Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu a inceput recrutarea pentru meseria de asistent maternal profesionist.

Persoanele interesate sunt asteptate sa se prezinte la sediul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenta Maternala (0269/232066 int.43) pentru a primi toate informatiile necesare si a fi consiliate de specialistii serviciului.
Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie tinut cont de cateva conditii:
a) S? aib? capacitate deplin? de exerci?iu;
b) S? aib? domiciliul în jude?ul Sibiu ?i s? aib? acces la servicii medicale ?i servicii educative;
c) Prin comportamentul s?u în societate, starea s?n?t??ii ?i profilul psihologic, s? prezinte garan?ii pentru îndeplinirea corect? a obliga?iilor care revin unui p?rinte, referitoare la cre?terea, îngrijirea ?i educarea copiilor s?i;
d) S? aib? în folosin?? o locuin?? care acoper? necesit??ile de preparare a hranei, igien?, educa?ie ?i odihn? ale utlizatorilor s?i;
e) S? aib? minimum 10 clase;
f) S? manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenen?a etnic?, religie, stare de s?n?tate;
g) S? fie dispus? ?i s? aib? capacitatea s? primeasc? copil/copii în plasament în regim de urgen??, cu vârste cuprinse între 0 ?i 3 ani, având in vedere situa?ia de risc.
Nu poate fi asistent maternal profesionist:
persoana care a suferit o condamnare prin hot?râre judec?toreasc?, r?mas? definitiv? pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni care ar face-o incompatibil? cu profesia de asistent maternal profesionist;
p?rintele dec?zut din drepturile p?rinte?ti sau c?ruia i-au fost interzise sau limitate drepturile p?rinte?ti prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv? ?i irevocabil?;
persoana care sufer? de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
persoana care are proprii copii da?i în plasament.
Mai multe informatii referitoare la conditiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi gasite si pe site-ul DGASPC Sibiu, www.dasib.ro
Facilit??ile financiare acordate pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului în asisten?? maternal? sunt:
• salariul brut al asistentului maternal (1470 lei/lun?);
• spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilit??i;
• aloca?ia lunar? de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dac? copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiaz? de aloca?ie lunar? de plasament majorat? cu 50%, respectiv 900 lei;
• aloca?ia de stat pentru copil: - pentru copilul cu vârsta pân? la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap - 200 lei/luna;
• pentru copilul peste 2 ani - 84 lei/lun?; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap - 168 lei/lun?
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizica, atestata, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor primiti in plasament.
La sfarsitul anului 2015 erau inregistrati in evidentele DGASPC Sibiu 156 de asistenti maternali, care aveau in plasament 298 de copii. In prezent, sunt angajati 155 de AMP care au in plasament 300 de copii.
In anul 2015 s-au angajat 8 asistenti maternali profesionisti, iar in primele 2 luni ale anului 2016 doar o singura persoana a fost angajata.