DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.  32162/  03.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant PSIHOLOG Practicant – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu – CP Orlat pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018 ,

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 Vrabiescu AnaMaria Loredana

Psiholog Practicant

CP Orlat

80

 

ADMIS

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi, 03.07.2018, ora 11.30.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Negut Daniela –sef centru CP Orlat – DGASPC Sibiu

Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.  32164/  03.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant PSIHOLOG Practicant – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu –Serviciul Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare,Exploatare pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018 ,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 Badiu Denisa Luciana

Psiholog Practicant

DGASPC SIBIU

53,3

         ADMIS

 

 

Chirca Iuliana Mihaela

Psiholog Practicant

DGASPC SIBIU

66,3

ADMIS

 

3

Lazar Iuliana Maria

Psiholog Practicant

DGASPC Sibiu

54,6

ADMIS

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi, 03.07.2018, ora 11.30.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie : Foloba Liviu Radu –sef serviciu DGASPC Sibiu

Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru examenul de promovare organizat în data de 09.07.2018-12.07.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Tavi Bucur Cisnadie de muncitor calificat bucatar III:

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motiv

1.

IONESCU MARIANA

muncitor calificat bucatar III

ADMIS

---------------

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi , 26.06.2018., ora..13,15.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selectiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

 

ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie si conducere  vacante de :  

 1. Consilier clasa I, grad profesional superior (ID 471853), durata nedeterminată în cadrul Biroul achiziții publice și contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale:-cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice, ştiinţe juridice.
 2. b) Perfecționări (specializări): curs achiziţii publice;
 3. c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
 4. d) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 5. e) Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. f) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Constituţia României
 5. Legea 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea CNSC.
 6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 7. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultant centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizarea SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

 1. Şef birou achiziții publice și contractare de servicii sociale (ID 508625).

Condiţii:

Generale:-cele prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice. Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Persoanele care au absolvit studii superioare de lunga durata înainte de anul 2007 ( perioada anterioara aplicării celor trei cicluri de tip Bologna), le sunt echivalente de drept diplomele cu cele de studii universitare de master în specialitate.

b) Perfecționări (specializări): curs achiziţii publice;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

d) Competenţă managerială: capacitate de planificare, organizare, coordonare, control, evaluare, monitorizare.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.  30741/  26.06.2018

 

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

 

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul CS Prichindelul - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data 09-12.06.2018,

 

Funcțiile din care promovează sunt:

 - Muncitor calificat bucătar treapta profesională II și promovează în funcția de muncitor calificat bucătar treapta profesională I

- Muncitor calificat bucătar treapta profesională III și promovează în funcția de muncitor calificat bucătar treapta profesională II

- Educator PL  și promovează în funcția de educator principal PL

- Educator S si promovează in functia de educator principal S

 

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Dăian Maria

Muncitor calificat bucatar I

ADMIS

 

 

2

Mihai Elena

Muncitor calificat bucatar II

ADMIS

 

3

Georgescu Diana Violeta

Educator principal PL

ADMIS

 

4

Dăncilă Ioana

Educator principal S

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat  azi 26.06.2018,ora 12.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie :Lascău Teodora –psiholog CS Prichindelul - DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie :  Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu