ANUNŢ        

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea   funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de :       

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360658), durată determinată în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

  1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistentă socială.
  2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
  3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr.448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
  3. HG nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
  4. Ordinul nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
  5. OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Atribuţiile generale ale postului

Responsabilităţile principale ale asistentului social, în conformitate cu Ord. 1985/2016:

a) verifică conţinutul informaţiilor din ancheta socială şi, dacă este cazul, solicită informaţii şi/sau documente suplimentare de la RCP care a efectuat evaluarea socială, precum şi de la copil şi părinţi/reprezentantul legal;

b) comunică părinţilor/reprezentantului legal care sunt documentele lipsă din dosarul depus iniţial de aceştia;

c) efectuează evaluarea iniţială şi socială în situaţia în care primăria nu are SPAS şi nu are încheiate acorduri în acest sens, dacă îndeplineşte concomitent şi rolul de manager de caz sau la solicitarea managerului de caz; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt asistent social angajat al DGASPC de sector, prin fişa postului;

d) îndrumă activitatea persoanei cu competenţe în domeniul asistenţei sociale cu studii medii în situaţia în care primăria nu are încheiate acorduri în acest sens, dacă îndeplineşte concomitent şi rolul de manager de caz sau la solicitarea managerului de caz; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt asistent social angajat al DGASPC, prin fişa postului;

e) sprijină activitatea RCP din SPAS, dacă îndeplineşte concomitent şi rolul de manager de caz sau la solicitarea managerului de caz; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt asistent social angajat al DGASPC, prin fişa postului;

f) îndeplineşte rolul de RCP din DGASPC de sector pentru copiii cu dizabilităţi, dacă este cazul; această responsabilitate poate fi îndeplinită de oricare alt asistent social angajat al DGASPC, prin fişa postului;

g) îndeplineşte rolul de manager de caz atunci când este numit de directorul general/executiv al DGASPC;

h) asigură informarea, asistenţa şi consilierea socială a părinţilor/reprezentantului legal al copilului pe parcursul procedurilor;

i) aplică criteriile sociale şi psihosociale din domeniile 6 şi 9 din Fişa de activităţi şi participare;

j) furnizează informaţiile necesare managerului de caz/completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competenţă şi semnează; această responsabilitate implică şi formularea de propuneri privind beneficiile, serviciile sociale şi intervenţiile necesar a fi introduse în plan, în baza documentelor verificate şi a discuţiilor cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal;

k) colaborează cu managerul de caz pe tot parcursul derulării managementului de caz.

l)execută orice alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei şi şeful ierarhic superior, potrivit pregătirii sale profesionale şi competenţelor, potrivit legislației în vigoare;

m)execută orice alte activități dispuse de conducerea instituției și șefului ierarhic superior, potrivit activității serviciului;

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă – la data de 31.03.2020 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data 03.04.2020  ora  10  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 16.03.2020-23.03.2020 la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h)certificat de integritate comportamentală.

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia.