DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual  temporar vacant, din cadrul  CENTRULUI   DE PLASAMENT PENTRU COPIILUL CU DIZABILITĂŢI  ,,SPERANTA,, SIBIU

 1. ECONOMIST grad profesional   IA – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice.
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 7 ani.

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 11.12.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.11.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere/formularele tip de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologică în vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

                 DIRECTOR GENERAL,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

             LAURA CAMELIA VÎLSAN                                             MARIA  ALBINARU

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

POST ECONOMIST

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată în MO 799/2003, cu modificările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 522/2003 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în MO 320/2003, cu modificările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizare evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicată în MO nr. 37/2003, cu modificările ulterioare.
 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
 5. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă, publicată în BO nr. 64/1976.
 6. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

  

SEF CENTRU,

Toader Daniela                                 

 

 

FISA POSTULUI

 

 

 

 1. Denumirea institutiei: CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI SPERANTA SIBIU
 2. Serviciul / Centrul (conform organigramei aprobate): ECONOMICO - ADMINISTRATIV
 3. Denumire apostului: ECONOMIST SPECIALIST I A
 4. Nivelul postului: de executie
 5. Functia si gradul profesional ce caracterizeaza postul : ECONOMIST I A
 6. Studii: SUPERIOARE
 7. Numele si prenumele angajatului :
 8. Perioada de proba a angajatului, stabilita potrivit legii :Conform codului muncii
 9. Atributiile si responsabilitatile ce revin angajatului :

 

 1. Conduce contabilitatea institutiei sintetic si analitic conform normelor legale in vigoare;
 2. Exercită controlul financiar preventiv, asupra documentelor prevazute de legislatia in vigoare (OMF 522/16-04-2003 cu modificarile la zi si alte acte normative in vigoare la zi) inclusiv ce implică consumuri, asupra statului de plata al salariatilor, contractelor;
 3. Aplica normele privind angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare conform legislatiei in vigoare (Ordinul MF 1792/24-12-2002 cu modificarile la zi);
 4. Intocmeşte impreună cu seful de centru şi administratorul propunerile de buget, insotite de nota fundamentare reala şi obiectiva, a nevoilor centrului si ii prezinta spre avizare şefului de centru si spre aprobare DGASPC Sibiu;
 5. Intocmeşte statul de plata privind drepturile salariale ale angajatilor cu respectarea hotararilor şi dispozitiilor legale conform pontajului primit de compartimentul resurse umane;
 6. Organizează, conform dispozitiilor legale, circuitul documentelor, inregistand totul, chronologic şi sistematic, in evident contabilă;
 7. Intocmeste si depune lunar declaratiile catre institutiile abilitate;
 8. Intocmeste documentele contabile privind inregistrarea in contabilitate a incasarilor si platilor;
 9. Verifică impreună cu administratorul stocurile faptice din magazia institutiei, cu cele scriptice din evident contabilă;
 10. Urmareste respectarea baremurilor privind materialele, obiectele de inventar, combustibil, energie, echipamentul, cazarmamentul, alocatia de hrană, prevazute in actele normative;
 11. Arhiveaza toate documentele contabile şi actele justificative conform normelor legale de arhivare si raspunde de organizarea arhivei pentru documentele contabile;
 12. Urrnareste şi raspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de casă privind avansul spre decontare, pentru sumele acordate privind achizitiile in numerar;
 13. Intocmeste situatiile financiare, raportari economice si a altor situatii solicitate de directorul unitatii;
 14. Participă la intocmirea listelor de alimente, impreună cu seful centrului, administratorul, bucatareasa si asistentata medicală, efectuand valorificarea acestora;
 15. Urmareste ca orice bun intrat in institutie, din donatie sau achizitie publică, sä fie insotit de documente justificative si să ia masuri de inregistrare imediate a acestora, in patrimonial institutiei si răspunde de respectarea procedurii aprobate ;
 16. Urmareste ca donatiile sa se incadreze in parametrii calitativi şi valorile atribuite să fie corespunzatoare produselor existente pe piata romanească, evitand astfel, o crestere nereală a valorii patrimoniale;
 17. Pastrează secretul professional si nu face publice date si informatii la care are acces;
 18. Cunoaste şi aplică procedurile de lucru cuprinse in Manualul de proceduri al centrului, conform Ordinului 21/2004,cu privire la Standardele minime obligatorii;
 19. Tine legatura cu alte servicii de specialitate;
 20. Se informeaza continuu cu noutati in propriul domeniu de activitate;
 21. Cunoaste normele de protectia muncii si PSI;
 22. Respecta Codul de Conduita a personalului contractual,conform Legii nr.477/2004
 23. Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare ,Normele Interne de Functionare Respectă Regulamentul  Intern al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi Normele interne  de funcţionare  ale  Centrului de Plasament Speranta Sibiu.
 24. Exploateaza cu atentie si eficienta mijloacele fixe din dotare.
 25. Sesizeaza, informeaza in termenul cel mai scurt pe şeful centrului despre situatiile economice si de gestiune ce incalca normele legale, propunand masurile legale.
 26. Raspunde in fata şefului de centru si a organelor de control de modul de exercitarea sarcinilor din fisa postului si a celor reieşite din legislatia in vigoare privind activitatile functiei.
 27. Indeplineste orice activitate dispusă de conducerea unităţii, potrivit  pregătirii

  profesionale şi  funcţiei deţinute.

Cunoaşte si respectă drepturile copilului.

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ

RÎU – VADULUI , Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Denumirea postului

 

1. Psiholog specialist - 1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

- Studii superioare de lungă durată absolvite, cu diploma de licentă in specialitatea

psihologie;

- Atestat de liberă practică in psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul

Psihologilor din România

- Vechime in specialitate minim 5 ani

 

2. Asistent social debutant – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

- Studii superioare de lungă durată absolvite, cu diplomă de licență in specialitatea

Asistență socială ;

- Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național

al Asistenților Sociali din România

 

3. Asistent medical - 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

- Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

- Autorizaţia de liberă practică eliberata de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști.

- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an.

 

4. Instructor de ergoterapie - 3 POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

- Studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat si curs de calificare/ perfecționare

in domeniul educație, persoane cu dizabilitati ;

- Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an.

5. Infirmieră - 3 POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Condiții specifice de participare la concurs

- Minim 10 clase, curs de infirmieră

6. Kinetoterapeut - 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă în domeniul kinetoterapiei

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an.

 

7. Masor - 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Condiții specifice de participare la concurs

- Studii medii, curs de specializare

 

 

Data, ora si locul de desfașurare a concursului :

Proba scrisă/ practică – data de 12.12.2017, ora 10, la sediul CRRN Rîu – Vadului

Comunicarea rezultatului probei scrise / practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviu - data de 14.12.2017, ora 10, la sedul CRRN Rîu - Vadului

Comunicarea rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei

Data limită, până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de  concurs,

este 04.12.2017, ora 14.00,  la secretariatul unitații din Comuna Boița, Localitatea

Lazaret nr.1, Județul Sibiu.

 

Condițiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de înscriere la concurs;

 • Copia actului de identitate;

 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; copiile documentelor care atesta condițiile specifice;

 • Adeverința care să ateste vechimea in muncă, in meserie și/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul;

 • Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;

 • Curriculum vitae;

 • Certificat de cazier judiciar;

 • Testare psihologică in vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă insoțite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs  PSIHOLOG :

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitați  ANEXA 1 

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice ;

 • Legea 448/2006(republicată) privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Codul deontologic al profesiei de psiholog;

 • Legea 213/2004 (*actualizată*)privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Bibliografia pentru concurs ASISTENT SOCIAL

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile si instituțiile publice ;

 • Legea 448/2006(republicată) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități  ANEXA 1 

 • Legea 292 / 2011 ( actualizată ) - Legea asistenței sociale

Bibliografie pentru concurs ASISTENT MEDICAL

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități  ANEXA 1 

 • Legea nr. 477/2004  privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • Urgențe medico-chirurgicale – sinteze pentru asistenți  medicali, ediția a III-a,  de Lucreția Titirca,  Editura Medicală 2002. România

 •  

 • Bibliografia pentru concurs  INFIRMIERA

 • Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati  ANEXA 1 

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Bibliografia pentru concurs INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile si instituțiile publice ;

 • Legea 448/2006(republicată) privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 67/2015 Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitați  ANEXA 1 

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon :

0269/ 555529 ; 0371/ 343864 sau la sediul centrului din Comuna Boița, Localitatea

Lazaret nr.1, jud.Sibiu

 

Director Consilier juridic

Florin Iosif Miheț Magdalena Frațilă

A N U N Ţ

           

 

            În temeiul art. 63, 64 din Legea nr.188 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.125 din H.G. nr. 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, DGASPC Sibiu organizează examen pentru :

 

PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE.

 

Promovare în grad constă în proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2017, ora 10.00, la sediul Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 20.12.2017  ora 12.00 la sediul Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare in grad profesional la Serviciul Resurse Umane .

             Condiţiile specifice privind promovarea în grad profesional sunt cele prevăzute de art.64 şi 65 din Legea nr.188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere ;

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999.

 

 1. Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale

       Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 5. HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 1. HG nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, modificata si completata de HG nr.884/2009

 

 1. Serviciul managementul calităţii serviciilor sociale

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
 4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 6. HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 7. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii - în domeniul serviciilor sociale.

 

 1. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3.   Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 7. Constituția României

 

 1. Serviciul evaluare complexă a copilului.

Bibliografie pentru promovare în grad profesional

 1. Constituția României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
 5. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 pentru aprobarea metodologiei pentru evaluarea si intervenţia integrata in vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi in vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
 6. Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
 7. Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

 

 

 

           DIRECTOR GENERAL,                       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

      LAURA CAMELIA VÎLSAN                                  ALBINARU MARIA

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunţă concurs în vederea ocupării a unui post contractual, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului:

 • MEDIC SPECIALIST NEUROLOG SAU PSIHIATRU - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor:

 

 • Superioare de specialitate

Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 12.12.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 15.12.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 29.11.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere tip;

 2. Copia actului de identitate;

 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

 5. Curriculum vitae;

 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;

 7. Cazierul judiciar;

 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

DIRECTOR,

Bobeica Bianca Elena

ANUNŢ

           

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în t emeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie vacante de :     

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471853), durata nedeterminată în cadrul Serviciului achiziții publice și contractare de servicii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe economice.

b) Perfecționări (specializări): nu este cazul

c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): operare (Office, Internet) - nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Serviciului achiziții publice și contractare de servicii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : ştiinţe juridice

b) Perfecționări (specializări): nu este cazul

c) Cunoștințe operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): operare (Office, Internet) - nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 15.12.2017  ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  20.12.2017 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 04.12.2017 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia, tematica dupa caz şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

               DIRECTOR GENERAL,                                              DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

          LAURA CAMELIA VÎLSAN                                                       MARIA  ALBINARU

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior

în cadrul Compartiment achiziţii publice şi contractare servicii sociale

  

 1. Hotararea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată şi actualizată;
 2. Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 5. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Constituţia României

 

FIŞA POSTULUI

 

Informaţii generale privind postul

 1. Denumirea postului: Consilier Superior
 2. Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.
 3. Scopul principal al postului..............

 

 

TITULARUL POSTULUI :

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 1. Studii de specialitate: studii superioare juridice
 2. Perfecţionări( specializări):.........
 3. Cunoştinţe de operare calculator:
 4. 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate
 5. 5. Competenţa managerială

 

 

Atribuţiile postului

 

 1. Elaboreaza si raspunde de intocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidentiale pentru copii din structura D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaboreaza documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                            4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                  
 4. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 5. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;

7  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;

 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea Direcţiei;

 

 

 

 

FIŞA POSTULUI

 

 

Informaţii generale privind postul

 1. Denumirea postului: Consilier Superior
 2. Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.
 3. Scopul principal al postului..............

 

 

TITULARUL POSTULUI :

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 1. Studii de specialitate: studii superioare economice
 2. Perfecţionări( specializări):.........
 3. Cunoştinţe de operare calculator:
 4. 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate
 5. 5. Competenţa managerială

 

 

Atribuţiile postului

 1.  Întocmeste si actualizeaza programul anual de achiziţii potrivit buget;                                                        

 2.  Întocmeste si raspunde de lansarea si derularea Programul Anual de Achiziţii Publice;

 1. Întocmeste dosarul de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Participa la urmarirea realizarii contractelor de achizitie publica;                                             5.  Asigură achiziţionarea  bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP
 3. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 4. Elaboreaza documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate; 8.  Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;
 5. Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;
 6. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 7. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 8. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 9. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 10. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele

       ivite din neutilizarea corespunzătoare;

 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit

      pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;

 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea Direcţiei;