DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual vacant:

 

DGASPC SIBIU- CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI  DOMESTICE SF.ANA

         PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 28 /2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 4. HG nr. 49/2011 pentru aprobarea <LLNK 12011 0270 311   0 18>Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a <LLNK 12011     0270 321   0 45>Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

 

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 15.07.2019 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 18.07.2019  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 03.07.2019 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia şi documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane şi pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică .

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ RÎU – VADULUI , Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

      Denumirea postului

 1.     Asistent social    – 1 POST  PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

           Condiții specifice de participare la concurs

       - Studii superioare de lungă durată absolvite, cu diplomă de licență în specialitatea

 Asistență socială ;

       - Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul  Național

  al Asistenților Sociali din România

        -  Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului   - 1 an

    2 .   Șofer   –    1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ       

              Condiții specifice de participare la concurs

          - Permis de conducere categoriile C și D

          - Atestat transport persoane

          - Experiență în transport persoane minim 3 ani

   Data, ora si locul de desfașurare a concursului :

- Proba scrisă / practică  – data de  18.07.2019, ora 10, la sediul CRRN Rîu – Vadului   

 Comunicarea rezultatului probei scrise / practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

- Interviu  - data de 22.07.2019, ora 10, la sedul CRRN Rîu - Vadului

 

  Comunicarea rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei

 Data limită, până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 10.07.2019, ora 14.00,  la secretariatul unitații din Comuna Boița, Localitatea Lazaret nr.1, Județul Sibiu.

Condițiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 • Cerere tip de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; copiile documentelor care atesta condițiile specifice;
 • Adeverința care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul;
 • Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă insoțite de documentele originale.

   Bibliografia pentru concurs ASISTENT SOCIAL

 •  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile si instituțiile publice ;
 •  Legea 448/2006(republicată) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 •  Ordinul nr. 82/2019, Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități  ANEXA 1 
 •  Legea  292 / 2011 ( actualizată )  - Legea asistenței sociale

  Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon :0269/ 555529 ; 0371/ 343864, 0748/ 128836 sau la sediul centrului din ComunaBoița, Localitatea Lazaret nr.1, jud.Sibiu

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.21772/07.05.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Economist IA

pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CP Gulliver din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data 02-06.05.2019,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

CRETU ANCA-VASILICA

Economist

CP Gulliver

100

 

 

ADMIS

2

GHIB IOANA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

3

RADU ADRIANA-VIRGINIA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

4

RADU LUMINITA- DANIELA

Economist

CP Gulliver

 

100

 

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi 07.05.2019 ora   15.00

 

 

 

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. Muncitor calificat tr.III - BUCATAR– 1 post vacant pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: Minim 10 clase si Curs de calificare.

 

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba practica/scrisa  - data  de 10.06.2019, ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii           nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  12.06.2019, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A,       Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii, vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 03.06.2019, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs BUCATAR

- Ordinul nr. 82/2019, ORDIN nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, ANEXA 1

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552

              Director ,

           Tincu  Ana

 

Resurse umane:

Maris Daniela

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. .21129/03.05.2019

 REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Infirmiera– 1 post pe perioadă determinată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – CPCD Prichindelul pentru concursul organizat în data de 02-06.05.2019

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

Bălașa Florina

Infirmieră

64

85

74,5

ADMIS

 

Rezultatul  final afişat azi, 03.05.2019, ora 14.00, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: -  Onoriu Moldovan   sef CS Prichindelul

Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea -consilier