DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante şi temporar vacante:

 

 1. CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT

          INFIRMIERĂ - 1  post perioadă nedeterminată

          Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardele 18 si 24 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

2.CENTRUL  DE PLASAMENT ,,GULLIVER” SIBIU.

     EDUCATOR - 1 funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 14,15,17,18,20,19 ,21 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

3.CPCD „TAVI BUCUR CISNADIE

       MUNCITOR CALIFICAT (bucătar) tr.III- 1  post perioadă nedeterminată

          Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale/studii medii

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Perfecţionări, specializări, cursuri: curs bucătar

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardul  10 si 19 din Ordinul nr. 27/2005 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

 

 1. DGASPC Sibiu -Serviciul de Evaluare Initiala, Prevenire si Intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, exploatare - Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei

       PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post, perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

        PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post, perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

       BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 15.10.2018, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 18.10.2018  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

 

Dosarele de înscriere la concurs pentru posturile contractuale vacante se depun până la data de 03.10.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs pentru postul contractual temporar vacant se depun până la data de 26.09.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică .

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA concurs pentru ocuparea urmatorului  post, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 2 posturi vacante, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : Minim 8 clase,
 • Vechime : nu necesita vechime in specialitate

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba practica/scrisa  - data  de 15.10.2018 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

 

Interviul – data de  18.10.2018, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 08.10.2018, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

 

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap , anexa 1.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

 

              Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 43660 / 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- Medic specialist – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

42943/13.09.2018

Medic specialist

ADMIS

------------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie:

Secretar comisie :

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 43661/ 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- infirmiera – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

43007/14.09.2018

Infirmieră

ADMIS

-------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

 

Preşedinte comisie:

 

Secretar comisie :

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 43660 / 19.09.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 24.09.2018-27.09.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

- Medic specialist – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Nr. dosar candidat

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

42943/13.09.2018

Medic specialist

ADMIS

------------------------------

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2018., ora..13,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie:

Secretar comisie :