ANUNȚ

Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator în cadrul instituției, pe perioadă nedeterminată:

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

-Studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

-Cunoștințe operare calculator.

 

Pentru înscriere candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

- Cerere-tip de înscriere la concurs ;

- Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- Copii acte de studii;

- Cazierul judiciar;

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Curriculum vitae;

- Testare psihologică în vederea angajării.

 

Concursul constă în trei probe, proba scrisă , proba practică (operare pe calculator)și interviu.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

Depunerea dosarelor până în data de 22.12.2017;

Proba scrisă în data de 05.01.2018;

Proba practică în data de 09.01.2018 ora 10 și interviul în data de 09.01.2018 ora 12.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în termen de maxim o zi lucrătoare, de la data afișării rezutatului selecției dosarelor, probei scrise și interviului.

Copiile de pe acte vor fi însoțite și de original, în vederea verificării conformității cu acestea.

-Bibliografie :

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

2. Ordin nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

4. Legea 98/2016 Privind achizițiile publice;

5. HG395/2016 Normele metodologice de aplicare a legii 98/2016.

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Informații la telefon 0269868113.

 

Director,

Romulus Cîndea

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

depuse pentru examenul de promovare in GRAD

in cadrul  Serviciului DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI/

FUNCTIA

FUNCŢIA PUBLICĂ

REZULTATUL SELECŢIEI

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

Busuioc Anamaria

Consilier clasa I grad profesional asistent

Consilier, clasa I, grad profesional principal

 

ADMIS

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi 07.12.2017 ora 13 :30

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedintele comisie – Laura CameliaVilsan

 

Secretar comisie – Stela Stoica

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

 

Anunţă

Concurs în vederea ocupării a doua posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 

 

 • PAZNIC - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor:

 

 • Studii liceale
 • Curs calificare portar si fochist

 

 • INFIRMIERA - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor:

 

 • Studii generale/medii
 • Curs calificare

 

 

Conditii de desfasurare :

 

 • Proba scrisa in data de 03.01.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 05.01.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 20.12.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

 

 DIRECTOR,

Bobeica Bianca Elena

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

 

Pentru examenul  de promovare în grad profesional superior organizat în data de 15.12.2017 – 20.12.2017,  pentru funcţia publică de execuţie de consilier principal  din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Evidenţă şi Plată Servicii Sociale

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

TAPU VICTORIA

CONSILIER PRINCIPAL

Serviciul Evidenţă şi Plată Servicii Sociale

ADMIS

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 07.12.2017 ora 13,15 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Preşedinte comisiei: MARIA ALBINARU

 

 

Secretar comisie:      ANGELA ITTU

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

depuse pentru concursul din perioada  07.12.2017-13.12.2017 pentru funcţia contractuală din cadrul CPCD Turnu Roşu –ASISTENT SOCIAL DEBUTANT

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCTIA PUBLICA

REZULTATUL SELECTIEI

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

CĂLDĂRAR MARIANA

Asistent social debutant

ADMIS

 

 

 

 

2.

LUPEANU MARTA MARIA

Asistent social debutant

ADMIS

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor a fost afişat azi  29.11.2017 ora 11:30  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: - Codruţa Eugenia Codău

Secretar comisie: - Stela Stoica