DGASPC  SIBIU 

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

Pentru ocuparea posturile de executie contractual vacante de INFIRMIER–

1 post pe perioadă determinată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CP GULLIVER pentru concursul organizat în data de 09-12.03.2020

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

OPRICA GABRIELA SIMONA

infirmier

ADMIS

 

 

-------------------------

 

2

 ANDREI FELICIA

infirmier

ADMIS

 

 

-------------------------

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  02.03.20120 ora  13.30

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 12046 /02.03.2020

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Infirmiera– 1 post pe perioadă determinată din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Turnu Roșu, pentru concursul organizat în data de 09-13.03.2020

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Rezultat selecție

Motivul respingerii

1

Buta Gabriela

Infirmiera

CPCD Turnu Roșu

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  probei interviu a fost afisat azi  02.03.2020, ora 11.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie: Nicolae Cristian Ioan sef centru CPCD Turnu Roșu

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, anunta

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :concurs ocupare post: Referent specialitate  I (administrator)– 1post  vacant

Conditii:

- Studii superioare, cu diploma de licenta in: administraţie publică, stiinte economice, stiinte juridice;

- Vechime: nu necesita.

- Permis categ.B, experienta in activitate de gestiune, abilitati de organizare si administrare,  comunicare, echilibru psihic, iniţiativă, seriozitate, spirit organizatoric, operativitate, responsabilitate.

Concurs, la sediul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu ;

Depunere dosare - termen: 05.03.2020, ora 14.00,  la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Selectie dosare:  06.03.2020, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie;

Proba Scrisa: 13.03.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Proba Interviu :  17.03.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie

            Rezultate/ proba: 1 zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe ;

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.

            la compartimentul de Resurse Umane din cadrul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Bibliografie si informatii : tel 0786071552, 0269/566454 (orar: 8.00-15.00)

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Certificat de integritate comportamentala, eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Testare psihologica in vederea angajarii pe postul de administrator, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru  concurs  Referent specialitate  I (administrator) :

 1. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 2. LEGE nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, cap 2, 3 si 4;
 3. Codul administrativ adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, TITLUL III   Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Ordin 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1, Modulul I, standard 1 (cerinte 1-7) si standardul 2; Modulul V, standardul 1.
 5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata.
 6. Ordin nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
 7. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

      -Grupa a 2-a: Registrul numerelor de inventar; Fişa mijlocului fix; Bon de mişcare a mijloacelor fixe; Proces –verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale; Proces-verbal de Recepţie.

      -Grupa a3-a: Notă de Recepţie şi constatare diferenţe; Bon de predare, transfer restituire; Bon de consum; Dispozitie de Livrare; Aviz de însoţire a mărfii; Fişa de magazie; Lista de inventariere.

 1. Normativ privind consumul de combustibil si ulei pentru autovehicule-1982

    Cap.1-Stabilirea consumului normat de combustibil.

    Cap.2-Urmărirea consumului de combustibil si ulei.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.Ab.R. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566454; 0786071552.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie temporar vacante:

1.CPCD TURNU ROSU

  -Infirmieră - 1  post perioadă determinată

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,  Modulul IV standardul 2, Modulul VII .

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437.

 

2.CP GULLIVER Sibiu

    -Infirmieră - 1  post perioadă determinată

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,  Modulul IV standardul 2, Modulul VII .

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437.

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2020 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 12.03.2020 ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 28.02.2020 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificat de integritate comportamentala.
 • Expertiză neuropsihiatrică .

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor funcţii  publice de execuţie vacante de :       

 CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziţii publice si contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.
 4. d) Cursuri de specializare/perfecţionare/experienţă în domeniul achiziţiilor publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Statutul funcţionarilor publici;
 3. Constituţia României.
 4. LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016 - NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                 
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,
 6. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

 

2.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360639), durata nedeterminată în cadrul Serviciului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistentă socială .
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 292/2011 asistenţei sociale;
 2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ORDINUL nr. 1086 /2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 4. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Statutul funcţionarilor publici;
 5. Constituţia României.

Atribuţiile generale ale postului

 1. Îşi însuşeşte şi respectă orice reglementare legală din sfera postului pe care îl ocupă, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Sibiu, Regulamentul intern, Codul de conduită;
 2. Participă la elaborarea proiectelor strategiilor DGASPC, a programelor, a studiilor, documentelor, a analizelor şi statisticilor;
 3. Întocmeşte rapoarte de activitate, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale
 4. Monitorizează planurile de implementare ale strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale;
 5. Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru elaborarea de proiecte şi programe și le înaintează șefului de serviciu;
 6. Elaborează propuneri de proiecte sau programe cu finanţare nerambursabilă internă şi externă și le înaintează sefului ierarhic superior;
 7. Asigură managementul/contribuie la implementarea proiectelor pentru care a fost desemnat și răspunde pentru finalizarea acestuia în termenii stabiliți în contractul de finanțare;
 8. Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor şi atingerii rezultatelor planificate în proiectele pentru care asigură managementul de proiect/ pentru care contribuie la implementare.
 9. Elaborează instrumente de lucru privind programele, proiectele şi strategiile Direcţiei Generale;
 10. Monitorizează rezultatele obţinute prin proiecte, programe derulate, întocmind Rapoarte de monitorizare care le înaintează șefului de serviciu;
 11. Colaborează cu reprezentanţi din celelalte servicii din cadrul Direcţiei şi cu specialişti din alte instituţii publice, private şi ONG şi solicită informaţii acestora în vederea elaborării de studii, cercetări, programe, proiecte;
 12. Răspunde de soluţionarea în termenul legal a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;
 13. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte şi promovează;
 14. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 15. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern și Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
 1. Îndeplineşte şi alte sarcini solicitate de şeful de serviciu şi a celor dispuse de directorul general. 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 23.03.2020ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  26.03.2020  ora  12  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs in perioada 21.02.2020-11.03.2020  la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.