DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.  29819/  22.06.2018

 

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul CP Orlat - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data02-05.07.2018,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Vrăbiescu AnaMaria Loredana

Psiholog Practicant

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat  azi , 22.06.2018, ora 9.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie : Daniela Negut – sef CP Orlat - DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie :  Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 29800 /  22.06.2018

 

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare Exploatare pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Badiu Denisa Luciana

Psiholog Practicant

ADMIS

 

 

2

Chirca Mihaela Iuliana

Psiholog Practicant

ADMIS

 

 

3

Lazăr Iuliana Maria

Psiholog Practicant

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat  azi , 22.06.2018, ora 9.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie :Radu Foloba Șef Serviciu  DGASPC Sibiu

Secretar comisie :   Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. /  

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 11.06.2018-14.06.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CS Prichindelul: - EDUCATOR studii medii– 2 posturi pe perioadă nedeterminată

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

STRĂULAN LIANA-IOANA

 

Educator (M)

60.66

79.00

69.83

ADMIS

2

OPREA ADELA GEORGETA

 

Educator (M)

79.00

87.33

83.16

ADMIS

Rezultatul final afişat azi , 15.06.2018, ora 9,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Moldovan Onoriu Iosif- şef centru CS Prichindelul

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş consilier DGASPC Sibiu

 

 

Serviciul Resurse Umane

Nr.28715/18.06.2018

A N U N Ţ

            În temeiul art. 63, 64 din Legea nr.188 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.125 din H.G. nr. 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, DGASPC Sibiu organizează examen pentru :

 

PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE.

Având în vedere prevederile art. 63, 64 din Legea nr.188 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.125 , 126 si urmatoarele din H.G. nr. 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm asupra intenţiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu de a organiza examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie .

 

Promovarea în grad constă în proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 20.07.2018, ora 12:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

    Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare  în grad profesional şi în clasă la Serviciul Resurse Umane al D.G.A.S.P.C. Sibiu         

  Condiţiile specifice privind promovarea în grad profesional sunt cele prevăzute de art.64 şi 65 din Legea nr.188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. c) formularul de înscriere ;

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999.

 1. Compartimentul comunicare şi registratură

Bibliografie

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 2. O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările si completările ulterioare.
 3. HG nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 1. Compartimentul management de caz pentru copilul în asistență maternală.

Bibliografie

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
 4. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 5. Ordinul 35 din 15.05.2003 al A.N.P.D.C. privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistent maternal profesionist;
 6. Ordinul 288 a secretarului de stat al A.N.P.D.C. pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului – publicată în M.O. nr. 637/24.07.2006;
 7. Ordinul 286/2006 privind aprobarea Planului de Servicii şi a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie – publicat în Monitorul Oficial – nr. 565/28.07.2006;
 1. Serviciul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale

Bibliografie

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificarile şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare
 1.  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 2.  ORDINUL Nr. 2765/2012 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării 
 3. HG nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
 4. Legea 98/2016 privind achizițiile publice,actualizata.

 

 1. Serviciul management de caz pentru protecție rezidențială și familială

 

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
 4. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 5. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului
 6. Ordinul 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament
 7. HG nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

 

 1. Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap:

 

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3. Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 7. Constituția României
 8. HG nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

 

 1. Serviciului Resurse Umane.

 

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

1.Constituția României

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare

3.Legea  nr.7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

4.HGnr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

5.Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.HG nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

 

            Secretariatul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de către Serviciul Resurse Umane

Vă solicităm să ne comunicaţi numele, prenumele şi funcţiile deţinute de reprezentanţii instituţiei dvs. desemnaţi a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor.

            Cu stimă,

           

 

DIRECTOR GENERAL,

LAURA CAMELIA VÎLSAN

 

      Şef Serviciu Resurse Umane,                                               Întocmit  

              Stela Stoica                                                    Cristian Mărdăşan                                                                             

                                                          

 

A N U N Ţ

            În temeiul art. 41 si următoarele din HG nr. 286 din 23 martie 2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează examen pentru promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare,  prevăzute de prevederile Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale aprobat prin Dispoziţia nr.286/2011 a Consiliului Judeţean Sibiu  si Dispoziţia nr. 393/04.03.2015 Directorului general al DGASPC Sibiu.

            Examenul de promovare in conformitate cu art.43 din HG nr.286/2011 constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare:

-Proba scrisă va avea loc în data de 09 iulie 2018, ora 12.00, la sediul DGASPC Sibiu,str. Mitropoliei nr.2.

-Proba de interviu in data de 12.07.2018 ora 12,00, la sediul DGASPC Sibiu,str. Mitropoliei nr.2.

 

            Condiţiile cumulative de participare la examenului de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, după caz, sunt următoarele :

           - să aibă cel puţin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesională din care promovează;

           - candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

În vederea participării la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare, candidaţii vor depune în perioada 11.06.2018 - 22.06.2018, dosarul de examen, care va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere pentru participare/formular de înscriere la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare ;
 2. b) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;
 3. c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani, după caz.
 4. d) referat de evaluare a activităţii întocmit de seful ierarhic, conform art. 41 alin. 7 si alin. 9 din HG 286/2011.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare se depune pana in data de 22.06.2017  la compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia de concurs se găseşte la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 Compartiment resurse umane.