DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi  contractuale de conducere vacante, din cadrul  instituţiei:                                      

Concursul constă în două probe: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Interviul în data de 15.12.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 29.11.2016 (inclusiv), la Serviciul Juridic şi Resurse Umane -Compartiment  Resurse Umane din cadrul instituţiei .

 

 1. CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP DUMBRĂVENI :

     -DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director, in cadrul  CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE  PERSOANE CU HANDICAP DUMBRAVENI

 1. ORDINUL nr. 67 din 21 ianuarie 2015, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
 2. HG nr.867 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 3. HG nr. 978 din 16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 4. HG nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarilesi completarile ulterioare.
 5. LEGEA 448 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarilesi completarile ulterioare.
 6. LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 7. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 8. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. HG nr. 1434 din 2 septembrie 2004 republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

            

   II.CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BIERTAN

                     -DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Director, in cadrul CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENŢĂ BIERTAN   

 1. ORDINUL nr. 67 din 21 ianuarie 2015, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
 2. HG nr.867 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 3. HG nr. 978 din 16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 4. HG nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarilesi completarile ulterioare.
 5. LEGEA 448 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 7. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 8. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. HG nr. 1434 din 2 septembrie 2004 republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III.CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI ,,SPERANŢA” SIBIU :

    -ŞEF CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Sef Centru, in cadrul  CPCD ,,SPERANTA” Sibiu

 1. ORDINUL nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
 2. ORDINUL nr 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 3. HG nr.867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. HG nr. 978 din 16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 5. LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 actualizată, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
 6. LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 8. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. HG nr. 1434/2004 republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. HG nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarilesi completarile ulterioare.

 

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

h) sa nu fi avut sanctiuni disciplinare in ultimele 12 luni, de la data afisarii;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de înscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a postului de ECONOMIST I pe perioada nedeterminata si a postului de asistent social practicant pe perioada nedeterminata.


 Conditiile de participare la concurs pentru economist I:
- Studii superioare – profil stiinte economice
- Conditii specifice: economist licentiat, vechime minim 5 ani in functie.
 Conditiile de participare la concurs pentru asistent social practicant:
- Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala – profil asistenta sociala
- Aviz eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 17.11.2016 pana la data de 02.12.2016 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8


Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 02.12.2016 ora 14.00
Proba scrisa – in data de 09.12.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data 13.12.2016 , ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8


Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9.Testare neuropsihiatrica in cazul asistentului social
10.Aviz eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0787513221.


Bibliografie pentru economist I.
1. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare
2. Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordin 1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice
4. Ordinul 2021/2013 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi
pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
5. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instiutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
6. OMF 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii
7. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual
Bibliografie pentru asistent social practicant:
1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
2. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduita al personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice.
SEF

Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Biertan anunţă concurs în vederea ocupării a opt posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 • KINETOTERAPEUT DEBUTANT – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată
 • ASISTENT SOCIAL DEBUTANT- 1 post contractual pe perioadă nedeterminată
 • ASISTENT MEDICAL DEBUTANT - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată
 • MASEUR DEBUTANT - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată
 • INFIRMIERĂ – 2 posturi contractuale pe perioadă nedeterminată, 1 post contractual pe perioadă determinată
 • MUNCITOR NECALIFICAT ( BUCĂTĂRIE) – 1 post contractual pe perioada nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Kinetoterapeut debutant– studii superioare de specialitate.
 • Asistent social debutant – studii superioare de specialitate + atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali
 • Asistent medical debutant - studii postliceale de specialitate + atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Medicali
 • Maseur debutant – studii medii + curs de atestare în meseria de maseur
 • Infirmieră - studii generale
 • Muncitor necalificat ( bucătărie) – studii generale

Conditii de desfășurare :

 • Proba scrisă în data de 13.12.2016, ora 10ºº pentru posturile de infirmieră, 13.12.2016 ora 11³º pentru postul de muncitor necalificat ( bucătărie) , 13.12.2016, ora 13ºº pentru postul de kinetoterapeut, asistent social , asistent medical și maseur la sediul C.I.A. Biertan str.  Aurel Vlaicu , nr. 82 .

Comunicarea rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 16.12.2016, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de infirmieră, ora 13ºº pentru postul de kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, maseur.
 • Probă practică in data de 16.12.2016, ora 8ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru postul de muncitor necalificat ( bucătărie).
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 05.12.2016 ( inclusiv), ora 14ºº la sediul C.I.A. Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de muncă sau dupa caz , o adeverință care sa ateste vechimea în muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverință care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoțite de documentele originale.

Bibliografia de concurs :

 • Pentru posturile contractuale de infirmieră
  Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Modulul III standard 1,2,3,4,5,6; Modulul IV standard 1,2,3,4,5,6; Modulul V standard 1,2,3,4.

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 • Pentru postul contractual de muncitor necalificat ( bucătărie)

Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Modulul V standard 1,2,3,4;

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 • Pentru postul contractual de kinetoterapeut debutant, asistent social debutant

Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Legea 448/2006  republicata 2008, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 • Pentru postul contractual de asistent medical debutant

Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Urgente medico-chirurgicale – Lucreția Tititrcă, Sinteze pentru asistenții medicali ediția a III a - Lucreția Titircă

Editura Medicală 2002

 • Pentru postul contractual de maseur debutant

Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Legea 448/2006  republicata 2008, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 

 • Formularele tip de inscriere se găsesc la sediul C.I.A Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82, tel. 0269/868420.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 49924/16.11.2016

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 23.11.2016 – 28.11.2016,  pentru postul contractual vacant de execuţie- consilier juridic– Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei Domestice -   DGASPC Sibiu

 

Numele si prenumele candidatului

Functia consilier juridic

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

POPESCU EMILIA ELIZABETA

consilier juridic

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei Domestice

ADMIS

 

 

 

 

POTCOVEL SIMONA STEFANIA

consilier juridic

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei Domestice

RESPINS

 

Nu indeplineste conditiile de vechime in specialitatea studiilor

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 16.11.2016 ora 13,00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisie:  VILSAN LAURA CAMELIA

Secretar comisie:         ITTU ANGELA

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ADMINISTRATOR-1  POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat

-Vechime in domeniul gestiuni 3 ani

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 12.12.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 14.12.2016, ora 10 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 05.12.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale. 

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile

publice.

 1. O.U.54/2006

5.ORDINUL 2861/2009

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563