DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie vacantă de :

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziţii publice si contractare de servicii sociale.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti.

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal cu modificările si completările ulterioare.
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Statutul funcţionarilor publici;
 3. Constituţia României.
 4. LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016 - NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuţiile generale ale postului

 1. Elaborează si răspunde de întocmirea dosarului de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată pentru centrele rezidenţiale pentru copii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu si din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sibiu şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
 2. Elaborează documentaţiile de atribuire pentru procedurile lansate, cu respectarea actelor normative;
 3. Asigură achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de pe catalogul de produse postat în SEAP pentru centrele rezidentiale pentru copii, in conformitate cu programul anual de achizitii publice aprobat;                                                                                                                                          
 4.  Participă la lansarea, derularea Programului Anual de Achiziţii Publice;                                                                  
 5. Îşi însuşeşte la zi legislaţia necesară bunului mers al activităţii;
 6. Îşi asumă răspunderea pentru toate documentele pe care le întocmeşte si promovează;
 7.  Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, îndatoririle de serviciu;
 1. Respectă normele de conduită profesională prevazute de lege;
 2. Păstrează secretul profesional şi nu face public date si informaţii la care are acces;
 3. Respectă termenele stabilite de către superiori pentru lucrările repartizate;
 4. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi PSI;
 5. Respectă legile în vigoare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sibiu,

      Legea nr.7/2004 privind Normele de conduită a funcţionarilor publici;

 1. Exploatează cu atenţie si eficienţă mijloacele fixe din dotare, răspunzând de toate deficienţele ivite din neutilizarea corespunzătoare;
 1. Efectuează orice activitate dispusă de conducerea Direcţiei, în limitele competenţelor, potrivit pregătirii profesionale şi vechimii în specialitatea funcţiei deţinute;
 1. Răspunde de soluţionarea, în termen legal, a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC;

16.Cunoste si respecta Regulamentul general privind protectia datelor.

17.Participa la intocmirea si actualizarea Planului de achizitii

18.Asigura consultanta centrelor din structura DGASPC Sibiu in ce priveste achizitiile publice.

19.Utilizeaza SEAP respectând cerinţele impuse de sistem.

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă  – la data de 29.11.2019 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul – la data de  04.12.2019 ora  12  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs in perioada 21.10.2019-11.11.2019  la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante:

 CPCD TURNU ROSU

-Educator  -2 posturi perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1an.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi , Modulul III ,Modulul V , Modulul VII , Modulul VIII.

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

 Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.11.2019 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 15.11.2019 ora 10:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 01.11.2019 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de integritate comportamental.
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Cererea tip pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de muncitor calificat (bucatarie) tr.II–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP Gulliver pentru concursul organizat în data de 10-15.2019

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

MELINESCU OVIDIU

Muncitor calificat Bucatarie tr.II

CP Gulliver

90

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16.102019 ora  9.00

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea posturile de executie contractual vacante de INFIRMIERA–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CP GULLIVER pentru concursul organizat în data de 10-15.10.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 DAMSA  LIVIU

INFIRMIERA

CP Gulliver

       90

      ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16,00 ora  9,00

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea posturilor de executie contractual vacant de educator pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP Gulliver din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data10-15.10.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

GHERGUS GHEORGHE CIPRIAN

Economist

CP Gulliver

 

85

 

ADMIS

2

STANOVICI  MIHAELA

Economist

CP Gulliver

85

 

 

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16.10.2019 ora  9.00