Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunţă concurs în vederea ocupării a unui post contractual, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului:

 • MEDIC SPECIALIST NEUROLOG SAU PSIHIATRU - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor:

 

 • Superioare de specialitate

Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 12.12.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 15.12.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 29.11.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere tip;

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

 5. Curriculum vitae;

 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;

 7. Cazierul judiciar;

 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

DIRECTOR,

Bobeica Bianca Elena

A N U N Ţ

           

 

            În temeiul art. 63, 64 din Legea nr.188 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.125 din H.G. nr. 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, DGASPC Sibiu organizează examen pentru :

 

PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE.

 

Promovare în grad constă în proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2017, ora 10.00, la sediul Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 20.12.2017  ora 12.00 la sediul Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional la Serviciul Resurse Umane .

             Condiţiile specifice privind promovarea în grad profesional sunt cele prevăzute de art.64 şi 65 din Legea nr.188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere ;

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999.

 

 1. Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale

       Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 5. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 1. HG nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, modificata si completata de HG nr.884/2009

 

 1. Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
 4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 6. HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 7. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii - în domeniul serviciilor sociale.

 

 1. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3.   Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 7. Constituția României

 

 1. Serviciul evaluare complexă a copilului.

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 5. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 pentru aprobarea metodologiei pentru evaluarea si intervenţia integrata in vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi in vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
 6. Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
 7. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

 

 

 

           DIRECTOR GENERAL,                       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

      LAURA CAMELIA VÎLSAN                                  ALBINARU MARIA

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs:

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: Minim 8 clase

 1. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL– 1 post vacant

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

- Studii postliceale de specialitate;

-Vechime in domeniu, minim 5 ani;

- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisa/practica12.12.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii, nr. 36A, Cisnadie.

Rezultatul probei: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – in 14.12.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Rezultat interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Depunerea dosarelor de concurs pana la data de 04.12.2017 , ora 14.00, la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.

Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar: 8.00-15.00).

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;

 • Copia actului de identitate;

 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;

 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;

 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 • Curriculum vitae;

 • Certificat de cazier judiciar;

 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL:

- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

 

Bibliografia pentru concurs INFIRMIER:

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484.Director ,

Tincu Ana

ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în t emeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie vacante de :     

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471853), durata nedeterminată în cadrul Serviciului achiziții publice și contractare de servicii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice.

b) Perfecționări (specializări): nu este cazul

c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): operare (Office, Internet) - nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Serviciului achiziții publice și contractare de servicii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : ştiinţe juridice

b) Perfecționări (specializări): nu este cazul

c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): operare (Office, Internet) - nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 15.12.2017  ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  20.12.2017 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 04.12.2017 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia, tematica dupa caz şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

               DIRECTOR GENERAL,                                              DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

          LAURA CAMELIA VÎLSAN                                                       MARIA  ALBINARU

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior

în cadrul Compartiment achiziţii publice şi contractare servicii sociale

  

 1. Hotararea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată şi actualizată;
 2. Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 5. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Constituţia României

 

FIŞA POSTULUI

 

Informaţii generale privind postul

 1. Denumirea postului: Consilier Superior
 2. Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.
 3. Scopul principal al postului..............

 

 

TITULARUL POSTULUI :

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 1. Studii de specialitate: studii superioare juridice
 2. Perfecţionări( specializări):.........
 3. Cunoştinţe de operare calculator:
 4. 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate
 5. 5. Competenţa managerială

 

 

Atribuţiile postului

 

 1. Elaboreaza si raspunde de intocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidentiale pentru copii din structura D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaboreaza documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                  
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea Direcţiei;

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI

 

 

Informaţii generale privind postul

 1. Denumirea postului: Consilier Superior
 2. Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.
 3. Scopul principal al postului..............

 

 

TITULARUL POSTULUI :

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 1. Studii de specialitate: studii superioare economice
 2. Perfecţionări( specializări):.........
 3. Cunoştinţe de operare calculator:
 4. 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate
 5. 5. Competenţa managerială

 

 

Atribuţiile postului

 1.  Întocmeste si actualizeaza programul anual de achiziţii potrivit buget;                                                        

 2.  Întocmeste si raspunde de lansarea si derularea Programul Anual de Achiziţii Publice;

 1. Întocmeste dosarul de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Participa la urmarirea realizarii contractelor de achizitie publica;                                             5.  Asigură achiziţionarea  bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP
 3. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 4. Elaboreaza documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate; 8.  Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;
 5. Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;
 6. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 7. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 8. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 9. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 10. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea Direcţiei;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  DGASPC Sibiu

 

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 13.12.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 27.11.2017(inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

 1. ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată din cadrul CPCD Turnu Roșu –DGASPC Sibiu

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul: asistenţă medicală generală;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT in cadrul CPCD Turnu Roșu pentru perioadă nedeterminată

 

Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități.

 

Legea nr.272/2004 republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

                                                                                                                                         

 1. ADMINISTRATOR - 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată din cadrul CPCD Prichindelul – CS Prichindelul –DGASPC Sibiu

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

b)Perfecţionări (specializări): ne este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an vechime.

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR în cadrul CPCD “Prichindelul” pentru perioadă nedeterminată

Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 

HCM 2230/1969 – privind gestiunea bunurilor materiale, cu completările și modificările ulterioare.

 

Ordinul M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile:

- ANEXA 1 NORME METODOLOGICE de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile (Norme generale)

-ANEXA 2 NORME SPECIFICE de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile (Grupa a III-a Bunuri de natura stocurilor).

 

 

 1. ȘOFER – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată din cadrul CPCD Speranța

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii liceale cu diploma de bacalaureat sau studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): carnet de conducere categoria B;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 5 ani.

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de ȘOFER in cadrul CPCD Speranța pentru perioadă nedeterminată

Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. a) Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs se gasesc la Serviciul Resurse Umane;
 2. b) Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) Copia actului de identitate;
  d) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 4. e) Copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 5. f) Copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 6. g) Cazierul judiciar;
 7. h) Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
 8. i) Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Date contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Serviciul Resurse Umane si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.