DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.62486 / 12.12.2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12-16.12.2019 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Agârbiciu din cadrul DGASPC Sibiu de:

- administrator II – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Rezultat

1.

OINĂCARU VIOREL-ADRIAN

Administrator II

74.33

 

ADMIS

Rezultatul probei scrise afişat azi , 12.12.2019, ora 14,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Dan Cornelia

Membru comisie - Roman Bianca Cristina

                        - Popovici Ioan

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.62486 / 12.12.2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12-16.12.2019 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Agârbiciu din cadrul DGASPC Sibiu de:

- administrator II – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Rezultat

1.

OINĂCARU VIOREL-ADRIAN

Administrator II

74.33

 

ADMIS

Rezultatul probei scrise afişat azi , 12.12.2019, ora 14,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Dan Cornelia

Membru comisie - Roman Bianca Cristina

                        - Popovici Ioan

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 61356/09.12.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019, pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Psihopedagog(1 post) – Centrul de Terapie și Recuperare Copii Autisti

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

Celsie Paula Dana

Psihopedagog

61,66

100

80,83

Respins

Dumitrașcu Alina Elena

Psihopedagog

73,33

100

86,66

Admis


Rezultatul final a fost afişat azi,09.12.2019 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Patruţ Elena

Secretar comisie:Maria Ilie

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor funcţii  publice de execuţie vacante de :       

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziţii publice si contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.
 4. d) Cursuri de specializare/perfecţionare/experienţă în domeniul achiziţiilor publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Statutul funcţionarilor publici;
 3. Constituţia României.
 4. LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016 - NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,
 6. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite din neutilizarea corespunzătoare;
 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

2.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360639), durata nedeterminată în cadrul Serviciului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: asistentă socială, ştiinţe juridice .
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 292/2011 asistenţei sociale;
 2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ORDINUL nr. 1086 /2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 4. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Statutul funcţionarilor publici;
 5. Constituţia României.

Atribuţiile generale ale postului

 1. Îşi însuşeşte şi respectă orice reglementare legală din sfera postului pe care îl ocupă, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Sibiu, Regulamentul intern, Codul de conduită;
 2. Participă la elaborarea proiectelor strategiilor DGASPC, a programelor, a studiilor, documentelor, a analizelor şi statisticilor;
 3. Întocmeşte rapoarte de activitate, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale
 4. Monitorizează planurile de implementare ale strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale;
 5. Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru elaborarea de proiecte şi programe și le înaintează șefului de serviciu;
 6. Elaborează propuneri de proiecte sau programe cu finanţare nerambursabilă internă şi externă și le înaintează sefului ierarhic superior;
 7. Asigură managementul/contribuie la implementarea proiectelor pentru care a fost desemnat și răspunde pentru finalizarea acestuia în termenii stabiliți în contractul de finanțare;
 8. Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor şi atingerii rezultatelor planificate în proiectele pentru care asigură managementul de proiect/ pentru care contribuie la implementare.
 9. Elaborează instrumente de lucru privind programele, proiectele şi strategiile Direcţiei Generale;
 10. Monitorizează rezultatele obţinute prin proiecte, programe derulate, întocmind Rapoarte de monitorizare care le înaintează șefului de serviciu;
 11. Colaborează cu reprezentanţi din celelalte servicii din cadrul Direcţiei şi cu specialişti din alte instituţii publice, private şi ONG şi solicită informaţii acestora în vederea elaborării de studii, cercetări, programe, proiecte;
 12. Răspunde de soluţionarea în termenul legal a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;
 13. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte şi promovează;
 14. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 15. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern și Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
 1. Îndeplineşte şi alte sarcini solicitate de şeful de serviciu şi a celor dispuse de directorul general.

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 10.01.2020 ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  15.01.2019  ora  12  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu. 

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs in perioada 11.12.2019-30.12.2019 la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.61356/09.12.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019 pentru postul contractual vacant de execuţie din COPD - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

Acaru Alexandra

Psiholog practicant

59

90

74,5

ADMIS

Mărginean Catalina

Psiholog practicant

56

90

73

RESPINS


Rezultatul final a fost afişat azi, 09.12.2019 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Seprodi Liliana

Secretar comisie:Maria Ilie