

Această comunicare se va transmite prin mijloace electronice de catre responsabilul cu achizitiile publice nominalizat pentru fiecare procedură în parte, prin dispoziţia Directorului General.

Comunicările privind acceptarea ofertei câstigătoare pentru achiziţiile publice având ca obiect servicii din anexa 2 din Legea nr. 98/2016 nu necesită aprobarea conducerii, acestea având la bază deciziile cuprinse în raportul procedurii şi putând fi transmise de responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat în acest sens prin dispoziţia directorului general, în numele comisiei de evaluare sau de către comisia de evaluare.

 1. Comunicarea privind rezultatul propriei proceduri simplificate– formular nr.6

            Conţine informatiile cu privire la finalizarea propriei proceduri simplificate, adresate ofertantilor necâstigători.

Reprezintă notificarea prin care ofertantilor necâstigători care au prezentat oferta neconforma/inacceptabila li se aduc la cunostintă motivele care au stat la baza respingerii, iar pentru ofertantii necastigatori care au prezentat oferta conforma li se vor comunica avantajele ofertei declarate castigatoare raportat la oferta lor si numele ofertantului castigator.

Comunicările privind rezultatul propriei proceduri simplificate organizată pentru atribuirea achiziţiilor publice având ca obiect servicii din anexa 2 din Legea nr. 98/2016 nu necesită aprobarea conducerii, acestea având la bază deciziile cuprinse în raportul procedurii şi putând fi transmise de responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat în acest sens prin dispoziţia directorului general, în numele comisiei de evaluare sau de către comisia de evaluare.

 1. Contractul de prestări servicii

Reprezintă contractul / contractul subsecvent / acordul cadru ce contine clauzele contractuale minime obligatorii stabilite între institutie si ofertantul declarat câstigător cu privire la modalitatea de prestare a serviciilor din anexa 2 la Legea nr. 98/2016.

Acesta va fi intocmit şi vizat de Compartimentul Juridic, va primi viza CFP si va fi aprobat de Directorul general adjunct economic şi Director general.

 1. Documentul constatator – Formular 7

Contine informatii referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale de către contractant.

Autoritatea contractantă prin CBSF din cadrul aparatului propriu, inclusiv din cadrul CPRU Sf. Ana / persoana desemnată din cadrul CC /  Responsabil tehnic / BAPTA va elibera contractantului la solicitarea acestuia un exemplar al documentului constatator si un exemplar se va păstra la dosarul achizitiei publice.

 1. Formularele ofertei - Scrisoarea de înaintare – formular 8, Declarație privind eligibilitatea – formular 9, Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 98/2016 – formular 10, Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 – formular 11, Formular de ofertă – formular 12,

           Reprezintă documentele completate de ofertanţi, ca parte componentă a ofertelor transmise.

    8.2.3. Circuitul documentelor

 • Referatul de necesitate si estimare a valorii,
 • pentru centralizare în vederea întocmirii PAAP initial pentru anul viitor: CBSF / CPRU Sf. Ana / CC – Director general adj. ec. - Director general - Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale
 • pentru centralizare în vederea actualizării PAAP: CBSF / CPRU Sf. Ana / CC – Servicul Finanţe, Buget, Salarizare - Serviciul Contabilitate - Director general adj. ec. - Director general - Compartiment  Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale
 • pentru servicii suplimentare prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016: CBSF / CPRU Sf. Ana / CC – Biroul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Aprovizonare – Serviciul Finanţe, Buget, Salarizare - Serviciul Contabilitate - Director general adj. - Director general – Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale

 

 • Caiet de sarcini

 

 • pentru serviciile privind formarea profesionala, medicina muncii (inclusiv pentru CPRU Sf. Ana si complexul / centrele rezidenţiale de copii) BAPTA în colaborarea cu RU - Director general adj. - Director general – Compartiment Achizitii Publice  şi Contractare Servicii Sociale
 • pentru celelalte achiziţiile publice necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu având ca obiect alte servicii (diferite de cele mentionate anterior) prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 – BAPTA - Director general adj. - Director general – Compartiment Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale
 • pentru celelalte achiziţiile publice având ca obiect alte servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu care presupun cerinţe şi descrieri speciale - BAPTA in colaborare cu CBSF care a identificat necesitatea - Director general adj. - Director general – Compartiment Achizitii Publice  şi Contractare Servicii Sociale
 • pentru achiziţiile publice având ca obiect servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 (cu exceptia serviciilor de formare profesionala si medicina muncii) necesare desfăşurării activităţii CPRU Sf. Ana / CC - BAPTA in colaborare cu persoana desemnata din cadrul CPRU Sf. Ana / CC care a identificat necesitatea
 • Strategia de contractare: Note justificative privind alegerea procedurii, stabilirea criteriilor de calificare, criteriului de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi dupa caz – Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat în acest sens prin dispoziţia directorului general- Director general adj. - Director general – Compartiment Achizitii Publice  şi Contractare Servicii Sociale
 • Anunţ de participare la propria procedură simplificată - Responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire desemnat în acest sens prin dispoziţia directorului general- Director general adj. - Director general – Compartiment  Achizitii Publice  şi Contractare Servicii Sociale
 • Raport procedurii

 - Comisia de evaluare - Director general adj. - Director general – Compartiment  Achizitii Publice şi  Contractare Servicii Sociale

 • Comunicarea rezultatului

- Comisia de evaluare / Resposabilul cu aplicarea procedurii de atribuire numit prin Dispoziţia Directorului General  - Operatori economici –  Compartiment   Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale

 • Contractul de prestări servicii din anexa 2

- Compartimentul juridic – Persoană desemnată pentru acordarea vizei CFP - Director general adj. - Director general - Compartiment Achizitii  şi Contractare Servicii Sociale

 • Documentul constatator

    - CBSF / CPRU Sf. Ana / CC / BAPTA- ofertanti solicitanţi - Compartiment Achizitii  şi Contractare Servicii Sociale

 • Formularele ofertei

    –  Resposabilul cu aplicarea procedurii de atribuire numit prin Dispoziţia Directorului General - ofertanţi – comisia de evaluare - Compartiment Achizitii şi Contractare Servicii Sociale

 

Notă

            În cazul în care achizitia publică se face în cadrul unui proiect cu finantare din fonduri nerambursabile, documentele vor fi elaborate de responsabilul cu achizitiile din cadrul proiectului respectiv. După aprobare documentele se vor întoarce în cadrul SSPP, serviciu responsabil de păstrarea documentelor de achizitii pentru proiectele mentionate.

 

 

8.3. Resurse Necesare

 

8.3.1  Resurse financiare: bugetul institutiei, fonduri nerambursabile

 

8.3.2. Resurse materiale: logistica adecvata: calculator, imprimanta, internet, fax

 

8.3.3. Resurse umane: personalul responsabil cu activitatea de achizitii a DGASPC Sibiu inclusiv membrii comisiei de evaluare şi / sau servicii auxiliare achiziţiei.

           

            Reguli de evitare a conflictului de interese:

            Pe parcursul aplicării procedurilor de atribuire  prin propria procedură simplificată, DGASPC Sibiu are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situatiile de natură să determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, inclusiv pentru a asigura tratamentul egal pentru toţi operatorii economici.

            În sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea propriei proceduri simplificate sau pot influenţa  rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

            Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare / evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 1. a) persoane care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti, terţi susţinători sau subcontractanti propuşi ori persoane care fac parte din consiliul de administratie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti / candidati sau subcontractanti;
 2. b) sot / sotie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 3. c) persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile / informaţii concrete care pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

            Pe parcursul desfăşurării întregii proceduri, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja intersele comerciale.    În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe situaţii prevăzute anterior, atunci acesta are obligaţia de a solicita înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.

            Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării propriei proceduri simplificate ori angajaţi / foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

 

 

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

 

           Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică pentru achiziţia de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cum ar fi (cu titlu de exemplu):

 1. a) Servicii de medicina muncii, cod CPV 85147000-1
 2. b) Servicii de formare profesionala, cod CPV 8053000-8,
 3. c) Servicii de pază, cod CPV 79713000-5,
 4. d) servicii postale de distribuire a corespondenţei, cod CPV 64112000-4
 5. e) servicii de arhivare, cod CPV 79995100-6
 6. f) alte servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 necesare desfăşurării activităţii DGASPC Sibiu (cu titlu de exemplu): Servicii de sănătate, servicii  sociale şi servicii conexe, Servicii sociale administrative,servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale, Servicii de asigurări sociale obligatorii, servicii de indemnizaţii, alte servicii comunitare sociale şi personale, inclusiv servicii prestate de organizaţii sindicale de organizaţii politice, de asociaţii de tineri şi servicii diverse prestate de organizaţii asociative, servicii religioase, servicii hoteliere şi restaurante, servicii juridice în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 29 alin. 3, alte servicii administrative şi servicii guvernamentale etc 

           În funcţie de valoarea estimată a serviciilor cuprinse în anexa 2 la Legea nr. 98/2016 ce intenţionează a se achiziona se vor aplica următoarele proceduri interne:

1) În cazul în care valoarea estimată a contractului de servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, respectiv 132.519 lei fără T.V.A., pentru atribuirea contractului / acordului cadru, achiziţia poate fi iniţiată şi efectuată prin cumpărare directă cu respectarea procedurii formalizate privind organizarea, desfășurarea achizițiilor publice si urmărirea derulării contractelor ce stabileşte regulile de derulare a achizitiilor directe / procedurilor de atribuire.

2) În cazul în care valoarea estimată a contractului de servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, respectiv 132.519 lei fără T.V.A., dar mai mică decat cea prevăzută la art. 7 alin. 1, lit. c) din lege, respectiv 3.334.050 lei fără T.V.A., achiziţia se va realiza cu respectarea propriei proceduri simplificate, procedeu prin care se solicită oferte de preţ, iar orice prestator interesat are dreptul de a depune oferta.

3) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică care are ca obiect servicii din categoria celor incluse în anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice este mai mare sau egală decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, se vor aplica dispoziţiile art. 68 coroborate cu cele ale art. 111 din lege, inclusiv regulile stabilite în cadrul procedurii formalizate privind organizarea, desfășurarea achizițiilor publice si urmărirea derulării contractelor .

           În baza propunerilor primite de la CBSF / CPRU Sf. Ana / CC  din cadrul DGASPC Sibiu care au identificat  necesitatea, ce face obiectul achizitiei de servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, Compartimentul de Achizitii publice si Contractare Servicii Sociale, va intocmi Referatul de numire a Comisiei de evaluare pentru propria procedură simplificată, referat ce va fi aprobat de către Directorul general adjunct ec. şi va sta la baza dispoziţiei de numire emisă de Directorul general.

           Presedintele comisiei de evaluare va fi nominalizat din cadrul CBSF / CPRU Sf. Ana / CC / BAPTA al DGASPC Sibiu care au identificat necesitatea ce are ca obiect servicii prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016 şi care urmează a se derula prin propria procedură simplificată, având drept de vot.

           Comisia de evaluare va fi formată din minim 5 membrii permanenţi (preşedintele comisiei de evaluare se desemnează dintre membrii acesteia) şi doi membrii de rezervă.

           Pe lângă comisia propriu-zisă, va fi nominalizată din cadrul Compartimentului Intern specializat  in domeniul achizitiilor publice din cadrul DGASPC Sibiu, în limita posibilităţilor, si o persoana responsabila cu aplicarea achizitiei publice având ca obiect serviciile prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

      Atributiile acestei persoane constau in asigurarea accesului si operarea in cadrul platformei SEAP (Catalog de produse/servicii/lucrari) in toate etapele achizitiei publice respective, pe baza deciziilor adoptate de comisie, precum si redactarea tuturor documentelor, ce urmeaza a fi emise de comisie pe parcursul activitatii acesteia.

          Dupa aprobarea Dispoziţiei de numire a Comisiei, responsabilul cu derularea achiziţiei respective va pune la dispozitia Comisiei un exemplar al documentelor intocmite in vederea derulării achizitiei prin propria procedură simplificată.

 

8.4.2. Reguli de desfăşurare şi organizare a propriei proceduri simplificate

 

            Pe baza referatelor de necesitate şi estimare a valorii serviciilor prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016, se va întocmi de către Biroul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare  caietul de sarcini / documentaţia tehnică in colaborare sau nu cu alte persoane desemnate, in conditiile prezentate anterior.

            De asemenea se vor stabili criteriile de calificare, criteriul de atribuire, prevederile contractuale minime obligatorii necesare şi alte cerinţe ce se impun a fi incluse în documentaţia de atribuire.

            În funcţie de aceste date furnizate, responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire pentru achiziţia respectivă desemnat prin dispoziţia Directorului general, va întocmi documentele suport: strategia de contractare / note justificative,  formulare şi modele de documente.

            Ulterior aprobării documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport, responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire pentru achiziţia respectivă va publica în SEAP anunţul publicitar (documentaţia de atribuire şi procedura operationala de organizare a achiziţiilor urmând a fi pusă la dispoziţia operatorilor economici interesaţi în urma unor solicitări transmise în acest sens) şi / sau a unui anunţ de participare publicat pe site-ul instituţiei DGASPC Sibiu (împreună cu documentaţia de atribuire şi procedura operationala de organizare a achiziţiilor).

            DGASPC Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a acorda operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.

            De asemenea achizitorul nu va concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul de a restrânge artificial concurenţa, de a favoriza sau dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici.

            Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire / regulile stabilite pentru organizarea propriei proceduri simplificate.

            În cazul în care operatorii economici interesaţi solicită clarificări privind eventuale neconformităţi / neclarităţi identificate la nivelul documentaţiei de atribuire, acestea pot fi transmise (prin modalităţile de comunicare menţionate în anunţ) autorităţii contractante DGASPC Sibiu cu cel puţin 5 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

            În acest caz,  responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire pentru achiziţia respectivă, va înştiinţa persoana care a întocmit documentul / documentele respective cu privire la care sunt înaintate solicitările de clarificări.

            În funcţie de datele primite de la aceasta, responsabilul cu aplicarea procedurii de atribuire pentru achiziţia respectivă va lua măsuri în vederea publicării atât a solicitărilor de clarificări cât şi a răspunsurilor la acestea pe site-ul instituţiei / prin intermediul adresei de e-mail (în cazul în care se publică doar anunţul publicitar în SEAP).

            Solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea pot fi transmise după data depunerii ofertelor doar prin intermediul adreselor de e-mail, pe care ofertanţii şi autoritatea contractantă sunt obligate să le precizeze în cadrul documentelor publicate / transmise pentru procedura respectivă.

            DGASPC Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet, cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informaţii suplimentare, într-o perioadă care să nu depăşească de regulă 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi însoţite de întrebările aferente, autoritatea contractantă având obligaţia de a nu dezvălui identitatea operatorilor economici.

            În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, aceasta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare (cu excepţia cazului în care solicitările de clarificări au fost transmise cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor), în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări transmise înainte cu 2 zile de data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare.

            După data limită de depunere a ofertelor, se consideră ca fiind acceptate condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire, precum şi în anunţul de participare / anunţul publicitar.

            Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi, prin publicarea unui anunț de tip erată pe site-ul propriu / prin intermediul adresei de e-mail (în cazul în care se publică doar anunţul publicitar în SEAP), perioada limită de depunere a ofertei, în cazul în care răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentația de atribuire.

            Autoritatea contractanta are dreptul de a completa, din proprie initiativa, în vederea clarificării, documentaţia de atribuire, având după caz, obligaţia de a prelungi corespunzător termenul limită de depunere a ofertelor daca modificarile impun o astfel de prelungire.

            Termenul limita pentru depunerea ofertelor se stabileste in functie de complexitatea serviciilor, ce urmeaza a fi prestate si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare, daca sunt solicitate prin documentatia de atribuire.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, nu poate fi mai mic de 7 zile de la data publicării anunţului de participare pe site-ul propriu al instituţiei / anunţului publicitar în SEAP.

În cazul în care se decide prelungirea termenului-limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta, responsabilul cu derularea procedurii are obligatia de a comunica noua data de depunere pe site-ul propriu / prin intermediul adresei de e-mail (în cazul în care se publică doar anunţul publicitar în SEAP), pe cât posibil cu cel putin 2 zile înainte de data-limită stabilită iniţial.

Orice operator care prestează serviciile solicitate are dreptul de a depune ofertă şi de a participa, printr-un  reprezentant împuternicit, la şedinţa de deschidere a ofertelor. Numărul de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.

Ofertanţii  nu au dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri, să depună două sau mai multe oferte individuale si/sau comune, să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat subcontractant în cadrul altei oferte.

            Ofertanţii au obligaţia de a întocmi oferta şi documentele care o însoţesc, în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire, anunţul de participare şi / sau anunţul simplificat.

            Ofertele transmise autorităţii contractante vor fi obligatoriu datate şi semnate de către ofertanţi, sub sancţiunea respingerii acestora.

 Ofertanţii elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

 Propunerea tehnică se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării tehnice.

 Aceasta va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitarea comisiei de evaluare de a verifica corespondenţa informaţiilor cuprinse în propunerea tehnică cu cele din caietul de sarcini / documentaţia tehnică.

 Propunerea financiară se elaborează în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare şi să fie în corespondenţă cu propunerea tehnică.

         Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

 Prestatorul are obligația de a depune oferta în forma stabilită, respectând cerinţele din documentația de atribuire, la adresa și până la data și ora limită pentru depunere, stabilite în anunţul publicitar / anunțul de participare la procedura proprie simplificată, și își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

            Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către acesta în anunţ sau după expirarea datei-limită pentru depunere, va fi respinsă.

Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligația ca aceasta să nu se abată de la cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei-limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acesteia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

 Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate.

 În cazul în care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se consideră că și-a retras oferta.

Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informații suplimentare solicitate ofertantului și a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

            Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților constituirea garanției de participare. Dacă se solicită constituirea garanției de participare, prevederile art. 35 – 38 din H.G. nr. 395 / 2016 se aplică în mod corespunzător.

            Garanția de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorității contractante față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.

            Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică. Dacă se solicită constituirea garanției de bună execuție, prevederile art. 39 – 42 din H.G. nr. 395 / 2016 se aplică în mod corespunzător.

          Ajustarea prețului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe / impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

 • În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor de bază cărora s-a fundamentat prețul contractului.

 

8.4.3  Şedinţa/ şedinţele  de  analiza si evaluare a ofertelor pentru propria procedură simplificată:

 

            Preşedintele comisiei de evaluare prezintă modalitatea de realizare a procesului de achizitie publică a serviciilor din anexa 2, conform procedurii interne aprobate de către conducerea institutiei. Preşedintele comisiei de evaluare dă citire listei cu operatorii economici care au depus / transmis oferte, în termenul limită stabilit.

            Nu este permisă depunerea de oferte alternative.

            Preşedintele procedează la deschiderea plicurilor (dacă sunt depuse la registratura institutiei) sau la analiza ofertelor transmise prin intermediul adresei de e-mail/ alte mijloace electronice si anuntă următoarele informatii:

            a)denumirea ofertantilor;

            b)modificările si retragerile de oferte;

 1. c) garanţiile de participare cu verificarea cuantumului şi a modalităţii de constituire
 2. d) documentele prezentate de ofertanti;
 3. e) elementele principale ale propunerilor tehnice si financiare (elementele principale ale ofertei, inclusiv preţul).

            Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii legali / împuterniciţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, inclusiv preţul, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte.

            În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei de participare (dacă a fost solicitată).

            Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o (în cazul în care oferta a fost depusă la registratura autorităţii contractante).

            Autoritatea contractantă va transmite un exemplar al procesului verbal operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire în cel mult două zile lucrătoare de la deschiderea ofertelor prin publicare pe site-ul instituţiei / prin intermediul adreselor de e-mail comunicate în cadrul ofertelor.

            Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

      Ofertele se examinează din punct de vedere al propunerii tehnice, prin confruntare cu specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini, precum si din punct de vedere al propunerii financiare, al aspectelor financiare, pe care le implică, inclusiv dacă se încadrează în fondurile alocate achizitiei respective sau prezintă preţuri/ costuri neobişnuit de scăzute.

            Evaluarea ofertelor se va realiza în mai multe etape după cum urmează:

 • etapa I – analiza şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a cerintelor stabilite pentru constituirea garantiei de participare, respectiv cu privire la forma de constituire, valabilitate, cuantum etc. Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru etapa I.
 • etapa II - analiza şi evaluarea propunerilor tehnice. Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru etapa II
 • etapa III – analiza şi evaluarea propunerilor financiare, stabilirea unui clasament intermediar prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit in cadrul documentatiei de atribuire / anunt de participare, analiza / verificarea indeplinirii cerintelor de calificare si a documentelor justificative care fac dovada îndeplinirii criteriilor de calificare doar pentru ofertantul aflat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile. In cazul in care ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar nu face dovada indeplinirii criteriilor de calificare se va verifica / analiza indeplinirea cerintelor de calificare si a documentelor justificative pentru ofertantii situati pe locurile urmatoare in clasament. Declararea ofertelor ca fiind admise sau respinse pentru etapa III, declararea ofertei castigatoare sau anularea procedurii dupa caz.

  În urma finalizării fiecărei etape în parte, în cazul în care sunt declarate respinse anumite oferte, comisia de evaluare va întocmi rapoarte intermediare, aprobate de Directorul general, în baza cărora responsabilul cu aplicarea procedurii va comunica fiecărui ofertant respins în maxim 5 zile de la data la care se adoptă hotărârea, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale.

 În cazul în care ofertantul a cărui ofertă a fost respinsă se consideră vătămat raportat la deciziile adoptate de comisie, acesta din urmă are dreptul de a contesta decizia autorităţii contractante, cu respectarea prevederilor Legii nr. 101/19.05.2016.

       La finalizarea întregii proceduri de atribuire,  responsabilul cu aplicarea procedurii va comunica în maxim 5 zile de la data la care se adoptă hotărârea finală:

- ofertanţilor care au depus o ofertă admisibilă, care însă nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertantului/ ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru, iar ofertantilor respinşi, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertelor respective.

         Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme sau neadeacvate.

        

            Ofertele vor fi considerate inacceptabile dacă:

 • oferta nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acestora,
 • oferta a fost prezentata de catre un ofertant care nu are / nu face dovada calificarilor necesare
 • ofertantul nu depune dovada constituirii garanţiei de participare la data-limită de depunere a ofertelor,
 • comisia de evaluare sesizează o serie de neconformităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul şi valabilitatea, solicitând clarificări în acest sens, însă prin răspunsul transmis ofertantul nu clarifică eventualele neconcordanţe;
 • oferta a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;
 • oferta constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare este precizat în mod explicit că nu se acceptă depunerea de oferte alternative;
 • oferta nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în documentaţia de atribuire;
 • preţul ofertat, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
 • preţul ofertat, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială , respectiv afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziţiei publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiţie sau schimbă piaţa de profil la care se adresează;
 • oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea a ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;
 • ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare;
 • în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din componente: documente de calificare, propunere tehnică şi propunere financiară.

 

           Ofertele vor fi considerate neconforme dacă:

 

 • oferta nu respecta cerintele prezentate in documentele achizitiei,
 • oferta a fost primita cu intarziere,
 • oferta prezinta indicii de intelegeri anticoncurentiale sau de coruptie,
 • comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente,
 • ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate
 • în urma verificărilor realizate de comisia de evaluare conform prevederilor 210 din Lege se constată că oferta are un preţ/cost neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi prestat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini sau ofertantul nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse.

      Verificarea preţurilor unei oferte ca fiind aparent neobişnuit de scăzute se face prin raportare la preţurile pieţei, utilizându-se ca referinţa în acest sens informaţii cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri, comisia de evaluare solicitând ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitate îndeplinirii contractului în condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire. Explicaţiile aduse de ofertant pentru justificarea preţurilor neobişnuit de scăzute vor fi însoţite de dovezi concludente privind elementele prevăzute la art. 210 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, precum şi, după caz, documente privind preţurile ce pot fi obţinute de la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

 

 • ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare,

    Oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din categoriile de mai jos:

 1. a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau
 2. b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire.

    Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

    O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii:

 1. a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depăşeşte 1% din preţul total al ofertei;
 2. b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;
 3. c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanţilor;
 4. d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;
 5. e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe.

       Prin excepţie, oferta nu va fi considerată neconformă în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr.98/2016, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, documentaţia de atribuire, şi/sau în alte documente prezentate de ofertant.

 • În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerată neconformă.
 •  În cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, oferta sa va fi considerată neconformă.

    Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.

 • oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
 • oferta conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
 • conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;
 • propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice;
 • în cadrul procedurii de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.

 

Ofertele vor fi considerate neadecvate dacă:

 

 

 • Sunt lipsite de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisfice, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei.
 • In situatia in care ofertantul se afla in una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

 

     În cazul in care este necesara clarificarea anumitor aspecte identificate de comisie, se consemneaza aceste aspecte in  procesele verbale de sedinta si in raportul procedurii solicitarile de clarificari ce sunt transmise ofertantilor prin intermediul adresei de e-mail de catre responsabilul cu achizitiile desemnat în acest sens.

            În cazul în care ofertanţii au primit solicitări de clarificări din partea autorităţii contractante, aceştia au obligaţia de a respecta termenul de răspuns stabilit de comisia de evaluare, termen care nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.

            Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile.

           Comisia de evaluare va stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.

            In cazul in care criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate - preţ”, „cel mai bun raport calitate - cost”, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza prin aplicarea sistemului de factori de evaluare pentru care au fost stabilite ponderi relative sau algoritme de calcul specifice.

            Ponderile relative, care vor fi acordate fiecărui factor de evaluare în parte, vor fi precizate în documentele achiziţiei. Ele pot fi acordate şi prin raportare la intervale valorice.

            În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, autoritatea contractantă va indica factorii de evaluare în ordinea crescătoare a importanţei.

            Oferta stabilită ca fiind câştigătoare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare.

            Clasificarea ofertelor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi financiar, având în vedere punctajele obtinute.

           

In cazul in care, pentru serviciile de formare profesională, criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate pret, sunt agreaţi următorii factori şi algoritm de calcul (prezentate cu titlu de exemplu):

 

Criteriu de atribuire : cel mai bun raport calitate-pret

Pondere

Denumire factor: Prețul ofertei

40%

Denumire factor: Experiența profesională formatori cheie

30%

Denumire factor:Experiența ofertantului în prestarea de servicii de formare profesională

30%

Descriere factor: Prețul Ofertei

40%

Algoritm de calcul

Ø  pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor (Preț min) se acordă punctajul maxim:

Pfinanciar (max) = 40 puncte

Ø  pentru alt preț decât cel prevăzut anterior, al ofertantului (n), se acordă punctaj astfel:

Pfinanciar (n) = Pret min/ Pret (n) x 40 puncte

Descriere factor: Experienţa profesională experţi cheie

30%

Algoritm de calcul

Formator …………………….. - P expert (1)

Se acordă câte 10 pct. pentru formatorul propus care demonstrează experiența specifică în formarea profesională într-un număr de 5 până la 7 cursuri de …………...

Se acordă câte 20 pct. pentru formatorul propus care demonstrează experiența specifică în formarea profesională într-un număr de 8 până la 10 cursuri de …………….

Se acordă câte 30 pct. formatorul propus care demonstrează experiența specifică în formarea profesională în peste 11 cursuri de ……………………..

 

Descriere factor:  Experiența ofertantului în prestarea de servicii de formare profesională  (organizarea de cursuri similare)

              pentru 5 – 10 cursuri de formare profesionala similare organizate de ofertant  se acordă 10 puncte;

                pentru 11 – 20 cursuri de formare profesionala similare organizate de ofertant  se acordă 20 puncte;

               pentru mai mult de 21 cursuri de formare profesionala similare organizate de ofertant  se acordă 30 puncte;

 

30%

Punctajul final se calculează astfel:

OFERTA (n): P final (n) = P financiar (n) + P experiența formator(n) +P experienta ofertant (n)

 

            In cazul in care criteriul de atribuire al contractului este „cel mai bun raport calitate - pret”, pentru serviciile de formare profesională, se poate lua in considerare ca factor de evaluare experienta personalului cheie al prestatorului, intrucat aceasta poate avea un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului. Pe cale de consecinta, se pot folosi, alaturi de pret, ca factori de evaluare experienta formatorilor cheie si experienta ofertantilor privind organizarea de cursuri similare. Factorii de evaluare stabiliti au legatura directa cu obiectul contractului referindu-se la serviciile care urmeaza a fi prestate. Modalitatea de alocare a punctajului pentru fiecare dintre expertii cheie a fost realizata intocmai prevederilor instituite prin Instructiunea nr. 1/2017 emisa de ANAP. Utilizandu-se modalitatea de acordare a punctajului recomandata de ANAP prin Instructiunea nr. 1/2017, se puncteaza la personalul propus experienta relevanta in  cursuri de formare profesională.

Prin utilizarea, acestor factori de evaluare in stricta corelare cu obiectul contractului si categoria serviciilor care vor fi prestate, autoritatea contractantă se asigură ca personalul propus de ofertantul castigator va avea experienta necesară pentru realizarea activităților contractului si va putea realiza activitățile in termenii calitativi și cantitativi solicitați.

Pentru aceleasi considerente se poate stabili ca factor de evaluare experienta ofertantului organizator al cursurilor de formare profesionala.

 

Pentru serviciile de paza sunt agreaţi următorii factori şi algoritm de calcul după cum urmează:

 

Criteriu de atribuire : cel mai bun raport calitate-pret

Punctaje

Denumire factor: Prețul ofertei

50 puncte

Denumire factor: Dotări

35 puncte

Denumire factor:Timp de intervenţie

15 puncte

Descriere factor: Prețul Ofertei

50 puncte

Algoritm de calcul

Ø  pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor (Preț min) se acordă punctajul maxim:

Pfinanciar (max) = 50 puncte

Ø  pentru alt preț decât cel prevăzut anterior, al ofertantului (n), se acordă punctaj astfel:

Pfinanciar (n) = Pret min/ Pret (n) x 50 puncte

Descriere factor: Dotări

35 puncte

Algoritm de calcul

Se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective, raportate la prevederile caietului de sarcini. Ofertantul care prezinta o lista cu cel mai mare numar de mijloace de transport, care fac parte din dotarea societatii si care vor fi utilizate in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, primeste 35 de puncte, iar celelalte oferte primesc punctaj in ordine descrescatoare.

Ø  pentru cel mai mare număr de mijloace de transport  (Transport max) se acordă punctajul maxim:

Ptransport (max) = 35 puncte

Ø  pentru alt număr de mijloace de transport decât cel prevăzut anterior, al ofertantului (n), se acordă punctaj astfel:

Ptransport (n) = Transport (n)/ Transport  max x 35 puncte

 

Descriere factor:  Timp de intervenţie

             

15 puncte

Algoritmul de calcul:

Pentru cotarea acestui factor de evaluare ofertantii vor prezenta intr-un tabel, in propunerea tehnica, valoarea timpilor de interventie la fiecare unitate nominalizata prevazut in caietul de sarcini. Tabelul va fi insotit de fundamentarea fiecarui timp din tabel prin precizarea locului de stationare a echipei de interventie, lungimea traseului de parcurs pana la obiectiv.

Ofertele care prin acest tabel prevad timpi de interventie mai mari de 10 minute vor fi respinsi fiind declarate ca neconforme:

Ø   pentru cel mai mic timp de interventie (Timp min  ) se acorda punctajul maxim 15 puncte -

 Ptimp (max) = 15 puncte

Ø   pentru alt timp decât cel prevăzut la lit. a), al ofertantului (n), se acordă punctajul astfel:declarat mai mare punctajul se acorda astfel:

Ptimp (n) = Timp min/ Timp (n) x 15 puncte

Punctajul final se calculează astfel:

OFERTA (n): P final (n) = P financiar (n) + P dotari(n) +P timp (n)

Pentru achiziţiile având ca obiect servicii de formare profesională, servicii de pază menţionate anterior cu titlu de exemplu, factorii de evaluare şi algoritmul de calcul aferent pot fi modificaţi înainte de publicarea anunţului de participare, dacă se va considera necesar, aceştia urmând a fi precizaţi în documentaţia de atribuire şi / sau anunţul de participare.

În situaţia în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje totale egale, autoritatea contractanta beneficiara va atribui contractul ofertantului cu preţul cel mai scăzut / cu cel mai bun punctaj obtinut.

            Daca criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate pret/ cel mai bun raport calitate-cost/ costul cel mai scazut, iar dupa reofertare, ofertele obtin punctaje egale, acestea vor fi departajate în funcție de punctajele obținute la factorul de evaluare – pentru care se acorda de catre autoritatea contractanta cel mai mare punctaj, autoritatea contractanta urmand a atribui contractul ofertantului care a obtinut punctajul cel mai mare pentru acest factor. In cazul in care ofertantii au obtinut punctaje egale la acest factor, ofertele se vor departaja in functie de punctajele obtinute la urmatorul factor de evaluare, conform regulii stabilite anterior.

            Daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, iar dupa reofertare, preturile sunt identice, ofertele vor fi departajate in functie de facilitatile suplimentare oferite cu titlu gratuit de catre ofertanti sau in functie de alte criterii mentionate in anuntul de participare.

            Daca este necesara intrunirea in mai multe sedinte a comisiei de evaluare, toate aspectele discutate si analizate vor fi consemnate in procese verbale de sedinta, respectiv in Raportul procedurii prin care se propune atribuirea contractului ofertantului câstigător,  document ce va fi supus aprobării conducerii institutiei.

La şedinţele comisiei de evaluare, în scopul analizării în detaliu a ofertelor depuse, au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de calificare cât şi a elementelor tehnice propuse, respectiv din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică:

 • propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini / documentaţia tehnică
 • propunerile tehnice ale ofertanţilor să fie în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul,
 • propunerile financiare prezentate de ofertanţi trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini / documentaţia tehnică / anunţ publicitar după caz,
 • propunerile financiare trebuie să fie în conformitate cu propunerile tehnice - verificarea aritmetică,
 • propunerile financiare trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică,
 • analiza propunerilor financiare din punct de vedere al încadrării acestora în categoria preţurilor / costurilor neobişnuit de scăzute conform prevederilor art. 210 din Legea nr. 98/2016,

            Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de atribuire se înaintează de către preşedintele comisiei de evaluare conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

             În cazul în care nu aprobă raportul procedurii, conducătorul autorităţii contractante va motiva în scris decizia sa şi poate, după caz:

 1. a) returna raportul, o singură dată, comisiei de evaluare spre corectare sau reevaluare parţială;
 2. b) solicita o reevaluare completă, caz în care o nouă comisie de evaluare va fi numită.

            Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi cu drept de vot.

            Fiecare decizie a comisiei de evaluare este fundamentată prin identificarea elementelor concrete ale ofertelor în raport cu cerinţele definite prin documentele achiziţiei şi prevederile legale.

            În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.

            În cazul în care există divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare sau când există o diferenţă considerabilă între punctajele acordate de aceştia, preşedintele comisiei de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare.

            Procesul de reanalizare a punctelor de divergenţă se consemnează într-un proces-verbal, justificându-se opiniile contrare.

            În cazul în care, în situaţia menţionată anterior, comisia de evaluare nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergenţă, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care devine anexă la raportul procedurii de atribuire.

În cazul situaţiilor apărute în practică pentru care nu sunt menţionate în prezenţa procedură  reguli de interpretare, acestea vor fi interpretate prin prisma prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice în vigoare.

            Caile de atac:

Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. c din Lege, respectiv intervalul de la 132.519 lei până la 3.334.050 lei (exclusiv), se depun şi se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

          Dispozițiile Legii nr. 101 / 2016 se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 134 / 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare.

     Anularea procedurii:

     Circumstanţele in care autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura simplificata proprie sunt limitativ prevazute de prezenta Norma interna, astfel:

- Nu a fost depusa nicio oferta sau daca nu a fost depusa nico oferta admisibila

- Au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare

 • Incalcari ale prezentei Norme proprii, care afecteaza procedura simplificata proprie sau daca este imposibila incheiere contractului de achiziţie publică / contractului subsecvent / acordului cadru
 • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea / eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice
 • Comanda/contractul/acordul-cadru nu poate fi incheiat/a cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se află într-o situaţie de forţă majoră / în imposibilitatea fortuită de a executa contractul / refuza semnarea contractului in termenul stabilit de autoritatea contractanta şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.

         În cazul în care se încheie acord cadru cu mai mulţi operatori economici, propria procedură simplificată se va anula doar dacă, niciunul dintre operatorii economici semnatari ai acordului cadru nu poate încheia contract subsecvent din motivele prezentate anterior.

        În sensul prevederilor legislaţiei în vigoare prin incalcari ale prezentei Norme interne, se intelege situatia in care pe parcursul procedurii simplificate proprii, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin.(2) din Legea nr.98/2016.

        În situatia anularii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 2 zile lucratoare de la data anularii, motivul care a determinat decizia de anulare, precum si incetarea obligatiilor asumate de ofertanti prin depunerea ofertelor sau a solicitarilor de participare.

        În situatia in care ofertantul declarat castigator nu accepta/ nu semneaza comanda/acordul cadru  va fi invitat in vederea contractarii ofertantul clasat pe locul al doilea, cu respectarea dispozitiilor art. 143 alin.(2) din HG nr. 395/2016 sau se va repeta procedura de atribuire a contractului/acordului-cadru de prestari servicii, daca nu exista al ofertanti parte a acordului cadru care sa aiba oferta admisibila.

             

8.4.4. Valorificarea rezultatelor activitatii

 

8.4.4.1. Contractul de achizitie si urmarirea derularii acestuia

 

            Valorificarea rezultatelor activitatii se evidentiaza in semnarea contractului de achizitie / contractelor subsecvente şi a acordului cadru si in realizarea achizitiei publice necesara pentru indeplinirea eficienta a obiectivelor urmarite.

            Contractul de achiziţie publică se semnează, în ordine, de către:

 1. a) Compartimentul juridic
 2. c) Persoana responsabila cu acordarea vizei CFP
 3. b) Ofertantul castigator
 4. c) Conducerea DGASPC Sibiu – Director general adjunct economic şi Director general

            Compartimentul de Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale colaborează cu serviciile / birourile / compartimentele de specialitate din structura proprie  / CPRU Sf. Ana/ CC pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire / procesul de achiziţie directă.

         Urmarirea derularii contractelor de achizitie publica se realizeaza de catre Compartimentul Juridic in colaborarea cu Serviciul Contabilitate, acestea verificand si analizand situatiile privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in vigoare.

 

 

8.4.4.2. Dosarul achizitiei publice

            Dosarul achizitiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

 

 1. referatul de necesitate si estimare a valorii;
 2. documentatia de atribuire şi documente suport:caiet de sarcini / documentaţie tehnică, formulare, alte documente solicitate, proiect de contract, note justificative, după caz;
 3. decizia de numire a comisiei de evaluare si, după caz, a expertilor cooptati;
 4. anunţul de participare /anunţul publicitar şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
 5. erata, dacă este cazul;
 6. procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
 7. declaratiile de confidentialitate si impartialitate sau menţiunea în cadrul raportului procedurii;
 8. ofertele depuse ce conţin după caz: documente de calificare, propunerea financiară, propunerea tehnică;
 9. solicitările de clarificări, precum si clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă şi / sau ofertanţi;
 10. raportul procedurii precum si anexele la acesta;
 11. raportul intermediar, după caz;
 12. dovada comunicărilor privind rezultatele procedurii;
 13. dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 14. hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
 15. contractul de achizitie publică / contractele subsecvente şi acordul cadru semnat/e si, după caz, actele aditionale;
 16. documentul constatator care contine informatii referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale de către contractant, dacă acesta a fost solicitat de operatorul economic;
 17. dacă este cazul, decizia de anulare a achizitiei.

 

8.4.4.3. Arhivare

             Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achizitie publică produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

 

9. Responsabilităti  si răspunderi în derularea activitătii:

            S-au  identificat toate actiunile care au loc în legătură cu activitatea procedurată, precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilitătile si/sau, după caz, răspunderile fata de acestea;

 

 • Serviciile, birourile, compartimentele din structura proprie/ persoana desemnată din cadrul CPRU Sf. Ana / CC întocmesc referate de necesitate si estimare a valorii  conform regulilor stabilite anterior
 • Compartimentul Achizitii Publice şi Contractare Servicii Sociale centralizeaza referatele de necesitate si estimare a valorii pentru întocmirea şi actualizarea PAAP, întocmeşte strategia anuala, documente suport,
 • Biroul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Aprovizionare (pentru anumite cazuri impreuna cu alte structuri din cadrul DGASPC Sibiu) întocmeşte caiete de sarcini/ documentaţie tehnică, centralizand in cuprinsul acestuia caracteristicile precum si celelalte informatii furnizate de CBSF / CPRU / CC in referatele de necesitate, conform regulilor stabilite anterior
 • Comisiile de evaluare – indeplinesc toate atributiile privind analiza si evaluarea ofertelor
 • Conducerea institutiei avizeaza si aproba raportul procedurii şi celelalte documente ce stau la baza achiziţiei
 • Compartimentul Juridic vizeaza din punct de vedere juridic contractul ce urmeaza a fi incheiat
 • Responsabilul financiar acorda viza CFP
 • Compartimentul Achizitii (sau SSPP pentru achizitii in cadrul proiectelor) – aplică
 • Compartimentul Achizitii (sau SSPP pentru achizitii in cadrul proiectelor) – arhivează

Etapele în derularea procedurii de achizitie publică:

 

 

Nr.

etapa

Pasi de

urmat

Operatiuni

Rezultat

OBSERVATII

1.

Identificarea necesitătilor si a fondurilor necesare

1.1.Întocmirea referatului de necesitate şi estimare a valorii

1.2.Evidentiere alocare credite bugetare conform bugetului aprobat

Referatul de necesitate si estimare a valorii aprobat

Referatele de necesitate si estimare a valorii elaborate  de către CBSF din structura proprie / persoană desemnată din cadrul CPRU Sf. Ana / CC din cadrul DGASPC Sibiu sunt transmise  în vederea completării datelor ce se impun către Serviciul Contabilitate şi Serviciul Finanţe, Buget, Salarizare, înaintate spre aprobare Directorului general şi Directorului general adjunct ec., vor fi înaintate CAP care va completa rubricile ce se impun şi va  păstra documentul la dosarul achiziţiei.

2.

Elaborarea documentației de atribuire

2.1 Elaborarea caietului de sarcini

2.2 Elaborarea clauzelor contractuale

2.3 Stabilirea cerințelor minime de calificare referitoare la sit ec. cap. fin la cap. Tehnica si/sau profesionala

2.4 Stabilirea criteriului de atribuire și elaborarea documentelor suport cu privire la aceasta

2.5 Finalizarea și aprobarea documentației de atribuire

Caietul de sarcini finalizat

 

CBSF, inclusiv CPRU Sf. Ana / persoana desemnată din cadrul CC descriu amănunţit în referatul de necesitate şi estimare a valorii produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate, precizând  toate  informaţiile de care dispun potrivit competenţelor, inclusiv specificațiile tehnice. Toate aceste informaţii precum şi celelalte cuprinse în modelul de referat vor sta la baza întocmire de către BAPTA a caietului de sarcini / documentaţiei tehnice.

Pentru orice achiziţie, în funcție de complexitatea și responsabilitatea contractului, în caietul de saricni se vor stabili cerințe minime de calificare și selecție pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanții, se propune criteriul de atribuire al contractului: pretul cel mai scazut, costul cel mai scazut, „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, pentru ultimele trei criterii se menționeze si algoritmul de calcul cu criteriile ce vor fi luate în considerare si ponderile asociate acestora, stabilite prin consultare cu Compartimentul achizitii, precum şi celelalte informaţii legate de termene de livrare/prestare/executie, termene de garanţie şi/sau alte informaţii pe care autoritatea contractantă le consideră relevante. Caietul de sarcini se avizeaza si aprobă de către conducerea instituției. Toate informaţiile din caietul de sarcini vor sta la baza întocmirii proiectului de contract şi a documentelor suport.

3.

Evaluarea ofertelor

3.1. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor

3.2. Se analizează solicitările de clarificări legate de documentaţia de atribuire, se formulează răspunsurile la clarificări în baza expertizei tehnice a responsabilului tehnic desemnat ca membru/preşedinte al comisiei,

3.3 Se analizează ofertele, se solicită clarificări, după caz.

3.4 Se aplică criteriul de atribuire ales şi se stabileste oferta câstigătoare

3.5. Se solicită în SEAP acceptarea conditiilor de pret / livrare / plată de către ofertant

 

Finalizarea procedurii prin declararea ofertantului castigător / anularea procedurii după caz

Comisia de evaluare stabileste oferta castigatoare dintre ofertele admisibile.

În cazul în care:

-  Nu a fost depusa nicio oferta sau daca nu a fost depusa nico oferta admisibila

- Au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare

-     Incalcari ale prezentei Norme proprii, care afecteaza procedura simplificata proprie sau daca este imposibila incheiere contractului de achiziţie publică / contractului subsecvent / acordului cadru

-     Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea / eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice

Comanda/contractul/acordul-cadru nu poate fi incheiat/a cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă, comisia de evaluare va anula procedura de atribuire

4

Finalizarea

procedurii

71. Finalizarea raportului procedurii de atribuire

Raportul procedurii de atribuire

 

După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare elaborează si semnează raportul procedurii, pe care îl înaintează spre avizare si aprobare conducerii autorității contractante.

5

Comunicarea privind

rezultatul

 

 

8.1. Elaborarea și transmiterea comunicărilor privind rezultatul  către toti participanții la procedură

Comunicările privind acceptarea ofertei câstigătoare / declararea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme/ necâştigătoare

 

Ofertantii participanti, vor fi înstiintati despre rezultatul final al procedurii în termen de maxim 5 zile de la finalizarea achizitiei, iar ofertantul câştigător va fi invitat la semnarea contractului.

 

 

6

Încheierea

contractului de servicii cuprinse în anexa 2

9.1. Stabilirea datei de întâlnire a părților în vederea semnării

contractului

Contract de  prestări servicii 

Semnat

 

 

 

700

Finalizarea

dosarului de achiziție

 

10.1. Verificarea existenței tuturor documentelor ce trebuie conținute de dosarul de achiziție publică

Dosarul de achizitie

finalizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Anexe, înregistrări, arhivări

 

Nr. crt.

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Număr exem-plare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioadă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Programul anual al achizitiilor publice si Strategia anuala

SSPP/CAP

Director general

Director general adjunct

1

SSPP /

CAP

SSPP/

CAP

5 ani

 

2

F.1

Referat de necesitate si estimare a valorii

CBSF / CPRU Sf. Ana / CC

Director general

Director general adjunct

1

CBSF / CPRU Sf. Ana / CC /

CAP

CAP/

SSPP

Contabilitate

5 ani

 

3

F.2

Anunţ de participare la

propria procedură simplificată

CAP /

SSPP

Responsabil achiziţii / Comisia de evaluare

1

CAP /

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

4

F.3

Declaratie

de confidentiali-tate si impartialitate

Membrii

Comisiei

de

evaluare

 

1

Comisia de evaluare / Responsabil achizitii din cadrul CAP /

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

5

F.4

Raportul procedurii

Membrii

Comisiei

de

evaluare

Director general

Director general adjunct

1

Comisia de evaluare/Responsabil achizitii din cadrul CAP /

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

6

F.5 Comunicare acceptarea ofertei castigatoare

 

Responsabilul cu achizitiile / Comisia de evaluare

 

 

1

Responsabilul cu achizitiile / Comisia de evaluare din cadrul CAP /

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

7

F6 Comunicarea

rezultat procedură

Responsabilul cu achizitiile / Comisia de evaluare

 

1

Responsabilul cu achizitiile / Comisia de evaluare din cadrul CAP /

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

8

F7 Document

constatator

CBSF / CPRU Sf. Ana / CC / BAPTA beneficiar

Director general

Director general adjunct

1

CBSF / CPRU Sf. Ana / CC / BAPTA beneficiar

CAP / SSPP

5 ani

 

9

F.8-F12

Formularele ofertei

 

CAP/

SSPP

Director general

Director general adjunct

 

1

CAP/

SSPP

CAP /

SSPP

5 ani

 

 

Programul anual al achizitiilor publice elaborat conform Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

 

Nr.

crt.

Tipul şi obiectul contractului  de achiziţie publică/ acordului- cadru

Cod

CPV

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru

Lei, fără TVA

Sursa

de

finan-tare

Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie

Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii

Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru

Modalitatea

 de derulare a proce

du-

rii de atribu-

ire

online/offline

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă privind achiziţiile directe

Nr.

crt.

Obiectul

achiziţiei directe

Cod

CPV

Valoarea estimată

Lei fara TVA

Sursa de finanţare

Data estimată pentru iniţiere

Data estimată pentru finalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

F.1 Referat de necesitate si estimare a valorii

 

 

 

 

                             

F.2.  Anunţ de participare la propria procedură simplificată

Antet

Nr.    / data                 Catre,

                                                _____________________________

ANUNŢ   DE PARTICIPARE

 

ACHIZIŢIE   PRODUSE/SERVICII/LUCRARI    – cod CPV  ________________

 

 1. Denumirea autorităţii contractante : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2, telefon 0269/232066, fax 0269/232575, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. Procedura de atribuire aplicată este PROPRIA PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 
 3. Locul de livrare: La  DGASPC Sibiu 
 4. Natura şi calitatea serviciilor care trebuie prestate: 

cod CPV ________, cantitatea ___________valoare estimată :  __________ lei  fără  TVA, sursa de finanţare __________ conform  prevederilor caietului de sarcini din documentaţia de atribuire;.

 1.    Modalitatea de atribuire:comanda / contract / contract subsecvent şi acord cadru
 2. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: conform documentatiei tehnice
 3. Termenul de finalizare sau durata contractului __________            
 4. Nu se acceptă oferte alternative.
 5. Documentaţia de atribuire se obţine de la sediul DGASPC Sibiu/ transmisa prin mijloace electronice.
 6. Orice operator economic poate participa individual sau în asociere / subcontractare la procedura de atribuire.
 7. Termenul limită de transmitere a ofertelor _____________  ora  ____________
 8. Adresa la care se transmit ofertele: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, cod fiscal 9753096, cu sediul în Sibiu, strada Mitropoliei nr. 2 / mijloace electronice.
  1. Limba în care trebuie redactate ofertele este Limba Română.
  2. Termen limită de solicitare de clarificări: cu cel puţin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor
  3. Termenul limita de deschidere a ofertelor ______ ora _____.
 9. Criterii de calificare dupa caz:

-

-

 1. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să işi menţină oferta valabilă : min 90 zile / 120 de zile.
 2. Criteriul de atribuire a contractului : preţul cel mai scăzut /costul cel mai scazut/ cel mai bun raport calitate-cost, cel mai bun raport calitate-pret.
 3. Pentru criteriile cel mai bun raport calitate -cost/ cel mai bun raport calitate-pret, factorii de evaluare stabiliti au fost:

-

Ponderile relative acordate factorilor de evaluare sunt:

-

Algoritmul de calcul este:

 1. Cuantumul garanţiei de participare ________
 2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie __________
 3. Alte informaţii

                                                                                                                                                          

Director general                                                                     Director general adjunct ec.

                                                                                                                                     Intocmit,

               Comisia de evaluare

 

F.3 Declaratie de confidentialitate si impartialitate

SSPP / CAP

DECLARAŢIE

de confidenţialitate şi imparţialitate

 

Subsemnatul(a)  ______________________in calitate de  presedinte/membru  al comisiei  de evaluare pentru achiziţia   publica de ________________ cod CPV____________ la achizitia directa  din data de _______________, organizată de  DGASPC  Sibiu  ,

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

 1. a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
 2. b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
 3. c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
 4. d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

e)in exercitarea  functiei pe care o detin in cadrul DGASPC Sibiu  nu ma aflu in situatia unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică mă voi afla în una dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig să anunţ această situaţie imediat ce a apărut.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici, a caror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului.

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii voi suporta sancţiunile legii.

           

 

Data                                                    Presedinte/ Membru al comisiei de evaluare,

                                                                                    ______________________

 

 

 1. 4 Raportul procedurii

                                                Aprobat                                              Avizat

                                                Director general                                Director general adjunct ec.

 

RAPORTUL PROCEDURII

 

   

 

  Denumirea şi sediul autorităţii contractante

 

                                                        Aprobat

                                    Conducătorul autorităţii contractante

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare

           Director general         

              (numele şi prenumele,                   

              semnătura şi ştampila)     

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

 

*ST*

 

                       RAPORTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

 

iniţiată prin anunţul de participare nr. __________, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: _______________

    Referinţe:

    - procedură organizată de ________________

    - procedura aplicată;

    - obiectul contractului şi codul CPV;

    - nr. anunţ de participare / anunţ publicitar, erate;

    - sursa de finanţare,

    - documentaţia de atribuire a fost publicată integral pe site-ul instituţiei / pusă la dispoziţie prin intermediul adreselor de e-mail

 

Legislaţia aplicabilă:

 

 1. a) Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, Legea privind achiziţiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii nr. 100/2016

b)Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 101/2016

 1. c) wwww.anap.gov.ro

   

     Calendarul procedurii de atribuire

*T*

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare /anunţul publicitar

 

 

Publicarea documentaţiei

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor

 

 

Şedinţa de deschidere a ofertelor – Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, nr. _________

 

 

Şedinţa de evaluare nr. 1

 

 

Şedinţa de evaluare nr. 2

 

 

Şedinţa de evaluare nr. 3

 

 

Şedinţa de evaluare nr. 4

 

 

Raportul procedurii de atribuire, semnat de comisia de evaluare

 

 

 

*ST*

 

    Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:

 1. a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. .../....:

*T*

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

*ST*

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

*T*

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

 

 

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

 

 

 

   

    Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

   

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [ ] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 1. S.C. ................. prin adresa nr. ............din ................
 2. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................
 3. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................

  

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului:

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

 1. Şedinţa de deschidere / vizualizare a ofertelor

  

            Deschiderea ofertelor a avut loc la .....(se precizează locul deschiderii indicat în anunţul de participare/ anunţul publicitar)....., în ziua de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare desemnaţi, a experului cooptat, a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi a observatorilor desemnaţi, după caz. : _________

       Au depus ofertă următorii operatori economici:

*T*

Nr. crt.

Denumire ofertantului, subcontractant, respectiv terţ susţinător

Nr. de înregistrare / dată/oră

Lot nr. ___

Documente

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 1. Referitor la cerinţa privind garanţia de participare, în urma verificării acestora, a răspunsurilor la solicitărilor de clarificări privind dovada constituirii garanţiei, comisia de evaluare a constatat că documentele au fost depuse de către ofertanţi în forma şi cuantumul solicitat prin Documentaţia de atribuire după cum urmează:

 ...............................

 

    *) Dacă este cazul

 

    Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor :

*T*

Denumire ofertant

Lotul nr. ____

Motivul respingerii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

        PROCESUL DE EVALUARE

 

REZULTATUL PROCESULUI DE EVALUAREA A PROPUNERILOR TEHNICE

             Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe menţionate în documentaţia de atribuire, eventualele solicitări de clarificări, răspunsuri la solicitări de clarificări, puncte de vedere cuprinse în rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi după caz.

            Decizia comisiei de evaluare raportat la acestă etapă, cu declararea ofertelor ca fiind admise / respins cu motivarea corespunzătoare a deciziilor.

 

REZULTATUL PROCESULUI DE EVALUAREA A PROPUNERILOR FINANCIARE

             Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe menţionate în documentaţia de atribuire, eventualele solicitări de clarificări, răspunsuri la solicitări de clarificări, puncte de vedere cuprinse în rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi după caz.

            Decizia comisiei de evaluare raportat la acestă etapă, cu declararea ofertelor ca fiind  admise / respins, cu motivarea corespunzătoare a deciziilor.

   

  

 

EVALUARE INDEPLINIRE CRITERII DE CALIFICARE:

 

    Aplicarea criteriului de atribuire pentru intocmirea clasamentului intermediar al ofertelor admisibile

 

In cazul in care criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut

Elementul criteriului de atribuire

Denumire ofertanţi

Clasament final intermediar

Preţ

 

 

....

 

 

 

   În cazul criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate – preţ" sau "cel mai bun raport calitate – cost" s-a aplicat următorul sistem de factori de evaluare, pentru care s-au stabilit ponderi relative / algoritm de calcul după cum urmează:

Elementele criteriului de atribuire

Denumire ofertanţi

Ponderi relative / algoritm de calcul

Clasament final intermediar

Preţ

 

 

 

....

 

 

 

 

   Clasamentul final intermediar are la bază Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare.

           

    Pentru ofertantul a carui oferta admisibila de situeaza pe locul I in clasamentul provizoriu şi după caz subcontractant/tert sustinator acestuia se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe menţionate în documentaţia de atribuire, eventualele solicitări de clarificări, răspunsuri la solicitări de clarificări, după caz. In cazul in care ofertantul situat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile nu face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, se consemneaza modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe menţionate în documentaţia de atribuire a ofertantul /ofertantii situati pe locul urmator.

            Decizia comisiei de evaluare raportat la acestă etapă, cu declararea ofertelor ca fiind admise / respinse, cu motivarea corespunzătoare a deciziilor.

 

    Utilizarea licitaţiei electronice, dacă este cazul:

 

 

Elementele ofertei care fac obiectul procesului repetativ de ofertare

Denumire ofertanţi

Clasament

Clarificări solicitate / răspunsuri

Preţ

 

 

 

....

 

 

 

 

 

    Aplicarea criteriului de atribuire

    Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

In cazul in care criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut

Elementul criteriului de atribuire

Denumire ofertanţi

Clasament final

Preţ

 

 

....

 

 

 

   În cazul criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate – preţ" sau "cel mai bun raport calitate – cost" s-a aplicat următorul sistem de factori de evaluare, pentru care s-au stabilit ponderi relative / algoritm de calcul după cum urmează:

Elementele criteriului de atribuire

Denumire ofertanţi

Ponderi relative / algoritm de calcul

Clasament final

Preţ

 

 

 

....

 

 

 

 

   Clasamentul final are la bază Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare.

 

    Concluzii şi semnături

 

    Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte:

    Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................ este cea depusă de ofertantul .................. (se specifică dacă este IMM), cu o propunere financiară, fără TVA, de ................... lei, respectiv .............. euro, după caz.

    Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat că o subcontractează împreună cu ........(denumirea/numele subcontractanţilor)......., partea din contract ........... ce  urmează a fi subcontractată.

    Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi,......................, la sediul autorităţii contractante.

    Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

    ..........................................................................

                              (motive)

 

*T*

 

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare - desemnaţi prin Decizia  

de verificare nr. ......../   (descrierea observaţiilor rezultate din                

activitatea de verificare)

Membrii comisiei de evaluare:

Observatorii desemnaţi:

(numele, prenumele şi semnătură)

 

Preşedintele comisiei de evaluare (cu / fără drept de vot)

 

 

 

 

 

 

 

F.5 Comunicarea privind acceptarea ofertei castigatoare

 

 

C.A.P/SSPP

 Nr. / data

 

 

Catre,

                                    SC __________________________

 

                                    ( Adresa / telefon / fax / e-mail)

 

 

Referitor la  procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de prestări servicii _______anunţ de participare / anunţ publicitar nr. ________ cod CPV ___________________

 

        Prin  prezenta  vă  aducem  la cunostinţă  că   oferta  dumneavoastră a fost  admisibilă  si a  fost declarată  câstigătoare cu pretul de _____ lei fara T.V.A. In acest sens va rugam sa  publicati oferta dvs. in catalogul de produse din SEAP pentru a putea fi finalizata achizitia online.

 

Va invitam in data de ____________________ pentru semnarea contractului (dupa caz).

 

 

 

                                                            Responsabil achizitii / Comisia de evaluare

                                                                                       preşedinte

                                                                                       membru                                                                                   

                                                                                       membru    

 

F.6.Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire

 

Catre,

                                    SC __________________________

 

                                    ( Adresa / telefon / fax / e-mail)

Referitor la  procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de prestări servicii _______anunţ de participare / anunţ publicitar nr. ________ cod CPV ___________________

 

        Prin  prezenta  vă  aducem  la cunostinţă  că   oferta  dumneavoastră   a fost  admisibilă dar  nu a  fost declarată  câstigătoare, neavand pretul cel mai scazut / costul cel mai scazut/ cel mai bun raport calitate-cost / cel mai bun raport calitate-pret.

 

Oferta  câstigătoare  a fost  desemnată  , conform criteriului de atribuire  aplicabil este cea  transmisa de   SC ____________________________  cu o propunere financiară    de _____________  lei fără TVA (se vor prezenta caracteristicile şi avantajele relative al ofertei câştigătoare în raport cu oferta sa) .

 

                                                                        SAU

Referitor la  procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare / servicii/ lucrari _______anunţ de participare / anunţ de participare simplificat nr. ________ cod CPV ___________________

 

 

        Prin  prezenta  vă  aducem  la cunostinţă  că   oferta  dumneavoastră   nu a fost  admisibilă / a fost declarată neconformă sau inacceptabilă din urmatoarele motive:

-

-

                                                                                Responsabil achizitii/Comisia de evaluare

                                                                                  preşedinte

                                                                                  membru                                                                                   

                                                                                  membru    

 

F.7 Document constatator

 

CBSF/ CPRU Sf. Ana/ CC / BAPTA

Nr. / data

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 Nr. ……./……….

 

 

    Document constatator nr.__________emis în data___________referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale

 

 1. Contractant : SC ____________________, cu sediul in _________, str._______ nr.__ telefon ________ numar de inmatriculare ______________, cod fiscal RO ___________ cont (trezorerie, banca) _____________________________ reprezentata prin ________________ avand functia de _______________, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte:

 

2.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

□ contractant                                                   □ contractant asociat

 

 1. Procedura de achiziţie/data organizării: procedura de atribuire / data______________
 2. Refuzul ofertantului câştigător de a semna contractul:

□ Da                                                                □Nu

Dacă DA,

Informaţii privind :

-           data la care ar fi trebuit încheiat contractului_______________________________

-           motivul refuzului semnării contractului ___________________________________

 1. Numărul, data şi obiectul contractului: Contract nr. __________/data PRESTARE SERVICII ________”, COD CPV ___________________
 2. 6. Informaţii1 privind data:

-terminării prestării serviciilor prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016:__________

-încheierii procesului verbal de recepţie:

 1. Informaţii2 privind data:

-încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea prestării serviciilor:___________

 

 1. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător

 

 

□ Da                                                                □Nu

Dacă NU,

Motivaţie/motivaţii :

 1. a) abateri de la calitatea serviciilor contractate: ________________________________________________________
 2. b) nerespectarea termenelor contractuale de prestare serviciii: din culpă _____________________________________
 3. c) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea muncii, PSI, legislaţia de protecţia mediului: _________________________________
 4. d) altele___________________________________________
 5. e) eventuale litigii şi modul lor de soluţionare____________________________
 6. f) rezilierea contractului : □Da □Nu
 7. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităţii contractante pe perioada derulării contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora)_______________________________________________________________

 

Prezentul document constatator s-a eliberat în 2 (DOUA) exemplare în conformitate cu prevederile art.166 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

 

                                Director general,                                  Director general adj.,

                       

Sef compartiment / Birou /Serviciu functional beneficiar / Sef Centru /Complex rezidential de copii fara personalitate beneficiar

 

 

 

FORMULARELE OFERTEI      F8-F12

 

 

 

 

 

NR. FORMULAR

DENUMIRE FORMULAR

 

FORMULAR 8

Scrisoarea de înaintare

 

Solicitat

FORMULAR 8

Declarație privind eligibilitatea

Solicitat

FORMULAR 10

Declarație privind evitarea conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 59 -60 din Legea nr. 98/2016

Solicitat

FORMULAR 11

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016

Solicitat

 

Propunerea tehnică

Solicitat

FORMULAR 12

Oferta financiară – formular de ofertă

Solicitat

 

Oferta financiară detaliată

Solicitat

 

FORMULARUL 8

 

Înregistrată la sediul autorității contractante (..................., România)

Nr. ______/_____________________

OFERTANTUL  ________________________________________   (denumirea/numele)

Adresa:________________________________________________

Telefon:   ______________________

Fax:  __________________________

E-mail: ________________________

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către:

Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu - Registratură

Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2 , jud. Sibiu

Telefon: 0269/232066, int. 38, 0756102520

 

 

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP sub nr. _______/ publicat pe site-ul insitituţiei DGASPC Sibiu în data de _________ privind achiziția prin propria procedură simplificată având ca obiect _______________

Noi _____________________________________________________________________, vă transmitem, alăturat, următoarele documente care însoțesc oferta:

Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, un (1) exemplar original, fiecare conținând:

- Documente de calificare ( Formulare, model de contract, alte documente solicitate);

- Propunerea tehnică;

- Propunerea financiară.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

 

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

 

Cu stimă,

[Nume ofertant],

(numele, semnătura autorizată și ștampilă)

 

 

 

 

 

FORMULARUL 9

          OPERATOR ECONOMIC

          ____________________

           (denumirea/numele)

  

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(art. 164 din Legea 98/2016)

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al           _____________________________________________________________,

                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:

 1. a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de  367din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 2. b)infracţiuni de corupţie, prevăzute de  289-294din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 3. c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de  181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 4. d)acte de terorism, prevăzute de  32-35şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 5. e)spălarea banilor, prevăzută de  29din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 6. f)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de  209-217din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
 7. g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.

                                                                                       (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

 

    Data completării ......................    

 

 

 

                                                                         FORMULARUL 10

 

              

          OPERATOR ECONOMIC

          ____________________

           (denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

 

 1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
 2. a)niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
 3. b)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Direcției Naționale de Probațiune;
 4. c)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
 5. d)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, implicate în procedura de atribuire; 
 6. e)eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de atribuire. 

 

 1. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
 2. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
 3. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei Naționale de Probațiune cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

 

  Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

 

 

FORMULARUL 11

 

    OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

 

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de ................................................................................................ pentru achiziția de ............................................................................................................................, cod CPV ..................................., la data de ............................., organizată de DGASPC Sibiu, declar pe proprie răspundere că:

 

 1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 
 2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv: 
 3. a)nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit  51 din Legea nr. 98/2016;
 4. b)nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 
 5. c) nuam comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
 6. d)nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 7. e)nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
 8. f)nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire; 
 9. g)nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
 10. h)nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție; 
 11. i)nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.   

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 

Operator economic,

……………………….

(semnătura autorizată )

 

 

 

 

 

 

 

 

     PROPUNEREA TEHNICĂ

 

 

 

 • Prezentat ca și document distinct (model propriu) -

Se va întocmi de către ofertanţi cu respectarea cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire

 

 

 

FORMULARUL 12

 

 

.............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

 

OFERTA FINANCIARĂ – Formular de ofertă

Către DGASPC Sibiu

 

 

 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................ ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile ........................ ............................................................. pentru prețul de ........................................................... (cifre și litere) Ron la care se adaugă ..................... (cifre și litere) Ron, valoarea TVA.
 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile.................................................................................................... în termenul de ......... zile/ore/luni (după caz) înscris în Propunerea tehnică și pe toată perioada contractului.

 

 1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

 1. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 

 1. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită, dacă acestea nu îndeplinesc toate condițiile menționate în documentația de atribuire.

 

 

 

Data _____/_____/_____

 

 

 

 

 

...................în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

 

 

Numărul

componentei

in cadrul

procedurii

formalizate

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate

Pagina

 

Coperta

 

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, după caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii formalizate

2

2.

Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii formalizate

2

3.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează editia sau, după, caz, revizia din cadrul editiei procedurii formalizate

3-4

4.

Scopul procedurii formalizate

4

5.

Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

4-7

6.

Documentele de referintă aplicabile activitătii procedurale

7-8

7.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati în procedura formalizată

8-10

8.

Descrierea procedurii formalizate

10-41

9.

Responsabilităti si răspunderi în derularea activitătii

41-45

10.

Anexe, înregistrări, arhivări

46-70

11.

Cuprins

71

 

 

 

 

1

2