DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 41107 /21.09.2017

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada  18.09.2017-21.09.2017, pentru funcţia contractuală de execuție din cadrul DGASPC Sibiu - Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,, -INFIRMIERA

1 post pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

 

1

 

LĂCĂTUȘIU CRISTINA

 

 

 

 

Infirmieră

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

 

80

 

ADMIS

 

2

 

MICU MARIA

 

 

 

Infirmieră

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

 

87,33

 

 

 

 

ADMIS

         Rezultatul probei  de interviu a fost afişat azi 21.09.2017 ora 14,00  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2 .

           Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Preşedinte comisie: LUPU MIRELA – Șef centru DGASPC Sibiu-CPRU SF. ANA

 Secretar comisie:  DANIELA OBÂRŞE -Consilier DGASPC Sibiu

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ,ANUNŢĂ:

Concurs pentru ocuparea următorului post, în cadrul instituţiei:

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

- 1 an vechime

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 13/OCTOMBRIE/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 18/OCTOMBRIE/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 6 OCTOMBRIE 2017 (inclusiv) ora 1300 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

  1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
  2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
  3. LEGEA 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.

Relații suplimentare la  tel. 0269/820 099; 0784 266 722.

 

Director Centru

Brînda Mircea

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 40754/19.09.2017

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

 

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 26.09.2017 – 29.09.2017,  pentru postul vacant de Psiholog specialist –CPCD Tavi Bucur  din cadrul DGASPC Sibiu

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

ENESCU CRISTINA IOANA

Psiholog specialist

CPCD Tavi Bucur

 ADMIS

 

 

Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 19.09.2017 ora 15,35 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: VODA VIORICA ELENA

Secretar comisie:         ITTU ANGELA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 40755/19.09.2017

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

 

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 26.09.2017 – 29.09.2017,  pentru postul vacant de Psiholog practicant –CPCD Tavi Bucur  din cadrul DGASPC Sibiu 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

FEDIUC MARIUS

Psiholog practicant

CPCD Tavi Bucur

 ADMIS

 

 

Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 19.09.2017  ora 15,35 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: VODA VIORICA ELENA

 

Secretar comisie:         ITTU ANGELA

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 40745 / 19.09.2017

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.09.2017-29.09.2017pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de plasamant ,,Gulliver ,,Sibiu,: - EDUCATOR – 4 posturi pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

ŞTEFAN ELENA-CORINA

Educator

RESPINS

Nu indeplineste conditiile de vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an

2.

NECHITA NICOLAE NARCIS

 

Educator

RESPINS

Lipsă dovadă vechime în specialitatea de 1 an

3

CODREANU IULIANA-MARIA

 

Educator

RESPINS

Nu indeplineste conditiile specifice , respectiv studii medii, pedagogice sau umane

4

MIREVUŢ ANCA-MARIA

 

Educator

RESPINS

Nu indeplineste conditiile specifice , respectiv studii medii, pedagogice sau umane

5

DANEŞ ANA

 

Educator

RESPINS

Nu indeplineste conditiile specifice , respectiv studii medii, pedagogice sau umane

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 19.09.2017, ora 14,50 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Viorica Elena Voda

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş