Biroul Achizitii Publice Si Contractare Servicii Sociale

   Nr.34677/17.07.2018

Referitor la procedura simplificata proprie organizata pentru atribuirea contractului de prestari servicii avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), nr. anunt de participare nr. 12213/12.03.2018 publicat pe site-ul institutiei www.dasib.ro  in data de 13.03.2018, comisia de evaluare inainteaza prezenta solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei si, dupa caz, a garantiei de participare, catre toti ofertantii interesati si participanti la aceasta procedura:

Tinand cont de situatia creata si anume faptul ca exista o decizie pronuntata de CNSC si anume Decizia nr.1851/C1/1933/02.07.2018, impotriva careia se poate formula plangere in termen de 10 zile de la comunicare si care a fost postata pe situl autoritatii contractante, precum si un dosar pe rolul instantei de judecata pentru care inca nu s-a primit comunicarea hotararii, astfel ca procedura avand ca obiect ’’Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sibiu’’  Cod CPV – 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2) nu poate fi finalizata mai inainte de curgerea termenelor legale in materie.

Totodata, deoarece valabilitatea ofertelor, precum si cea a garantiei de participare urmeaza sa expire, avand in vedere prevederile art.124 alin.(3) din HG.395/2016 Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: Art.124 - (3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.; Va solicitam prelungirea valabilitatii ofertei si agarantiei de participare.

Astfel, avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa depuneti un nou formular de oferta – Formularul nr.2 din cadrul documentatiei de atribuire publicata pe site-ul autoritatii contractante – www.dasib.ro la sectiunea Achizitii, cu mentiunea ca la punctul c) din formular sa faceti precizarea "[…] durata de inca 60 de zile, respectiv pana la data de ________" sau o declaratie in care sa mentionati ca valabilitatea ofertei depuse in cadrul procedurii de mai sus se prelungeste cu 60 de zile de la data expirarii acesteia, respectiv pana la data de _________. Aceleasi mentiuni fiind valabile si pentru garantia de participare in functie si de modul de constituire al acesteia (OP,scrisoare etc).

Documentele solicitate mai sus se vor transmite la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin fax: 0269/210.482 , 0269/232.575 sau cu posta pana la data de expirarea a valabilitatii acestora.

 

 

  Cu stimă,

 

            Intocmit,

  Biroul Achizitii Publice Si Contractare Servicii Sociale

 

COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR

Prin Presedinte comisie de evaluare

Galea Ion