CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU  PERSOANE ADULTE  CU DIZABILITATI CISNADIE anunta

concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, in cadrul institutiei :

 1. Infirmier/a- 1post vacant, pe perioada nedeterminata

Conditii:

- Studii generale : minim 8 clase ;

- Vechime: nu necesita.

- Abilitati : de organizare, seriozitate, spirit organizatoric, operativitate, responsabilitate.

 

Concurs, la sediul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu ;

Depunere dosare - termen: 07.05.2021, ora 14.00,  la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Selectie dosare:  10.10.2021, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie;

Proba scrisa/practica: 14.05.2021, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Proba Interviu :  18.05.2021, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

      Rezultate/ proba: 1 zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe 

     Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu, la registratura din cadrul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

           

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Certificat de integritate comportamentala, eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Testare psihologica in vederea angajarii, pentru functia de infirmier, cu tura de noapte, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Bibliografia pentru concurs

Infirmier:

-Ordin 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1, Modulul V, standardul 1;

Modulul     IV, standardul 4;

-Codul administrativ  adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, TITLUL III   Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Informatii : tel 0786071552, 0269/566454 (orar: 8.00-15.00). Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.Ab.R. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566454; 0786071552.

Resurse umane:

                                                                              Maris Daniela

 

Director ,                                                       

Tincu  Ana

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 Nr. 17701/30.03.2021

 REZULTAT FINAL

  Pentru testarea cunoștințelor profesionale din data de 26.03.2021 pentru funcţia contractuală de executie de asistent medical, grad profesional principal, studii PL, din cadrul DGASPC Sibiu –CPCD Speranța.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat final

1

Marin Gabriela

50,16

RESPINS

2

Iliuț Grigoraș N.Anca Maria

72,99

ADMIS

3

Ilie Monica

62,82

ADMIS

4

Bărbuțiu Sicoe Camelia

 

71,33

ADMIS

 Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.03.2021 ora 09.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie:  Rob Emilia Daniela  medic specialist

  Secretar comisie: Popescu Elena Andreea -  consilier DGASPC

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 Nr. 17702/30.01.2021

  REZULTAT FINAL

  Pentru testarea cunoștințelor profesionale din data de 26.03.2021 pentru funcţia contractuală de executie de muncitor calificat, tr.I, din cadrul DGASPC Sibiu –CS Prichindelul.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Rezultat

1

Opriș Mariana

muncitor calificat, tr.I

69,33

ADMIS

2

Daian Maria

muncitor calificat, tr.I,

56

 

RESPINS

 Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.03.2021 ora 09.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie:  Rucăreanu Cristina Roxana – consilier DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Popescu Elena Andreea -  consilier DGASPC

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 17699/30.03.2021

                                           REZULTAT  FINAL

                Pentru testarea cunoștințelor profesionale din data de 26.03.2021 pentru funcţia contractuală de executie de infirmiera din cadrul DGASPC Sibiu – CS Prichindelul.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat final

1

Ignat Valentina

 

71,33

 

 

RESPINS

2

Hancu Cerasela

 

83,83

ADMIS

3

Dan Nela

 

84,93

ADMIS

4

 

Herțoiu Gheorghița

 

93,46

ADMIS


 Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.03.2021 ora 09.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie:  Rob Emilia Daniela  medic specialist

 Secretar comisie: Popescu Elena Andreea -  consilier DGASPC

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.17186/26.03.2021

                                           REZULTAT PROBA SCRISA

                Pentru testarea cunoștințelor profesionale din data de 26.03.2021 pentru funcţia contractuală de executie de asistent medical, grad profesional principal, studii PL, din cadrul DGASPC Sibiu –CPCD Speranța.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

1

Marin Gabriela

Asistent medical,

grad professional principal,studii PL

    50,16

2

Iliuț Grigoraș N.Anca Maria

Asistent medical,

grad professional principal,studii PL

72,99

3

Ilie Monica

Asistent medical,

grad professional principal,studii PL

        62,82

4

Bărbuțiu Sicoe Camelia

Asistent medical,

grad professional principal,studii PL

             

    71,33

 

Rezultatul probei scrise afişat azi, 26.02.2021 ora 15.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

   Preşedinte comisie:  Rob Emilia Daniela  medic specialist

 

 

   Secretar comisie: Popescu Elena Andreea -  consilier DGASPC