DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de conducere vacant:

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  RÎU VADULUI

DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

           BIBLIOGRAFIE

 1. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor.
 2. HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 3. HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.
 4. LEGEA 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare.
 5. LEGEA nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 6. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.
 7. HG nr. 797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 8. HG nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
 9. ORDINUL nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
 10. ORDINUL nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 11. ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 12. ORDINUL nr. 2.332/2017 privind modificarea <LLNK 12014 923 51AZ01   0 53>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea <LLNK 12014     0111AZ01   0 21>Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a <LLNK 12014     0281AZ01   0  7>Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 13. OG nr.119/1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

 Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul şi vor avea loc după cum urmează:

 Proba scrisă va avea loc în data de 10.11.2020, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 13.11.2020, ora 12:00.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 29.10.2020 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică în vederea angajării.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Serviciul resurse umane şi pe pagina de internet a instituţiei.

 

 

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI CISNADIE, anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. Muncitor calificat tr.III - BUCATAR– 1 post vacant pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: Minim 10 clase si Curs de calificare.

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Depunere dosare -termen : 02.11.2020 ora 14.00,  ;

Selectia dosarelor : 03.11.2020 ;      

Probascrisa/ practica : 09.11.2020, ora 10.30, la  CAbR Cisnadie, str. Livezii      nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul11.11.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot depune contestatii in temen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului fiecarei probe, la registratula din cadrul CAbR Cisnadie.

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al CAbR. Cisnadie. 

Informatii la tel. 0786071552.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului);
 • Certificat de integritate comportamentala (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de serviciul de Cazier judiciar);
 • Testare psihologica in vederea angajarii (eliberat cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului).

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs Muncitor calificat tr.III - BUCATAR

- Ordinul nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

- Codul administrativ  adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, TITLUL III   Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

- HOTĂRÂRE nr. 924 din 11 august 2005, privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

 

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al CabR  Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566454.

             

ANUNT

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU  PERSOANE ADULTE  CU DIZABILITATI CISNADIE, CIF.31458327

 

ANUNTA

 

Concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, in cadrul institutiei :

 1. Spalatoreasa - 1post vacant, pe perioada nedeterminata

Conditii:

- Studii generale : minim 8 clase ;

- Vechime: nu necesita.

- Abilitati : de organizare, seriozitate, spirit organizatoric, operativitate, responsabilitate.

Concurs, la sediul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu ;

Depunere dosare - termen: 14.10.2020, ora 14.00,  la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Selectie dosare:  15.10.2020, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie;

Proba practica: 21.10.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Proba Interviu :  23.10.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

      Rezultate/ proba: 1 zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe 

     Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu, la registratura din cadrul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

           

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Certificat de integritate comportamentala, eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Testare psihologica in vederea angajarii pe postul de administrator, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 1. Bibliografia pentru concurs - post Spalatoreasa:

- Ordinul nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1, Modulul V, standardul 1;

- Codul administrativ  adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, TITLUL III   Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

Informatii : tel 0786071552, 0269/566454 (orar: 8.00-15.00). Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.Ab.R. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566454; 0786071552.

Resurse umane:

                                                                              Maris Daniela

 

Director ,                                                       

Tincu  Ana

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU  PERSOANE ADULTE  CU DIZABILITATI CISNADIE,anunta concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant, in cadrul institutiei :

 1. Spalatoreasa - 1post vacant, pe perioada nedeterminata

Conditii:

- Studii generale : minim 8 clase ;

- Vechime: nu necesita.

- Abilitati : de organizare, seriozitate, spirit organizatoric, operativitate, responsabilitate.

Concurs organizat la sediul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu ;

Depunere dosare - termen: 14.10.2020, ora 14.00,  la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Selectie dosare:  15.10.2020, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie;

Proba scrisa/practica: 22.10.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Proba Interviu :  26.10.2020, ora 10.30, la CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

      Rezultate/ proba: 1 zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe 

     Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii  rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu, la registratura din cadrul CAbR Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.           

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Certificat de integritate comportamentala, eliberate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Testare psihologica in vederea angajarii pe postul de administrator, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

 1. Bibliografia pentru concurs - post Spalatoreasa:

- Ordinul nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa 1, Modulul V, standardul 1;

- Codul administrativ  adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, TITLUL III   Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

Informatii : tel 0786071552, 0269/566454 (orar: 8.00-15.00). Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.Ab.R. Cisnadie. Informatii la telefon 0269/566454; 0786071552.

   ANUNŢ 

Conform Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.27 alin (3) se suspendă concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, din cadrul instituţiei, care ar fi avut loc în data de: 

            Proba scrisă – data de 09.06.2020, ora 12:00.la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2

Interviul   – data de 12.06.2020, ora 12:00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

            CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  RÎU VADULUI

             DIRECTOR CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

             Condiţii generale/specifice de participare la concurs:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere.
 5. Cerinţe specifice (de ex. Călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate.
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

           Serviciul Resurse Umane