DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 34871 /  18.07.2018

 

 

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

 

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul SMCAM - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data17-20.07.2018,

 

Funcția din care promovează este: consilier principal și promovează în funcția de consilier superior

 

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Dobre Irina Codruța

Consilier Superior

DGASPC Sibiu

97,6

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  probei scrise  a fost afisat azi, 18.07.2018, ora 11.30.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie : Codruta Codau Director General Adjunct DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II

Cod fiscal 25631988

 

ANUNȚĂ

Concurs pentru ocuparea următorului  post din cadrul instituției

 

MUNCITOR CALIFICAT III - BUCATAR - 1 post contractual pe perioada nedeterminata

 

Conditii specifice de participare la concurs :

Studii :

 • Muncitor calificat III Bucatar – Studii de specialitate in domeniu

 

Condiții de desfășurare:

 • Proba practica – 08.2018, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oraș Tălmaciu
 • Interviul – 15.08.2016, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oraș Tălmaciu

 

Candidații vor depune dosarele pentru participare la concurs până la data de 03.08.2017 ora 15.00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oraș Tălmaciu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:

 • cerere tip de înscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studiu și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
 • adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
 • cazier judiciar
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate
 • curiculum vitae
 • testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum și formularele tip de înscriere se găsesc la Biroul Resurse Umane al CRRPH Tălmaciu II.

 Relatii suplimentare la tel 0269/555994 sau 0745667834 , e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

DIRECTOR

Barbu Stefania

DGASPC Sibiu recruteaza

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39 al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie si conducere vacante de :
1. Consilier clasa I, grad profesional superior (ID 471853), durata nedeterminată în cadrul Biroul achiziții publice și contractare de servicii sociale.
Condiţii:
Generale:-cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice, ştiinţe juridice.
b) Perfecționări (specializări): curs achiziţii publice;
c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
d) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
e) Cerinţe specifice: nu este cazul;
f) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani;

BIBLIOGRAFIE
1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
4. Constituţia României
5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Atribuţiile generale ale postului
1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat; 4. Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;
5. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
6. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;
7 Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;
8. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
9. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
10. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
11. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
12. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,
Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;
13. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele
ivite din neutilizarea corespunzătoare;
14. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit
pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;
15. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;
16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.
17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii
18.Asigura consultant centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.
19.Utilizarea SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

2. Şef birou achiziții publice și contractare de servicii sociale (ID 508625).
Condiţii:
Generale:-cele prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice. Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Persoanele care au absolvit studii superioare de lunga durata înainte de anul 2007 ( perioada anterioara aplicării celor trei cicluri de tip Bologna), le sunt echivalente de drept diplomele cu cele de studii universitare de master în specialitate.
b) Perfecționări (specializări): curs achiziţii publice;
c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
d) Competenţă managerială: capacitate de planificare, organizare, coordonare, control, evaluare, monitorizare.
e) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.
BIBLIOGRAFIE
1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
4. Constituţia României
5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Condiţii de desfăşurare:
Proba scrisă – la data de 30.07.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.
Interviul – la data de 02.08.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 18.07.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane.
Bibliografia, tematica dupa caz şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

ANUNT

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul centrelor  din subordine si al aparatului propriu al DGASPC, după cum urmează :

1.DGASPC Sibiu- SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE- Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

 

  PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

 d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

2.CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI  ASISTENŢĂ  BIERTAN

DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 

          BIBLIOGRAFIE

 1. ORDINUL nr. 67 din 21 ianuarie 2015, al minstrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
 2. HG nr.867 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 3. HG nr. 978 din 16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 4. HG 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarilesi completarile ulterioare.
 5. LEGEA 448 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 7. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 8. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. HG nr. 797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 10. ORDINUL nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 11. ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

 

3.CENTRUL  DE PLASAMENT ,,GULLIVER” SIBIU.

INFIRMIERA - 1  post perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardele 18 si 24 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

 

4.CENTRUL DE SERVICII PRICHINDELUL SIBIU

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă

PSIHOLOG  SPECIALIST- 1 post, perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog specialist în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani

BIBLIOGRAFIE

 

1)Ordinul 89/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, exploatat, neglijat

2) Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

3)  Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

4)Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

 

5.CENTRUL  DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI „SPERANTA”

ASISTENT MEDICAL  Principal - 1  funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul ,      Medicina, specializarea, asistenţă medicală generală

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 5 ani.

 

 

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

2.Standardul 12- Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor

3.Standardul 13 - Tratamentul medical si administrarea medicamentelor

Standardul 20- Controlul comportamentului

4.Legea 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

5.Medicina Interna pentru cadre medii - Corneliu Borundel

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă şi interviul, dupa cum urmeaza:

Proba scrisă va avea loc în data de 09.08.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 16.08.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30.07.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică pentru posturile de infirmiera, psiholog.
 • Testare psihologica pentru postul de Director CIA Biertan.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 

NR.33736/11.07.2018

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de promovare in grad/treapta profesionala superioara organizat în data de 09.07.2018, – CP Orlat din cadrul DGASPC Sibiu

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Centru

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

TABAN MARIA CORINA

educator

CP ORLAT

86.66

94.00

90.33

admis

TOMA MARIA

Muncitor calificat bucatarie III

CP ORLAT

86.33

95.00

90.66

admis

BUTUR ELENA

Muncitor calificat bucatarie II

CP ORLAT

87.66

98.33

92.99

admis

MILEA GHEORGHE

Muncitor calificat intretinere II

CP ORLAT

91.00

98.66

94.83

admis

TRANISAN MIRCEA ALEXANDRU

Asistent medical

CP ORLAT

85.00

100.00

94.00

admis

MARCU SIMONA ELENA

Educator principal

CP ORLAT

95.00

94.00

94.50

admis

MOGA POPLACEAN IOANA

Educator

CP ORLAT

87.66

94.66

91.16

admis

 

Rezultatul final a fost afişat azi, 11.07.2018 ora 11,45 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

 

Preşedinte comisie: NEGUT DANIELA

 

Secretar comisie: ITTU ANGELA