DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 

Nr.164/06.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.01.2020-15.01.2020 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Strategii Programe Proiecte si Relatia cu ONG:

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

BURNETE ANCA-ANAMARIA

 

Consilier clasa I grad profesional superior

 

 

ADMIS

 

 

 

 

 

2

 

MARINCA SIMONA-DARIA

 

 

 

Consilier clasa I grad profesional superior

 

 

ADMIS

 

Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi , 06.01.2020, ora 15.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Demian Adela Teodora

Membrii comisie: Canciu Adrian

 

Slabu Delia

 

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu,  organizează concurs pentru ocuparea postului  vacant  de Asistent social grad profesional -Debutant.

 

Condiţiile  speciale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Studii superioare de specialitate cu diplomă de licență sau echivalent în specializarea asistență socială ;

-  Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

            -Grad de specialitate -Debutant

 

Concursul constă în două probe, proba scrisă și interviu , și se va desfășura conform următorului calendar:

 

17 ianuarie 2020, ora 14,00  termenul limită de depunere a dosarelor;

03 februarie 2020, ora 10,00  proba scrisă – sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

05 februarie 2020, ora 10,00  interviu- sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise , a  interviului.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-           Cerere-tip de înscriere la concurs – de  la sediul instituției;

-           Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-           Copie acte studii;

-           Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

-           Cazierul judiciar;

-            Certificat de integritate comportamentală;

-           Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-           Curriculum vitae;

-           Testare psihologică în vederea angajării.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie:

 

 1. Ordinul nr. 82/2019 obligatorii de calitate pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

           

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 

 1. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social.

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

 

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 62546 / 12.12.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12-16.12.2019 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Agârbiciu din cadrul DGASPC Sibiu de:- administrator II – 1 post pe perioadă nedeterminata

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisă

Punctaj inteviu

Punctaj final

Rezultat

1.

OINĂCARU VIOREL-ADRIAN

Administrator II

74,33

83,00

78,66

ADMIS

Rezultatul final afişat azi , 12.12.2019, ora 16,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Dan Cornelia

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante:

 1.CP ORLAT

  ADMINISTRATOR tr.I- 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

 BIBLIOGRAFIE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

 2.Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile      sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie speciala, Anexa 1-STANDARDE MINIME de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, Modulul III, Modulul VI , Modulul VII,  Modulul VIII ;

3.Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

      -Grupa a 2-a :Registrul numerelor de inventar; Fişa mijlocului fix; Bon de mişcare a mijloacelor fixe; Proces –verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale; Proces-verbal de Recepţie.

      -Grupa a 3-a :Notă de Recepţie şi constatare diferenţe; Bon de predare, transfer restituire; Bon de consum; Dispozitie de Livrare; Aviz de însoţire a mărfii; Fişa de magazie; Lista de inventariere.

4.Normativ privind consumul de combustibil si ulei pentru autovehicule-1982

    Cap.1-Stabilirea consumului normat de combustibil.

    Cap.2-Urmărirea consumului de combustibil si ulei.

5.Legea nr.22/1969 actualizată privind angajarea gestionarilor si constituirea de garanţii.

     Cap.2 Condiţii privind angajarea gestionarilor,

     Cap.3 Garanţii,

     Cap.4 Răspunderea gestionarilor.

2.CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU TULBURARI  DIN  SPECTRUL  AUTIST ,,SF CASIAN”  Medias

           PSIHOPEDAGOG  DEBUTANT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 2. Perfecţionări (specializări): psihopedagogie;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

1.AUTISMUL autor Theo Peeters, Teorie si interventie educatioanala Editura: Polirom 2016;

2.Ordinul 27/2019 privind standardele minime de calitate in serviciile de zi destinate copiilor;

3.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

4.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

 

3.CENTRUL OCUPATIONAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT– 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-Treapta de competentă profesională Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesare ocupării postului –1 an;

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 6.

3.Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social cu modificarile si completarile ulterioare.

5.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.01.2020 12.00

Interviul va avea loc în data de 21.01.2020 ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 06.01.2020 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia şi documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane şi pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.    

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificat de integritate comportamentala.
 • Expertiză neuropsihiatrică .

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                         

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 62544 / 12.12.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12-16.12.2019 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Agârbiciu din cadrul DGASPC Sibiu de:

- administrator II – 1 post pe perioadă  nedeterminată

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba interviu

Rezultat

1.

OINĂCARU VIOREL-ADRIAN

Administrator II

83,00

ADMIS

 

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 12.12.2019, ora.16,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Dan Cornelia

Membru comisie - Roman Bianca Cristina

                      - Popovici Ioan

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş