,,Centru de Îngrijire și Asistență Biertan,,, cu sediul în Com. Biertan, str. Aurel Vlaicu, nr,82, jud. Sibiu, reprezentat legal prin Director Gabriel Hoisan, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale  temporar  vacante de educator și  psiholog în cadrul instituției , pe perioadă determinată:

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

- educator – studii medii

- psihlog practicant – Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare :  Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională

            Vechime în specialitate :

       - educator -  nu necesită vechime în specialitate

       - psiholog practicant – nu necesită vechime în specialitate 

Conditii de desfășurare :

 • Proba scrisă în data de 09.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de educator și psiholog practicant .

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu în data de 11.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de educator și psiholog practicant .
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 28.09.2018 (inclusiv), ora 14ºº la sediul C.I.A. Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de muncă sau dupa caz , o adeverință care sa ateste vechimea în muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologică în vederea angajării.
 10. Avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania pentru postul de psiholog.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoțite de documentele originale.

 

Bibliografia de concurs pentru postul contractual de educator și psiholog practicant :
1.  Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap, Anexa 1 , Modulul 1 – Standard 1,2,3; Modulul 2 – Standard 1, 2 .

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 • Formularele tip de inscriere se găsesc la sediul C.I.A Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82, tel. 0269/868420.

 

DIRECTOR,

Hoisan Gabriel

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunta concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

INFIRMIER:

                        - 1 POST pe perioadă nedeterminată

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

Constituie avantaj deţinerea cursului de infirmier, experienţa în îngrijire persoane, orice altă calificare.

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 05/OCTOMBRIE/2018, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 10/OCTOMBRIE/2018 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 25 SEPTEMBRIE 2018 (inclusiv) ora 14 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea posturilor de infirmier pe perioadă nedeterminată şi a postului de infirmier pe perioadă determinată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Director Centru

Brînda Mircea

Centrul de Îngrijire și Asistnță Biertan , organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de infirmieră în cadrul instituției , pe perioadă nedeterminată:

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Infirmieră - studii generale

 

Conditii de desfășurare :

 • Proba scrisă în data de 04.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de infirmieră .

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 08.10.2018, ora 10ºº la sediul C.I.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82 pentru posturile de infirmieră .
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 21.09.2018 (inclusiv), ora 14ºº la sediul C.I.A. Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de muncă sau dupa caz , o adeverință care sa ateste vechimea în muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverință care să ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoțite de documentele originale.

 

Bibliografia de concurs :
1.  Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Modulul III standard 1,2,3,4,5,6; Modulul IV standard 1,2,3,4,5,6; Modulul V standard 1,2,3,4.

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • Formularele tip de inscriere se găsesc la sediul C.I.A Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82, tel. 0269/868420.

 

DIRECTOR,

Hoisan Gabriel

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunta concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

                       SPALATOREASA  - 1 POST pe perioadă nedeterminata

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 8 clase absolvite

Constituie avantaj deţinerea oricarui curs de calificare.

Condiții de desfășurare:                                

- Proba practica: data de 05/OCTOMBRIE/2018, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 10/OCTOMBRIE/2018 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 25 SEPTEMBRIE 2018 (inclusiv) ora 14 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

Director Centru

Brînda Mircea

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 

 • 1 post Îngrijitor (personal curățenie spații)  pe perioadă nedeterminată;

 

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

                                    -Studii: -Minim 8 clase

                                    -Vechime : nu necesită vechime

Concursul constă în două probe, proba scrisă și proba practică , și se va desfășura conform următorului calendar:

 

21.09.2018, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

01.10.2018, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

03.10.2018, ora 10,00  proba practică- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

 

- Bibliografie pentru ocuparea postului ÎNGRIJITOR (personal curățenie spații) 

 

 1.Ordinul  ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1- Modulul IV –Standard 6 Igiena și controlul infecțiilor; Modulul V-Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice .

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

                   Director                                                                                 

            Romulus Cîndea