Denumirea şi sediul autorităţii contractante

DGASPC SIBIU

Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

 

                                                Aprobat                                              Avizat

                                                Director general                                 Director general adjunct ec.

 

 

 

RAPORTUL PROCEDURII nr. 8436

privind anularea propriei proceduri simplificate organízate pentru achizitia publica avand ca obiect:

Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu

 

 

 

 

 

  OPINIA                         

Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare -  rezultată în urma activităţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu  

modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare

           Director general         

              (numele şi prenumele,                   

              semnătura şi ştampila)     

o Fără observaţii

o Cu observaţii

 

       RAPORTUL PROCEDURII PROPRII SIMPLIFICATE

iniţiată prin anunţul de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect:  Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                           

       Codul de clasificare:          CPV 79713000-5 

       Valoare totală estimată: 1.001.672 lei – 1.295.180 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – pret .      

  Factori de evaluare:

Pretul ofertei – 90 de puncte,

Dotari autoturisme interventie - 5 puncte

Timp mediu de interventie - 5 puncte

            Procedura de atribuire este :                                    

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

 

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

 

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Legislaţia aplicabilă:

 

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

     Calendarul procedurii de atribuire

*T*

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Nr. şi data publicării

Locul publicării

Anunţul de participare /anunţul publicitar

anunţul de participare nr. 954/09.01.2018 si

 

anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018

publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018

 

publicat in SEAP in data de 10.01.2018

Publicarea documentaţiei

publicat impreuna cu anunţul de participare nr. 954/09.01.2018

publicata pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 impreuna cu anuntul de participare nr. 954/09.01.2018

 

Termenul limită de depunere a ofertelor

25.01.2018 ora 11:00

publicat in data de 10.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro in cadrul anuntului de participare nr. 954/09.01.2018

Şedinţa de deschidere a ofertelor – Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, nr. _________

Proces verbal nr. 2 inregistrat sub nr. 3870/25.01.2018

publicat in data de 29.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro

Şedinţa de evaluare nr. 1

Proces verbal de sedinta etapa I nr. 4589/30.01.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 2

Proces verbal de sedinta nr. 2 etapa I nr. 5225/01.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 3

Proces verbal de sedinta nr. 3 etapa I nr.6314/07.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 4

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

-

Şedinţa de evaluare nr. 5

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

Proces verbal de sedinta nr. 5 etapa I I nr. 8285/19.02.2018

Proces verbal de sedinta nr. 4 etapa I nr. 7070/12.02.2018

 

Raportul intermediar al propriei proceduri de atribuire, semnat de comisia de evaluare

Nr. 8436/ 20.02.2018

publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 20.02.2018

 

*ST*

 

    Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:

 1. a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor - Dispozitia 10 din data de 09.01.2018

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

1.

Galea Ion

Preşedinte cu drept de vot

2.

Nistor Lenuta

Membru

3.

Cândea Crina Elena

Membru

4.

Bocai Simona

Membru

5.

Roman Bianca

Membru

6.

Lazar Elena

Membru

7.

Munteanu Marius Adrian

Membru

8.

Nicolae Cristian

Membru

9.

Sauchea Liviu

Membru

10.

Curechean Nicoleta

Membru de rezerva

11.

Bartos Adrian

Membru de rezerva

12.

Mihaltan Raluca

Membru de rezerva

13.

Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva

14.

Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva

15.

Canciu Adrian

Membru de rezerva

 

 1. b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:

*T*

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Atribuţii şi responsabilităţi

Motivul necesităţii

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Observatori ANAP

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 

 

Observatori Serviciul de Verificare – Compartimentul de verificare ______________________

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:

Structura MFP – ANAP – CV _______

Nr. / data deciziei de verificare _______

 

NU ESTE CAZUL

 

 

   

    Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

 1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

   

    [ ]  Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

  [X] S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

 

- Total Protector S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1486/11.01.2018, prin care s-a cerut transmiterea documentatiei aferente anuntului publicitar ID-6148621

-TMG GUARD S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1659/12.01.2018, prin care s-au cerut formularele aferente achizitiei in format editabil

- CICLOPS SECURITY S.R.L., solicitarile de clarificari inregistrate sub nr. 1823/15.01.2018, prin care s-au cerut modelele de formulare aferente achizitiei, caietul de sarcini si orice alte documente relevante ale achizitiei

- OK GUARD S.R.L. solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 2938/19.01.2018, prin care s-au cerut documentele necesare pentru a participa la procedura, doarece cele publicate nu pot fi folosite.

In urma solicitarilor de clarificari anterior mentionate, comisia de evaluare a comunicat documentele solicitate, in format editabil prin intermediul adreselor de e-mail ale operatorilor economici solicitanti.

De asemenea comisia de evaluare a constatat faptul ca in solicitarea de clarificari nr. 1659/12.01.2018 inaintata de TMG GUARD S.R.L. operatorul economic a inaintat urmatoarea intrebare:

“Va rugam sa ne precizati daca masinile de interventie care vor fi punctate in algoritmul de calculatie expus de dumneavoastra vor fi cele alocate de compania noastra pentru judetul sibiu sau toate autoturismele noastre de interventie la nivel national conform anexa 1B avizata de IGPR”.

Comisia de evaluare a raspuns solicitarii prin adresa nr. 1783/15.01.2018 (publicata in data de 15.01.218 pe site-ul institutiei), precizand faptul ca autoritatea contractanta va acorda punctaj doar pentru masinile alocate pentru Judetul sibiu si care pot fi utilizate in caz de nevoie pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

 

Comisia de evaluare s-a sesizat asupra faptului ca in interiorul termenului acordat pentru depunerea ofertelor a fost calculata si ziua de 24.01.2018, care este zi libera legala, motiv pentru care a fost publicata pe site-ul institutiei, adresa nr. 2179/16.01.2018 prin care s-a comunicat prelungirea termenului de depunere cu o zi si anume pana la data de 25.01.2018, ora 11:00.

 

 

Operatorul economic CICLOPS SECURITY S.R.L. a inaintat si solicitarea de clarificari inregistrata sub nr. 1991/15.01.2018, autoritatea contractanta formuland in acest sens raspunsul inregistrat sub nr. 2445/17.01.2018 publicat in data de 17.01.2018 pe site-ul institutiei www.dasib.ro, dupa cum urmeaza:

 

Intrebarea nr. 1:

’’Avand in vedere factorul de evaluare masini de interventie, va rugam sa specificati care este numarul maxim de autoturisme solicitate pentru indeplinireaa contractului, dar si pentru a obtine punctajul maxim de 5 puncte, intrucat un ofertant poate sa detina in dotare intre 1 masina si un infinit de masini si sa declare ca le detine, doar pentru a obtine in mod abuziv punctajul maxim, stiut fiind ca numarul de masini declarate si existente in dotarea acestuia, deservesc deja altor contracte de paza, astfel ca este ofertantul nu ajuta cu nimic in mod real achizitorul daca declara spre exemplu ca detine 30 de masini. El trebuie sa precizeze cate autoturisme va aloca efectiv pentru derularea acestui contract. Mentionam ca in conformitate cu art. 97 din H.G. 301/2012, modificata si actualizata, prestatorii serviciilor de monitorizare si operatorii economici au obligatia de a asigura interventia fara a depasi 15 minute in localitati urbane, respectiv 30 de minute in localitati rurale si de a lua pana la interventia organelor judiciare, primele masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor de proba.’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 1783/15.01.2018, autoritatea contractanta va acorda punctaj doar pentru masinile alocate efectiv pentru derularea contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Intrucat obiectivele pentru care trebuie asigurata paza nominalizate in caietul de sarcini nr. 690/08.01.2018 sunt in numar de 9, se va acorda punctajul maxim de 5 puncte pentru un numar de minim 9 autoturisme de interventie. In cazul in care operatorii economici fac dovada detinerii unui numar mai mare de 9 autoturisme de interventie, se va acorda acelasi punctaj maxim de 5 puncte. Daca operatorii economici fac dovada detinerii unui numar mai mic de 9 autoturisme de interventie se va calcula punctajul prin aplicarea algoritmului de calcul mentionat in caietul de sarcini astfel:

Factorul de evaluare: Dotari autoturisme de interventie

P dotări= nr. Autoturisme de interventie din dotare

P dotări max= pentru un numar de autoturisme de interventie din dotare de ≥ 9 se acorda punctajul maxim de 5 puncte

Celelalte oferte care fac dovada unui numar de autoturisme de interventie < 9, vor fi cotate dupa formula:

P dotari ofertat = nr. Auto interventie ofertat/ nr auto interventie maxim  ( respectiv 9) x 5 puncte

 = nr. Auto interventie ofertat / 9 x 5 puncte.”

 

Intrebare nr. 2:

„Raportat la numarul de ore de paza, precizat in caietul de sarcini, nu se regaseste nicaieri cate ore de monitorizare si interventie a estimat achizitorul, de unde rezulta ca acesta va plati numai servicii de paza umana, cum de altfel este si mentionat in obiectul contractului si mai ales in documentatia de atribuire. Cu alte cuvinte necesitatea dotarii cu masini de interventie nu este bugetata de catre achizitor.

Va rugam in acest sens, in caz de eveniment si interventie din partea prestatorului, sa ne precizati cum se va plati aceasta si cum va reflecta un potential ofertant, aceasta situatie in propunerea financiara? Si in cazul in care mentineti factorul de evaluare masini de interventie, va rugam sa ne precizati cate interventii estimati ca vor fi pe luna, pentru a putea constitui propunerea financiara unitar de catre toti ofertantii, intrucat interventia presupune cheltuieli cu salariul agentilor de interventie precum si cheltuieli cu carburantul autoturismului.”

Raspuns solicitare de clarificari nr. 2:

„Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 98/2016, la stabilirea valorii estimate a achizitiei publice, s-a avut in vedere valoarea totala de plata fara TVA, luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului.

Potrivit prevederilor caietului de sarcini, la calculatia tarifului lei/ora paza se va tine cont si se vor reliefa toate costurile executarii in bune conditii ale contractului. De asemenea s-au mentionat elementele componente ale tarifului ce urmeaza a fi ofertat, care va cuprinde pe langa salariul orar agent paza, spor de noapte, alte sporuri, valoarea contributiilor, alte adaosuri, inclusiv componenta cu privire la cheltuielile indirecte. In descrierea componentei privind cheltuielile indirecte necesare a se efectua pentru indeplinirea contractului sunt mentionate costurile ce reies din monitorizarea sistemului antiefractie, cat si interventii ale echipei mobile.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la cap. 19. „Modul de prezentare a propunerii financiare” pct. 3 s-a precizat faptul ca ofertantii trebuie sa-si evalueze oferta astfel incat pretul total ofertat sa acopere toate obligatiile contractantului asumate prin modelul de contract, propunerea tehnica, financiara si alte documente solicitate in cadrul documentatiei de atribuire.

In acest sens subliniem faptul ca tariful ofertat va cuprinde toate costurile pe care le implica executarea contractului, cu respectarea tuturor obligatiilor mentionate in caietul de sarcini, contract, anunt de participare sau alte documente ce fac parte interganta a documentatiei de atribuire, inclusiv cele legale de posibile interventii, al caror numar nu il poate estima autoritatea contractanta, intrucat nu depinde de factori previzibili, un rol important avand in acest caz si agentul de paza ce va desfasura activitatea din partea operatorilor economici care va avea sau nu capacitatea de a gestiona posibile conflicte.”

 

Intrebare nr. 3:

„Valoarea ofertei financiare care va sta la baza atribuirii contractului este valoarea pentru anul 2018 sau valoarea cumulata 2018 si 2019?

Raspuns solicitare de clarificari nr. 3:

„In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la cap. 19. „Modul de prezentare a propunerii financiare” pct. 1 s-a precizat faptul ca propunerea financiara va contine formularul de oferta – cu respectarea modelului aferent ce se regaseste in sectiunea Formulare.

In cadrul acestui formular se precizeaza faptul ca ofertantul se angajeaza ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa presteze serviciile pana in data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a contractului cu maxim 3 luni, in cazul in care autoritatea contractanta opteaza in acest sens cu aplicarea prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016. Asadar valoarea ofertei financiare care va sta la baza compararii cu alte oferte si la baza atribuirii contractului va fi valoarea aferenta anului 2018, insa se va completa in formularul de oferta si valoarea aferenta anului 2019 avand in vedere aceleasi tarife ofertate pentru anul 2018, pe care trebuie sa le mentina pe perioada de prelungire, daca se opteaza pentru suplimentarea contractului si prelungirea duratei si daca nu se incadreaza in situatia de exceptie privind modificarile legislative.”

 

 

In data de 18.01.2018, operatorul economic CICLOPS SECURITY S.R.L. a revenit cu o noua solicitare de clarificari inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2732/18.01.2018, la care autoritatea contractanta a formular raspunsul nr. 3081/22.01.2018, pe care l-a publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro:

 

 

Intrebarea nr. 1:

’’ Societatea noastra a intrebat cate interventii se estimeaza/luna, iar autoritatea contractanta a raspuns ca nu poate sa estimeze aceste incidente, in schimb le doreste incluse in propunerea financiara. In conditiile in care achizitorul nu poate el insusi estima cate evenimente pe luna vor avea loc, cum se va realiza comparatia reala, transparenta si nediscriminatorie intre propunerile financiare propuse de ofertanti? In acest sens, pentru a asigura compararea nediscriminatorie intre ofertanti, achizitorul are obligatia estimarii unui numar maxim de interventii. Deci va rugam sa precizati numarul estimat de interventii/luna.’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 2445/17.01.2018, nu se pot preconiza interventiile ce pot avea loc/luna intrucat acest aspect nu depinde de factori previzibili, un rol important avand in acest caz si agentul de paza ce va desfasura activitatea din partea operatorilor economici care va avea sau nu capacitatea de a gestiona posibile conflicte.

Pentru stabilirea tarifului orar ofertat, operatorii economici au obligatia sa aiba in vedere si includerea unei cheltuieli pentru eventuale evenimente care ar presupune deplasarea unei echipe de interventii, suma care va reprezenta un beneficiu in cazul in care nu se va interveni, iar in cazul in care se impun interventii mai multe decat cele preconizate, acesta va fi un risc asumat de operatorii economici.

Pentru actiunile de interventie nu se achita sume suplimentare in afara tarifului/ora paza ce va fi declarat castigator.

Astfel ca revenim si va reamintim sa ofertati un tarif/ora paza care sa cuprinda toate cheltuielile ce rezulta direct sau indirect din indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite in documentatia de atribuire.

Pe de alta parte in estimarea valorii serviciilor de paza de 1.295.180 lei ce fac obiectul procedurii simplificate proprii, s-a avut in vedere valoarea totala de plata fara T.V.A., pornind de la acelasi mod de calcul mentionat in caietul de sarcini in functie de care operatorii economici au obligatia de a elabora oferta, respectiv s-au avut in vedere pe langa salariul minim pe economie de 11,40 lei /ora, conform H.G. 846/2017, sporul de noapte de 25% prevazut de Codul Muncii si alte cheltuieli pe care operatorii economici le pot avea cu:

 • alte sporuri (pe care autoritatea contractanta nu le poate stabili exact, acestea depinzand si de contractele negociate la nivelul societatilor ofertante),
 • cheltuielile indirecte cu dotarea agentilor (pe care care autoritatea contractanta nu le poate prevedea intrucat aceste cheltuieli depind si de echipamentele pe care operatorul economic le are deja in stoc),
 • interventii ale echipei mobile (pe care autoritatea contractanta nu le poate preconiza, nici anticipa, un rol important in evitarea unor posibile conflicte avand si agentul de paza ce isi va desfasura activitatea din partea operatorului economic care va putea aplana sau preintampina eventuale conflicte sau nu va putea gestiona nici macar conflictele de mica amploare),
 • cheltuieli neprevazute, alte adaosuri etc.

Astfel diferenta pana la tariful estimat de 15,50 lei/ora de paza a fost prevazuta pentru alte cheltuieli pe care ofertantii le pot avea, dintre care asa cum s-a mentionat in caietul de sarcini si in anunt fac parte si cele cu interventiile echipei mobile, dotari etc.

Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca toate informatiile privind modul de stabilire a tarifului /ora paza, inclusiv cele privind eventuale cheltuieli cu interventii sunt publicate pe site-ul autoritatii contractante, putand fi accesate de orice operator economic interesat, se respecta principiul transparentei, nediscriminarii, iar intocmirea ofertelor si compararea acestora se face avand la baza aceleasi date, prezentate in documentatia de atribuire.”

 

Intrebare nr. 2:

„Serviciile de monitorizare si interventie sunt diferite de serviciile de paza umana si nu pot fi incluse in bugetul de paza, mai ales ca insusi achizitorul precizeaza ca obiectul achizitiei si al contractului este servicii de paza bunuri si valori si nu servicii de paza, monitorizare si interventie. Din punct de vedere legislativ, serviciile de monitorizare si interventie sunt ratificate de Legea 333/2003 si H.G. 301/2012 si sunt diferite de serviciile de paza, asa cum se prevede in art. 90,91,92 si 93 din normele de aplicare de mai sus.

Acestea presupun costuri diferite, respectiv costuri cu dispecerii, costuri cu autoturismul, costuri cu salarizarea agentilor de interventie. Achizitorul a mentionat in caietul de sarcini, fila 1 si 2 numai numarul de ore de paza umana. Care si cat din aceste ore reprezinta abonamentul pentru monitorizare si interventie?”

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 2:

„Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 si 4 din Legea nr. 333/2003, sectiunea a-4 -a „Paza şi protecţia prin societăţi specializate” societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

 1. a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 2. b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 3. c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu.

In descrierea obiectelor de activitate ale serviciilor specializate de paza si protectie mentionate de legislatia in vigoare nu se prevad serviciile de monitorizare si interventie ca obiect de activitate separat de cele de paza pe care o societate specializata trebuie sa il aiba.

Pe acelasi considerent s-a denumit obiectul achizitiei publice ca fiind servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu, raportat la obiectele de activitate pe care le poate avea o societate specializata de paza.

Eventualele interventii la obiectivele DGASPC Sibiu se efectueza la solicitarea agentului de paza angajat din partea societatii specializate de paza, in cazul in care acesta este depasit de situatiile conflictuale.

In stabilirea sumei aferente serviciilor de paza cuprinse in proiectul de buget nu se prevad articole separate de „paza umana” si de interventie, monitorizare. Valoarea estimata a achizitiei publice se stabileste potrivit art. 9 din Legea nr. 98/2016 raportat la valoarea totala de plata, chiar daca aceasta ar presupune servicii auxiliare.

De asemenea orele de paza mentionate in anuntul de participare nu reprezinta „ore de paza umana” (termen pe care nici legislatia in vigoare nu-l reglementeaza), in tariful stabilit pentru prestarea acestora fiind incluse toate elementele componente mentionate in documentatia de atribuire, respectiv si alte posibile cheltuieli in afara de cele privind salariul minim pe economie, care trebuie respectat conform legislatiei in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr. 333/2003: “Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii.”

Asa cum se poate observa dotarea cu mijloace de interventie este o obligatie legala stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si este indisolubil legata de serviciile de paza.“

 

Intrebare nr. 3: „Atat timp cat obiectul contractului este servicii de paza si nu servicii de monitorizare si interventie, va solicitam sa modificati factorul de evaluare dotare masini, mai ales ca achizitorul sustine ca nu poate estima cate interventii se pot efectua /luna. Prin urmare solicitam ca masuri de remediere fie bugetarea separata a acestui serviciu cu dotarea aferenta, fie renuntarea la acest factor de evaluare si inlocuirea acetuia, intrucat serviciile de monitorizare si interventie nu fac obiectul achizitiei.“

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3:

„Potrivit prevederilor art. 50 din Legea 333/2003,  CAP. VII “Obligaţiile conducătorilor de unităţi”, (conducatorii unitati definiti la art. 2 alin. 1) au obligatia sa:

    “h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin poliţia locală cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;”

Astfel denumirea data obiectului achizitiei publice nu este gresita, iar din prevederile caietului de sarcini nr. 690/08.01.2018, reiese clar faptul ca printre obligatiile asumate de operatorii economici se regaseste si cea a asigurarii de masini de interventie si deservire (art. 8.16 din modelul de contract de prestari servicii publicat pe site-ul institutiei DGASPC Sibiu). De asemenea obligatia de a tine cont de toate cheltuielile ce rezulta din indeplinirea obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire este precizata expres atat in caietul de sarcini la capitotul 11 „Cerinte asupra ofertei financiare“ cat si la capitolul 19 „modul de prezentare a propunerii financiare“ pct 3 din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Autoritatea contractanta nu considera necesar a adopta masurile de remediere solicitate de catre operatorul economic, acestea nefiind justificate intrucat bugetul institutiei nu necesita detaliere separata pentru acest serviciu de paza, care chiar daca include activitati accesorii ele se refleta in acelasi articol bugetar.

Referitor la solicitarea de renuntare la factorului de evaluare „dotari autoturisme interventie“, comisia de evaluare o considera nejustificata (dat fiind ca obligatia de a avea în dotarea mijloace de intervenţie, este stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si protective - art. 21 din Legea nr. 333/2003) si ilegala (renuntare la un factor de evaluare neputand fi acceptata nici macar ca masura de remediere, intrucat in caz contrar se incalca principiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 – nediscriminare, tratament egal).“

 

 

 Operatorul economic SC AKYLE SECURITY SRL a inaintat solicitarea de clarificari nr.3123 din 22.01.2018, la care s-a formulat raspunsul nr. 3125 din 22.01.2018 publicat pe site-ul institutiei dupa cum urmeaza:

Intrebarea nr. 1:

’’ Avem rugamintea sa ne comunicati cum se transmit ofertele pentru licitatia de paza din data de 24.01.2018..’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

„Autoritatea contractanta a formulat adresa nr. 2179/16.01.2018, publicata pe site-ul institutiei in data de 16.01.2018, prin care s-a comunicat faptul ca se prelungeste cu o zi termenul limita de depunere a ofertei si anume pana in data de 25.01.2018, ora. 11:00. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta in plic inchis cu mentiunea A nu se deschide inainte de data de______ (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor, modificata in urma adresei nr.2179/16.01.2018 ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor (25.01.2018, ora 11:00).”

 

  Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

    - Denumirea contestatarului: NU ESTE CAZUL

    - Motive:

    - Decizie/Decizii:

 

 1. Şedinţa de deschidere / vizualizare a ofertelor

  

            Deschiderea ofertelor a avut loc la 25.01.2018, ora 11,15 la sediul DGASPC SIBIU, in sala de sedinte aflata la mansarda institutiei, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare desemnaţi, a reprezentanului împuterniciţ al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L. -administrator Pandia Cristina şi a observatorilor desemnaţi, după caz. : _________

       Au depus ofertă următorii operatori economici:

*T*

Nr. crt.

Denumire ofertantului, subcontractant, respectiv terţ susţinător

Nr. de înregistrare / dată/oră

Lot nr. ___

Documente

Observaţii

1.

Ofertantul TMG GUarD S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L.

 

 

 

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2822/19.01.2018, ora 09:15

 

--

OFERTA

--

2.

Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L

Lider de asociere ROMOLD Security S.R.L

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3445/23.01.2018, ora 11:07

--

OFERTA

--

3.

Ofertantul ok guard S.R.L.

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3521/23.01.2018, ora 13:31,

 

--

OFERTA

--

4.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L.

 

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3669/25.01.2018, ora 10:01

--

OFERTA

--

5.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3672/25.01.2018, ora 10:03

--

OFERTA

--

6.

Ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L..,

inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3689/25.01.2018, ora 10:25.

 

--

OFERTA

--

 

 1. Referitor la cerinţa privind garanţia de participare, în urma verificării acestora, a răspunsurilor la solicitărilor de clarificări privind dovada constituirii garanţiei, comisia de evaluare a constatat că documentele au fost depuse de către ofertanţi în forma şi cuantumul solicitat prin Documentaţia de atribuire după cum urmează:

 

- Pentru ofertantul TMG GUARD S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

- Pentru ofertantul Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

- Pentru ofertantul ok guard S.R.L. -s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

- Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018,

- Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018,

- Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L s-a depus garantie de participare constitutia sub forma de - Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

 

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare aprocedat la consemnarea elementelor principale ale ofertelor depuse ofertanti dupa cum urmeaza:

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security Sistems S.R.L.

 

Documente depuse pentru TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016, fisa de informatii generale                                                                              Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Intentioneaza sa subcontracteze pe Romanian Security Systems S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu  Romanian Security Systems S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru TMG Guard S.R.L. nr. 13140556/12.07.2017 , cazierul judiciar nr. 14502402/16.11.2017 emis pentru Mecu Victor Lucian si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a finantelor Publice Gorj, nr. GJ 37770 din 28.12.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 70/03.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Gorj nr. 47727/29.11.2017

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016, valabila pana in data de 04.04.2019 emisa pentru TMG Guard S.R.L., aviz favorabil pentru Regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, inregistrat sub nr. 728258/17.02.2017 cu anexa nr. 1b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 326/01.05.2016 incheiat cu ISAVCOM S.R.L., recomandare din partea ISAVCOM S.R.L. nr. 781/21.12.2016, contract sectorial de servicii nr. 861/28.03.2017 incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia,  document constatator nr. 8846/12.05.2017 si recomandarile nr. 1940/31.05.2017, nr. 19704/31.05.2017 si recomandare FN  din partea societatii Complexul Energetic Oltenia, contract de prestari servicii nr. 202/15.06.2017 incheiat cu Targu Jiu Development S.R.L. si recomandare nr. 473/14.11.2017, contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017  incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., contract de servicii nr. 38998/29.12.2017, incheiat cu DGASPC Caras Severin cu recomandare nr. 4757/14.11.2017, contract de servicii FN din 30.09.2017 incheiat cu DGASPC Hunedoara cu document constatator FN, contract de prestari servicii paza nr. 102/31.05.2016 incheiat cu DGASPC Gorj cu recomandare nr. 2045/94/24.06.2016,

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza, declaratie privind utilizarea de ajutor de stat                            Pret ofertat 1.106.334,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 210.203,54 lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 31.04.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   GJ 20 TMG,  GJ 30 TMG, B 34 KRG  - leasing , B 102 TMG - leasing, taloane pentru autovehiculele:  B 104 TMG - leasing,  B 103 TMG, 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune si declaratie privind detinerea personalului de specialitate cu anexa privind personalul activ

14

 

Model de contract insusit

x

Declaratie de acceptare clauze contractuale fara amendamente

Documente depuse de Romanian Security Systems S.R.L.- subcontractant al TMG Guard S.R.L.  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Subcontractant declarat al TMG GUARD S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu ofertantul TMG Guard S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 14912702/05.01.2018 emis pentru Lohan Gabriel Ioan si cazier judiciar nr. 14942072/08.01.2018 emis pentru Romanian Security Systems S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice nr. 84707/16.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr.2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2755/P/23.03.2016 emisa pentru Romanian Security Systems S.R.L. valabila pana in data de 22.03.2019, aviz favorabil privind Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, regulament cu anexa A, nr. 2, 3, 4, 1a si 1 b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind autovehiculele,  dotari, echipamente tehnice depusa de ofertantul TMG Guard S.R.L.,  Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele: B 52 VHG,  B 52 VHE, B 52 PXZ, B 52 PTT, B 52 PTP, B 52 PTK, B 50 UHO, B 368 ALS, taloane pentru autovehiculele: B 354 ALS, B 342 ALS, B 352 ALS, B 343 ALS, B 349 ALS, B 346 ALS, B 340 ALS, B 345 ALS, B 341 ALS,  B 348 ALS, B 347 ALS, B 351 ALS, B 344 ALS, B 350 ALS,

Pentru asocierea Romold Security S.R.L. – Romold S.R.L.

 

Documente depuse de Romold Security S.R.L.- lider de asociere  in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L.    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Participa in asociere cu ROMOLD S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr.850/15.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 700/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC VASLUI nr. 379/09.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L.,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara confidentiale :Propunerea tehnica, documentele ce insotesc propunerea financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA (12,59 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele  depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat,

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de liderul de asociere ISO 9001:2015

 

 

       

Documente depuse de   Romold  S.R.L.- asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L. - PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

participa in asociere cu ROMOLD SECURITY S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia pentru contribuabilii Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Iasi, nr.2101/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr.704/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 1146/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L.

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii nr. 12/17.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L.  Si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI cu anexa 1 si 2, act aditional nr. 1/17.06.2015, act aditional nr. 2/23.07.2015 si certificat constatator nr. 8873/08.08.2016, contract de prestari servicii nr. 533/27.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L. si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti, act aditional nr. 1/2015, act aditional nr. 2/2015, document constatator nr. 2998/17.02.2016

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declaratie depusa de liderul asocierii

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata de 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat, Certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   VS 06 EUR , VS 12 EUR,  VS 29 EUR, VS 30 EUR

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de asociat ISO 9001:2015

 

 

Pentru ofertantul Debriefing Security Team S.R.L.

 

Documente depuse de Debriefing Security Team S.R.L.. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr 1254757 emis de Oficiul National al Registrului Comertului Mures in data de 11.03.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune cazier

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis Anaf Brasov cu nr 45369/24.10.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Nu depune certificat

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 2559/18.01.2018 emis de ONRC Mures

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0065/P/23.12.2004, valabila pana in data de 22.12.2019 emisa pentru Debriefing Security TeamSRL.; aviz favorabil  conducator societate, aviz favorabil dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 86/22.05.2009, cu acte aditidionale nr. 7, 8, 9,  incheiate cu Sc Gecsat Sa ; contract de prestari servicii nr. 91/06.08.2009, acte aditionale nr. 1-8 incheiate cu Sc Ruck Ventilatoare SRL

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu depune

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXA 1 - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 992,692,8 lei fara TVA (11,88 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 188611,63 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind resursele pe care societatea le pune la dispozitie in vederea indeplinirii contractului, Certificate de inmatriculare autovehicule detinute de societate MS-13-LIR;MS-13-LHM;MS-13-LIX;MS-13-PRT; MS 13 BKO, MS 13 LIK, MS 13 LIW

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind asigurarea prestarii serviciilor de paza cu personal avizat si calificat

14

 

Model de contract insusit

x

Da

15

 

Alte documente

X

Polita de asigurare de raspundere civila generala, certificare ISO 9001:2008

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

Documente depuse de Total Protector S.R.L.-    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

 

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

 

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

 

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

 

Cazier judiciar

X

Nu depune

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana aFinantelor Publice Sibiu cu nr 20482/22.01.18

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4242/19.01.2018

 

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 2002/18.01.2018

 

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0406/P/23.03.2005, valabila pana in data de 22.03.2020 emisa pentru Total Protector SRL,

 

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Complex National Muzeu Astra pentru contractul nr. 3927/26.04.2016; Recomandare din partea Muzeului National Brukenthal, Recomandare din partea SDEE Transilvania Sud S.A. pentru contractul nr. 18357/S/733/2015

 

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale toate informatiile din propunerea tehnica si financiara

 

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018

 

7

 

Imputernicire

X

Imputernicit Vasile Danes

 

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu anexa 1 -  Pret ofertat 882.047,52 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 167.589,02 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 24.05.2018

 

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Anexa 1 la formularul de oferta

 

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X                           

Nu depune

 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X                          

Nu depune

 

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

 

15

 

Alte documente

X                          Nu este cazul

 

 

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de OK GUARD SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

 

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                         

Certificat de inregistrare seria B, nr. 1648257/14.10.2008

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

 

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

 

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Stefan Nicolin nr. 14989438/11.01.2018, cazier judiciar emis pentru Ok Guard S.R.L. nr. 14989571/11.01.2018

 

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Anaf-DRGFP Bucuresti cu nr 17015712/17.01.2018

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4466/10.01.2018

 

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Bucuresti nr. 9231/11.01.2018;

 

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2952/P/05.07.2017 pentru servicii de paza si protectie personala, valabila pana in data de 04.07.2020 emisa pentru Ok Guard SRL, licenta de functionare nr. 4253/T/08.06.2017  pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei valabila pana in data de 07.06.2020

 

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Depune doar anexa la formularul 8 ,

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Metro Cash&Carry SRL; recomandare din partea Universitatii Bucuresti nr. 1210/17.01.2018; recomandare din partea Universitatii Bucuresti  FN

 

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara ca nu exista informatii confidentiale

 

6

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

 

7

 

Imputernicire

x

Imputernicire pentru Stefan Nicolin Mihail

 

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 -  Pret ofertat 953,204 lei/ora fara TVA, respectiv 1.134.312,76 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 181.108,76 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 27.05.2018

 

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

 

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si caietul de sarcini insusit integral

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Lista privind echipamentele tehnice, certificate inmatriculare autoturisme detinute de societate B-64-RCL;B-81-VND;B-98-HIF (M Invest SRL); B-75-UJA (OK Exchange House S.R.L.); B-75-UJE (OK Exchange House S.R.L.);

 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune un tabel cu agentii propusi sa execute servicii de paza la obiectivul DGASPC Sibiu

 

14

 

Model de contract insusit

X

 

 

15

 

Alte documente

 

Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935812,  Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935811, certificat ISO 9001:2008,certificat BS 7499:2013; ISO 14001:2015;certificat OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

 

Documente depuse de ofertantul SC Ciclops Security SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3529421 eliberat la data de 18.07.2017

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X

Declara tert sustinator pe SC Romanian Security Systems SRL

Angajament tert sustinator

X                        

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                           

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Certificat de cazier judiciar cu nr 14642557/29.11.2017 emis pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu cu nr 21062/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale emis de Directia Fiscala Locala Sibiu cu nr 4023/18.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 1956/18.01.2018 emis de ONRC Sibiu, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2917/P/13.04.2017 emisa  pentru CICLOPS SECURITY S.R.L., valabila pana in data de 12.04.2020, avand ca obiect servicii de paza si de protectie personala, licenta de functionare nr. 4481/T/04.01.2018 avand ca obiect proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei nr. 4481/T/04.01.2018 valabila pana in data de 03.01.2021

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

 

Recomandare nr. 6370/09.03.2017 din partea Apa Canal Sa pentru contractul de prestari servicii de paza si transport valori br. 216/27.11.2015; recomandare nr. 4719/18.04.2016 din partea  CNTEE Transelectrica SA pentru contractul de prestari servicii specializate de paza si interventie nr. 464/31.08.2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale propunerea tehnica - de la fila 2 pana la fila 17, din propunerea financiara doar centralizatorul financiar

6

 

Garantie de participare

X

Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicire nr. 50/25.01.2018

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 - Pret ofertat 886.641,28lei fara TVA (13,72 lei fara TVA /ora), la care se adauga TVA de 168.461,84 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 31.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si declaratie privind factorii de evaluare

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza - anexa 5, facturi pentru dotari, imagini cu echipamentul din dotare,  contract vodafone seria VFRODS nr. 4643821/01.09.2017,  carte de identitate auto B-84-FGY - leasing,  B-40-JTV (OT 05 AUD); B-40-JTB (OT 05 AUE); B-40-JTT (OT 05 AUF), contract de leasing nr. 9020770/209588, contract de leasing 9020770/209589

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de paza - anexa 2, Declaratie privind detinerea personalului de specialitate necesar prestarii serviciilor - anexa 3, tabel nominal - anexa 4

14

 

Model de contract insusit

X

Declaratie privind clauze contractuale, acceptare fara amendamente, model de contract insusit pe fiecare pagina

15

 

Alte documente

x

Certificat BS 7499:2013; ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008; ISO 27001:2013

 

 

 

 

 

 

 

Documente depuse de   SC Romanian Security Systems SRL.- tert sustinator al ofertantului SC Ciclops Security Srl

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                        

Certificat de inregistrare seria B nr. 3190732 eliberata in data de 15.02.2016

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                         

Tert sustinator al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L.

Angajament tert sustinator

X                           

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                         

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr 14942072/08.01.2018 emisa pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice cu nr  84707/16.01.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice emis de Directia Venituri Buget Local sector 2 cu nr 2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2755/P/23.03.2016 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 22.03.2019, avand ca obiect servicii de paza si protectie personala, Licenta de functionare nr 2966/T/30.12.2013 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 29.12.2019

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

6

 

Garantie de participare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

7

 

Imputernicire

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Cerinta indeplinita de ofertant, Certificate de inmatriculare auto detinute de societate B-305-ALS; B-351-ALS; B-18-TVT (ALISTAR SECURITY S.R.L.)

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

14

 

Model de contract insusit

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

15

 

Alte documente

X                             Nu este cazul

 

 

    Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor :

*T*

Denumire ofertant

Lotul nr. ____

Motivul respingerii

Observaţii

 

 

NU ESTE CAZUL

 

        PROCESUL DE EVALUARE

Rezultatele procesului de calificare a ofertanţilor

 

EVALUARE INDEPLINIRE CRITERII DE CALIFICARE:

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A – documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Ofertantul a depus in cadrul ofertei certificatul de cazier judiciar nr. 13140556/12.07.2017 emis pentru TMG GUARD S.R.L si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin.

Avand in vedere faptul ca potrivit legii romane, certificatul de cazier judiciar este valabil o perioada de 6 luni de la data emiterii, comisia de evaluare a constatat faptul ca termenul de valabilitate al certificatelor respective a expirat in data de 12.01.2018, respectiv la data depunerii si deschiderii ofertelor acestea nu au mai fost valabile.

Pe de alta parte, ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 prin care confirma ca nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate in cadrul articolului respectiv.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care documentele justificative transmise nu sunt valabile la data depunerii acestora si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu nr. 70/03.01.2018 doar pentru sediul social din Targul Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din sat. Bordusani, comuna Sageata, nr. 216, judetul Buzau, respectiv Bulevardul Republicii, bloc 26, etaj P, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea D s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul TMG Guard S.R.L. a depus declaratiile solicitate insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acestora este precizata procedura de atribuire “cumparare directa”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018), acordand in ceast sens un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E se mentioneaza faptul ca ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor de servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

In anexa la modelul de formular nr. 10, la coloana 6 trebuia precizat locul prestarii serviciilor, iar in partea finala a acestuia se mentiona daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si/ sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (se completa cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

Intrucat ofertantul TMG GUARD S.R.L. nu a respectat in intregime modelul (anexa) la formularul nr. 10, comisia de evaluare i-a solicitat acestuia sa retransmita acest formular cu completarea corespunzatoare a tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui si a acordat in acest sens un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen, la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5392/02.02.2018, iar pentru subcontractant solicitarea de clarificari nr. 5394/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 5779/05.02.2018.

In urma solicitarii de clarificari, ofertantul a inaintat prin intermediul adresei de e-mail cererea inregistrata sub nr. 5697/05.02.2018, prin care se solicita transmiterea formularului depus de TMG GUARD privind experienta similara in vederea refacerii acestuia, motivat de faptul ca dintr-o eroare tehnica acesta a fost sters.

Comisia de evaluare a transmis prin intermediul adresei de e-mail documentul solicitat, scanat, raspuns inregistrat sub nr. 5736/05.02.2018.

 

 

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5392/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5779/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea A – documente suport, in conditiile in care documentele justificative (caziere judiciare) transmise nu sunt valabile la data depunerii acestora.

 

Ofertantul declara ca s-a aflat in imposibilitatea de a depune caziere judiciare pentru administratorul Niculescu Alin si pentru TMG Guard S.R.L., intrucat serverul local al Politiei Judetene Gorj nu a functionat, motiv pentru care s-a depus doar declaratia de neincadrare in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Depune certificatul de cazier judiciar nr. 15272182/05.02.2018 emis penru TMG Guard S.R.L., certificatul de cazier judiciar nr. 15272609/05.02.2018 emis pentru Niculescu Alin, certificatul de cazier judiciar nr. 15272069/05.02.2018 emis pentru Mecu Victor-Lucian, in care se mentioneaza faptul ca solicitantii nu sunt inscrisi in cazierul judiciar.

Nu este cazul

2.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

Ofertantul TMG GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu nr. 70/03.01.2018 doar pentru sediul social din Targul Jiu, str. Lalelelor, nr. 3B, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din sat. Bordusani, comuna Sageata, nr. 216, judetul Buzau, respectiv Bulevardul Republicii, bloc 26, etaj P, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 47727/29.11.2017.

 

 

Ofertantul declara ca atat la data depunerii documentatiei aferente procedurii cat si in prezent nu a avut si nu are bunuri impozabile aferente si inscrise punctului de lucru din Buzau, toate activele fiind inscrise la sediul social. Suplimentar pentru verificarea si demonstrarea veridicitatii celor declarate, ataseaza adeverinta eliberata de Comuna Sageata in care se precizeaza fara echivoc ca TMG GUARD S.R.L. nu figureaza cu rol si bunuri impozabile, precum si certificatul de atestare locala eliberat de aceeasi Primarie

Depune adeverinta nr. 55/15.01.2018 eliberata de Comuna Sageata – compartiment Impozite si Taxe Locale, judetul Buzau prin care se atesta faptul ca TMG Guard S.R.L. cu punct de lucru in com. Sageata, sat Bordusani, jud. Buzau figureaza in evidenta fiscala fara bunuri impozabile si certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale datorate bugetului local nr. 55/15.01.2018. Ofertantul nu depune certificat de atestare fiscala pentru punctul de lucru/sediul secundar din municipiul Targul Jiu, b-dul Republicii, bloc 26, etaj P, judetul Gorj, insa fiind depus in cadrul ofertei certificatul de atestare fiscala nr. 70/03.01.2018 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu care atesta ca nu figureaza cu creante bugetare de plata, nu se impune prezentarea de alte documente justificative

Nu este cazul

3.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016 – formular 13, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

4.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

5.

Intrucat TMG GUARD S.R.L. nu a respectat in intregime modelul (anexa) la formularul nr. 10, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita acest formular cu completarea corespunzatoare a tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui.

In anexa la modelul de formular nr. 10, la coloana 6 trebuia precizat locul prestarii serviciilor, iar in partea finala a acestuia, trebuia sa se mentioneze daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si/ sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (se completa cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

 

Ofertantul declara ca retransmite formularul 10 completat, conform modelului eliberat de autoritatea contractanta cu toate informatiile solicitate incluse.

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 completat conform modelului impus.

In formularul depus ofertantul precizeaza ca respectiva declaratie este valabila pana in data de 26.04.2018, desi trebuia precizata data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei (minim 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).

In modelul de declaratie privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani – formularul 10, ofertantii aveau obligatia de preciza valabilitatea acesteia, care trebuia sa coincida cu data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

TMG Guard S.R.L. a precizat in cadrul formularului 10 retransmis faptul ca respectiva declaratie este valabila pana in data de 26.04.2018, respectiv pe o perioada de 90 de zile, nu 120 de zile cat trebuie sa fie valabila oferta.

Avand in vedere cele de mai sus comisia de evaluare va solicita ofertantului sa retransmita formularul 10 cu respectarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). 

1.In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5392/02.02.2018, ofertantul TMG GUARD S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail formularul 10 modificat conform modelului pus la dispozitie de autoritatea contractanta, insa in cadrul acestuia precizeaza perioada de valabilitatea a declaratiei ca fiind pana in 26.04.2018, fara insa sa aiba in vedere ca in cadrul acestui formular se solicita sa se precizeze data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului TMG GUARD S.R.L. sa retransmita formularul 10 cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor) si a acordat un termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018 . Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6328/07.02.2018, in urma careia s-a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 6587/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6328/072.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6587/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului TMG GUARD S.R.L. sa retransmita formularul 10 cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei care trebuie sa fie egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor)

Ofertantul declara ca retransmite formularul 10 completat conform modfelului eliberat de autoritatea contractanta cu toate informatiile solicitate incluse si cu modificarea perioadei de valabilitate a declaratiei, respectiv 120 de zile

Depune declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 modificat conform solicitarii.

Nu este cazul

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a constatat ca nu se mai impune lamurirea altor aspecte raportat la documentele de calificare depuse de ofertanul TMG GUARD S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security SYstems S.R.L., motiv pentru care acesta a fost declarat admis in etapa I si se va trece la analiza documentelor in etapa II.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru Romanian Security SYstems S.R.L. - Subcontractant declarat al ofertantului TMG Guard S.R.L.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Subcontractantul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “cumparare directa”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat subcontractantului  ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S..R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens, s-a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. – subcontractant al TMG GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. nr. 5394/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 5779/05.02.2018:

Nr.crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5394/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5779/05.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa retransmita pentru subcontractant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata, cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

 

Ofertantul mentioneaza ca anexeaza pentru subcontractant declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea tipului de procedura utilizata cat si a datei limita de depunere a ofertelor (respectiv 25.01.2018)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12 pentru subcontractant, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A - documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa precizeze cum va indeplini cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care nu depune documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii. In acest sens a acordat ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, rspectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata data de deschidere este 09.01.2018, desi prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens, s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii...”

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate trei contracte dintre care:

- contractul de prestari servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie incheiat cu Complexul National Muzeal Astra Sibiu, in valoare de 868.378,50 lei, avand perioada de derulare 01.05.2015-30.04.2017, pentru care s-a prezentat o recomandare in care este precizata perioada de derulare a contractului 01.05.2016-31.12.2016;

- contractul de prestari servicii de paza, protectie, monitorizare si interventie incheiat cu Muzeul National Brukenthal in valoare de 718.884 lei, avand perioada de derulare 01.07.2015-31.12.2015., pentru care s-a prezentat recomandarea nr. 5122/23.10.2017, in care este precizata perioada de derulare a contractului 2014-2016.

Avand in vedere neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului TOTAL PROTECTOR S.R.L. sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista principalelor prestari servicii, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia. In acest sens, s-a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5395/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 6601/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5395/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6601/08.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea A – documente suport, in conditiile in care nu depune documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii.

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune certificatul de cazier judiciar nr. 15296085/06.02.2018 emis penru TOTAL PROTECTOR S.R.L., in care se mentioneaza faptul ca solicitanta nu este inscrisa in cazierul judiciar.

Nu este cazul

2.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).

 

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

3.

Avand in vedere neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in lista respectiva, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

 

Ofertantul declara ca transmise atasat clarificarile cerute de autoritatea contractanta pentru anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

Depune contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara T.V.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, recomandare din partea Complexului National Muzeal Astra, actul aditional nr. 1/22.12.2016  din care reiese prelungirea pana in data de 31.03.2017 a duratei contractului nr. 3927/26.04.2016, contractul de servicii nr. 122/28.04.2015 (3129/28.04.2015) incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 316.438,08 lei pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015, contractul de servicii nr. 1746/17.06.20105 incheiat cu Muzeul National Brukenthal in care este mentionat un pret unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A. pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015, contractul de servicii nr. 64/10.01.2014 (care nu se incadreaza in ultimii trei ani).

Comisia de evaluare analizand documentele depuse constata ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de ofertant.

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5395/02.02.2018, ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 6601/08.02.2018.

Referior la solicitarea de clarificari privind neconcordantele sesizate intre perioadele de derulare a contractelor precizate in lista principalelor prestari servicii si cele mentionate in recomandari, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice neconcordantele respective si sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in lista respectiva, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

Ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare ade 318.420 lei fara T.V.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, recomandare din partea Complexului National Muzeal Astra, actul aditional nr. 1/22.12.2016  din care reiese prelungirea pana in data de 31.03.2017 a duratei contractului nr. 3927/26.04.2016, contractul de servicii nr. 122/28.04.2015 (3129/28.04.2015) incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 316.438,08 lei pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015

Din analiza documentelor nu reiese faptul ca suma contractata (ce rezulta din documentele justificative depuse) corespunde cu suma declarata in lista principalelor prestari servicii de 868.378 lei fara T.V.A.

- contractul de servicii nr. 1746/17.06.20105 incheiat cu Muzeul National Brukenthal in care este mentionat un pret unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A. pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015,

Din analiza documentelor depuse nu reiese faptul ca suma contractata este 718.884 lei asa cum se mentioneaza in lista principalelor prestari servicii, comisia de evaluare neavand toate datele necesare pentru a putea calcula daca aceasta este valoarea totala a contractului respectiv.

-contractul de servicii nr. 64/10.01.2014 (care nu se incadreaza in ultimii trei ani).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare analizand documentele depuse a constatat ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de ofertant, motiv pentru care a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care a solicitat ofertantului sa demonstreze faptul ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care reiese clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 15.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr. 4466/10.01.2018 doar pentru sediul social din Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap. 16, sector 2 Bucuresti, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea D s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul Ok Guard S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “achizitie directa”, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata. In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata data de deschidere este 22.01.2018, desi prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

De asemenea se constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “achizitie directa”, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Asa cum s-a specificat in norma proprie pentru a se asigura publicitatea procedurii si a oferi sansa mai multor operatori economici sa ia cunostinta despre intentia de a demara propria procedura simplificata, autoritatea contractanta a procedat la publicarea anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 pe site-ul institutiei, insa si in SEAP prin anuntul publicitar nr. 148621 (fara legatura insa cu modalitatea de atribuire prin cumparare directa).

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata si declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018) si a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata). In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus ANEXA la declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, respectiv tabelul in care sunt prezentate contractele incheiate, insa nu a depus declaratia - formularul 10. De asemenea nu respecta, modelul de formular publicat in cadrul sectiunii formulare, intrucat nu sunt furnizate date cu privire la locul prestarii serviciilor (coloana 6 din tabel) si nici se mentioneaza daca serviciile prestate au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si/sau au fost duse la bun sfarsit fara obiectiuni din partea beneficiarilor (trebuia sa se completeze cu raspunsul DA sau NU in functie de situatie).

Intrucat ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a depus in intregime formularul nr. 10 si nici nu a respectat modelul impus in sectiunea formulare, comisia de evaluare i-a solicitat acestuia sa retransmita acest formular, sa respecte modelul de formular in intregime, respectiv sa completeze toate informatiilor solicitate in cadrul lui. S-a acordat in acest sens, termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii...”

Ofertantul OK GUARD S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate trei contracte dintre care:

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu Metro Cash&Carry Romania S.R.L., avand perioada de derulare 22.03.2009, 31.05.2011, 01.06.2011-01.03.2014 (respectiv nu se incadreaza in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei).

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu PETRODESIGN, pentru care nu s-a depus niciun document justificativ

-contractul de prestari servicii de paza si securitate incheiat cu Universitatea Bucuresti in valoare de 17.471.021,56 lei, avand pe perioada de derulare 24.04.2014-23.04.2018, pentru care s-a depus recomandarea nr. 1210/17.01.2018 in care se mentioneaza un acord cadru incheiat cu OK GUARD S.R.L. in valoare de 8.930.752,75 lei si recomandarea FN in care nu se face nicio mentiune care stabileasca o posibila legatura cu contractul mentionat in lista sau cu valoarea declarata in cadrul acesteia.

Avand in vedere cele anterior comisia de evaluare a solicitat ofertantului OK GUARD S.R.L. sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista principalelor prestari servicii, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana cel tarziu in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5396/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr.5970/06.02.2018.

 

Nr.crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5396/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 5970/06.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

OK GUARD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr. 4466/10.01.2018 doar pentru sediul social din Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap. 16, sector 2 Bucuresti, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

 

Ofertantul mentioneaza ca punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata din partea subscrisei sunt evidentiate in certificatul de atestare fiscala nr. 17015712 din 12.01.2018, eliberat de D.G.R.F.P Bucuresti – Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii, pe care declara ca il anexeaza si din care rezulta ca si-au achitat la zi toate taxele si impozitele legale.

Certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/17.01.2018 emis de DGRFPB Bucuresti si certificatul de atestare fiscala nr. 4466/10.01.2018 emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru sediul social din Bucuresti, sector 2, str. Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap.16

Ofertantul nu depune decat aceleasi documente justificative transmise impreuna cu oferta, respectiv nu demostreaza indeplinirea cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea B, nici nu depune alte documente justificative - certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018. Comisia de evaluare va solicita ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare, in conditiile in care certificatul de atestare fiscal emis de ANAF unde apar punctele de lucru face doar dovada datoriilor.la bugetul central, in timp ce acel certificat de atestare fiscal eliberat Directia Venituri Buget Local face dovada datoriilor la bugetul local, insa pentru sediile secundare/punctele de lucru nu sunt depuse documente justificative emise de unitatile administrative teritoriale care administreaza creantele fiscale datorate la bugetele locale ale acestora.

2.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata.

Ofertantul mentioneaza ca desi actele depuse sunt valide din punct de vedere juridic, intrucat denumirea procedurii ce apare in SEAP la anuntul nr. 148621/11.01.2018 este achizitie directa, totusi pentru a satisface cerinta comisiei retransmite declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea 98/2016 – formular 13, refacuta conform solicitarilor

Nu este cazul

3.

Solicita ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018) si a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata).

Ofertantul mentioneaza ca desi actele depuse sunt valide din punct de vedere juridic, intrucat denumirea procedurii ce apare in SEAP la anuntul nr. 148621/11.01.2018 este achizitie directa, totusi pentru a satisface cerinta comisiei retransmite declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165, 167 din Legea 98/2016 – formular 12, refacuta

In formularul nr. 12 refacut transmis de ofertant in urma solicitarilor de clarificari nr. 5396/02.02.2018 se mentioneaza data de 24.01.2018, desi data limita de depunere si deschidere a ofertelor a fost 25.01.2018. comisia de evaluare va reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care i se va pune in vedere ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

4.

Intrucat OK GUARD S.R.L. nu a depus in intregime formularul nr. 10 si nici nu a respectat modelul impus in sectiunea formulare, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita acest formular, cu respectarea modelului de formular, inclusiv completarea tuturor informatiilor solicitate in cadrul lui.

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca depune formularul 10 asa cum a fost cerut.

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani – formularul 10 completat conform modelului impus,

 

Nu este cazul

5.

Solicita sa depuna alte documente justificative care sa probeze cele asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii, din care sa reiasa legatura cu contractele declarate in lista, precum si valoarea declarata in cadrul acesteia.

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca pentru justificarea celor declarate privind acordul cadru cu Universitatea din bucuresti depune extras din contabilitate cu derularea facturilor privind incasarile din acest contract

Fisa contului deschisa pentru beneficiarul UNIVERSITATEA BUCURESTI., din care rezulta sumele incasate de la beneficiar

Nu este cazul

 1. Comisia de evaluare a constatat faptul ca, in urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5396/02.02.2018, ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a depus decat aceleasi documente justificative transmise impreuna cu oferta, respectiv certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/17.01.2018 emis de DGRFPB Bucuresti si certificatul de atestare fiscala nr. 4466/10.01.2018 emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 pentru sediul social din Bucuresti, sector 2, str. Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, ap.16.

Desi s-a solicitat prin adresa nr. 5396/02.02.2018 sa se justifice indeplinirea cerintei stabilite in anuntul de participare la pct. 12, sectiunea B, in conditiile in care nu se facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare /punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator, ofertantul nu a depus certificate de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru sediile secundare / punctele de lucru sau alte documente justificative, mentionand doar ca punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata sunt evidentiate in anexa la certificatul de atestare fiscala nr. 17015712/12.01.2018, care ar face dovada achitarii la zi a tuturor taxelor si impozitelor legale.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, administrarea creantelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin organul fiscal central, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel. La alin. 2 al aceluiasi articol se precizeaza ca organul fiscal central realizeaza activitati de administrare si pentru alte creante datorate bugetului general consolidat decat cele prevazute la alin. 1.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, pentru administrarea creantelor fiscale si a altor creante datorate bugetelor prevazute la art. 29 alin. (1) si (2), competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

   La alin. (3^1)  al art. 30 din Codul de procedura fiscala se mentioneaza faptul ca administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București, după caz.

   Asadar certificatul de atestare fiscala emis de ANAF, respectiv DGRFPB Bucuresti, in cadrul caruia apar punctele de lucru/ sediile secundare face doar dovada datoriilor la bugetul general consolidat.

   Pe de alta parte potrivit prevederilor art. 38. alin. 1 din Codul de procedura fiscala administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului local al unei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se realizează prin organul fiscal local al respectivei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel.

Conform art. 455 alin. (3) din Codul fiscal (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale) impozitul pe clădiri , precum și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. în cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

    Asadar impozitele si taxele locale sunt stabilite si aprobate de consiliile locale, judetene sau municipiul Bucuresti, iar administrarea creantelor fiscale datorate bugetului local se realizeaza de catre unitatile administrative teritoriale locale competente, ce administreaza creantele fiscale respective.

    Avand in vedere faptul ca in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat sa se prezinte certificate de atestare fiscala (valabile la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local si punctul/punctele de lucru/sedii secundare pentru care exista obligatii de plata, iar in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018 sunt declarate ca fiind autorizate urmatoarele puncte de lucru/sedii secundare din:

- Bucuresti, sector 1, str. Tintasului, nr. 27 C;

- municipiul Brasov, str. Laminoarelor, nr. 6, sc. A, ap. 52, judetul Brasov

-municipiul Timisoara, str. Mangalia, nr. 36, jud. Timis;

-Bucuresti, sector 1 , strada Caderea Bastiliei, nr. 56-58, camera 310, etaj 3 ;

-municipiul Ploiesti, strada Lacul Balea, nr. 1, bloc. 88, scara D, etaj 2, ap. 70, jud Prahova;

-municipiul Buzau, cartierul Dorobanti, bloc. 7D, etaj 2, ap. 5, judetul Buzau;

- municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 30-32, bloc D11, ap. 71, judetul Cluj;

-municipiul Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 3, sc. A, etaj 3, ap. 8, judet Maramures,

insa ofertantul nu a depus documente justificative care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local pentru acestea, comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care a pus in vedere ofertantului OK GUARD S.R.L. sa justifice si sa demonstreze modul de indeplinire a cerintei stabilite in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, raportat la dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

 

2.In formularul nr. 12 refacut, transmis de ofertant in urma solicitarilor de clarificari nr. 5396/02.02.2018 se mentioneaza data de 24.01.2018, desi data limita de depunere si deschidere a ofertelor a fost 25.01.2018, motiv pentru care comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere ofertantului OK GUARD S.R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

3.Comisia de evaluare a verificat in SEAP daca sunt publicate documente constatatoare pentru ofertantii participanti la prezenta procedura si a constatat urmatoarele:

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a identificat documentul constatator nr. 78707/28.04.2017 emis de SNTFC “CFR CALATORI” S.A. Bucuresti pentru contractul nr. CJ18/3/134/06.06.2016, avand ca obiect servicii de paza a obiectivului si bunurilor din Depoul de Locomotive Cluj, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat, fara a exista prejudicii sau pagube.

De asemenea s-a identificat documentul constatator nr. 86974/02.08.2017 emis de ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA Bucuresti pentru contractul nr. 240/20.07.2016, avand ca obiect servicii de paza in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat si au existat prejudicii sau pagube.

Avand in vedere faptul ca ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentelor constatatoare nr. 86974/02.08.2017 si nr. 78707/28.04.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, acordand in acest sens un termen de raspuns de 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6319/07.02.2018, in urma careia s-a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7098/12.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6319/07.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 7098/12.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Avand in vedere faptul ca ofertantul nu a depus documente justificative care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local pentru punctele de lucru/sediile secundare, comisia de evaluare a revinit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere sa justifice si sa demonstreze modul de indeplinire a cerintei stabilite in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, raportat la dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 9231/11.01.2018.

Ofertantul declara ca nu poate prezenta certificate fiscale de la impozite si taxe locale pentru punctele de lucru, deoarece sediile lor sunt inchiriate, nefiind proprietatea subscrisei.

Depune din contabilitate registrul imobilizarilor din care rezulta ca nu detin cladiri sau alte bunuri pentru care ar exista obligatii de plata la bugetele locale pentru aceste puncte de lucru

Nu este cazul

2.

Comisia de evaluare revine cu o noua solicitare de clarificari prin care pune in vedere ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018 ca fiind data la care s-a organizat propria procedura simplificata.

Ofertantul declara ca retransmiste declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarea corespunzatoare a datei de 25.01.2018.

Depune declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 refacuta conform solicitarii.

Nu este cazul

3.

Avand in vedere faptul ca OK GUARD S.R.L. a depus declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentelor constatatoare nr. 86974/02.08.2017 si nr. 78707/28.04.2017, comisia de evaluare solicita sa justificati si sa demonstrati neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul precizeaza ca isi mentine declaratia de neincadrare in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 si nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale care le reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice

Depune documentul constatator nr. 1093/31.03.2017 emis de Administratia Gradina Zoologica, in cadrul caruia se mentioneaza motivul rezilierii anticipate ca fiind expirarea licentei de functionare urmata de cesionarea obligatiilor contractuale catre un tert, cu incalcarea prevederilor contractuale si legale, notificarea nr. 887/17.03.2017 prin care OK GUARD S.R.L. aduce la cunostinta autoritatii contractante ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE BUCURESTI faptul ca a fost cesionat contractul de prestari servicii nr. 240/20.07.2017 si actul aditional nr. 1/29.12.2016 catre RAM SECURITY SERVICE S.R.L, adresa nr. 1089/31.03.2017, emisa de ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA prin care se aduce la cunostinta ofertantului ca este declarat reziliat contractul, fiind respinsa propunerea de cesionare. De asemenea se depune notificarea nr. 522/20.03.2017 emisa de OK GUARD S.R.L. prin care se aduce la cunostinta autoritatii contractante SNTFC CFR CALATORI CLUJ, faptul ca a fost cesionat contractul nr. CJ18/3/134/06.06.2016 catre RAM SECURITY SERVICE S.R.L., notificarea emisa de SNTFC CFR CALATORI S.A. prin care se aduce la cunostinta ofertantului ca se rezilieaza de drept contratul anterior mentionat cu retinerea garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare considera necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentelor constatatoare negative nr. 78707/28.04.2017. si nr. 86974/02.08.2017

 

 

În conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice operator economic care „și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile”. Astfel, pentru a fi exclus dintr-o procedură de atribuire, în temeiul art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie:

− fie să-și fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

 − fie să-și fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

și, în același timp, respectivele încălcări să fi condus:

− fie la încetarea anticipată a respectivului contract,

− fie la plata de daune-interese,

− fie la alte sancțiuni comparabile cu una dintre cele două sus-menționate.

Autoritatea contractantă s-a prevalat de existența documentului constatator pentru a verifica daca ofertantii se afla sau nu in situatii de excludere prevazute de legea achizitiilor publice pentru a evita repetarea unor situații care ar putea sa o puna în imposibilitatea de a finaliza in bune conditii contractul de achizitii publice și care i-ar putea cauza posibile prejudicii asemănătoare.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, stabileşte prin art. 167, situaţiile în care comisia de evaluare poate dispune excluderea ofertantului, printre care și situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), respectiv: „operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile".

În acelaşi timp, alin. (8) al art. 167 din Legea 98/2016, aduce următoarele precizări: „în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevazute in contract. ".

Dispoziţiile citate mai sus, din cadrul Legii nr. 98/2016, sunt completate de dispoziţiile alin. (8) al art. 166 din H.G. 395/2016 astfel: „(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege". În plus, aliniatele: (1), (2) (3) și (5) ale art. 171 din Legea 98/2016 aduc următoarele precizări suplimentare: „(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol “în cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire”.

La alin (5) al aceluiasi articol se mentioneaza faptul ca “în cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord cadru sau a unui contract de concesiune, .situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 si 167 nu sunt aplicabile:

 1. b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167 a expirat o perioadă de 3 ani de la data aparitiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

Așadar, potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, se pot desprinde următoarele aspecte principale:

 1. Pentru aplicarea motivului de excludere prevăzut de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale;

 - încălcarea obligaţiilor principale să fi intervenit în derularea unuia dintre următoarele tipuri de contracte încheiate anterior: contract de achiziţii publice, contract sectorial, contract de concesiune.

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale să fi condus la una din următoarele consecinţe (sancţiuni): încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese, alte sancţiuni comparabile.

 1. Condiţiile cumulative arătate sunt completate de precizarea adusă prin art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, precizare citată mai sus, în sensul că perioada de timp scursă de la momentul la care s-au petrecut evenimentele (încălcările obligațiilor principale) să nu fi depăşit o perioadă de 3 ani. Dat fiind ca acele contracte (contractul nr. 240/20.07.2016 si contractul nr. CJ18/3/134/2016) au fost reziliate in data de 31.03.2017, respectiv 22.03.2017, comisia de evaluare consemneaza faptul ca nu s-a depasit aceasta perioada de 3 ani.

Astfel, comisia de evaluare apreciază că, în situatia analizata, prima condiţie – şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior – instituită de prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 este indeplinita, mijloacele de probă în acest scop fiind documentele constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr. 86974/02.08.2017.

 Referitor la cea de-a doua condiţie impusă de art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 – aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivelor contracte - din analiza documentelor constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr. 86974/02.08.2017, comisia de evaluare reţine faptul că acele contracte au fost reziliate anticipat, solicitandu-se si plata de daune interse pentru contractual nr. 240/20.07.2016. Documentele constatatoare mentionate indică, dincolo de orice echivoc, aspectul că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale a atras un prejudiciu pentru autoritatea în cauză.

In cazul ofertantului OK GUARD S.R.L., comisia de evaluare retine faptul ca, acesta a fost notificat de catre autoritatea contractanta SNTFC CFR CALATORI S.A. – SRTFC Cluj cu privire la rezilierea de drept a contractului de prestari servicii paza nr. CJ18/3/164/06.06.2016 si retinerea garantiei de buna executie constituita in limita prejudiciului creat, insa nu face dovada atacarii in instanta a hotararii de reziliere si nici nu demonstreaza in vreun fel anularea documentului constatator nr. 78707/28.04.2017. De asemenea se consemneaza faptul ca OK GUARD S.R.L a fost notificat de catre ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA privind rezilierea contractului nr. 240/20.07.2016 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale si desi autoritatea contractanta i-a pus in vedere ca se poate adresa instantelor competente unde argumentele intemeiate in fapt si in drept de ofertant pot primi o justa solutionare, totusi acesta nu demonstreaza ca a facut vreun demers in acest sens .

Asadar, ofertantul nu și-a demonstrat credibilitatea prin dovezile prezentate, respectiv prin transmiterea corspondentei dintre acesta si autoritatile contractante emitente ale documentelor constatatoare negative.

În concluzie, ofertantul OK GUARD S.R.L. nu este în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive care să fi anulat documentele constatatoare emise de autoritatile contractante ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA si SNTFC CFR CALATORI S.A. – SRTFC CLUJ.

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare apreciaza că ofertantul OK GUARD S.R.L. nu face dovada neincadrarii în motivul de excludere prevăzut de art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea 98/2016., întrucât și-a încălcat în mod grav obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unor contracte de achiziţie publica, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivelor contracte, inclusiv generarea unor daune și/sau a altor sancţiuni comparabile, nefiind depusa nicio dovada a unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile privind anularea documentelor constatatoare negative mentionate anterior.

Incidente în situatia respectiva sunt dispozițiile art. 166 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 potrivit cărora: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

(...) b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decat contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

 1. a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
 2. b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei sectoriale.

(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

Astfel, cum rezultă din aceste dispoziții, autoritatea poate să emită un document constatator din care să rezulte îndeplinirea ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Susținerile ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, justificat de faptul ca acesta detine licenta de functionare sau de faptul ca motivele de reziliere nu sunt legate de probleme fiscale (insolventa, frauda, lichidare etcv, de abateri grave profesionale, conflict de interese, declaratii false (aspecte reglementate la art. 164 si 167, insa nu la lit. g) a acestui ultim articol), nu vor fi reținute, întrucât comisia de evaluare nu se poate pronunța cu privire la legalitatea documentelor constatatoare, iar potrivit art. 166 alin. (4) din HG nr. 395/2016 „Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în conditiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul,.. persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”, iar conform art. 15 alin. (1) din aceeaşi lege suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se putea formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Din analiza coroborată a textelor legale mai sus prezentate rezultă că documentele constatatoare, pe care autoritatea contractantă este obligată să le emită, sunt considerate acte administrative ce prezintă o situaţie de fapt, rolul lor fiind acela de a oferi informaţii cu privire la capacitatea unui ofertant de a-şi îndeplini în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fără a aduce prejudicii autorităţii contractante.

Fiind vorba de un act administrativ unilateral, acesta, potrivit legii contenciosului administrativ, se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, trăsături care constituie fundamentul caracterului executoriu.

Suspendarea efectelor actului administrativ poate fi dispusă de instanţa de judecată în condiţiile reglementate de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care, la rândul său, se bazează pe prezumţia autenticităţii şi veridicităţii, în acelaşi timp fiind şi executoriu din oficiu.

Pe de alta parte, neexistand hotarari definitive si irevocabile pentru documentele constatatoare, acestea fiind acte administrative ce au caracter executoriu, dacă nu au fost suspendate sau anulate de instanţă, comisia de evaluare consideră că dispoziţiile acestora produc efecte din momentul emiterii lor.

Din informaţiile de mai sus, reiese faptul că ofertantul OK GUARD S.R.L. nu a solicitat nici anularea actelor administrative – documente constatatoare negative, nici nu a obtinut suspendarea acestora, conform art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Asadar comisia de evaluare considera ca in cazul in care ofertantul nu face dovada suspendarii si ulterior anularii actelor administrative – documente constatatoare nr. 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017) , acestea îşi produce efectele, autoritatea contractantă fiind obligata sa aplice prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/201.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a considerat necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentulelor constatatoare negative nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017). S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 1 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 4589/30.01.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.:

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat Directia Fiscala Locala Sibiu nr. 4023/18.01.2018 doar pentru sediul social din Calea Surii Mari, nr. 9, cam 1, jud. Sibiu, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- municipiul Craiova, bulevardul Dacia, nr. 138, bl. H3, scara 1, parter, ap. 1, judetul Dolj;

- municipiul Ramnicul Valcea, str. Ion Creanga, nr. 20, judetul Valcea

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SISTEMS S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5398/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6296/07.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5398/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6296/07.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

CICLOPS SECURITY S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Directia Fiscala Locala Sibiu nr. 4023/18.01.2018 doar pentru sediul social din Calea Surii Mari, nr. 9, cam 1, jud. Sibiu, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare din:

- municipiul Craiova, bulevardul Dacia, nr. 138, bl. H3, scara 1, parter, ap. 1, judetul Dolj;

- municipiul Ramnicul Valcea, str. Ion Creanga, nr. 20, judetul Valcea

 ce sunt declarate ca fiind autorizate, conform datelor furnizate in certificatul constatator nr. 1956/18.01.2018.

 

Ofertantul mentioneaza ca punctele de lucru situate in Rm. Valcea si Craiova nu au identitate proprie, nu detin CUI diferit de cel al ofertantului, nu sunt inregistrate la ANAF Rm. Valcea/Craiova pentru plata de taxe si impozite, societatea fiind inregistrata ca platitoare de taxe si impozite doar pentru sediul social din Sibiu. De asemenea mentioneaza ca depune certificatul eliberat de Directia Economica Valcea nr. 208460/06.02.2018 si certificatul eliberat de Directia Economica Craiova nr. 476368/07.02.2018.

Comisia de evaluare nu a solicitat certificat de atestare fiscala de la ANAF pentru sediile secundare, ci doar cele privind impozitele si taxele locale pentru acestea din urma, ofertantul conformandu-se in acest sens si depunand documentele justificative solicitate.

Depune certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Economica Financiara Rm.Valcea nr. 208460/06.02.2018 si certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Craiova nr. 476368/07.02.2018.

Nu este cazul

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a constatat ca nu se mai impune lamurirea altor aspecte raportat la documentele de calificare depuse de ofertanul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SISTEMS S.R.L., motiv pentru care acesta a fost declarat admis in etapa I si se va trece la analiza documentelor in etapa II.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 2 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 5225 / 01.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. – lider de asociere ROMOLD SECURITY S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Asociatul ROMOLD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Finante Publice Locale Vaslui nr. 704/08.01.2018 doar pentru sediul social din Vaslui str. Razboieni nr. 18, precum si pentru sediul din Vaslui, Moara Grecilor, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare autorizate precizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

In acest sens, comisia de evaluare a solicitat clarificari ofertantului privind justificarea modului de indeplinire a cerintei mentionate in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu facea dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018 si a acordat termen de raspuns de 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E se mentioneaza faptul ca ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor de servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (se va respecta formularul aferent din sectiunea formulare).

La pct. 12 sectiunea H din anunt se precizeaza faptul ca asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare, ca si liderul de asociere.

In cadrul ofertei depuse de asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L., comisia de evaluare a identificat doar declaratia privind lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani semnata de ROMOLD S.R:L. in calitate de asociat fara insa a identifica aceasta declaratie din partea liderului de asociere.

Documentele justificative privind experienta similara sunt depuse doar din partea asociatului insa avand in vedere faptul ca in cazul asocierii se iau in considerare resursele tuturor membrilor grupului, nu se impune sa se depuna astfel de documente si din partea liderului.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L.

In acest sens a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuiau transmise in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 3 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul ROMOLD S.R.L. – asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. comisia de evaluare a identificat documentul constatator nr. 73472/22.02.2017 emis de consiliul judetean constanta pentru contractul nr. 1534/21.01.2016, avand ca obiect servicii de paza la obiectivele realizate in cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca acest contract a fost reziliat si au existat prejudicii sau pagube.

Avand in vedere faptul ca ofertantul a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le revenea in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016. In acest sens s-a acordat un termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 12.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuia transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 08.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6593/08.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 5393/02.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6593/08.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Solicita ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta mentionata in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu face dovada inexistentei unor datorii restante la momentul prezentarii pentru sediile secundare / punctele de lucru ce apar autorizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Finante Publice Locale Vaslui nr. 704/08.01.2018 doar pentru sediul social din Vaslui str. Razboieni nr. 18, precum si pentru sediul din Vaslui, Moara Grecilor, insa nu si pentru punctele de lucru /sedii secundare autorizate precizate in certificatul constatator nr. 1146/18.01.2018.

 

 

Ofertantul mentioneaza faptul ca atasat depune certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local pentru punctele de lucru ale asociatului ROMOLD S.R.L.

Depune certificatul de atestare fiscala eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Tulcea nr. 11064/07.02.2018 si certificatul de atestare fiscala eliberat de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi nr. 1177/07.02.2018.

Nu este cazul

2.

Comisia de evaluare a solicitat asocierii ROMOLD SECURITY S.R.L. – ROMOLD S.R.L. sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L.

 

Ofertantul invoca prevederile art. 185/Legea nr. 98/2016 conform carora in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. De asemenea mentioneaza ca nu se impune sa se depuna aceste documente si din partea liderului, fiind suficienta indeplinirea acestei cerinte de catre asociatul ROMOLD S.R.L.

Nu depune niciun alt document

Comisia de evaluare sublinieaza faptul ca prin solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018 nu s-a cerut sa se depuna documente justificative care sa sustina experienta similara si din partea liderului asocierii, intrucat aceasta este demonstrata de asociat, iar pentru indeplinirea criteriului privind experienta similara se iau in considerare resursele tuturor membrilor asocierii. Comisia de evaluare a pus in vedere faptul ca liderul asocierii nu a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10 conform solicitarii din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018: “asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare ca si liderul de asociere”, motiv pentru care revine cu o noua solicitare in acest sens

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 5393/02.02.2018, ofertantul asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. a transmis prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 6593/08.02.2018.

Referitor la solicitarea de clarificari privind justificarea indeplinirii cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – dintre care figureaza si lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani, in conditiile in care nu a fost depus acest document decat din partea asociatului ROMOLD S.R.L., ofertantul declara faptul ca nu se impune sa se depuna astfel de documente si din partea liderului.

Comisia de evaluare a mentionat faptul ca prin solicitarea de clarificari nr. 5393/02.02.2018 nu s-a cerut ofertantului sa depuna documente justificative care sa sustina experienta similara si din partea liderului asocierii, intrucat aceasta este demonstrata de asociat, iar pentru indeplinirea criteriului privind experienta similara se iau in considerare resursele tuturor membrilor asocierii. Prin resurse se inteleg documente justificative care demonstreaza indeplinirea cerintei privind experienta similara (contracte, recomandari, sau alte documente justificative care demonstreaza prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani in valoare de minim 1.200.000 lei), in niciun caz nu se refera la declaratiile ce trebuie depuse de fiecare asociat si de liderul de asociere. Comisia de evaluare a pus in vedere ofertantului faptul ca liderul asocierii nu a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10 conform solicitarii din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018: “asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la conditii de participare ca si liderul de asociere”.

Daca s-ar interpreta cerinta stabilita la sectiunea H, pct. 12 in sensul ca prin documentele ce trebuie prezentate de toti membrii asocierii se intelege ca fiind doar licente, avize, ISO-uri, autorizatii etc (conform justificarii ofertantului), ar fi insemnat ca nu este obligatorie depunerea de declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si 167, art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, atat de catre liderul de asociere cat si de catre asociati (interpretare gresita). Mai mult decat atat pentru autorizatii legiuitorul precizeaza chiar faptul ca aceasta se poate depune doar de catre unul dintre membrii daca respectivul membru executa partea din contract pentru care este solicitata autorizatia ( art. 51 din |H.G. nr. 395/2016), fiind o resursa care in cazul respectiv se ia in considerare ca fiind suficienta pentru indeplinirea cerintei raportat la intreaga asociere.

Documentele solicitate la sectiunea CONDITII DE PARTICIPARE ce trebuiau a fi prezentate atat de asociat cat si de liderul de asociere privesc declaratiile solicitate printre care figureaza si declaratia privind lista principalelor prestari servicii – formularul 10.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i-a pus in vedere ofertantului sa justifice indeplinirea cerintei stabilite la pct. 12 sectiunea E coroborata cu cerinta stabilita la pct. 12 sectiunea H din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 privind depunerea atat de catre asociat cat si de catre lider a documentelor solicitate la conditii de participare – respectiv lipsa declaratiei privind lista principalelor prestari servicii realizate in ultimii trei ani – formularul 10 pentru liderul de asociere ROMOLD SECURITY S.R.L. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

Pentru asocierea S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 6321/07.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 12.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail si prin depunere la registratura, raspunsul inregistrat sub nr. 6967/12.02.2018.

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 6321/07.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 6967/12.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Avand in vedere faptul ca Romold S.R.L. a depus declaratia privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, in cadrul careia pe de o parte confirma faptul ca nu si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce le reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice incheiat anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile, iar pe de alta parte cele declarate vin in contradictie cu informatiile furnizate in cadrul documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice si sa demonstreze pentru asociatul ROMOLD S.R.L. neincadrarea in situatia prevazuta la art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016.

 

 

Ofertantul mentioneaza ca asociatul ROMOLD S.R.L.a contestat in instanta  notificarea de reziliere a contractului 1534/21.01.2016 si a solicitat anularea ei. De asemenea precizeaza faptul ca s-a aflat pe rolul Tribunalului Constanta dosarul cu numarul 6859/118/2016| avand ca obiect cererea de anulare a notificarii. Instanta de fond a admis cererea inaintata si a dispus anularea notificarii din data de 09.08.2016, prin care s-a dispus unilateral rezilierea contractului.

Ofertantul specifica faptul ca in momentul in care hotararea dispusa in dosarul nr. 6859/118/2016 va deveni definitiva, societatea va putea face demersuri pentru anularea tuturor documentelor emise in dezacord cu dispozitivul ei, inclusiv anularea certificatului constatator. Ofertantul sustine faptul ca asociatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016, atata timp cat nu a fost emisa o decizie contrara si definitiva, prin care sa se stabileasca ca se respimge actiunea formulata si ca se mentine notificarea de reziliere cu nr. 20191/09.08.2016.

Depune notificarea nr. 20191/09.08.2016, cererea de chemare in judecata, extras de pe portalul instantelor, unde apare solutia pronuntata in dosarul nr. 6859/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta. Avand in vedere documentele depuse, comisia de evaluare apreciaza ca acestea nu pot fi considerate dovezi plauzibile, prin care operatorul economic isi poate dovedi credibilitatea, pentru a putea fi acceptat ca participant in cadrul procedurilor de atribuire viitoare.

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare considera necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care sa i se puna in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentului constatator negativ nr. 73472/22.02.2017.

 

 

În conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice operator economic care „și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile”. Astfel, pentru a fi exclus dintr-o procedură de atribuire, în temeiul art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic trebuie:

− fie să-și fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

 − fie să-și fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune, încheiat anterior;

și, în același timp, respectivele încălcări să fi condus:

− fie la încetarea anticipată a respectivului contract,

− fie la plata de daune-interese,

− fie la alte sancțiuni comparabile cu una dintre cele două sus-menționate.

Autoritatea contractantă s-a prevalat de existența documentului constatator pentru a verifica daca ofertantii se afla sau nu in situatii de excludere prevazute de legea achizitiilor publice pentru a evita repetarea unor situații care ar putea sa o puna în imposibilitatea de a finaliza in bune conditii contractul de achizitii publice și care i-ar putea cauza posibile prejudicii asemănătoare.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, stabileşte prin art. 167, situaţiile în care comisia de evaluare poate dispune excluderea ofertantului, printre care și situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), respectiv: „operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile".

În acelaşi timp, alin. (8) al art. 167 din Legea 98/2016, aduce următoarele precizări: „în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevazute in contract. ".

Dispoziţiile citate mai sus, din cadrul Legii nr. 98/2016, sunt completate de dispoziţiile alin. (8) al art. 166 din H.G. 395/2016 astfel: „(8) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege". În plus, aliniatele: (1), (2) (3) și (5) ale art. 171 din Legea 98/2016 aduc următoarele precizări suplimentare: „(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol “în cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire”.

La alin (5) al aceluiasi articol se mentioneaza faptul ca “în cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie/acord cadru sau a unui contract de concesiune, .situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 si 167 nu sunt aplicabile:

 1. b) dacă, în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167 a expirat o perioadă de 3 ani de la data aparitiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

Așadar, potrivit dispoziţiilor legale citate mai sus, se pot desprinde următoarele aspecte principale:

 1. Pentru aplicarea motivului de excludere prevăzut de art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale;

 - încălcarea obligaţiilor principale să fi intervenit în derularea unuia dintre următoarele tipuri de contracte încheiate anterior: contract de achiziţii publice, contract sectorial, contract de concesiune.

- încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale să fi condus la una din următoarele consecinţe (sancţiuni): încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese, alte sancţiuni comparabile.

 1. Condiţiile cumulative arătate sunt completate de precizarea adusă prin art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, precizare citată mai sus, în sensul că perioada de timp scursă de la momentul la care s-au petrecut evenimentele (încălcările obligațiilor principale) să nu fi depăşit o perioadă de 3 ani. Dat fiind ca acel contract a fost reziliat in data de 09.08.2016, comisia de evaluare consemneaza faptul ca nu s-a depasit aceasta perioada de 3 ani.

Astfel, comisia de evaluare apreciază că, în situatia analizata, prima condiţie – şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior – instituită de prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 este indeplinita, mijlocul de probă în acest scop fiind documentul constatator.

 Referitor la cea de-a doua condiţie impusă de art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/2016 – aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract - din analiza documentului constatator nr. 73472/22.02.2017, comisia de evaluare reţine faptul că acel contract a fost reziliat anticipat, solicitandu-se plata de daune interse. Documenul constatator în referinţă indică, dincolo de orice echivoc, aspectul că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale a atras un prejudiciu pentru autoritatea în cauză.

In cazul asociatului ROMOLD S.R.L., comisia de evaluare retine faptul ca, intrucat acesta nu a fost de acord cu notificarea de reziliere primită din partea autorității contractante emitente a documentului constatator negativ, prin care i-a fost adus la cunoștință pretinsul prejudiciu aferent presupusei neîndepliniri pentru care a fost emis documentul constator, aceasta a atacat în instanță notificarea nr. 20191/09.08.2016 de reziliere a contractului nr. 1534/21.02.2016.

Cu toate acestea, ofertantul nu și-a demonstrat credibilitatea prin dovezile prezentate, respectiv prin litigiul declanşat împotriva autorității contractante, litigiu finalizat in prima faza (in fond) avand solutia de admitere in parte actiunii, respectiv anularea notificarii din data de 09.08.2016 prin care autoritatea contractanta a dispus unilateral rezilierea contractului nr. 1534/21.02.2016.

In raspunsul ofertantului inregistrat sub nr. 6967/12.02.2018 la solicitarea de clarificari nr. 6321/07.02.2018, acesta mentioneaza faptul ca asociatul ROMOLD S.R.L. a contestat notificarea de reziliere, insa nu a solicitat in cadrul actiunii inaintate si anularea documentelor emise in baza acestei notificari, printre care figureaza si documentul constatator negativ nr. 73472/22.02.2017, demersuri pe care intentioneaza sa le intreprinda ulterior, dupa ramanerea definitiva a hotararii pronuntate in dosarul nr. 6859/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta.

În concluzie, asociatul ROMOLD S.R.L. nu este în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive care să fi anulat documentul constatator emis de autoritatea contractanta Consiliul Judetean Constanta.

Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare apreciaza că asociatul ROMOLD S.R.L. nu face dovada neincadrarii în motivul de excludere prevăzut de art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea 98/2016., întrucât și-a încălcat în mod grav obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţie publica, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, generarea unor daune și/sau a altor sancţiuni comparabile, iar solutia Tribunalului Constanta nu priveste documentul constatator negativ emis de autoritatea contractanta, nefiind nici o solutie definitiva, respectiv putand fi atacata cu recurs si modificata de instant de recurs competenta.

Incidente în situatia respectiva sunt dispozițiile art. 166 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 potrivit cărora: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

(...) b) pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decat contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent.

(3) Autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:

 1. a) să elibereze un exemplar al documentului constatator contractantului;
 2. b) să păstreze un exemplar la dosarul achiziţiei sectoriale.

(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

Astfel, cum rezultă din aceste dispoziții, autoritatea poate să emită un document constatator din care să rezulte îndeplinirea ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Susținerile ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv lipsa de valoare a documentului constatator ca urmare a admiterii actiunii in fata instantei de fond, nu vor fi reținute, întrucât comisia de evaluare nu se poate pronunța cu privire la legalitatea documentului constatator, iar potrivit art. 166 alin. (4) din HG nr. 395/2016 „Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în conditiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul,.. persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”, iar conform art. 15 alin. (1) din aceeaşi lege suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se putea formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

Din analiza coroborată a textelor legale mai sus prezentate rezultă că documentele constatatoare, pe care autoritatea contractantă este obligată să le emită, sunt considerate acte administrative ce prezintă o situaţie de fapt, rolul lor fiind acela de a oferi informaţii cu privire la capacitatea unui ofertant de a-şi îndeplini în mod corespunzător obligaţiile contractuale, fără a aduce prejudicii autorităţii contractante.

Fiind vorba de un act administrativ unilateral, acesta, potrivit legii contenciosului administrativ, se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, trăsături care constituie fundamentul caracterului executoriu.

Suspendarea efectelor actului administrativ poate fi dispusă de instanţa de judecată în condiţiile reglementate de art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care, la rândul său, se bazează pe prezumţia autenticităţii şi veridicităţii, în acelaşi timp fiind şi executoriu din oficiu.

Pe de alta parte, neexistand o hotarare definitiva si irevocabila pentru documentul constatator, acesta fiind un act administrativ ce are caracter executoriu, dacă nu a fost suspendat de instanţă, comisia de evaluare consideră că dispoziţiile acestuia produc efecte din momentul emiterii lui.

Din informaţiile de mai sus, reiese că asociatul ROMOLD S.R.L. a solicitat si a castigat in prima instanta dreptul de anulare a notificarii, insa nu reiese ca acesta a cerut si a obtinut suspendarea documentului constatator negativ, conform art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Asadar comisia de evaluare considera ca in cazul in care ofertantul nu face dovada suspendarii si ulterior anularii actului administrativ – document constatator nr. 73472/22.02.2017, acesta îşi produce efectele, autoritatea contractantă fiind obligata sa aplice prevederile art. 167 lit. g) din Legea nr. 98/201.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a considerat necesar a se reveni cu o noua solicitare de clarificari prin care i s-a pus in vedere ofertantului sa demonstreze neincadrarea in prevderile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv sa depuna documente justificative privind anularea / suspendarea documentului constatator negativ nr. 73472/22.02.2017. S-a acordat in acest sens termen de raspuns 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 16.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuie transmis in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 2 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 5225 / 01.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L.

 

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A - documente suport s-a solicitat:

”Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta cazierul judiciar valabil la momentul prezentarii”.

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care s-a solicitat acestuia sa precizeze cum va indeplini cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A, in conditiile in care nu a depus documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii. In acest sens s-a acordat ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunile B si C s-a solicitat operatorilor economici sa depuna declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016 . In acest sens operatorii economici aveau obligatia de a completa si prezenta declaratia aferenta din sectiunea Formulare.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus declaratia solicitata insa comisia de evaluare constata faptul ca in cadrul acesteia este precizata procedura de atribuire “procedura simplificata”, iar data de deschidere este 24.01.2018, desi atat in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, cat si in norma proprie, publicate pe site-ul institutiei www.dasib.ro, se mentioneaza faptul ca procedura organizata este propria procedura simplificata (avand temei legal prevederile 101 alin. 2 din H.G. nr. 395/2016).

Pe de alta parte, prin adresa nr. 2179/16.01.2018 s-a publicat pe site-ul institutiei o erata de prelungire a datei de depunere a ofertelor pana in 25.01.2018, ora 11:00, iar prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 3125/22.01.2018 s-a precizat faptul ca operatorii economici trebuie sa tina cont de acest ultim termen.

Avand in vedere cele anterior mentionate, comisia de evaluare a solicitat ofertantului DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata), cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018). In acest sens s-a acordat termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus certificatul de atestare fiscala eliberat de Serviciul Fiscal Municipal Tarnaveni nr. 45369/24.10.2017.

Avand in vedere faptul ca certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoanele juridice, 30 de zile de la data eliberarii, respectiv pana in data de 24.11.2017, comisia de evaluare constata faptul ca la data depunerii ofertei (deschiderii ofertei) certificatul de atestare fiscala nr. 45369/24.10.2017 nu mai era valabil.

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu depune documentul justificativ – certificat de atestare fiscala care atesta faptul ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul general consolidat valabil la momentul prezentarii. In acest sens a acordat ofertantului un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B s-a solicitat ca operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) sa prezinte:”certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. certificat de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale nici pentru sediul social, nici pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu depune documentele justificative solicitate. In acest sens a acordta ofertantului termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018.

 

In anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E s-a mentionat faptul ca: ofertantul trebuie sa prezinte lista prestarilor servicii realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani... insotita de certificate / documente pentru cele mai importante servicii prestate. Certificarile (documente constatatoare/procese verbale de receptie/contracte /recomandari sau alte asemenea documente) trebuiau emise sau contrasemnate de beneficiar... care probeaza indeplinirea celor asumate in declaratia privind lista principalelor prestari servicii. De asemenea ofertantii trebuiau sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata a fost de minim 1.200.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte de prestari servicii.

Ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. a depus declaratia privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 ani, in cadrul careia sunt nominalizate doua contracte dintre care:

-contract de prestari servicii paza umana, monitorizare si interventie rapida incheiat cu S.C. Cecsat S.A. in valoare de 612.138 lei, avand perioada de derulare a contractului 01.01.2015-31.01.2018

-contractul de prestari servicii paza umana incheiat cu Ruck Ventilatoare S.R.L. in valoare de 601.335 lei, avand perioada de derulare 01.01.2015-31.01.2018

In sustinerea celor declarate, ofertantul a depus contractul de prestari servicii nr. 86/22.05.2009 incheiat cu Gecsat S.A., in cadrul caruia se mentioneaza pretul contractului de 13.000 lei fara TVA/luna, insotit de actul aditional nr. 7/05.01.2015, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.01.2015, pretul se majoreaza cu 1000 lei/luna fara TVA, respectiv acesta va fi 14.394 lei/luna fara T.V.A., de actul aditional nr. 8/09.05.2016, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.05.2016, pretul contractului se majoreaza cu 15% si este de 16.553 lei/luna fara TVA., de actul aditional nr. 9/15.03.2017, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca pretul contractului se majoreaza cu 9,5 % si este de 18.124 lei/luna fara T.V.A..

De asemenea s-a depus contractul de prestari servicii nr. 91/06.08.2009 incheiat cu Ruck Ventilatoare S.R.L., avand pretul de 3500 lei/luna fara T.V.A., insotit de actul aditional nr. 1/13.01.2011, actul aditional nr. 2/2013, actul aditional nr. 3/2013, actul aditional nr. 4/2013, actul aditional nr. 5, act aditional nr. 6, act aditional nr. 7/2014 (care se raporteaza la perioade ce nu se incadreaza in ultimii trei ani calculati inainte de data limita de depunere a ofertelor), actul aditional nr. 8/05.01.2015, in cadrul caruia se mentioneaza faptul ca incepand cu data de 01.01.2015, pretul contractului se majoreaza cu 675 lei/luna fara T.V.A. (pretul anterior aprobat fiind de 14.190 lei fara T.V.A.), respectiv incepand cu data de 01.07.2015, pretul convenit se majoreaza cu 675 lei/luna fara T.V.A.

Avand in vedere faptul ca din analiza documentelor depuse, in urma calculelor efectuate raportat la datele furnizate, nu se facea dovada indeplinirii cerintei privind valoarea cumulata de minim 1.200.000 lei (pentru ultimii trei ani) la nivelul celor doua contracte de prestari servicii similare, comisia de evaluare a solicitat ofertantului DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. sa demonstreze cum indeplineste cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E.

In acest sens, a acordat un termen de raspuns 4 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarilor de clarificari prin intermediul adresei de e-mail, respectiv pana in data de 08.02.2018. Raspunsul la solicitarile de clarificari trebuiau transmise in termen la adresa de e-mail a Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / registratura institutiei din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu.

 

 

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 4 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 6314 / 07.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

 

Pentru ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 5391/02.02.2018, in cadrul careia s-a pus in vedere ofertantului sa clarifice urmatoarele aspecte sesizate de catre comisia de evaluare:

 1. Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. cazierul judiciar, motiv pentru care a solicitat ofertantului sa precizeze cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea A, in conditiile in care nu a depus documentul suport - cazier judiciar valabil la momentul prezentarii.
 2. Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa retransmita declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 in Legea nr. 98/2016, cu modificarea corespunzatoare a tipului de procedura utilizata (propria procedura simplificata), cat si a datei limita de depunere a ofertelor (25.01.2018).
 3. Comisia de evaluare a solicitat ofertantului sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu a depus documentul justificativ – certificat de atestare fiscala care atesta faptul ca nu are datorii restante la bugetul general consolidat, valabil la momentul prezentarii
 4. Comisia de evaluare nu a identificat in cadrul ofertei depuse de catre DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. certificatul de atestare fiscala (valabil la momentul prezentarii) privind impozitele si taxele locale nici pentru sediul social, nici pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa justifice cum intelege sa indeplineasca cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea B, in conditiile in care nu a depus documentele justificative solicitate.
 5. In urma calculelor efectuate raportat la datele furnizate de DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. S.R.L., comisia de evaluare a constatat faptul ca ofertantul nu a facut dovada indeplinirii cerintei privind valoarea cumulata de minim 1.200.000 lei (pentru ultimii trei ani) la nivelul celor doua contracte de prestari servicii similare prezentate, motiv pentru care i-a solicitat acestuia sa demonstreze cum indeplineste cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018, la pct. 12 sectiunea E.

Pentru clarificarea aspectelor sesizate, comisia de evaluare a acordat termen de raspuns 4 zile lucrătoare, în conformitate cu art. 134 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 si cu precizarile din norma proprie, respectiv pana in data de 08.02.2018.

Intrucat ofertantul nu a raspuns solicitarii de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, comisia de evaluare a aplicat prevederile art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016 conform carora:

“În cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări/completări ale documentelor prezentate, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

Întrucât comisia de evaluare a solicitat clarificări ale documentelor prezentate de ofertantul DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L, iar acesta nu a transmis în termenul precizat clarificările solicitate, potrivit prevederilor art. 134 alin. 5 din H.G. nr. 395/2016, oferta depusă de acesta este considerată inacceptabilă.

 

In cadrul sedintei de evaluare nr. 5 etapa I, consemnata in procesul verbal nr. 8285/ 19.02.2018, comisia de evaluare a procedat la analiza modului de indeplinire de catre ofertanti a criteriilor de calificare, inclusiv ca urmare a raspunsurilor transmise de ofertanti raportat la solicitarile de clarificari inaintate de autoritatea contractanta, constatandu-se urmatoarele:

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7112/12.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 15.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7719/15.02.2018.

 

Nr. crt.

Solicitare de clarificari inaintata de autoritatea contractanta nr. 7112/12.02.2018

Raspunsul ofertantului raportat la solicitarea de clarificari inaintat de autoritatea contractanta nr. 7719/15.02.2018

Document justificativ transmis

Solicitare de clarificari suplimentara

1.

Comisia de evaluare analizand documentele depuse a constatat ca valorile mentionate in lista principalelor prestari servicii nu pot fi verificate raportat la datele ce rezulta din documentele justificative depuse de TOTAL PROTECTOR S.R.L., motiv pentru care a revenit cu o noua solicitare de clarificari prin care i s-a solicitat ofertantului sa demonstreze faptul ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care sa reiasa clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii

Ofertantul depune documente justificative, printre care figureaza si lista principalelor prestari servicii  modificata, referitor la care face mentiunea ca datorita unor greseli de calcul sunt obligati sa o retransmita cu corectarile si dovezile aferente.

Depune contractul de servicii nr. 1746/17.06.2015, incheiat cu Muzeul National Brukenthal avand pretul unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A., avand durata de 01.07.2015-31.12.2015, cu actul aditional nr. 4267/29.12.2015 privind prelungirea duratei pana la data de 31.01.2016, actul aditional nr. 267/29.01.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 29.02.2016, actul aditional nr. 606/26.02.2016, privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2016, actul aditonal nr. 977/01.04.2016 privind prelungirea duartei contractului pana in data de 30.04.2016, actul aditional nr. 1501/29.04.2016 privind prelungirea duratei pana in data de 31.05.2016, raport facturi pentru clientul MUZEUL NATIONAL BRUKENTHAL SIBIU. Ofertantul depune de asemenea contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara TV.A. pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, cu actul aditional 1 inregistrat sub nr. 11459/22.12.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2017, recomandare si raport facturi pentru clientul COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA. De asemenea depune actul aditional 1 inregistrat sub nr. 10456/21.12.2015 la contractul de servicii nr. 3129/28.04.2015 incheiat cu complexul Nationaal Muzeal Astra, in cadrul caruia se mentioneaza ca se prelungeste durata contractului pana in 30.04.2016, iar pretul convenit pentru prestarea serviciilor in perioada 01.01.2016-30.04.2016 este de 127.596 lei fara T.V.A.

 

Nu este cazul

 

In urma solicitarilor de clarificari inaintate de autoritatea contractanta nr. 7112/12.02.2018, ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a transmis in termen prin intermediul adresei de e-mail raspunsul la solicitarea de clarificari inregistrat sub nr. 7719/15.02.2018.

Referior la solicitarea de clarificari privind demonstrarea faptului ca sumele contractate pot fi sustinute de documente justificative din care sa reiasa clar corespondenta cu sumele declarate in lista principalelor prestari servicii ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L. a depus urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 1746/17.06.2015, incheiat cu Muzeul National Brukenthal avand pretul unitar de 9,5 lei/ora/agent fara T.V.A., avand durata de 01.07.2015-31.12.2015, cu actul aditional nr. 4267/29.12.2015 privind prelungirea duratei pana la data de 31.01.2016, actul aditional nr. 267/29.01.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 29.02.2016, actul aditional nr. 606/26.02.2016, privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2016, actul aditonal nr. 977/01.04.2016 privind prelungirea duartei contractului pana in data de 30.04.2016, actul aditional nr. 1501/29.04.2016 privind prelungirea duratei pana in data de 31.05.2016, raport facturi pentru clientul MUZEUL NATIONAL BRUKENTHAL SIBIU.,

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca ofertantul a modificat lista principalelor prestari servicii, iar pentru contractul incheiat cu Muzeul National Brukenthal suma initiala declarata de 718.884 lei devine 721.316 lei, iar perioada de derulare declarata initial 01.07.2015-31.12.2015 devine 01.07.2015-31.05.2016.

Din contractul depus cu actele aditionale nu reiese faptul ca suma contractata corespunde cu suma declarata in lista principalelor prestari servicii (modificata in cursul evaluarii) de 721.316 lei fara T.V.A. (intrucat pretul contractului este 9,5 lei/ora/agent, iar comisia de evaluare nu are toate datele necesare pentru a calcula valoarea totala fara a cunoaste cati agenti desfasoara activitatea, cate ore sunt prestate etc, iar in actele aditionale depuse nu se face nicio referire cu privire la valoarea contractului sau la valoarea perioadei de prelungire a contractului), insa ofertantul depune in sustinerea valorii declarate, un raport al facturilor inregistrate pentru clientul Muzeul National Brukenthal in care sunt inregistrate facturi din perioada 27.07.2015-27.05.2016 in valoare de 721.316 lei fara T.V.A.

Ofertantul depune in cadrul raspunsului la solicitarile de clarificari nr. 7719/15.02.2018 si urmatoarele documente justificative:

- contractul de servicii nr. 3927/26.04.2016 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 318.420 lei fara TV.A. incheiat pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, cu actul aditional 1 inregistrat sub nr. 11459/22.12.2016 privind prelungirea duratei contractului pana in data de 31.03.2017, recomandare si raport facturi pentru clientul COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA.

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca raportat la valoarea contractului stabilita pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016, valoarea aferenta calculata/luna este de 318.420 lei / 8 luni = 39.802,50 lei/luna. Avand in vedere faptul ca prelungirea contractului s-a realizat pentru o perioada de 3 luni, valoarea aferenta prelungirii este de 39.802,50 lei/ luna x 3 luni = 119.407.50 lei, valoarea totala rezultata din documentele depuse fiind de 437.827,50 lei

- contractul de servicii 3129/28.04.2015 incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 255.192 lei  fara T.V.A. aferenta perioadei 01.05.2015-31.12.2015, actul aditional 1 inregistrat sub nr. 10456/21.12.2015 la contractul de servicii nr. 3129/28.04.2015, in cadrul caruia se mentioneaza ca se prelungeste durata contractului pana in 30.04.2016, iar pretul convenit pentru prestarea serviciilor in perioada 01.01.2016-30.04.2016 este de 127.596 lei fara T.V.A.

Din analiza documentelor, comisia de evaluare constata faptul ca raportat la valoarea contractului stabilita pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015 si valoara aferenta prelungirii duratei contractului, valoarea totala rezultata din documentele depuse fiind de 255.192 lei + 127.596 lei = 382.788 lei fara TVA

Comisia de evaluare constata ca in lista principalelor prestari servicii s-a declarat initial un contract incheiat cu complexul National Muzeal Astra in valoare de 868.378 lei incheiat pentru perioada 01.05.2015-30.04.2017, iar ulterior in urma solicitarilor de clarificari ofertantul a modificat lista privind experienta similara fiind mentionat contractul de servicii paza incheiat cu Complexul National Muzeal Astra in valoare de 820.615,50 lei cu o perioada de derulare din 01.05.2015-31.03.2017.

In sustinerea documentelor justificative transmise, ofertantul depune si un raport al facturilor inregistrate pentru clientul Complexul National Muzeal Astra in care sunt inregistrate facturi din perioada 02.06.2015-30.03.2017 in valoare de 820.615,50 lei fara T.V.A.

Comisia de evaluare analizand documentele depuse pentru Complexul National Muzeal Astra, constata ca raportul facturilor transmis de ofertant contine date cu privire la valorile cumulate aferente celor doua contracte incheiate cu acesta din urma.

Intrucat cerinta stabilita in anuntul de participare nr. 954/09.01.2018 la pct. 12 lit. E viza demonstrarea unei experiente similare in ultimii 3 ani in valoare de minim 1.200.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte de servicii similare, comisia de evaluare nu a putut sa ia in considerare decat valoarea cumulata ori a contractului incheiat cu Muzeul Brukenthal impreuna cu unul dintre contractele incheiate cu Complexul National Muzeal Astra, ori valoarea cumulata a celor doua contracte incheiate cu Complexul National Muzeal Astra

Intrucat valoarea ce rezulta din raportul facturilor pentru clientul Muzeul National Brukenthal este de 721.316 lei, iar valoarea aferenta unuia dintre contractele incheiate cu Complexul National Muzeal Astra este de 437.827,50 lei (comisia a luat in considerare valoarea cea mai mare declarata), comisia a constatat ca raportat la valoarea cumulata a maxim 2 contracte ofertantul nu face dovada experientei similare de minim 1.200.000 lei. Nici valoarea cumulata a ambelor contracte incheiate cu complexul National Muzeal Astra nu ating nivelul minim solicitat de 1.200.000 lei.

Pe de alta parte, in lista principalelor prestari servicii transmisa de ofertant este mentionat contractul incheiat cu SDEE Transilvania Sud S.A. in valoare de 605.400 lei pentru care ofertantul depune doar o recomandare din care nu reiese ca suma declarata este cea contractata, nefiind depus niciun alt document justificativ in acest sens.

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L. . s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7334/13.02.2018, in urma careia s-a transmis in termen (termen limita 16.02.2018, inclusiv) prin intermediul adresei de e-mail raspunsul inregistrat sub nr. 7945/15.02.2018.

Referitor la solicitarea de clarificari privind demonstrarea neincadrarii in prevederile art. 167 lit. g din Legea nr. 98/2016, respectiv solicitarea de depunere a unor documente justificative privind anularea / suspendarea documentelor constatatoare negative nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017), ofertantul mentioneaza ca OK GUARD a primit licenta pentru prestari servicii cu intarziere de la IGPR, fapt ce nu poate fi considerat o incalcare grava sau repetata a obligatiilor contractuale, ca beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana cand exista o hotarare definitiva si irevocabila contrara. De asemenea se precizeaza faptul ca au propus cesiunea contractului pentru perioada in care nu au avut licenta, operatiune pe care o considera prefect legala, insa autoritatile contractante emitente ale documentelor constatatoare negative au refuzat sa accepte cesiunea, urmand ca acestea sa se justifice in fata instantelor de judecata.

Ofertantul a declarat ca din pacate nu exista hotarari definitive in aceste cazuri si nu se face vinovat de termenele mari acordate de instanta, iar faptul ca a fost impiedicat sa execute contractul prin cesiune nu reprezinta o incalcare a prevederilor legale.

Comisia de evaluare a constatat faptul ca ofertantul nu demonstreaza in niciun mod anularea sau suspendarea documentelor constatatoare nr 78707/28.04.2017 si nr.86974/02.08.2017 (1093/31.03.2017), iar analiza sustinerilor privind vinovatia sau nevinovatia ofertantului excede atributiilor comisiei, care nu se poate pronunta asupra legalitatii documentelor constatatoare negative respective, documente ce sunt acte administrative unilaterale si se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, dispoziţiile acestora producand efecte din momentul emiterii lor.

 

Pentru ofertantul asocierea ROMOLD SECURITY S.R.L. – S.C. ROMOLD S.R.L. s-a inaintat solicitarea de clarificari nr. 7336/13.02.2018, in urma careia ofertantul a transmis prin intermediul adresei de e-mail in termen (in data de 16.02.2018) raspunsul nr. 8180/19.02.2018.

Comisia de evaluare a fost sesizata prin nota interna nr. 8085/16.02.2018 inaintata de Serviciul Finante, Buget, Salarizare cu privire la aprobarea bugetului in forma finala, rectificarile aduse au fost in defavoarea autoritatii contractante in sensul diminuarii drastice a acestuia la aproape toate articolele bugetare. Astfel pentru achizitia de servicii de paza fondurile aprobate in buget sunt in suma de 752.360 lei (inclusiv T.V.A), respectiv 632.235,29 lei fara T.V.A., mult inferioare sumei estimate ce a stat la baza derularii propriei proceduri simplificate de 1.001.672 lei fara T.V.A. pentru anul 2018, respectiv 1.295.180 lei fara T.V.A., calculata avand in vedere si posibilitatea de prelungire a duratei contractului pana in data de 31.03.2019.

 

Din punct de vedere al legislației în materie, iniţierea şi derularea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor, autoritatea contractantă urmând a avea în vedere înainte de încheierea contractului respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, respectiv Legea nr. 500/2002 şi Ordinul nr.1.792 din 24 decembrie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire după elaborarea şi aprobarea documentaţiei de atribuire precum şi a documentaţiei suport respectiv: declaraţia privind funcţiile de decizie în cadrul autorităţii contractante/reprezentare şi strategia de contractare. Mai mult, majoritatea documentelor întocmite în etapa de planificare/pregătire a procesului de achiziţie publică se elaborează înainte de aprobarea bugetului instituţiei, în baza bugetului previzionat, respectiv a anticipărilor cu privire la resursele de finanţare care pot fi alocate/identificate. Astfel, Referatul de necesitate, documentul care cuprinde necesităţile de produse/servicii/lucrări şi preţul unitar/total al acestora, se elaborează, ca regulă generală, conform art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor. De asemenea, Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, conform art. 11 alin. (3) din norme, tot în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acesta. Programul anual al achiziţiilor publice, parte a strategiei anuale de achiziţie publică, se elaborează, conform art. 12 alin. (3) şi (4) din norme, în baza „anticipărilor cu privire la resursele de finanţare ce urmează a fi identificate” şi se actualizează în funcţie de fondurile aprobate. De asemenea, Strategia de contractare face trimitere la Programul anual al achiziţiilor publice - varianta iniţială/modificată.

În ceea ce priveşte documentaţia de atribuire şi anunţul prin care este iniţiată o procedură de atribuire, se poate constata că în cadrul acestora trebuie precizate „Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante”, care permite indicarea generală a sursei de finanţare previzionate, fără indicarea documentelor relevante privind aprobarea fondurilor care vor fi alocate execuţiei contractului de achiziţie.

Comisia de evaluare analizand situatia a constatat faptul că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv rezultă din prevederile legale privind finanţele publice. Astfel, în ceea ce priveşte semnarea contractelor de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice, potrivit căreia angajarea cheltuielilor de către ordonatorul de credite cu depăşirea limitelor creditelor bugetare aprobate sau fără să existe prevăzut creditul bugetar este interzisă şi constituie infracţiune.

De asemenea, normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinului MFP nr. 1792/2002, dispun în mod clar „Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar”.

Potrivit prevederilor art.212 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire in urmatoarele cazuri:

 1. a) daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio oferta admisibila,
 2. b) daca au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare,
 3. c) daca incalcari ale prevederilor legale (potrivit alin. 2 al aceluiasi articol prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in care pe parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara incalcarea principiilor achizitiilor publice) afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului,
 4. d) CNSC sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea unor specificatii tehnice/ cerinte din caietul de sarcini ori din alte documente esmise in legatura cu procedura de atribuire astfel incat nu mai poate fi atins in mod corespunzator scopul achizitiei, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere...
 5. e) daca contractul nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul...,

Avand in vedere cele anterior mentionate si tinand cont de faptul ca, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi celorlalte reglementări financiare, nu se pot angaja cheltuieli în absenţa unui credit bugetar acoperitor aprobat, iar autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică şi angaja legal cheltuielile pe care le presupune, nemaiexistând la acest moment sursa de finanţare a lor, comisia de evaluare a propus conducerii prin adresa nr. 8195/19.02.2018 anularea procedurii.

 

Conducerea DGASPC Sibiu a luat act de situatia semnalata si a aprobat anularea procedurii proprii simplificate cu mentiunea sa se reia procedura de indata in acord cu bugetul aprobat pentru aceasta destinatie.

 

Comisia de evaluare prezinta in cadrul acestui raport circumstantele care impun anularea procedurii, fundamentata în drept pe normele art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului cadru în următoarele cazuri:

 1. c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

Asadar raportat la situatia prezentata, în conditiile în care fondurile necesare achiziţiei lipsesc, nu este posibilă semnarea unui contract de achiziţie şi, astfel, angajarea legală a unui credit bugetar. Niciun ofertant nu poate obliga autoritatea să accepte o ofertă şi să semneze contractul cu un preţ fără acoperire în bugetul alocat achiziţiei.

Conform art. 4 şi 61 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice:

- legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;

- sumele aprobate, la partea de cheltuieli [...] în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite;

 - angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Potrivit art. 71 din aceeaşi lege, nerespectarea prevederii conform căreia angajarea cheltuielilor din bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Altfel spus, angajarea cheltuielilor de către ordonatorul de credite cu depăşirea limitelor creditelor bugetare aprobate sau, mai grav, fără să mai existe prevăzut creditul bugetar, este interzisă si constituie infracţiune la disciplina financiară.

Prevederi similare există şi în ceea ce priveşte finanţele publice locale (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 77). Totodată, Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, dispun la fel de clar: "Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar [...].Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare [...]".

În contextul în care, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi celorlalte reglementări financiare, nu se pot angaja cheltuieli în absenţa unui credit bugetar acoperitor aprobat, autoritatea contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică şi angaja legal cheltuielile pe care le presupune, nemaiexistând la acest moment sursa de finanţare a lor.

Chiar dacă la data iniţierii procedurii se previziona existenţa fondurilor pentru achiziţia în cauză, ele au fost diminuate in urma aprobarii bugetului.

Drept urmare a celor de mai sus, comisia de evaluare considera ca sunt intrunite conditiile pentru anularea propriei proceduri simplificate, decizia fiind în acord atât cu prevederile legilor financiare, cât şi cu cele ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

 

    Concluzii şi semnături

 

    Comisia de evaluare, având la bază procesele de evaluare desfăşurate şi relatate în prezentul Raport al procedurii, in temeiul prevederilor art.212 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 hotărăşte:

 

Anularea propriei proceduri simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu, codul de clasificare: CPV 79713000-5, nr. anunt de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP.

 

 

 

    Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi,20.02.2018, la sediul autorităţii contractante.

    Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

    ..........................................................................

                              (motive)

 

Spaţiu destinat observatorilor Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice – Direcţia Generală de control Ex-Ante – Serviciul de Verificare - desemnaţi prin Decizia  

de verificare nr. ......../   (descrierea observaţiilor rezultate din                

activitatea de verificare)

Membrii comisiei de evaluare:

Observatorii desemnaţi:

(numele, prenumele şi semnătură)

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

              Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

 

 

Compartiment Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale                              

Nr.3870 / 25.01.2018

 

PROCES-VERBAL DE SEDINTA NR. 2

de deschidere a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizitii publica avand ca obiect servicii de paza  

 

   

Încheiat astăzi 25.01.2018 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in cadrul procedurii proprii simplificate organizate pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

      Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu                            

       Codul de clasificare:          CPV 79713000-5 

       Nr. anunt de participare nr. 954/09.01.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro in data de 10.01.2018 si anuntul publicitar nr. 148621/10.01.2018 publicat in SEAP

       Valoare totală estimată: 1.001.672 lei – 1.295.180 lei fără T.V.A,

       Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – pret .      

  Factori de evaluare:

Pretul ofertei – 90 de puncte,

Dotari autoturisme interventie - 5 puncte

Timp mediu de interventie - 5 puncte

            Procedura de atribuire este :                                              

             Licitatie deschisa

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa  X

 

Modalitate de desfasurare: procedura off-line

 

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 10 din data de 09.01.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

   Comisia de evaluare a procedat astăzi 25.01.2018 ora 11,20 la sediul autorităţii contractante (Sibiu, str.Mitropoliei nr. 2 jud.Sibiu), la deschiderea ofertelor depuse  si consemnarea elementelor principale ale ofertelor (lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte), inclusiv pretul.

      La prezenta sedinta au participat toti membrii comisiei de evaluare.

Avand in vedere lipsa membrilor Mihaltan Raluca, Munteanu Marius Adrian aflati in concediu de odihna si Roman Bianca aflata in concediu medical, atributiile acestora vor fi preluate de catre membrii de rezerva Bartos Adrian, Curechean Nicoleta si membrul Bocai Simona care le vor indeplini pana la finalizarea procedurii.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016,
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016,
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,
 6. Legea nr. 333/2003 repubicata privind paza obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
 7. Hotararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei. De asemenea mentioneaza faptul ca in cadrul sedintei de deschidere se consemneaza modul de desfasurare a sedintei si aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, urmand ca in cadrul unor sedinte ulterioare sa se procedeze la evaluarea ofertelor. Din partea ofertantului Ciclops Security S.R.L., participa la sedinta d-na Cristina Pandia.

Avand in vedere faptul ca initial s-a mentionat in anuntul de participare si in anuntul publicitar, termenul limita de depunere a ofertelor data de 24.01.20187, ora 11 :00, data care este declarata zi libera nationala, comisia de evaluare a publicat in data de 16.01.2018, o erata inregistrata sub nr. 2179, prin care s-a comunicat prelungirea termenului pana in data de 25.01.2018, ora 11 :00

Comisia de evaluare a constatat faptul ca s-au depus in termenul limita de depunere, respectiv pana in data de 25.01.2018, ora 11:00  un numar de 6 oferte care apartin urmatorilor ofertanti:

- TMG GUarD S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 2822/19.01.2018, ora 09:15

- Asocierea ROMOLD Security S.R.L. – ROMOLD S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3445/23.01.2018, ora 11:07

- ok guard S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3521/23.01.2018, ora 13:31,

- DEBRIEFING SECURITY TEAM S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3669/25.01.2018, ora 10:01

- TOTAL PROTECTOR S.R.L. inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3672/25.01.2018, ora 10:03,

- CICLOPS SECURITY S.R.L., inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr. 3689/25.01.2018, ora 10:25.

Nu s-au inregistrat oferte intarziate, respectiv oferte depuse dupa termenul limita mentionat in adresa nr. 2179/16.01.2018.

Comisia de evaluare a procedat la consemnarea principalelor elemente ale ofertelor depuse dupa cum urmeaza:

 

 

 

Pentru ofertantul TMG Guard S.R.L. cu subcontractant declarat Romanian Security Sistems S.R.L.

 

Documente depuse pentru TMG GUARD S.R.L.- PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Certificat de inregistrare seria B nr. 3276384/08.03.2016, fisa de informatii generale                                                                              Nu participă împreună cu alţi operatori economici

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Intentioneaza sa subcontracteze pe Romanian Security Systems S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu  Romanian Security Systems S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru TMG Guard S.R.L. nr. 13140556/12.07.2017 , cazierul judiciar nr. 14502402/16.11.2017 emis pentru Mecu Victor Lucian si cazierul judiciar nr. 13138918/12.07.2017 emis pentru Niculescu Alin

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a finantelor Publice Gorj, nr. GJ 37770 din 28.12.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 70/03.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Gorj nr. 47727/29.11.2017

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2761/P/05.04.2016, valabila pana in data de 04.04.2019 emisa pentru TMG Guard S.R.L., aviz favorabil pentru Regulamentul de organizare si functionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, inregistrat sub nr. 728258/17.02.2017 cu anexa nr. 1b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 326/01.05.2016 incheiat cu ISAVCOM S.R.L., recomandare din partea ISAVCOM S.R.L. nr. 781/21.12.2016, contract sectorial de servicii nr. 861/28.03.2017 incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia,  document constatator nr. 8846/12.05.2017 si recomandarile nr. 1940/31.05.2017, nr. 19704/31.05.2017 si recomandare FN  din partea societatii Complexul Energetic Oltenia, contract de prestari servicii nr. 202/15.06.2017 incheiat cu Targu Jiu Development S.R.L. si recomandare nr. 473/14.11.2017, contract sectorial de servicii nr. 1385/27.04.2017  incheiat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., contract de servicii nr. 38998/29.12.2017, incheiat cu DGASPC Caras Severin cu recomandare nr. 4757/14.11.2017, contract de servicii FN din 30.09.2017 incheiat cu DGASPC Hunedoara cu document constatator FN, contract de prestari servicii paza nr. 102/31.05.2016 incheiat cu DGASPC Gorj cu recomandare nr. 2045/94/24.06.2016,

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare de garantii seria AX, nr. 065022 / 16.01.2018 - original, suma asigurata 25.900 lei,  asigurator ABC Asigurari Reasigurari S.A., valabilitate  pana in data de 26.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza, declaratie privind utilizarea de ajutor de stat                            Pret ofertat 1.106.334,40 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 210.203,54 lei, oferta valabila 90 de zile, respectiv pana in data de 31.04.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Fisa de fundamentare a tarifului/ora/agent de paza

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   GJ 20 TMG,  GJ 30 TMG, B 34 KRG  - leasing , B 102 TMG - leasing, taloane pentru autovehiculele:  B 104 TMG - leasing,  B 103 TMG, 

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune si declaratie privind detinerea personalului de specialitate cu anexa privind personalul activ

14

 

Model de contract insusit

x

Declaratie de acceptare clauze contractuale fara amendamente

Documente depuse de Romanian Security Systems S.R.L.- subcontractant al TMG Guard S.R.L.  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Criteriu îndeplinit

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Subcontractant declarat al TMG GUARD S.R.L.

Acord de subcontractare

x

Acord de subcontractare nr. 108/15.01.2018 incheiat cu ofertantul TMG Guard S.R.L.

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr. 14912702/05.01.2018 emis pentru Lohan Gabriel Ioan si cazier judiciar nr. 14942072/08.01.2018 emis pentru Romanian Security Systems S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice nr. 84707/16.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Directia Venituri Buget Local Sector 2 nr.2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 2755/P/23.03.2016 emisa pentru Romanian Security Systems S.R.L. valabila pana in data de 22.03.2019, aviz favorabil privind Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarma, regulament cu anexa A, nr. 2, 3, 4, 1a si 1 b

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de operatorul economic TMG Guard S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu declara documente confidentiale

6

 

Garantie de participare

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

x

Cerinta indeplinita de TMG Guard S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind autovehiculele,  dotari, echipamente tehnice depusa de ofertantul TMG Guard S.R.L.,  Carti de identitate si certificate de inmatriculare pentru autovehiculele: B 52 VHG,  B 52 VHE, B 52 PXZ, B 52 PTT, B 52 PTP, B 52 PTK, B 50 UHO, B 368 ALS, taloane pentru autovehiculele: B 354 ALS, B 342 ALS, B 352 ALS, B 343 ALS, B 349 ALS, B 346 ALS, B 340 ALS, B 345 ALS, B 341 ALS,  B 348 ALS, B 347 ALS, B 351 ALS, B 344 ALS, B 350 ALS,

 

 

 

 

 

 

 

Pentru asocierea Romold Security S.R.L. – Romold S.R.L.

 

Documente depuse de Romold Security S.R.L.- lider de asociere  in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L.    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

Participa in asociere cu ROMOLD S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD SECURITY S.R.L. nr. 15035152/15.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, nr.850/15.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 700/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC VASLUI nr. 379/09.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2889/P/25.01.2017, valabila pana in data de 24.01.2020 emisa pentru ROMOLD SECURITY S.R.L.,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de asociatul ROMOLD S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declara confidentiale :Propunerea tehnica, documentele ce insotesc propunerea financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA (12,59 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele  depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat,

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de liderul de asociere ISO 9001:2015

 

 

 

 

       

Documente depuse de   Romold  S.R.L.- asociat in cadrul asocierii S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L. - S.C. ROMOLD S.R.L. - PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

participa in asociere cu ROMOLD SECURITY S.R.L.

Acord de asociere

X                           

Acord de asociere formularul 5

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Mihoci Vasile nr. 15032258/15.01.2018, cazier judiciar emis pentru ROMOLD S.R.L. nr. 14469309/14.11.2017

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Administratia pentru contribuabilii Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Iasi, nr.2101/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr.704/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Vaslui nr. 1146/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr. 0671/P/25.08.2005, valabila pana in data de 24.08.2020 emisa pentru ROMOLD S.R.L.

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de servicii nr. 12/17.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L.  Si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI cu anexa 1 si 2, act aditional nr. 1/17.06.2015, act aditional nr. 2/23.07.2015 si certificat constatator nr. 8873/08.08.2016, contract de prestari servicii nr. 533/27.03.2015 incheiat intre ROMOLD S.R.L. si C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti, act aditional nr. 1/2015, act aditional nr. 2/2015, document constatator nr. 2998/17.02.2016

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din domeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

x

Declaratie depusa de liderul asocierii

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria M nr. 000024713,  suma asigurata de 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance S.A., valabilitate  pana in data de 30.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXE - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 813.616,16 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 154.587,07 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 30.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Justificarea propunerii financiare

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

x

Declaratie privind echipamentele depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat, Certificate de inmatriculare pentru autovehiculele:   VS 06 EUR , VS 12 EUR,  VS 29 EUR, VS 30 EUR

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea pesonalului depusa de Mihoci Vasile, in calitate de reprezentant legal al ROMOLD SECURITY S.R.L. - lider al asocierii si declaratie depusa de ROMOLD S.R.L. in calitate de asociat

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

 

X

Alte documente depuse de asociat ISO 9001:2015

Pentru ofertantul Debriefing Security Team S.R.L.

 

Documente depuse de Debriefing Security Team S.R.L.. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr 1254757 emis de Oficiul National al Registrului Comertului Mures in data de 11.03.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune cazier

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis Anaf Brasov cu nr 45369/24.10.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Nu depune certificat

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 2559/18.01.2018 emis de ONRC Mures

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0065/P/23.12.2004, valabila pana in data de 22.12.2019 emisa pentru Debriefing Security TeamSRL.; aviz favorabil  conducator societate, aviz favorabil dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Contract de prestari servicii nr. 86/22.05.2009, cu acte aditidionale nr. 7, 8, 9,  incheiate cu Sc Gecsat Sa ; contract de prestari servicii nr. 91/06.08.2009, acte aditionale nr. 1-8 incheiate cu Sc Ruck Ventilatoare SRL

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Nu depune

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065158/24.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare Abc Asigurari Reasigurari Sa valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

 

Nu depune imputernicire

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu ANEXA 1 - Justificarea propunerii financiare  Pret ofertat 992,692,8 lei fara TVA (11,88 lei/ora fara TVA), la care se adauga TVA de 188611,63 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 25.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind resursele pe care societatea le pune la dispozitie in vederea indeplinirii contractului, Certificate de inmatriculare autovehicule detinute de societate MS-13-LIR;MS-13-LHM;MS-13-LIX;MS-13-PRT; MS 13 BKO, MS 13 LIK, MS 13 LIW

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind asigurarea prestarii serviciilor de paza cu personal avizat si calificat

14

 

Model de contract insusit

x

Da

15

 

Alte documente

X

Polita de asigurare de raspundere civila generala, certificare ISO 9001:2008

 

 

 

Pentru ofertantul TOTAL PROTECTOR S.R.L.

 

Documente depuse de Total Protector S.R.L.-    PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                            nu este cazul

 

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Nu depune

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana aFinantelor Publice Sibiu cu nr 20482/22.01.18

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4242/19.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC Sibiu nr. 2002/18.01.2018

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.0406/P/23.03.2005, valabila pana in data de 22.03.2020 emisa pentru Total Protector SRL,

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Complex National Muzeu Astra pentru contractul nr. 3927/26.04.2016; Recomandare din partea Muzeului National Brukenthal, Recomandare din partea SDEE Transilvania Sud S.A. pentru contractul nr. 18357/S/733/2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

x

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale toate informatiile din propunerea tehnica si financiara

6

 

Garantie de participare

x

Polita de asigurare seria AX nr. 065065 / 18.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator Societatea de asigurare - reasigurare ABC Asigurari reasigurari SA., valabilitate  pana in data de 27.05.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicit Vasile Danes

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu anexa 1 -  Pret ofertat 882.047,52 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 167.589,02 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 24.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

 

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

 

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X                           

Nu depune

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X                          

Nu depune

14

 

Model de contract insusit

x

Nu depune

15

 

Alte documente

X                          Nu este cazul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ofertantul OK GUARD S.R.L.

 

Documente depuse de OK GUARD SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                         

Certificat de inregistrare seria B, nr. 1648257/14.10.2008

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                            nu este cazul

Nu beneficiaza de sustinerea unui tert

Angajament tert sustinator

X                            nu este cazul

 

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            nu este cazul

 

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

S-a depus cazier judiciar pentru Stefan Nicolin nr. 14989438/11.01.2018, cazier judiciar emis pentru Ok Guard S.R.L. nr. 14989571/11.01.2018

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Cerificat de atestare fiscala emis de Anaf-DRGFP Bucuresti cu nr 17015712/17.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local nr. 4466/10.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator ONRC Bucuresti nr. 9231/11.01.2018;

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr.2952/P/05.07.2017 pentru servicii de paza si protectie personala, valabila pana in data de 04.07.2020 emisa pentru Ok Guard SRL, licenta de functionare nr. 4253/T/08.06.2017  pentru instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei valabila pana in data de 07.06.2020

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Depune doar anexa la formularul 8 ,

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Recomandare din partea  Metro Cash&Carry SRL; recomandare din partea Universitatii Bucuresti nr. 1210/17.01.2018; recomandare din partea Universitatii Bucuresti  FN

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara ca nu exista informatii confidentiale

6

 

Garantie de participare

X

Polita de asigurare nr. 0172496/19.01.2018,  suma asigurata 25.900 RON, asigurator CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., valabila pana la 27.05.2018

7

 

Imputernicire

x

Imputernicire pentru Stefan Nicolin Mihail

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 -  Pret ofertat 953,204 lei/ora fara TVA, respectiv 1.134.312,76 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 181.108,76 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 27.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si caietul de sarcini insusit integral

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Lista privind echipamentele tehnice, certificate inmatriculare autoturisme detinute de societate B-64-RCL;B-81-VND;B-98-HIF (M Invest SRL); B-75-UJA (OK Exchange House S.R.L.); B-75-UJE (OK Exchange House S.R.L.);

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Depune un tabel cu agentii propusi sa execute servicii de paza la obiectivul DGASPC Sibiu

14

 

Model de contract insusit

X

 

15

 

Alte documente

 

Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935812,  Asigurarea de raspundere civila seria G nr. 935811, certificat ISO 9001:2008,certificat BS 7499:2013; ISO 14001:2015;certificat OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

 

Pentru ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L. – cu tert sustinator ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

 

Documente depuse de ofertantul SC Ciclops Security SRL. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                           

Certificat de inregistrare seria B nr. 3529421 eliberat la data de 18.07.2017

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

X                            nu este cazul

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X

Declara tert sustinator pe SC Romanian Security Systems SRL

Angajament tert sustinator

X                        

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                            

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Certificat de cazier judiciar cu nr 14642557/29.11.2017 emis pentru CICLOPS SECURITY S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu cu nr 21062/22.01.2018

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale emis de Directia Fiscala Locala Sibiu cu nr 4023/18.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator nr 1956/18.01.2018 emis de ONRC Sibiu, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2917/P/13.04.2017 emisa  pentru CICLOPS SECURITY S.R.L., valabila pana in data de 12.04.2020, avand ca obiect servicii de paza si de protectie personala, licenta de functionare nr. 4481/T/04.01.2018 avand ca obiect proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei nr. 4481/T/04.01.2018 valabila pana in data de 03.01.2021

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

 

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

 

Recomandare nr. 6370/09.03.2017 din partea Apa Canal Sa pentru contractul de prestari servicii de paza si transport valori br. 216/27.11.2015; recomandare nr. 4719/18.04.2016 din partea  CNTEE Transelectrica SA pentru contractul de prestari servicii specializate de paza si interventie nr. 464/31.08.2015

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Declara confidentiale propunerea tehnica - de la fila 2 pana la fila 17, din propunerea financiara doar centralizatorul financiar

6

 

Garantie de participare

X

Ordin de plata nr 3/23.01.2018,  plata 25.900 lei ptr DGASPC Sibiu reprezentand garantie participare, extras de cont editat la data de 23.01.2018

7

 

Imputernicire

X

Imputernicire nr. 50/25.01.2018

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

x

Formular de oferta cu Anexa 1 - Pret ofertat 886.641,28lei fara TVA (13,72 lei fara TVA /ora), la care se adauga TVA de 168.461,84 lei, oferta valabila 120 de zile, respectiv pana in data de 31.05.2018

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Anexa 1 la formularul de oferta

10

 

Scrisoare de inaintare

X

 

11

 

Propunere tehnica

x

Depune si declaratie privind factorii de evaluare

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Declaratie privind echipamentele necesare si dotarile agentilor de paza - anexa 5, facturi pentru dotari, imagini cu echipamentul din dotare,  contract vodafone seria VFRODS nr. 4643821/01.09.2017,  carte de identitate auto B-84-FGY - leasing,  B-40-JTV (OT 05 AUD); B-40-JTB (OT 05 AUE); B-40-JTT (OT 05 AUF), contract de leasing nr. 9020770/209588, contract de leasing 9020770/209589

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

x

Declaratie privind calificarea si atestarea agentilor de paza - anexa 2, Declaratie privind detinerea personalului de specialitate necesar prestarii serviciilor - anexa 3, tabel nominal - anexa 4

14

 

Model de contract insusit

X

Declaratie privind clauze contractuale, acceptare fara amendamente, model de contract insusit pe fiecare pagina

15

 

Alte documente

x

Certificat BS 7499:2013; ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008; ISO 27001:2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente depuse de   SC Romanian Security Systems SRL.- tert sustinator al ofertantului SC Ciclops Security Srl

Nr. crt.

Cerinte stabilite in documentatia de atribuire

Modul de indeplinire

Observații

1

Informații generale

Informații referitoare la agentul economic

X                        

Certificat de inregistrare seria B nr. 3190732 eliberata in data de 15.02.2016

Acord de asociere

X                            nu este cazul

 

Informații subcontractanți

x

Nu declara subcontractant

Acord de subcontractare

x                                       nu este cazul

 

Informatii tert sustinator

X                         

Tert sustinator al ofertantului CICLOPS SECURITY S.R.L.

Angajament tert sustinator

X                           

Angajament privind sustinerea tehnica formular 9

Declaratie mod de implicare a tertului sustinator

X                         

Anexa nr. 1 la angajamentul ferm

2

Motive excludere

Declaratie neincadrare in prevederile art.164 alin.1 L.98/2016 - formular 11

X

 

Cazier judiciar

X

Cazier judiciar nr 14942072/08.01.2018 emisa pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Declaratie neincadrare in prevederile art.165 si art 167 din  L.98/2016 - formular 12

X

 

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Sector 2 a Finantelor Publice cu nr  84707/16.01.2017

Modul de indeplinire a obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local - Certificat de atestare fiscala

X

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice emis de Directia Venituri Buget Local sector 2 cu nr 2047/08.01.2018

Declaratie privind evitarea conflictului de intereseconform  prevederilor art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 - formular 13

X

 

 

Capacitatea ofertantilor

Capacitatea de exercitare a activității profesionale -Certificat ONRC

X

Certificat constatator emis de ONRC nr. 19743/07.01.2018, Declaratie privind rezidenta fiscala

Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane

X

Licenta de functionare nr 2755/P/23.03.2016 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 22.03.2019, avand ca obiect servicii de paza si protectie personala, Licenta de functionare nr 2966/T/30.12.2013 emisa   pentru ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., valabila pana in data de 29.12.2019

3

Experiență similară

Capacitatea tehnică și profesională -  Declaratie privind lista principalelor prestari servicii in ultimii 3 ani cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

 

Documente justificative la lista principalelor prestari servicii

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

4

Modul de indeplinire a obligatiilor din ndomeniul mediului, social, muncii

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului

X

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

X

 

5

 

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

6

 

Garantie de participare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

7

 

Imputernicire

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

8

 

Propunerea financiara   - Formular de oferta cu anexa

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

9

 

Anexa - centralizator oferta

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

10

 

Scrisoare de inaintare

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

11

 

Propunere tehnica

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

12

 

Declaratie privind dotarile - autovehicule, echipamente tehnice etc

X

Cerinta indeplinita de ofertant, Certificate de inmatriculare auto detinute de societate B-305-ALS; B-351-ALS; B-18-TVT (ALISTAR SECURITY S.R.L.)

13

 

Declaratie privind situatia personalului angajat

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

14

 

Model de contract insusit

X

Cerinta indeplinita de ofertantul CICLOPS SECURITY S.R.L.

15

 

Alte documente

X                             Nu este cazul

 

 

 

 

Avand in vedere cele anterior mentionate, presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de consemnare a elementelor principale a ofertelor.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

 

 

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 

Comisia de evaluare

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale                                       

Nr.3125 /22.01.2018

Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la procedura simplificata proprie organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

Având în vedere solicitarea de clarificari transmisa prin intermediul adresei de e-mail in data de 22.01.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu sub nr. 3123/22.01.2018 va comunicam urmatoarele:

Intrebarea nr. 1:

’’ Avem rugamintea sa ne comunicati cum se transmit ofertele pentru licitatia de paza din data de 24.01.2018..’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

Autoritatea contractanta a formulat adresa nr. 2179/16.01.2018, publicata pe site-ul institutiei in data de 16.01.2018, prin care s-a comunicat faptul ca se prelungeste cu o zi termenul limita de depunere a ofertei si anume pana in data de 25.01.2018, ora. 11:00. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta in plic inchis cu mentiunea A nu se deschide inainte de data de______ (se va mentiona data limita de depunere a ofertelor, modificata in urma adresei nr.2179/16.01.2018 ) la sediul autoritatii contractante (registratura) din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu si numai pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor (25.01.2018, ora 11:00).

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian

 

Ofertele depuse pentru procedura proprie simplificata prinvind atribuirea contractului de prestari servicii paza, bunuri,valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu COD CPV 79713000-5 vor fi deschise in data de 25.01.2018, ora 11.15, la sediul DGASPC Sibiu, de pe strada Mitropoliei, nr.2, sala de sedinte aflata la mansarda institutiei.

Operatorii economici interesati pot participa prin reprezentanti legali la aceasta sedinta de deschidere.

 

Compartimentul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale                                       

Nr.3081 /22.01.2018

Raspuns solicitare de clarificari

Referitor la procedura simplificata proprie organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

Având în vedere solicitarea de clarificari transmisa prin intermediul adresei de e-mail in data de 18.01.2018 si inregistrata la sediul DGASPC Sibiu sub nr. 2732/18.01.2018 va comunicam urmatoarele:

Intrebarea nr. 1:

’’ Societatea noastra a intrebat cate interventii se estimeaza/luna, iar autoritatea contractanta a raspuns ca nu poate sa estimeze aceste incidente, in schimb le doreste incluse in propunerea financiara. In conditiile in care achizitorul nu poate el insusi estima cate evenimente pe luna vor avea loc, cum se va realiza comparatia reala, transparenta si nediscriminatorie intre propunerile financiare propuse de ofertanti? In acest sens, pentru a asigura compararea nediscriminatorie intre ofertanti, achizitorul are obligatia estimarii unui numar maxim de interventii. Deci va rugam sa precizati numarul estimat de interventii/luna.’’

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

Conform raspunsului la solicitarea de clarificari nr. 2445/17.01.2018, nu se pot preconiza interventiile ce pot avea loc/luna intrucat acest aspect nu depinde de factori previzibili, un rol important avand in acest caz si agentul de paza ce va desfasura activitatea din partea operatorilor economici care va avea sau nu capacitatea de a gestiona posibile conflicte.

Pentru stabilirea tarifului orar ofertat, operatorii economici au obligatia sa aiba in vedere si includerea unei cheltuieli pentru eventuale evenimente care ar presupune deplasarea unei echipe de interventii, suma care va reprezenta un beneficiu in cazul in care nu se va interveni, iar in cazul in care se impun interventii mai multe decat cele preconizate, acesta va fi un risc asumat de operatorii economici.

Pentru actiunile de interventie nu se achita sume suplimentare in afara tarifului/ora paza ce va fi declarat castigator.

Astfel ca revenim si va reamintim sa ofertati un tarif/ora paza care sa cuprinda toate cheltuielile ce rezulta direct sau indirect din indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite in documentatia de atribuire.

Pe de alta parte in estimarea valorii serviciilor de paza de 1.295.180 lei ce fac obiectul procedurii simplificate proprii, s-a avut in vedere valoarea totala de plata fara T.V.A., pornind de la acelasi mod de calcul mentionat in caietul de sarcini in functie de care operatorii economici au obligatia de a elabora oferta, respectiv s-au avut in vedere pe langa salariul minim pe economie de 11,40 lei /ora, conform H.G. 846/2017, sporul de noapte de 25% prevazut de Codul Muncii si alte cheltuieli pe care operatorii economici le pot avea cu:

 • alte sporuri (pe care autoritatea contractanta nu le poate stabili exact, acestea depinzand si de contractele negociate la nivelul societatilor ofertante),
 • cheltuielile indirecte cu dotarea agentilor (pe care care autoritatea contractanta nu le poate prevedea intrucat aceste cheltuieli depind si de echipamentele pe care operatorul economic le are deja in stoc),
 • interventii (pe care autoritatea contractanta nu le poate preconiza, nici anticipa, un rol important in evitarea unor posibile conflicte avand si agentul de paza ce isi va desfasura activitatea din partea operatorului economic care va putea aplana sau preintampina eventuale conflicte sau nu va putea gestiona nici macar conflictele de mica amploare),
 • cheltuieli neprevazute, alte adaosuri etc.

Astfel diferenta pana la tariful estimat de 15,50 lei/ora de paza a fost prevazuta pentru alte cheltuieli pe care ofertantii le pot avea, dintre care asa cum s-a mentionat in caietul de sarcini si in anunt fac parte si cele cu eventuale interventii, dotari etc.

Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca toate informatiile privind modul de stabilire a tarifului /ora paza, inclusiv cele privind eventuale cheltuieli cu interventii sunt publicate pe site-ul autoritatii contractante, putand fi accesate de orice operator economic interesat, se respecta principiul transparentei, nediscriminarii, iar intocmirea ofertelor si compararea acestora se face avand la baza aceleasi date si criterii de evaluare, prezentate in documentatia de atribuire.

Intrebare nr. 2:

„Serviciile de monitorizare si interventie sunt diferite de serviciile de paza umana si nu pot fi incluse in bugetul de paza, mai ales ca insusi achizitorul precizeaza ca obiectul achizitiei si al contractului este servicii de paza bunuri si valori si nu servicii de paza, monitorizare si interventie. Din punct de vedere legislativ, serviciile de monitorizare si interventie sunt ratificate de Legea 333/2003 si H.G. 301/2012 si sunt diferite de serviciile de paza, asa cum se prevede in art. 90,91,92 si 93 din normele de aplicare de mai sus.

Acestea presupun costuri diferite, respectiv costuri cu dispecerii, costuri cu autoturismul, costuri cu salarizarea agentilor de interventie. Achizitorul a mentionat in caietul de sarcini, fila 1 si 2 numai numarul de ore de paza umana. Care si cat din aceste ore reprezinta abonamentul pentru monitorizare si interventie?”

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 2:

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 si 4 din Legea nr. 333/2003, sectiunea a-4 -a „Paza şi protecţia prin societăţi specializate”, societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

 1. a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 2. b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
 3. c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu.

In descrierea obiectelor de activitate ale serviciilor specializate de paza si protectie mentionate de legislatia in vigoare nu se prevad serviciile de monitorizare si interventie ca obiect de activitate separat de cele de paza pe care o societate specializata trebuie sa il aiba.

Pe acelasi considerent s-a denumit obiectul achizitiei publice ca fiind servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu, raportat la obiectele de activitate pe care le poate avea o societate specializata de paza.

Eventualele interventii la obiectivele DGASPC Sibiu se efectueza la solicitarea agentului de paza angajat din partea societatii specializate de paza, in cazul in care acesta este depasit de situatiile conflictuale.

In stabilirea sumei aferente serviciilor de paza cuprinse in proiectul de buget nu se prevad articole separate de „paza umana” si de interventie. Valoarea estimata a achizitiei publice se stabileste potrivit art. 9 din Legea nr. 98/2016 raportat la valoarea totala de plata, chiar daca aceasta ar presupune cheltuieli auxiliare.

De asemenea orele de paza mentionate in anuntul de participare nu reprezinta „ore de paza umana” (termen pe care nici legislatia in vigoare nu-l reglementeaza), in tariful stabilit pentru prestarea acestora fiind incluse toate elementele componente mentionate in documentatia de atribuire, respectiv si alte posibile cheltuieli in afara de cele privind salariul minim pe economie, care trebuie respectat conform legislatiei in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 21 alin.(1) din Legea nr. 333/2003: “Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii.”

Asa cum se poate observa dotarea cu mijloace de interventie este o obligatie legala stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si este indisolubil legata de serviciile de paza.

 

Intrebare nr. 3: „Atat timp cat obiectul contractului este servicii de paza si nu servicii de monitorizare si interventie, va solicitam sa modificati factorul de evaluare dotare masini, mai ales ca achizitorul sustine ca nu poate estima cate interventii se pot efectua /luna. Prin urmare solicitam ca masuri de remediere fie bugetarea separata a acestui serviciu cu dotarea aferenta, fie renuntarea la acest factor de evaluare si inlocuirea acetuia, intrucat serviciile de monitorizare si interventie nu fac obiectul achizitiei.“

 

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3:

 

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea 333/2003,  CAP. VII “Obligaţiile conducătorilor de unităţi”, (conducatorii unitati definiti la art. 2 alin. 1) au obligatia sa:

    “h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin poliţia locală cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;”

Astfel denumirea data obiectului achizitiei publice nu este gresita, iar din prevederile caietului de sarcini nr. 690/08.01.2018, reiese clar faptul ca printre obligatiile asumate de operatorii economici se regaseste si cea a asigurarii de masini de interventie si deservire (art. 8.16 din modelul de contract de prestari servicii publicat pe site-ul institutiei DGASPC Sibiu). De asemenea obligatia de a tine cont de toate cheltuielile ce rezulta din indeplinirea obligatiilor prevazute in documentatia de atribuire este precizata expres atat in caietul de sarcini la capitotul 11 „Cerinte asupra ofertei financiare“ cat si la capitolul 19 „modul de prezentare a propunerii financiare“ pct 3 din anuntul de participare nr. 954/09.01.2018.

 

Autoritatea contractanta nu considera necesar a adopta masurile de remediere solicitate de catre operatorul economic, acestea nefiind justificate intrucat bugetul institutiei nu necesita detaliere separata pentru acest serviciu de paza, care chiar daca include cheltuieli accesorii ele se refleta in acelasi articol bugetar.

 

Referitor la solicitarea de renuntare la factorului de evaluare „dotari autoturisme interventie“, comisia de evaluare o considera nejustificata (dat fiind ca obligatia de a avea în dotarea mijloace de intervenţie, este stabilita in sarcina conducatorilor societatilor specializate de paza si protective - art. 21 din Legea nr. 333/2003) si ilegala (renuntare la un factor de evaluare neputand fi acceptata nici macar ca masura de remediere, intrucat in caz contrar se incalca principiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 – nediscriminare, tratament egal)

 

Preşedinte cu drept de vot: Galea Ion

Membru: Nistor Lenuta

Membru: Cândea Crina Elena,

Membru: Bocai Simona

Membru: Roman Bianca

Membru: Lazar Elena

Membru: Munteanu Marius Adrian

Membru: Nicolae Cristian

Membru: Sauchea Liviu

Membru de rezerva: Curechean Nicoleta

Membru de rezerva: Bartos Adrian

Membru de rezerva: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva: Hosu Adrian Alex

Membru de rezerva: Cândea Cristina Florina

Membru de rezerva: Canciu Adrian