ANUNŢ 

Conform Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.27 alin (3) se suspendă concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, din cadrul instituţiei, care ar fi avut loc în data de: 

            Proba scrisă – data de 09.06.2020, ora 12:00.la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2

Interviul   – data de 12.06.2020, ora 12:00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

            CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  RÎU VADULUI

             DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

             Condiţii generale/specifice de participare la concurs:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

           Serviciul Resurse Umane

                                                                                                           

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de conducere vacant:

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  RÎU VADULUI

DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

          BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr.867/2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 2. HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 3. HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
 4. LEGEA 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare.
 5. LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 6. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.
 7. HG nr. 797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 8. ORDINUL nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
 9. ORDINUL nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 10. ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 11. ORDINUL nr. 2.332/2017 privind modificarea <LLNK 12014 923 51AZ01   0 53>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea <LLNK 12014     0111AZ01   0 21>Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a <LLNK 12014     0281AZ01   0  7>Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 12. OG nr.119/1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul şi vor avea loc după cum urmează:

Proba scrisă va avea loc în data de 09.06.2020, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 12.06.2020, ora 12:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 26.05.2020 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane şi pe pagina de internet a instituţiei.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 18066/31.03.2020

REZULTAT PROBA SCRISA

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 31.03.2020-03.04.2020 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior pe perioada determinata din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Evaluare Complexa a Copilului:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Rezultat

1

VASIU EMILIA

Consilier clasa I grad profesional superior

86,00

 

 

ADMIS

 

 

Rezultatul probei scrise afişat azi , 31.03.2020, ora 12,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Preşedinte comisie: Cosma Eugenia Codruta

 

Membrii comisie: Voda Viorica Elena

 

Ganta Ioana Daniela

 

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.18079/31.03.2020

REZULTAT PROBA INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 31.03.2020-03.04.2020 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior pe perioada determinata din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Evaluare Complexa a Copilului:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba interviu

Rezultat

1

VASIU EMILIA

Consilier clasa I grad profesional superior

84,33

 

ADMIS

 

 

 

 

Rezultatul probei interviu afişat azi , 31.03.2020, ora 13,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Cosma Eugenia Codruta

Membrii comisie: Voda Viorica Elena

Ganta Ioana Daniela

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 31.03.2020-03.04.2020 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior pe perioada determinata din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Evaluare Complexa a Copilului:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

VASIU EMILIA

Consilier clasa I grad profesional superior

Admis

-

 

 

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi , 24.03.2020, ora 12,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Cosma Eugenia Codruta

Membrii comisie: Voda Viorica Elena

Ganta Ioana Daniela

Secretar comisie: Viorica Ciotloş