DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.38680/10.08.2018

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

 

Pentru ocuparea postului de conducere contractual vacant de Director CIA BIERTAN pentru concursul organizat în data 09.08.2018

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

HOISAN GABRIEL

Director

CIA BIERTAN

78,8

 

ADMIS

 

2

POPŞOR IOANA

Director

CIA BIERTAN

53,58

 

         RESPINS

 

Rezultatul  probei scrise  a fost afisat azi  10.08.2018 ora 11.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

ANUNT

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

 1. Denumirea postului : ADMINISTRATOR grad I1post, temporar vacant pe perioada determinata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor :-Medii, absolvite cu diploma de bacalaureat ;

Vechime : in munca - minim 4 ani ;

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba scrisa: – data de 28.08.2018, ora 10.30 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;

Proba de Interviu :– data de 31.08.2018, ora 10.30 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei 

 

            Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs este 21.08.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru  concurs  ADMINISTRATOR

 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 2. HOTARARE 23 din 6 ianuarie 2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 3. LEGE nr.22 din 18noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor;
 4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată
 5. HG nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu modificarile si actualizarile ulterioare.
 6. Legea 477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice
 7. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata.
 8. Ordin nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566484; 0786071552.

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, ANUNTA Concurs pentru ocuparea urmatorului  post, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : Minim 8 clase,
 • Vechime : nu necesita vechime in specialitate

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba practica/scrisa  - data  de 28.08.2018 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

 

Interviul – data de  31.08.2018, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 20.08.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap , anexa 1.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

 

              

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 

 • 1 post Educator  pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post Educator Principal pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

           

Pentru postul de Educator 

                                    -Studii: liceale

                                    -Vechime : nu necesită vechime în specialitate

Pentru postul de Educator Principal

                                    -Studii:  liceale

                                    -Vechime : minim 3 ani vechime în specialitate

 

Concursul constă în două probe, proba scrisă și interviu , și se va desfășura conform următorului calendar:

 

17.08.2018, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

27.08.2018, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

29.08.2018, ora 10,00  interviu- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
 • Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

 

- Bibliografie pentru ocuparea posturilor de Educator și Educator Principal.

 

 1.Ordinul  ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice .

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 35760/24.07.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 30.07.2018-02.08.2018 - pentru funcţia publică de conducere de sef birou din cadrul DGASPC Sibiu – Birou Achizitii Publice si Contractare Serviciilor Sociale:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

BACRIA ECATERINA BIANCA

Sef birou

ADMIS

--------------------------

Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi , 24.07.2018, ora.10,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Laura Camelia Vîlsan

Secretar comisie: Viorica Ciotloş