ANUNT

 

          CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA 

 RAU – VADULUI , Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

 

      Denumirea postului

  

 1. Psiholog specialist  -   1 POST  PE PERIOADA NEDETERMINATA

           

          Conditii specifice de participare la concurs

       - Studii superioare de lunga durata absolvite, cu diploma de licenta in specialitatea

psihologie;

       - Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania

       - Vechime in specialitate minim 3ani

 

 1. Asistent social debutant    – 1 POST  PE PERIOADA NEDETERMINATA

            

           Conditii specifice de participare la concurs

       - Studii superioare de lunga durata absolvite, cu diploma de licenta in specialitatea

asistenta sociala ;

       

 1. Instructor de ergoterapie  -   3 POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

           

             Conditii specifice de participare la concurs 

       -  Studii medii absolvite, cu diploma de bacalaureat si curs de calificare/ perfectionare

in domeniul educatie, persoane cu dizabilitati ;

 

 1.     Infirmiera  -    5 POSTURI  PE PERIOADA NEDETERMINATA

             

              Conditii specifice de participare la concurs 

         -  Minim 10 clase, curs de infirmiera

 

 1.     Kinetoterapeut  -  1 POST  PE PERIOADA NEDETERMINATA

                         

                Conditii specifice de participare la concurs 

           -  Studii superioare de specialitate

        

    

 

 1.    Masor  -    1 POST  PE PERIOADA NEDETERMINATA

 

                  Conditii specifice de participare la concurs  

             -  Studii medii, curs de specialitate

 

 1. Ingrijitor  - 1 POST  PE PERIOADA NEDETERMINATA

 

                   Conditii specifice de participare la concurs 

               -  Studii generale 

  Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

- Proba scrisa/ practica  – data de 22.08.2017, ora 10, la sediul CRRN Rau – Vadului

 Comunicarea Rezultatului probei scrise / practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

- Interviu  - data de 24.08.2017, ora 10, la sedul CRRN Rau - Vadului

 

  Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei

 

 Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs,

 este 14.08.2017, ora 14.00,  la secretariatul unitatii din Comuna Boita, Localitatea

Lazaret nr.1, Judetul Sibiu.

 

  Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

Bibliografia pentru concurs  PSIHOLOG :

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1 
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
 • Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog;
 • Legea 213/2004 (*actualizată*)privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

Bibliografia pentru concurs ASISTENT SOCIAL

 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
 •  Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 •  Legea  292 / 2011 ( actualizata )  - Legea asistentei sociale
 •  Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1 

 

 Bibliografia pentru concurs INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
 • Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordinul 559 / 2008  -  Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1 

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIERA

 •     Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 •     Ordinul 559 / 2008  -  Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 •     Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1 
 •     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

           Bibliografia pentru concurs INGRIJITOR

 

 •     Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 •     Ordinul 559 / 2008  -  Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

 

 Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati la numerele de telefon :

0269/ 555529 ; 0371/ 343864 sau la sediul centrului din Comuna Boita, Localitatea

Lazaret nr.1, jud.Sibiu

 

 

 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

 -  Cerere de inscriere la concurs;

 -  Copia actului de identitate;

 -  Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,

   copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor speciale ;

-  Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,

copie carnet munca conform cu originalul ;

 -  Cazier judiciar ;

 -  Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult

6 luni anterior derularii concursului de catre  medicul de familie sau de catre unitatile

sanitare abilitate;

 -  Curriculum vitae ;

 -  Testare psihologica in vederea angajarii ;

 -  Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

 

Anunţă

Concurs în vederea ocupării a doua posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 

 • INGRIJITOR CURATENIE – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

 

Nivelul studiilor:

 

 • Generale

  

Conditii de desfasurare :

 • Proba practica in data de 28.07.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 01.08.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 21.07.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 1. 29404/03.07.2017

REZULTATUL CONTESTAŢIEI LA SELECIŢIA DE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada  24.07.2017-27.07.2017, pentru funcţia contractuală de conducere din cadrul DGASPC Sibiu - Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,, - ŞEF CENTRU

 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată .

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Rezultatul contestatiei

Motivul

POPESCU

EMILIA-ELIZABETA

Șef Centru

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

RESPINS

Nu indeplineste conditiile legale privind experienta de minim 5 ani in domeniul serviciilor sociale cerute de ocuparea postului de sef centru.

 

 

 

 

Afisat azi   03.07.2017 ora  12,00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei de soluţionare a contestaţiei: – Maria Albinaru  – Director General Adjunct DGASPC Sibiu

Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiei: - Lenuța Nistor-          Șef serviciu DGASPC Sibiu

                                                                              -Lucia Serghievici    -Șef Serviciu DGASPC Sibiu

                                                                             - Diana Hulea           -Șef Serviciu DGASPC Sibiu

                                                                             - Adrian Ioan Bartoș -Șef serviciu DGASPC Sibiu

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, organizează :

Examen de promovare în treaptă/grad profesional pentru următoarele funcţii: consilier juridic şi muncitor bucătar

Conditiile de participare la examen:

 • Minim 3 ani in funcţia din care promovează
 • Calificativul „Foarte Bine” la evaluarea performantelor individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani

 

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora :

 • Verificare cererilor şi conditiilor de participare 11.07.2017 ora 10:00
 • Susţinerea unei probe scrise                       19.07.2017 ora 10:00
 • Susţinerea interviului                                 20. 07.2017 ora 10:00

 

Termenul limită de depunere a cererilor de participare la examen: 10.07.2017

 

Informaţii suplimentare se pot obţine  la sediul instituţiei, persoana de contact:  Mija Ana-Maria – contabil-şef, telefon: 0724583668

Bibliografie pentru consilier juridic:

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – ANEXA Nr. 1

Bibliografie pentru muncitor bucătar:

  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – ANEXA Nr. 1 MODUL IV, STANDARD 4- ALIMENTAŢIE

 

 

Director,

Hălmaci Daniela

 

 

 

 

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de asistent medical studii superioare –1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Centrul de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice SF ANA din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data de10.07.2017-13.07.2017,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

TOCĂNEL CRISTINA

ASISTENT MEDICAL

ADMIS

-

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  30.06.2017 ora  12.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie

 

Secretar comisie