Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

Anunţă

Concurs în vederea ocupării a unui post  contractual, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 • INFIRMIER - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Nivelul studiilor:

 • Studii generale
 • Curs calificare infirmier sau echivalent

Conditii de desfasurare :

 

 • Proba scrisa in data de 06.11.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 08.11.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 29.10.2018, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. Copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; ;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie vacantă de :       

 

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, durata nedeterminată în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: kinetoterapie.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–1 an

 

BIBLIOGRAFIE

 1.   Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.
 2.   HG nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 3. HG nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 7. HG nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 8.   Constituția României

 

Atribuţiile generale ale postului

1.Evaluează persoana adultă cu handicap, determinat în special de  afecţiunile din domeniile ortopedice, traumatologice, neurologice, din patologia aparatului respirator, reumatologice, ginecologice şi cardiologice, în vederea identificării necesităţii stabilirii unui program  kinetic.

2.Rezultatele evaluării vor fi detaliate în raportul de evaluare complexă  la punctul 6„Rezultatele evaluării abilităţilor” . Pe baza evaluării concluzionează datele relevante pentru gradul de handicap propus şi stabileşte recomandările pentru abilitarea/reabilitarea/recuperarea  si reintegrarea persoanei cu handicap ;

3.Evaluează persoana adultă în vederea stabilirii  capacităţii generale de mişcare şi a marilor funcţiuni, gradului de conştientizare a schemei corporale,  caracteristicile posturii şi aliniamentul corpului, forţa musculară,  modificărilor de sensibilitate,  rezistenţa musculară şi, caracteristicile durerii în anumite afecţiuni ale acesteia

4.Comunică permanent în cadrul procesului de evaluare cu ceilalţi membrii ai  echipei: psiholog, medic specialist , asistent social, psihopedagog şi, nu în ultimul rând,cu persoana adultă cu handicap evaluată sau cu  familia acestuia ( ori de câte ori este posibil) .

5.Pe baza rezultatelor evaluării stabileşte  programele kinetice, acestea  fiind concepute în mod individualizat, prin raportare la particularităţile fiecărei persoane cu handicap evaluate, ţinând cont de vârstă, sex, capacitatea de efort şi parametri funcţionali.

6.În cadrul programului programul individual de recuperare, readaptare şi integrare socială a persoanei stabileste planul de tratament  kinetic, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare,  în vederea educarii sau reeducarii unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

7.Stabileşte programul de kinetoterapie care poate fi  urmat acasă de persoana adultă cu handicap.

8.Realizează consilierea persoanei adulte cu handicap în vederea conştietizării aportului adus de respectarea programului de exerciţii, chiar şi acasă, în absenţa specialistului, în succesul terapiei .

9.Reevaluează anual programele kinetice stabilite astfel încât obiectivele acestora să fie în permanenţă gradate şi corelate cu efectele obţinute.

10.Evaluează si reevaluează în timp progresele făcute de persoana cu handicap;

11.Se implică în activitătile complementare ale serviciului şi poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de kinetoterapie ) pe care serviciul  le are în program;

12.Se implică în perfectionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică;

13.Respectă intimitatea fiecărui pacient;

14.Colaborează cu serviciile de recuperare medicală în probleme ce necesită reevaluarea cazurilor, precum  şi furnizarea de informaţii şi date necesare pentru elaborarea de studii, sinteze şi rapoarte;

15.Participă la realizarea evaluării complexe  ce se efectuează la domiciliul/reşedinţa persoanei în cazul persoanelor nedeplasabile conform datelor din  scrisoarea  medicală şi a anchetei sociale,

16.Oferă consiliere şi sprijin persoanelor  adulte cu handicap, oferind sfaturi, inclusiv ajutor, în limita competenţelor de acţiune, în rezolvarea problemelor  de recuperare cu care acestea se confruntă .

17.Participă la punerea  în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative în vigoare privind promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor  adulte cu handicap.

18.Exploatează cu atenţie şi eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite;

19.Respectă normele de sănătate şi securitate în muncăşi normele PSI;

20.Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele întocmite şi promovate;

21.Răspunde de soluţionarea în termen legal, a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;

22.Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 7/2004 precum şi ale  ROF şi RI;

23.Păstrează secretul profesional şi nu face publice date şi informaţii la care are acces;

24.Efectuează orice activitate dispusă de şeful de serviciu , potrivit pregătirii profesionale şi funcţiei deţinute;

 1. Asigură protecția datelor cu caracter personal cu care operează sau la care are acces ca urmare a relației cu structurile DGASPC Sibiu, a partenerilor ori voluntarilor / persoanelor aflate în stagiul de practică în cadrul instituției, în condițiile asigurării de către angajator a infrastructurii necesare pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/27.04.2016 și a asigurării instruirii în acest sens

 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 05.11.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  08.11.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 24.10.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Condiţiile generale pentru ocuparea functilor publice sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

               DIRECTOR GENERAL,                                              DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

          LAURA CAMELIA VÎLSAN                                                       MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                                                                              Întocmit

                                                                                                                       Cristian Mărdăşan

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.46628/  04.10.2018

 REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare Exploatare pentru concursul organizat în data de 15-18.10.2018,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

L.R.M.

Psiholog Practicant

 

ADMIS

 

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat  azi , 04.10.2018, ora 9.45

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie :Radu Foloba Șef Serviciu  DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie :   Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 46652/04.10.2018

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.10.2018 – 18.10.2018,  pentru postul contractual vacant de  infirmieră – CP  ORLAT -  din cadrul DGASPC Sibiu

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

A.E.

infirmieră

CP  ORLAT

ADMIS

 

Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 04.10.2018  ora 11,00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: NEGUT DANIELA

Secretar comisie:         ITTU ANGELA

ANUNŢ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie vacante si temporar vacante de :           

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziții publice și contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Constituţia României.
 5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziții publice și contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe inginereşti;
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Constituţia României.
 5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziții publice și contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an

 

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Constituţia României.
 5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR durata nedeterminată în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistenţă socială.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Republicată cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr.7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 4. Legea nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 5. Ordinul nr.1306/1883/2016 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
 6. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale.
 7. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 9. HG nr.502/2017 privind organizarea si funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 10. HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si funcţionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal
 11. Constituţia României.

 

Atribuţiile generale ale postului

1.verifică conţinutul informaţiilor din ancheta socială şi, dacă este cazul, solicită informaţii şi/sau documente suplimentare de la RCP care a efectuat evaluarea socială, precum şi de la copil şi părinţi/reprezentantul legal

2.comunică părinţilor/reprezentantului legal care sunt documentele lipsa din dosarul depus iniţial de aceştia;

3.îndrumă activitatea persoanei cu competente în domeniul asistenţei sociale cu studii medii în situaţia în care primăria nu are încheiate acorduri în acest sens;

4.sprijină activitatea RCP din SPAS;

5.asigură informarea, asistenta şi consilierea socială a părinţilor/reprezentantului legal al copilului pe parcursul procedurilor;

6.aplică criteriile sociale şi psihosociale din domeniile 6 si 9 din Fişa de activităţi şi participare;

7.furnizează informaţiile necesare managerului de caz/completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competenţă şi semnează; această responsabilitate implică şi formularea de propuneri privind beneficiile, serviciile sociale şi intervenţiile necesare a fi introduse in plan, în baza documentelor verificate şi a discuţiilor cu managerul de caz pe tot parcursul derulării managementului de caz;

8.alte atribuţii în conformitate cu activitatea serviciului şi în limitele profesionale competente;

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, durata determinată în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: psihologie, psihopedagogie.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3. Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 7. Hotărârea  nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 8. Constituția României

 

Atribuţiile generale ale postului

1.Realizează evaluarea psihopedagogică a persoanelor solicitante şi redă într-o maniera sintetică  elementele pozitive din dezvoltarea  persoanei cu handicap, care vor constitui punctul de plecare în activitatea de integrare socio-profesională a acesteia;

2.Rezultatele evaluării vor fi detaliate în raportul de evaluare complexă  la punctul 4 „Rezultatele evaluării vocaţionale”, la punctul 5„Rezultatele evaluării nivelului de educatie(acte relevante)” si  la punctul 6„Rezultatele evaluării abilităţilor”. Pe baza evaluării concluzionează datele relevante pentru gradul de handicap propus şi stabileşte recomandările pentru abilitarea/reabilitarea/recuperarea  si reintegrarea persoanei cu handicap.

3.Realizează profilul psihopedagogic  al persoanei evaluate în raportul de evaluare complexă folosind  informaţiile primite din ancheta socială, evaluarea psihologică, copii de pe documente şcolare şi după caz de la persoana cu handicap în cauză/reprezentantul legal al acesteia ;

4.Stabileşte  împreună cu ceilalţi specialişti gradul de limitare a activităţii şi restricţiilor de participare pe baza evaluării psiho-socio-pedagogice  şi confruntării cu listele activităţii-limitări şi participare-necesităţi din Ordinul 762/2007 de aprobare a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în  grad de handicap;

5.Colaborează cu ceilalţi specialişti ai serviciului de evaluare complexă în vederea formulării propunerii unei soluţii adecvate şi viabile pentru persoana cu handicap şi stabilirea  propunerii privind domeniul, în care persoana cu handicap, poate beneficia de orientare şi formare profesională;

6.Face recomandări, cu privire la nevoile persoanelor cu handicap pentru îmbunătăţirea incluziunii socio-profesionale , care vor fi consemnate în raportul de evaluare, fiind legate de întocmirea programului individual de reabilitare şi integrare socială;

7.Realizează (re)evaluarea  psihopedagogică  ori de câte ori este necesar, conform evoluţiei situaţiei persoanei cu handicap;

8.Comunică permanent în cadrul procesului de evaluare cu ceilalţi membrii ai  echipei: psiholog,  asistent social etc. şi, nu în ultimul rând,cu persoana adultă cu handicap evaluată sau cu  familia acestuia ( ori de câte ori este posibil);

9.Colaborează cu instituţiile publice şi private care oferă  consiliere şi sprijin în orientarea, recalificarea şi integrarea în muncă a persoanelor adulte cu handicap;

10.Se implică în activităţile complementare ale serviciului şi poate fi implicat în activităţi  pe care serviciul  le are în program;

11.Se implică în perfecţionarea continuă ;

12.Respectă intimitatea fiecărei persoane evaluate;

13.Participă la realizarea evaluării complexe  ce se efectuează la domiciliul/reşedinţa persoanei în cazul persoanelor nedeplasabile conform datelor din  scrisoarea  medicală şi a anchetei sociale;

14.Întocmește fișa individuală de evaluare vocațională pentru fiecare persoană evaluată.

15.Oferă consiliere şi sprijin persoanelor  adulte cu handicap, oferind sfaturi, inclusiv ajutor, în limita competenţelor de acţiune, în rezolvarea problemelor de integrare socio-profesională cu care acestea se confruntă;

16.Participă la punerea  în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative în vigoare privind încadrarea în muncă a  persoanei adulte cu   handicap;

17.Efectuează orice activitate dispusă de şeful de serviciu, în limitele competenţelor, potrivit pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

18.Răspunde de soluţionarea în termen legal, a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;

19.Păstrează secretul profesional şi nu face publice date şi informaţii la care are acces;

20.Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi normele PSI ;

21.Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele întocmite şi promovate ;

22.Exploatează cu atenţie şi eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite prin neutilizare corespunzătoare;

23.Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 7/2004 precum şi ale  ROF şi RI al DGASPC;

24Evalueaza dosarele de admitere intr-un centru rezidential pentru persoane adulte cu handicap, colaborează cu directorii acestor centre din structura institutiei in vederea solutionarii cererilor si întocmeşte propunerea cu centrul unde poate fi admis beneficiarul, pe care o transmite secretariatului CEPAH;

25.Introducerea în baza de date (programul D-SMART) a informaţiilor referitoare la beneficiari privind statutul (naţionalitate, date legate de locul de muncă, capacitate de muncă, pregătire şcolară şi profesională).

26În lipsa specialistului din cadrul Secretariatului CEPAH înregistrează în

27.Asigură protecția datelor cu caracter personal cu care operează sau la care are acces ca urmare a relației cu structurile DGASPC Sibiu, a partenerilor ori voluntarilor / persoanelor aflate în stagiul de practică în cadrul instituției, în condițiile asigurării de către angajator a infrastructurii necesare pentru respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/27.04.2016 și a asigurării instruirii în acest sens.

 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 29.10.2018  ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  01.11.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 

Candidaţii pentru funcţiile publice de execuţie vacante (durată nedeterminată) vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 17.10.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Candidaţii pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă (durată determinată) vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 05.10.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul judiciar;

    i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.