SC .       ATAC    S ECURITY  SRL

Nr. de înregistrare                                    

 

Către,

Consiliul Naţional dc Soluţionare a Contestaţiilor Str. Stavropoleos nr. 6; sector 3, Bucureşti

Spre stiinta.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Strada Mitropoliei 2, Sibiu

Subscrisa SC Atac Security SRL cu sediul in municipiul Sibiu,  reprezentata prin administrator P.D.

In contradictoriu cu autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului cu sediu] in mun.Sibiu. Strada Mitropoliei 2, Jud.Sibiu,

Formulam.

CONTEST ATIE

împotriva rezultatului procedurii de atribuire a achiziţiei serviciilor de paza, comunicata subscrisei cu nr.37245/01.08.2018 prin care va solicitam următoarele:

  • anularea comunicării rezultatului procedurii achiziţiei serviciilor de paza nr. 37245, prin care a fost declarata castigatoare oferta depusa dcC. C1C1.QPS SECURITY SUL,
  • sa con statali ca oferta declarata castigaioare, S.C. CICLOPS SLCUR1TY SRL arc un pret SUBDIMKSIOXAT, sub nivelul tarifului legal, si nu poate presta serviciile eu acest prei scăzut, nu se pot asigura toate drepturile legale si contractuale cu agenţii de securitate;
  • reanalizarea si reevaluarea celorlalte oferte depuse, si declararea castigatoare a ofertei depusa eupreţul cel mai mic, dar carc poate dovedii, ca poate presta scrviciiJe dc paza, cu respecta rea l.cgii si in conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini impus dc autoritatea contractanta, Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecţia Copilului.

MOTIVE

In fapt, in data de 12.03.2018 a fost publicat in SEAP anunţul dc participare nr. 12213, publicat pe site-ul instituitei www.dasib.ro in data de 13.03.2018, avand ca obiect achiziţia serviciilor de paza. Cod CPV 79713000-5.

In urma depunerii ofertelor. Comisia a declarat castigatoarc oferta depusa de SC CICLOPS SECL'RITY SRL. cu propunerea financiara de 13.43 lei/ora faru TVA, tarif care nu ne-a fost comunicat niciodata oficial, vazandu-1 afişat doar pe site-ul instituţiei.

Consideram ca trebuie sa solicite respectarea art.210 din Legea nr.98/2016, in sensul de a solicita dovezi ca ofertantul castigator poate presta servicii de paza cu tariful de 13.43 lei /ora-'post de paza.(deviz întocmit de expert contabil)

Potrivit prevederilor art. 164. alin (I) (2) si (3) din Legea 53-2003. privind Codul

muncii,

(!) Salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de munci se stabileşte prin hotărâre a guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. în cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic dc 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar sc calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal dc lucru aprobat.

  • Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă Sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.
  • Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

In aceasta situatie, consideram ca autoritatea contractanta nu poate fi indiferenta daca prestatorul pe care-1 plăteşte poate asigura serviciile de paza, conform Codului muncii.

Potrivit prevederilor art. I din HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in

plata, „începând cu data dc 1 ianuarie 2018, salariul dc bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.”

Prin urmare, daca fondul de salarii este de 1 1.40 lei/ora la care se adauga toate sporurile aferente postului de paza, (conform tabelului) nu poate fi mai mic deoarece nu ar asigura nici salariile agenţilor de securitate:

1. Denumire elemente constitutive salariu ag. de securitate

 

Tarif/ora/post paza/fara TVA

 

2. Salariu orar dc încadrare *

11,40

lei/ora

 

3. Spor pentru ore prestate in timpul nopţii -25,00 % **

0,95

Jci/ora

 

4. Spor de wcekend dc -1,00 % **"                                                                0,11

lei/ora ___________  _____  _____  ______  ______  ___________________

  1. Concediu dc odihna - (21 zile lucratoarc) **** 0,95

lei/ora

6. Spor acordat sărbători legale-100% (14 zile sărbători legale) ***** 0,43 lei/ora

7. Spor ore suplimentare - 75% (5 agenti/luna/post 0

= 0 ore suplimentare)

 

8. Total cost salariu supus taxarii - agent lei/ora

13,84

 

9. Coruributia Asiguratorie pt. Munca - 2.25% lei/ora

0,31

 

10. Tunai cheltuieli salariate - agent lei/ora

14,15

 

 

*- 1900 lei (salariu brut/agent/luna): 166,66 ore (ef. HG 846/2017) - 11,40 lei/ora. agent

** - 244 ore noapte/luna (8 h /noapte x 30,5 zile) x 11,40 lei/ora = 2781,60 lei/luna x 25% (spor de noapre) = 695,40 lei/luna : 732 ore/luna - 0,95 lei/ora/agent

***- 1900 lei (salariu brut/agcnt/luna) x 1 %/luna = 19 lei / luna : 166,66 ore (ef. GH 846/2017=  0,11 leii/ora/agent

****_ 1900 lei (salariu brut/agent/luna) : 12 luni : 166,66 ore/luna (21 zile lucratoare/luna ; cf. HG 846/2017) = 0,95 lei/ora/agent

***** 14 zile/an x 24 ore x 11,40 lei/ora - 3.830,40 lei/an : 8760 ore (365 zile x 24 orc) = 0,43 lei/ora/agent.

Referitor la tariful nostru dc 13,84 lei/ora/agent de securitate, a ratam ca este corect si putem asigura salariile agenţilor de securitate (respectând toate drepturile), din Codul muncii Legea nr.53/2003 si HG nr.846/2017 privind salariul minim brut garantat in plata.

Facem precizarea ca autoritatea contractanta. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in Sibiu, Strada Mitropoliei 2, .lud. Sibiu, in Caietul dc sarcini nrJ2031/12.03.2018, la punctual nr. 11 „Cerinţe asupra ofertei financiare.. solicita respectarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, si precizcaza ca ofertanţii au obligaţia „Din fundamentarea preţului trebuie sa reiasă respectarea legislaţiei muncii si a salarizarii muncii,.

Noi Atac Securitv SRL consideram ca ST. CICL-OPS SLCUKlTY SRL nu a tinut cont in totalitate de prevederile L-caii nr.53/2003, nu a fost respectat Caietul dc sarcini nr. 12031/12.03.2018. fapt pentru care ne consideram vatamati si respectuos solicitam efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea preiului/ora/agent de securitate, care sa respecte in totalitate caietul de sarcini impus de autoritatea contractanta. In caietul dc sarcini autori taica contractanta mai precizcaza:

în cazul In care ofertantul declară în cadrul ofertei că beneficiază de subvenţii, care justifică reducerea preţului ofertat, acesta are obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să menţioneze că persoanele ce oeneficiazâ de subvenţiile respective vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor de pază ce fac obiectul contractului de achiziţie publică ( se vor nominaliza persoanele ce urmează a fi implicate în derularea contractului de prestări servicii, care beneficiază de subvenţii).

Menţionam faptul ca nu am fost instintati cu privire la S.C. CICLOPS SECURIT'Y SRL despre faptul ca socictatea ar beneficia de subvenţii pe Legea nr.76/2002, privind reducerea preţului ofertat, nu am luat la cunostînta si nu stim daca autoritatea contractanta a luat o declaraţie pe proprie răspundere sau a atenţionai ofertantul declarat castigator ca nu e legal sa foloseasca aceleaşi convenţii la mai multe licitalh.

Noi Atac Securttv SRL, eonsidcram ca autoritatea contractanta Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului cu sediul in mun,Sibiu< Strada Mitropoliei 2. Jud.Sibiu, nu a respectat Caietul de .sarcini impus din neglijenta sau nu dispune de personal calificat pentru o expertiza tcmcinica si legala a documentelor înaintate cu ocazia derulării proecdurii, oca/ie cu care va rugam respectuos sa solicitaţi efectuarea unui RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, efectuata de catrc un expert contabil independent, iar contravaloare costurilor rezultate, societatea noastra se obliga sa le achite.

Având in vedere cele precizate, va rugam sa admiteri contestatia in sensul celor de mai sus.

In drept, ne întemeiem contestatia pe prevederile Codului muncii si pe art.8, 10.12 - 21 , 23-24, 26 din Legea nr. 101/2016.

In probatiune: Dosarul achiziţiei, in special daca autoritatea contractanta a respectat prevederile art.210 din Legea 98/2016, nota dc fundamentare depusa de ofertantul declarat câştigător, orice proba utila, concludenta si pertinenta soluţionării cauzei.

Reprezentant legal Administrator,