Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu are rolul de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, exercitând urmatoarele atributii principale, conform Legii nr. 47/2006:

a) elaboreaza si implementeaza strategiile si planurile de actiune la nivel judetean, în concordanta cu strategiile si planurile nationale de actiune în domeniu, precum si cu programul propriu de dezvoltare comunitara;
b) initiaza si aplica masuri de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura solutionarea urgentelor sociale;
c) coordoneaza înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor sociale în concordanta cu nevoia sociala identificata asigurând o acoperire echitabila a dezvoltarii acestora pe întreg teritoriul judetului si acorda sprijin financiar si tehnic pentru sustinerea acestora;
d) propune înfiintarea si administreaza serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autoritati si institutii publice si private, forme de asociere a societatii civile, inclusiv cu institutii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asistenta sociala;
e) acorda sprijin autoritatilor locale în scopul dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale;
f) asigura activitatile de informare, formare si consiliere în vederea cresterii performantei serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor;
g) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale înfiintate si administrate;
h) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala în domeniu;
i) acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala;
j) elaboreaza si propune Consiliului Judetean Sibiu, proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, în conformitate cu planul de actiune propriu.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu are urmatoarele atributii specifice, conform H.G. nr. 1434/2004 si Legii nr. 343/2004:

a) în domeniul protectiei persoanelor adulte:
1. completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate în vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate dupa epuizarea masurilor prevazute în planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
2. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
3. depune diligentele pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
4. verifica si re-evalueaza trimestrial si ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala într-o institutie, în vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
5. asigura masurile necesare pentru protectia în regim de urgenta a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligente necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
7. îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

b) în domeniul protectiei drepturilor copilului:
1. întocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
2. monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotarârilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
3. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizeaza familiile si persoanele care au primit în plasament copii pe toata durata acestei masuri;
5. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, în conditiile legii; încheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
6. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;
7. re-evalueaza cel putin o data la trei luni si ori de câte ori este cazul, împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineste demersurile vizând deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati în evidenta sa;
9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul în România, care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
10. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat de îndata ce vârsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

c) alte atributii:
1. coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
2. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului în institutii sau servicii desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
3. evalueaza si pregateste persoane identificate de serviciul prublic local de asistenta sociala care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestor asistenti;
4. colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin încheierea de conventii de colaborare cu acestia;
5. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile, în vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului în functie de nevoile comunitatii locale;
6. colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin conform legii;
7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
8. propune Consiliului Judetean Sibiu înfiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;
9. prezinta anual sau la solicitarea Consiliului Judetean Sibiu, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
10. asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii persoanelor cu handicap;
11. sprijina si dezvolta un sistem de informare si consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate în nevoie, precum si familiilor acestora în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
12. actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor în nevoie inclusiv, îngrijirea la domiciliu;
13. organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestora;
14. asigura serviciile administrative si de secretariat ale Comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;
15. îndeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative sau stabilite prin hotarâri ale Consiliului Judetean Sibiu.