Biroul  Achizitii Publice si Contractare de Servicii Sociale

    Nr. 44162/21.09.2018

PROCES-VERBAL DE SEDINTA nr. 1

Raspuns la solicitarea de clarificari

Încheiat astăzi 21.09.2018 cu ocazia analizarii solicitarii de clarificari depuse pe adresa de amail de catre un operator economic in cadrul achizitiei directe organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect:

Contract de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice                              

      Valoare estimata fara T.V.A. a contractului: 6.930 lei fara TVA

       Nr. anunt de participare ADV1035520 publicat in SEAP in data de 19.09.2018

       Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut

            Procedura de atribuire este : ACHIZITIE DIRECTA        X                                         

             Licitatie deschisa     

             Licitatie restransa

             Dialog competitiv

             Concurs de solutii

             Procedura simplificata proprie

             Procedura simplificata proprie-intr-o singura etapa 

Modalitate de desfasurare: off line

Se utilizeaza licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire:

Da

Nu    X

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia nr. 746 din data de 09.08.2018, compusă din:

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Dana

            Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

            Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Crina- Elena

           Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina, Bacria Ecaterina Bianca      

Presedintele comisiei de evaluare constata faptul ca doamnei Candea Crina-Elena i-a incetat raportul de serviciu- demisie, astfel ca este inlocuita de mebrul de rezerva Bacria Ecaterina Bianca.

Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de achizitie publica s-a organizat in conformitate cu:

 1. Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. www.anap.gov.ro
 4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 455/2001 republica privind semnatura electronica,

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta, da citire componentei comisiei.

Comisia de evaluare consemneaza faptul ca solicitarea de clarificari s-a depus in termenul stabilit in Caietul de sarcini.

S-au solicitat clarificari dupa cum urmeaza:

Solicitarea de clarificari transmisa de operatorul economic …………... in data de 20.09.2018 si inregistrata la sediul autoritatii contractante sub nr.43952/21.09.2018, la care urmeaza sa se transmita raspuns

Intrebari- solicitari de clarificari si raspunsuri:

Intrebarea nr.1

 1. * In urma postarii pe SEAP de catre institutia dvs. a anuntului publicitar nr. ADV1035520 /19.09.2018, impreuna cu caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa clarificati urmatoarele:
 2. Din cuprinsul caietului de sarcini nr. 43597/19.09.2018 nu este specificat in clar, daca SF/DALI si/sau Proiectul tehnic de executie vor fi puse la dispozitia operatorilor economici dupa semnarea contractului de consultanta, care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.1:

Comisia de evaluare constata ca s-a omis a se mentiona in Caietul de sarcini despere Proiectul tehnic si toate celelalte documente ce il insotesc si vor fi necesare, insa acestea vor fi puse la dispozitia consultantului declarat castigator.

Intrebarea nr.2

 1. * In legatura cu demonstrarea experientei similare, conform art. 9.3 din caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018, va rugam sa acceptati documente justificative: proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, raportul procedurii, etc, de unde sa rezulte ca cel putin unul din membrii echipei de experti ai consultantului a facut parte dintr-o comisie de evaluare a ofertelor de lucrari (constructii civile) iar procedura este atribuita. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.2:

Comisia de evaluare considera ca fiind oportun pentru a se considera indeplinita cerinta de la punctul 9.3 a se prezenta un contract incheiat de consultant in acest sens. De asememnea, comisia va lua act si de alte documente pe langa contract, pe care consultantul considera necesar a le depune.

Intrebarea nr.3

 1. * Va rugam sa ne puneti la dispozitie (pe adresa de email: ………….hotmail.com ) in format editabil formularele care trebuie intocmite in vederea depunerii ofertei de pret pentru serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor, mentionate in caietul de sarcini nr. 43597/19.09.2018. *

Raspuns la intrebarea / solicitarea de clarificari nr.3:

Se va transmite pe adresa de email indicata de operatorul economic documentele solicitate in conformitate cu cele mentionate in caietul de sarcini si cu mentiunea ca declaratia  cu privire la asumarea respectarii prevederilor caietului de sarcini este un model propriu, adica se poate redacta de catre operatorul economic.

Prin urmare raspunsul va fi publicat la sectiunea Achizitii pe site-ul institutiei/autoritatii contractante www.dasib.ro

Contestatii depuse la documentatie/ raspunsurile autoritatii la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici: Nu este cazul.

Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original.

Spatiu destinat observatorilor Ministerul Finantelor  Publice -ANAP

Nu este cazul

 Comisia de evaluare

Preşedinte cu drept de vot(din cadrul BAPTA): Munteanu Marius

Membru din cadrul BAPTA: Cindrea Teodoru

Membru din cadrul Serviciului Contabilitate: Suciu Paraschiva

Membru din cadrul Serviciului Juridic: Pacurar Daniela

 Membru din cadrul BAPTA: Bartos Adrian

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Contabilitate: State Binaca

Membru de rezervă din cadrul Serviciului Juridic: Mihaltan Raluca

Membru de rezerva din cadrul BAPTA: Roman Bianca

Membru de rezerva din cadrul Serviciului Fianciar, Buget -Salarizare: Hosu Alex

Responsabil aplicare procedura din cadrul Biroului Achizitii Publice:                                                                                                                          Bacria Ecaterina Bianca

 Membru de rezervă din cadrul Biroului Achizitii Publice: Candea Cristina,

Referitor la anuntul nr. ADV 1032173/31.08.2018 ”Furnizare produse de curatenie pentru centrele de copii din subordinea DGASPC Sibiu” va aducem la cunostinta    ca am primit  o solicitare de clarificari  si anume:

Intrebare:

Am mai dori sa va intrebam ce gramaj doriti la rezerva mop; rezerva wc solida sau lichida si ce gramaj?

Raspunsul autoritatii contractante este:

- pt rezerva mop , gramajul sa fie de 250 de g

- pt rezerva wc puteti oferta fie rezerva lichida,  fie rezerva solida

Referitor la achizitia directa avand ca obiect ”furnizare de rechizite scolare pentru centrale de copii din subordinea DGASPC Sibiu (anunt ADV1030774/23.08.2014) va aducem la cunostinta solicitarea de clarificari nr. 40074/24.08.2018:

Urmare a Anuntului de publicitate nr. ADV1030774/23.08.2014, avem rugamintea de a ne ajuta in privinta urmatoarelor aspecte:

 1. La pozitiile 6, 10 și 13, respectiv "Caiet biologie A4 - 48 file", "Caiet geografie A4 - 48 file" și "Caiet muzică A4 - 48 file", precizam faptul ca pe piata exista doar model A5 cu 24 file (nu model A4 cu 48 file, asa cum ati solicitat dvs.).
 2. La pozitiile 14 si 15, respectiv "Caiet tip I, A5-48 file" si "Caiet tip II, A5 - 48 file", precizam faptul ca pe piata exista doar model A5 cu 24 file (nu cu 48 file, asa cum ati solicitat dvs.).”

 

Raspunsul autoritatii contractante:

 

Referitor la anuntul publicitar nr. ADV1030774/23.08.2018 avand ca obiect achizitionarea de rechizite pentru centrele de copii aflate in subordinea DGASPC Sibiu va transmitem urmatorul raspuns la clarificare:

- la pozitiile 6, 10 si 13, repsectiv caiet de bilogiecaiet geografie si caiet de biologie, autoritatea contractanta doreste modelul A4(landscape) cu minim 24 de file

- la pozitiile 14 si 15, si anume Caiet tip I, caiet tip II va rugam sa ofertati caiete A5 cu minim 24 de file

 

 

 

 

SC .       ATAC    S ECURITY  SRL

Nr. de înregistrare                                    

 

Către,

Consiliul Naţional dc Soluţionare a Contestaţiilor Str. Stavropoleos nr. 6; sector 3, Bucureşti

Spre stiinta.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Strada Mitropoliei 2, Sibiu

Subscrisa SC Atac Security SRL cu sediul in municipiul Sibiu,  reprezentata prin administrator P.D.

In contradictoriu cu autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului cu sediu] in mun.Sibiu. Strada Mitropoliei 2, Jud.Sibiu,

Formulam.

CONTEST ATIE

împotriva rezultatului procedurii de atribuire a achiziţiei serviciilor de paza, comunicata subscrisei cu nr.37245/01.08.2018 prin care va solicitam următoarele:

 • anularea comunicării rezultatului procedurii achiziţiei serviciilor de paza nr. 37245, prin care a fost declarata castigatoare oferta depusa dcC. C1C1.QPS SECURITY SUL,
 • sa con statali ca oferta declarata castigaioare, S.C. CICLOPS SLCUR1TY SRL arc un pret SUBDIMKSIOXAT, sub nivelul tarifului legal, si nu poate presta serviciile eu acest prei scăzut, nu se pot asigura toate drepturile legale si contractuale cu agenţii de securitate;
 • reanalizarea si reevaluarea celorlalte oferte depuse, si declararea castigatoare a ofertei depusa eupreţul cel mai mic, dar carc poate dovedii, ca poate presta scrviciiJe dc paza, cu respecta rea l.cgii si in conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini impus dc autoritatea contractanta, Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului.

MOTIVE

In fapt, in data de 12.03.2018 a fost publicat in SEAP anunţul dc participare nr. 12213, publicat pe site-ul instituitei www.dasib.ro in data de 13.03.2018, avand ca obiect achiziţia serviciilor de paza. Cod CPV 79713000-5.

In urma depunerii ofertelor. Comisia a declarat castigatoarc oferta depusa de SC CICLOPS SECL'RITY SRL. cu propunerea financiara de 13.43 lei/ora faru TVA, tarif care nu ne-a fost comunicat niciodata oficial, vazandu-1 afişat doar pe site-ul instituţiei.

Consideram ca trebuie sa solicite respectarea art.210 din Legea nr.98/2016, in sensul de a solicita dovezi ca ofertantul castigator poate presta servicii de paza cu tariful de 13.43 lei /ora-'post de paza.(deviz întocmit de expert contabil)

Potrivit prevederilor art. 164. alin (I) (2) si (3) din Legea 53-2003. privind Codul

muncii,

(!) Salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de munci se stabileşte prin hotărâre a guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. în cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic dc 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar sc calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal dc lucru aprobat.

 • Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă Sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.
 • Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

In aceasta situatie, consideram ca autoritatea contractanta nu poate fi indiferenta daca prestatorul pe care-1 plăteşte poate asigura serviciile de paza, conform Codului muncii.

Potrivit prevederilor art. I din HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in

plata, „începând cu data dc 1 ianuarie 2018, salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.”

Prin urmare, daca fondul de salarii este de 1 1.40 lei/ora la care se adauga toate sporurile aferente postului de paza, (conform tabelului) nu poate fi mai mic deoarece nu ar asigura nici salariile agenţilor de securitate:

1. Denumire elemente constitutive salariu ag. de securitate

 

Tarif/ora/post paza/fara TVA

 

2. Salariu orar dc încadrare *

11,40

lei/ora

 

3. Spor pentru ore prestate in timpul nopţii -25,00 % **

0,95

Jci/ora

 

4. Spor de wcekend dc -1,00 % **"                                                                0,11

lei/ora ___________  _____  _____  ______  ______  ___________________

 1. Concediu dc odihna - (21 zile lucratoarc) **** 0,95

lei/ora

6. Spor acordat sărbători legale-100% (14 zile sărbători legale) ***** 0,43 lei/ora

7. Spor ore suplimentare - 75% (5 agenti/luna/post 0

= 0 ore suplimentare)

 

8. Total cost salariu supus taxarii - agent lei/ora

13,84

 

9. Coruributia Asiguratorie pt. Munca - 2.25% lei/ora

0,31

 

10. Tunai cheltuieli salariate - agent lei/ora

14,15

 

 

*- 1900 lei (salariu brut/agent/luna): 166,66 ore (ef. HG 846/2017) - 11,40 lei/ora. agent

** - 244 ore noapte/luna (8 h /noapte x 30,5 zile) x 11,40 lei/ora = 2781,60 lei/luna x 25% (spor de noapre) = 695,40 lei/luna : 732 ore/luna - 0,95 lei/ora/agent

***- 1900 lei (salariu brut/agcnt/luna) x 1 %/luna = 19 lei / luna : 166,66 ore (ef. GH 846/2017=  0,11 leii/ora/agent

****_ 1900 lei (salariu brut/agent/luna) : 12 luni : 166,66 ore/luna (21 zile lucratoare/luna ; cf. HG 846/2017) = 0,95 lei/ora/agent

***** 14 zile/an x 24 ore x 11,40 lei/ora - 3.830,40 lei/an : 8760 ore (365 zile x 24 orc) = 0,43 lei/ora/agent.

Referitor la tariful nostru dc 13,84 lei/ora/agent de securitate, a ratam ca este corect si putem asigura salariile agenţilor de securitate (respectând toate drepturile), din Codul muncii Legea nr.53/2003 si HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in plata.

Facem precizarea ca autoritatea contractanta. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in Sibiu, Strada Mitropoliei 2, .lud. Sibiu, in Caietul dc sarcini nrJ2031/12.03.2018, la punctual nr. 11 „Cerinţe asupra ofertei financiare.. solicita respectarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, si precizcaza ca ofertanţii au obligaţia „Din fundamentarea preţului trebuie sa reiasă respectarea legislaţiei muncii si a salarizarii muncii,.

Noi Atac Securitv SRL consideram ca ST. CICL-OPS SLCUKlTY SRL nu a tinut cont in totalitate de prevederile L-caii nr.53/2003, nu a fost respectat Caietul dc sarcini nr. 12031/12.03.2018. fapt pentru care ne consideram vatamati si respectuos solicitam efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea preiului/ora/agent de securitate, care sa respecte in totalitate caietul de sarcini impus de autoritatea contractanta. In caietul dc sarcini autori taica contractanta mai precizcaza:

în cazul In care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenţii, care justifică reducerea preţului ofertat, acesta are obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să menţioneze că persoanele ce oeneficiazâ de subvenţiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac obiectul contractului de achiziţie publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenţii).

Menţionam faptul ca nu am fost instintati cu privire la S.C. CICLOPS SECURIT'Y SRL despre faptul ca socictatea ar beneficia de subvenţii pe Legea nr.76/2002, privind reducerea preţului ofertat, nu am luat la cunostînta si nu stim daca autoritatea contractanta a luat o declaraţie pe proprie răspundere sau a atenţionai ofertantul declarat castigator ca nu e legal sa foloseasca aceleaşi convenţii la mai multe licitalh.

Noi Atac Securttv SRL, eonsidcram ca autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in mun,Sibiu< Strada Mitropoliei 2. Jud.Sibiu, nu a respectat Caietul de .sarcini impus din neglijenta sau nu dispune de personal calificat pentru o expertiza tcmcinica si legala a documentelor înaintate cu ocazia derulării proecdurii, oca/ie cu care va rugam respectuos sa solicitaţi efectuarea unui RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, efectuata de catrc un expert contabil independent, iar contravaloare costurilor rezultate, societatea noastra se obliga sa le achite.

Având in vedere cele precizate, va rugam sa admiteri contestatia in sensul celor de mai sus.

In drept, ne întemeiem contestatia pe prevederile Codului muncii si pe art.8, 10.12 - 21 , 23-24, 26 din Legea nr. 101/2016.

In probatiune: Dosarul achiziţiei, in special daca autoritatea contractanta a respectat prevederile art.210 din Legea 98/2016, nota dc fundamentare depusa de ofertantul declarat câştigător, orice proba utila, concludenta si pertinenta soluţionării cauzei.

Reprezentant legal Administrator,