DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie temporar vacante:

1.CPCD TURNU ROSU

  -Infirmieră - 1  post perioadă determinată

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,  Modulul IV standardul 2, Modulul VII .

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437.

 

2.CP GULLIVER Sibiu

    -Infirmieră - 1  post perioadă determinată

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,  Modulul IV standardul 2, Modulul VII .

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437.

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2020 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 12.03.2020 ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 28.02.2020 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

  • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
  • Copia actului de identitate ;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • Curriculum vitae ;
  • Certificat de cazier judiciar.
  • Certificat de integritate comportamentala.
  • Expertiză neuropsihiatrică .

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.