Compartiment Resurse Umane

Nr.58454/07.12.2018

ANUNŢ       

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie vacante de : 

1.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360564), durata nedeterminată în cadrul Serviciului strategii, programe proiecte, în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţii neguvernamentale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

BIBLIOGRAFIE

1.      Legea nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.      HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 1.  Legea 292/2011 asistenţei sociale;
 2.  HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 4. ORDIN nr. 1086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
 5. Legea nr. 188 /1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 6. Legea nr. 7 /2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 7. Constituţia României.

Atribuţiile generale ale postului

 1. Îşi însuşeşte şi respectă orice reglementare legală din sfera postului pe care îl ocupă, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Sibiu, Regulamentul intern, Codul de conduită – Legea nr. 7/2004;
 2. Participă la elaborarea proiectelor strategiilor DGASPC, a programelor, a studiilor, documentelor, a analizelor şi statisticilor;
 3. Întocmeşte rapoarte de activitate, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale
 4. Monitorizează planurile de implementare ale strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale;
 5. Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru elaborarea de proiecte şi programe și le înaintează șefului de serviciu;
 6. Elaborează propuneri de proiecte sau programe cu finanţare nerambursabilă internă şi externă și le înaintează sefului ierarhic superior;
 7. Asigură managementul/contribuie la implementarea proiectelor pentru care a fost desemnat și răspunde pentru finalizarea acestuia în termenii stabiliți în contractul de finanțare;
 8. Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor şi atingerii rezultatelor planificate în proiectele pentru care asigură managementul de proiect/ pentru care contribuie la implementare.
 9. Monitorizează activitatea serviciilor înfiinţate ca urmare a finalizării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, derulate de DGASPC sau în parteneriat cu alte instituţii şi propune soluţii de remediere a problemelor identificate;
 10. Elaborează instrumente de lucru privind programele, proiectele şi strategiile Direcţiei Generale;
 11. Monitorizează rezultatele obţinute prin proiecte, programe derulate, întocmind Rapoarte de monitorizare care le înaintează șefului de serviciu;
 12. Colaborează cu reprezentanţi din celelalte servicii din cadrul Direcţiei şi cu specialişti din alte instituţii publice, private şi ONG şi solicită informaţii acestora în vederea elaborării de studii, cercetări, programe, proiecte;
 13. Răspunde de soluţionarea în termenul legal a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;
 14. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte şi promovează;
 15. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 16. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern și Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
 1. Îndeplineşte şi alte sarcini solicitate de şeful de serviciu şi a celor dispuse de directorul general.

2.CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360639), durată nedeterminată în cadrul Serviciului strategii, programe proiecte, în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţii neguvernamentale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistenţă socială.
 2. c) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. d) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

BIBLIOGRAFIE

1.      Legea nr.292/2011 asistenţei sociale;

2.      LEGE nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

 1. HG nr. 118 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012 197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188 /1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 4. Legea nr. 7 /2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 5. Constituţia României;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Îşi însuşeşte şi respectă orice reglementare legală din sfera postului pe care îl ocupă, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Sibiu, Regulamentul intern, Codul de conduită – Legea nr. 7/2004;
 2. Participă la elaborarea proiectelor strategiilor DGASPC, a programelor, a studiilor, documentelor, a analizelor şi statisticilor;
 1. Întocmeşte rapoarte de activitate, planuri de măsuri şi planuri de implementare a obiectivelor Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale
 2. Monitorizează planurile de implementare ale strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale;
 3. Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru elaborarea de proiecte şi programe și le înaintează șefului de serviciu;
 4. Elaborează propuneri de proiecte sau programe cu finanţare nerambursabilă internă şi externă și le înaintează sefului ierarhic superior;
 5. Asigură managementul/contribuie la implementarea proiectelor pentru care a fost desemnat și răspunde pentru finalizarea acestuia în termenii stabiliți în contractul de finanțare;
 6. Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităţilor şi atingerii rezultatelor planificate în proiectele pentru care asigură managementul de proiect/ pentru care contribuie la implementare.
 1. Monitorizează activitatea serviciilor înfiinţate ca urmare a finalizării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, derulate de DGASPC sau în parteneriat cu alte instituţii şi propune soluţii de remediere a problemelor identificate;
 2. Elaborează instrumente de lucru privind programele, proiectele şi strategiile Direcţiei Generale;
 3. Monitorizează rezultatele obţinute prin proiecte, programe derulate, întocmind Rapoarte de monitorizare care le înaintează șefului de serviciu;
 4. Colaborează cu reprezentanţi din celelalte servicii din cadrul Direcţiei şi cu specialişti din alte instituţii publice, private şi ONG şi solicită informaţii acestora în vederea elaborării de studii, cercetări, programe, proiecte;
 5. Răspunde de soluţionarea în termenul legal a petiţiilor repartizate de şeful de serviciu;
 6. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte şi promovează;
 7. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 8. Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului intern și Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
 1. Îndeplineşte şi alte sarcini solicitate de şeful de serviciu şi a celor dispuse de directorul general.

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 07.01.2019 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  10.01.2019 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.12.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografia, tematica dupa caz şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formularul de înscriere ;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, după cum urmează:

1.CPCD TAVI BUCUR CISNADIE

     EDUCATOR - 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 14,15,18,19 ,21,22 din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

3.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

2.CENTRUL DE SERVICII PRICHINDELUL SIBIU

 1. CPU Prichindelul Sibiu

        EDUCATOR -1  post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Standardele11,12,16,18,19 si 20 din Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

3.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

       ASISTENT MEDICAL  - 1  funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Standardele 7,8,9,10,22,23 din Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
 3. Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

       INFIRMIERA - 1  post perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Standardele 18 si 23 din Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilitati

 1. CPCD Prichindelul Sibiu

      INFIRMIERĂ - 2  posturi perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Standardele 8,9,10,11,15,18,19 din Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 1. CM Prichindelul Sibiu

       EDUCATOR PRINCIPAL -1  post perioadă nedeterminată,

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalent;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 4 ani .

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

3.Standardele 3,5,6,7,12 din Ordinul 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru Centrul Maternal

       INFIRMIERA - 1  post perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2..Standardele 5, 12 din Ordinul 101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru Centrul Maternal

 1. DGASPC SIBIU

Serviciul de Evaluare Iniţiala, Prevenire şi  Intervenţie in situaţii de abuz, neglijare, exploatare - - Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

PSIHOLOG PRACTICANT- 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

 d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

3.Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

PSIHOLOG STAGIAR- 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

 d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

      3.Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilulu

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 09.01.2019, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 14.01.2019  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.12.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

            DIRECTOR GENERAL,                                             DIRECTOR GENERAL ADJ

        LAURA CAMELIA VÎLSAN                                       CODRUŢA EUGENIA COSMA

                                                                                                                    Întocmit

                                                                                                           Cristian Mărdăşan

                                                                                                                                                                                                        

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 58455/07.12.2018

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

Pentru ocuparea functiei publice de executie Consilier clasa I grad profesional superior din cadrul DGASPC Sibiu ––

Serviciului evaluare complexă a copilului pentru concursul organizat în perioada 17.12.2018-20.12.2018

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

STANCU COSMINA EMANUELA

Consilier clasa I superior

ADMIS

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 58486/10.12.2018

 REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant PSIHOLOG PRACTICANT – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – Serviciul Management pentru Asistenta Maternala , pentru concursul organizat în data de 04-07.12.2018

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Langa Andreea Roxana

Psiholog Practicant

52

77

64,5

RESPINS

2

Stroe Ioana

Psiholog Practicant

84

98

91

ADMIS

 

Rezultatul  final afişat azi , 10.12.2018,ora  12.00  la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2

 

Preşedinte comisie: -  Codruta Cosma

 

 

Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.58290/ 07.12.2018

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada 04.12.2018-07.12.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Turnu Roşu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

GHINCEA SINZIANA RAMONA

economist

CPCD Turnu Roşu

66.7

ADMIS

MIHAIU FLORINA ELENA

economist

CPCD Turnu Roşu

63.6

ADMI

Rezultatul probei a fost afişat azi 07.12.2018 ora .12:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 

Candidatele nemulţumite pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.