DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 33025 / 09.07.2018

REZULTATUL PROBEI scrise

 

Pentru examenul de promovare organizat în perioada 09.07.2018-12.07.2018 pentru funcţia contractuală - educator din cadrul CPRU „Sf.Ana „ de:

 

 

 

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

RADULESCU ANISOARA

 

educator

CPRU „Sf.Ana „

100.00

ADMIS

NECHITA NICOLAE -NARCIS

educator

CPRU „Sf.Ana „

85.00

ADMIS

Rezultatul probei a fost afişat azi 09.07.2018 ora14:00la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult O ZI LUCRĂTOARE de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 33201 / 09.07.2018

 

REZULTAT UL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru examenul de promovare organizat în data de 09.07.2018-12.07.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Tavi Bucur Cisnadie de muncitor calificat bucatar III:

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1.

IONESCU MARIANA

muncitor calificat bucatar III

95

ADMIS

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 09.07.2018 ora.12,30.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de inretviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

ANUNT

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, CIF.31458327

ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatorului  post, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : Minim 8 clase,
 • Vechime : nu necesita vechime in specialitate

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba practica/scrisa  - data  de 31.07.2018 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii          nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

 

Interviul – data de  03.08.2018, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 24.07.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap , anexa 1.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

 

              Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.33115/ 09.07.2018

REZULTAT UL PROBEI SCRISE

 

 

Pentru examenul de promovare organizat în data de 09.07.2018-12.07.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Tavi Bucur Cisnadie de muncitor calificat bucatar III:

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1.

IONESCU MARIANA

muncitor calificat bucatar III

80.33

ADMIS

 

 

Rezultatul probei scrise afişat azi , 09.07.2018, ora.11.35.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.33261/ 09.07.2018

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul CS Prichindelul - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data 09-12.06.2018,

 

Funcțiile din care promovează sunt:

 - Muncitor calificat bucătar treapta profesională II și promovează în funcția de muncitor calificat bucătar treapta profesională I

- Muncitor calificat bucătar treapta profesională III și promovează în funcția de muncitor calificat bucătar treapta profesională II

- Educator PL  și promovează în funcția de educator principal PL

- Educator S si promovează in functia de educator principal S

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Dăian Maria

Muncitor calificat bucatar I

CS Prichindelul

100

ADMIS

2

Mihai Elena

Muncitor calificat bucatar II

CS Prichindelul

100

ADMIS

3

Georgescu Diana Violeta

Educator principal PL

CS Prichindelul

100

ADMIS

4

Dăncilă Ioana

Educator principal S

CS Prichindelul

100

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  09.07.2018, ora 15.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie: Lescau Teodora psiholog CS Prichindelul DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu